Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

57 – Staże długoterminowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "57 – Staże długoterminowe"— Zapis prezentacji:

1

2 57 – Staże długoterminowe
Projekt: Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Zadanie: 57 – Staże długoterminowe Termin realizacji zadania: styczeń 2014 – grudzień 2014 Koordynacja: Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Współfinansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni

3 Kto może otrzymać stypendium?
Studenci 9 jednostek Politechniki Warszawskiej: ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia w trakcie trwania studiów stacjonarnych II stopnia Ostatni rok studiów I stopnia należy rozumieć, jako ostatni rok kalendarzowy do zakończeniu toku studiów, czyli w przypadku studiów 3,5-letnich chodzi o studentów 6 i 7 semestru studiów.

4 Jednostki Politechniki Warszawskiej objęte konkursem
Wydział Inżynierii Materiałowej Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Transportu Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

5 Pierwsze kroki przed złożeniem dokumentów
wybór firmy – student sam poszukuje firmy, w której będzie odbywał staż kontakt z potencjalnym pracodawcą – pracodawca musi wyrazić wolę przyjęcia stażysty na staż opracowanie wraz z pracodawcą programu stażu – uzyskanie podpisu osoby decyzyjnej w Firmie (program stażu pod względem merytorycznym zatwierdzany jest przez Pełnomocnika ds. praktyk/staży lub odpowiedniego Prodziekana)

6 Propozycje miejsca odbywania stażu
propozycja studenta baza pracodawców Biura Karier oferty zamieszczone w aktualnościach Biura Karier w ramach umów/porozumień zawartych wcześniej przez wydział

7 Etap I - składanie aplikacji
Dokumenty składane do 17 marca w Jednostkach PW (do pobrania i wypełnienia przez studenta): Wniosek o stypendium stażowe wymagany podpis studenta wymagany 1 egzemplarz wymagana średnia ważona ocen ze studiów – przy tworzeniu list rankingowych pod uwagę brana będzie średnia ważona ocen z całego toku studiów na danym stopniu.

8 Informacje podstawowe
procedura konkursowa – kryterium kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów na danym stopniu czas trwania stażu: 3 miesiące wymagany wymiar stażu: min. 15 godzin tygodniowo wysokość stypendium: 1000 zł miesięcznie

9 Średnia ocen – informacje uzupełniające
rozliczenia roczne – pod uwagę brane są średnie wyliczone w momencie ostatniej rejestracji studenci 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających studia w lutym 2014 r. oraz będący na 2 semestrze studiów II stopniu na wydziale, gdzie obowiązuje rozliczenie roczne – średnia ocen, jaka widnieje na dyplomie ukończenia studiów I stopnia Osoba, która odbywała studia na I stopniu na innej uczelni, będzie musiała dostarczyć również kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

10 2. Program stażu wymagany podpis przedstawiciela pracodawcy wyrażającego wolę przyjęcia studenta na staż oraz Pełnomocnika ds. praktyk/staży lub odpowiedniego Prodziekana zatwierdzającego merytorycznie program stażu wymagane 2 egzemplarze zakres zadań stażysty – należy ustalić w porozumieniu z pracodawcą, pamiętając o tym, iż musi on być zgodny z kierunkiem kształcenia

11 Dane kontaktowe do osób wyznaczonych w jednostkach
do współpracy wraz z miejscem składania dokumentów jednostka osoba kontaktowa osoba uprawniona do podpisu dokumentów miejsce składania dokumentów WIM prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki Prodziekan ds. studenckich Prodziekan ds. studenckich Dziekanat WIM pok. 204 MiNI mgr inż. Michał Okulewicz Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich Gmach Wydziału MiNI pok. 526 GiK prof. nzw. dr hab. inż. Antoni Szafranek dr hab. inż. Andrzej Pachuta prof. PW Dziekanat Wydziału GiK Gmach Główny pok. 214 SiMR dr inż. Artur Jankowiak Gmach Samochodów i Ciągników pok. 315A

12 osoba uprawniona do podpisu dokumentów miejsce składania dokumentów
jednostka osoba kontaktowa osoba uprawniona do podpisu dokumentów miejsce składania dokumentów WAiNS lic. Paulina Czeredys dr inż. Krzysztof Urbaniak Prodziekan ds. studenckich Dziekanat WAiNS Gmach Główny pok. 207 WT dr inż. Józef Suda Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich Dziekanat WT pok. 112 WIL dr inż. Michał Krzemiński Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk Sekretariat WIL pok. 525 pok. 504 MEiL prof. nzw. dr hab. Paweł Pyrzanowski Prodziekan ds. studenckich Dziekanat MEiL pok. 126 KNEiS w Płocku mgr Katarzyna Osiecka dr hab. inż. Renata Walczak, Dyrektor KNEiS Politechnika Warszawska Filia w Płocku pok. 101

13 Etap II - organizacja stażu dotyczy wyłącznie osób, które zakwalifikowały się do otrzymania stypendium Dokumenty składane w Biurze Projektu: Porozumienie o organizacji staży studenckich – umowa między PW, a Pracodawcą wymagany podpis przedstawiciela pracodawcy oraz podpis Dziekana Wydziału wymagane 3 egzemplarze porozumienie będzie wysłane na adres opiekuna stażu wskazanego w programie stażu

14 Deklaracja udziału w Projekcie oraz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
wymagany podpis studenta wymagany 1 egzemplarz należy wypełnić, wydrukować i podpisać należy dostarczyć do Biura Projektu

15 3. Oświadczenia: dla celów ubezpieczenia ZUS oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (student oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie NNW, obejmujące okres 3-miesięcznego stażu) wymagany podpis studenta wymagany 1 egzemplarz należy wypełnić, wydrukować i podpisać należy dostarczyć do Biura Projektu

16 4. Kwestionariusz systemu SAP do celów ubezpieczeniowych oraz podatkowych
należy wypełnić, wydrukować i podpisać wymagany 1 egzemplarz

17 Po dostarczeniu wszystkich dokumentów Biuro Projektu przygotuje skierowanie na staż do podpisu Dziekana Wydziału. Brak wymienionych dokumentów oznacza rezygnację z realizacji stażu w ramach Projektu.

18 Etap III – realizacja i zaliczenie stażu
Dokumenty składane w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od zakończenia stażu: Zaświadczenie o odbyciu stażu wymagany podpis pracodawcy wymagany 1 egzemplarz 2. Raport studenta z odbytego stażu wymagany podpis Po skompletowaniu dokumentacji Biuro Projektu przygotuje zaświadczenie dla studenta o odbyciu stażu do podpisu Dziekana.

19 Istotne informacje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszone są na stronie Projektu w zakładce staże (FAQ) student nie może otrzymywać na ten sam staż dodatkowego wynagrodzenia lub stypendium z innego źródła pracodawca nie może wypłacać studentowi dodatkowego wynagrodzenia za staż, może jednak pokryć koszty wyżywienia, noclegu, zakwaterowania student może otrzymać tylko jedno stypendium w ramach zadania 57. Projektu do decyzji jednostki należy, czy odbyty staż zostanie zaliczony jako obowiązkowa praktyka wymagana programem studiów

20 Istotne informacje student na czas odbywania stażu musi posiadać ubezpieczenie NNW do zakończenia stażu, stażysta jest zobowiązany do utrzymania statusu studenta (obrona pracy dyplomowej może odbyć się po zakończeniu i rozliczeniu stażu) w przypadku przerwania stażu przez studenta, przyznane stypendium musi zostać zwrócone wraz z kosztami, jakie poniosła Politechnika Warszawska w związku z wypłaconym stypendium jako przerwanie stażu traktowane jest również niedostarczenie przez studenta wszystkich dokumentów wymaganych do rozliczenia stażu (np.: niedostarczenie zaświadczenia od pracodawcy o ukończeniu stażu)

21 Kontakt Informacji w sprawie zadania 57. PRPW udziela: Katarzyna Podyma-Różak tel./fax (22)

22


Pobierz ppt "57 – Staże długoterminowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google