Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW."— Zapis prezentacji:

1 Budowa i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

2 Jednostka organizacyjna Liczba prowadzonych specjalności
Wydział Jednostka organizacyjna Poziom studiów Forma studiów Liczba prowadzonych specjalności Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej I stopnia II stopnia podyplomowe dzienne wieczorowe zaoczne 4 Instytut Lingwistyki Stosowanej 5 Instytut Rusycystyki 2 Katedra Białorutenistyki Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Katedra Ukrainistyki

3 Problemy przed przystąpieniem do przygotowania systemu
Idea federacyjności Wydziału: różne praktyki, różna specyfika; brak doświadczeń w opracowywaniu wspólnych rozwiązań. Okres zmian organizacyjnych i prawnych: konieczność utworzenia szeregu dokumentów; konieczność modyfikacji programów kształcenia; rok powyborczy.

4 Projekt opracowany przez władze wydziałowe
Budowa systemu Projekt opracowany przez władze wydziałowe Konsultacje wstępne Konsultacje ostateczne Zatwierdzenie systemu

5 Opracowanie projektu System jako możliwość
ujednolicenie procedur w obrębie całego Wydziału (np. zatwierdzanie tematów prac dyplomowych); zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania studentów (np. jednolite warunki traktowania wniosków o egzamin komisyjny); regulacja praktyk wykonywanych „tradycyjnie” (np. hospitowanie zajęć); zwrócenie uwagi na problemy niedostrzegalne (np. praca ze studentami niepełnosprawnymi).

6 Konsultacje wstępne Kierownicy jednostek ds. studenckich;
Zarządy Samorządu Studentów; Wydziałowa Rada Doktorantów; Członkowie wydziałowej komisji ds. studenckich i jakości kształcenia; Członkowie WZZJK; Pracownicy sekretariatów ds. studenckich; Inni pracownicy Wydziału; Pełnomocnik dziekana ds. osób niepełnosprawnych.

7 Konsultacje ostateczne
Kierownicy jednostek organizacyjnych; WZZJK; Wydziałowa komisja ds. studentów i jakości kształcenia; Biuro Prawne UW; UZZJK; Członkowie Rady Wydziału.

8 Specyfika systemu Stopień uszczegółowienia: Zakres uregulowań:
25 stron; 6 załączników; 33 procedury. Stopień uszczegółowienia: wskazanie osób odpowiedzialnych za dane czynności na każdym etapie procesu; konkretne określenie konsekwencji niedopełnienia obowiązków; jednoznaczne określenie terminów, itp.

9 Przykładowa procedura
Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego Nad poprawnością egzaminu dyplomowego i jego zgodnością z obowiązującymi przepisami czuwa przewodniczący komisji egzaminacyjnej, który odpowiedzialny jest także za uzupełnienie dokumentacji przebiegu egzaminu. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza członków komisji, którzy zadają pytania studentowi. Sam przewodniczący również może zadać studentowi pytanie. Członkowie komisji egzaminacyjnej dają studentowi możliwość swobodnego kształtowania odpowiedzi na pytania w granicach czasowych wyznaczonych na podstawie planowanego czasu trwania egzaminu dyplomowego. Po uzyskaniu od studenta odpowiedzi na pytania, przewodniczący komisji prosi go o opuszczenie pomieszczenia. Pod nieobecność studenta komisja ustala wyniki egzaminu dyplomowego, a przewodniczący komisji sporządza protokół z egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący komisji zaprasza ponownie studenta do pomieszczenia, w którym odbywał się egzamin dyplomowy i odczytuje mu protokół egzaminacyjny. W przypadku gdy student spełnia wymagania konieczne do uzyskania dyplomu z wyróżnieniem, przewodniczący komisji egzaminacyjnej umieszcza na protokole adnotację „komisja wnioskuje o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem” oraz informuje o tym kierownika jednostki organizacyjnej. Kierownik jednostki organizacyjnej kieruje na najbliższe posiedzenie Rady Wydziału wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem.

10 Godne polecenia rozwiązania
uwzględnienie postulatów wszystkich grup uczestniczących w procesie kształcenia  osiągnięcie kompromisów w sprawach spornych; zwrócenie uwagi na studentów niepełnosprawnych; uwzględnienie potrzeb doktorantów.

11 Wdrażanie systemu przesłanie dokumentu do wszystkich pracowników i studentów; umieszczenie dokumentu na stronie internetowej; zwracanie uwagi na zapisy występujące w dokumencie; kontrola dokumentacji przebiegu studiów w obrębie całego Wydziału; zaplanowanie kontroli prawidłowości realizacji procedur na październik 2014.

12 Przyjęcie systemu administracja (sekretariaty, dziekanat ds. studenckich) – natychmiastowe wdrożenie; prowadzący zajęcia – częściowe wdrożenie; studenci, pozostali pracownicy – brak reakcji.

13 Wstępne wnioski Pozytywne: Negatywne:
ujednolicenie zasad dotyczących toku i dokumentacji studiów; możliwość przeciwdziałania nieprawidłowościom; uporządkowanie spraw wcześniej nieuregulowanych. Negatywne: brak świadomości obowiązujących zasad; trudności w zakresie zwalczania procedur „tradycyjnych”; brak możliwości weryfikacji zakresu realizacji niektórych procedur (poza weryfikacją w reakcji na skargę).


Pobierz ppt "Budowa i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google