Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Nr projektu: POKL.09.01.02-02-047/10 Nr konkursu: I/9.1.2/A/10 Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl

2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Stworzenie warunków lepszego rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych dla 416 uczniów w tym 181 chłopców i 235 dziewcz ą t Termin realizacji projektu: 01.09.2010- 31.08.2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

3 Projekt zakłada realizacj ę zaj ęć pozalekcyjnych w 3 szkołach w Gminie Lubomierz: Szkole Podstawowej w Lubomierzu Szkole Podstawowej w Pławnej Zespole Szkół w Lubomierzu Warto ść projektu wynosi: 1 408 588,00 PLN Dofinansowanie wynosi 100%

4 CELE SZCZEGÓŁOWE: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych poprzez organizacj ę zaj ęć wyrównawczych i zaj ęć korekcyjno- kompensacyjnych wyrównywanie szans uczniów zagro ż onych wykluczeniem społecznym poprzez organizacj ę wsparcia psychologiczno- pedagogicznego i opiek ę specjalistów (psychologa, logopedy) rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez organizacj ę zaj ęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, j ę zyków obcych i ITC oraz zaj ęć rozwijaj ą cych wyobra ź ni ę i zdolno ś ci manualne oraz komunikacyjne podniesienie poziomu ś wiadomo ś ci ucznia w zakresie postawy obywatelskiej oraz komunikacji poprzez organizacj ę warsztatów i spotka ń z osobami działaj ą cymi w organizacjach pozarz ą dowych przeszkolenie nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania i nowych technologii w procesie edukacyjnym przeszkolenie nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie zasady równo ś ci szans przygotowanie poprzez: warsztaty przygotowuj ą ce do prowadzenia zaj ęć dot. przemocy rówie ś niczej, rozmowy na temat trudnych emocji, konfliktów i przemocy; Warsztaty dot. sposobu prowadzenia zaj ęć oraz wł ą czania tematyki równo ś ci płci do zaj ęć

5 Projekt obejmuje 54% wszystkich uczniów Gminy Lubomierz. Po ś ród tych uczniów wyst ę puj ą 2 grupy docelowe: 1. UCZNIOWIE Z ZALEGŁO Ś CIAMI EDUKACYJNYMI wymagaj ą cy wsparcia w formie zaj ęć wyrównawczych i wsparcia pedagogicznego 2. UCZNIOWIE ZDOLNI zainteresowani pogł ę bianiem swojej wiedzy przez udział w zaj ę ciach rozwijaj ą cych

6 Szkoła Podstawowa w Lubomierzu: Zaj ę cia, które b ę d ą przeprowadzane w ramach projektu: 1. Koło j ę zyka angielskiego 2. Koło j ę zyka niemieckiego 3. Koło informatyczne 4. Koło przyrodnicze 5. Koło techniczne 6. Zaj ę cia edukacji regionalnej 7. Koło matematyczne 8. Zaj ę cia wyrównawcze- matematyka 9. Zaj ę cia wyrównawcze- Kształcenie zintegrowane 10. Zaj ę cia logopedyczne 11. Zaj ę cia psychologiczne

7 Szkoła Podstawowa w Pławnej: Zaj ę cia, które b ę d ą przeprowadzane w ramach projektu: 1. Koło j ę zyka ojczystego 2. Zaj ę cia wyrównawcze – matematyka 3. Zaj ę cia wyrównawcze- kształcenie zintegrowane 4. Koło przyrodnicze 5. Koło matematyczne 6. Koło informatyczne 7. Zaj ę cia logopedyczne

8 Zespół Szkół w Lubomierzu Zaj ę cia, które b ę d ą przeprowadzane w ramach projektu: 1. Koło matematyczno- informatyczne 2. Koło j ę zyka angielskiego 3. Koło j ę zyka niemieckiego 4. Warsztaty komunikacji społecznej 5. Koło młodych samorz ą dowców 6. Koło teatralne 7. Koło gry na instrumencie 8. Kabaret szkolny 9. Zaj ę cia wyrównawcze- matematyka

9 Nowoczesne techniki nauczania W zaplanowanych zaj ę ciach pozalekcyjnych b ę d ą wykorzystywane nowoczesne techniki nauczania: - m.in. zakupione zostan ą tablice interaktywne ze specjalnymi oprogramowaniami do ró ż nych przedmiotów - oraz platforma e- learningowa E-learning Pod tym hasłem kryje si ę technika szkolenia ludzi z wykorzystaniem wszelkich dost ę pnych mediów elektronicznych, takich jak: Internet, Intranet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), telewizj ę interaktywn ą oraz no ś niki jak CD i DVD. Ze wzgl ę du na swoj ą specyfik ę okre ś lany jest cz ę sto równie ż jako "distance learning" (nauczanie na odległo ść )

10 Dla uczniów uczestnicz ą cych w projekcie oprócz ciekawych zaj ęć pozalekcyjnych organizowane b ę d ą przeró ż ne wycieczki tematyczne: np. Wizyta w Politechnice Wrocławskiej Wizyta w organizacjach pozarz ą dowych w Warszawie Wyjazdy do teatru, filharmonii, opery Wycieczki : Szlakiem wygasłych wulkanów, Szlakiem krzy ż y i kapliczek w Gminie Lubomierz, Krajobraz torfowiskowy

11 Zasady rekrutacji W ka ż dej szkole powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, która spo ś ród zgłoszonych uczniów wybierze 416 uczestników w tym 235 dziewcz ą t i 181 chłopców. PROCEDURA REKRUTACJI Procedura rekrutacji obejmuje nast ę puj ą ce etapy: a) wypełnienie i zło ż enie przez kandydata (w przypadku uczniów niepełnoletnich kart ę podpisuje rodzic) karty uczestnictwa w Projekcie (zał ą cznik nr 1), która zawiera: - deklaracj ę uczestnictwa w Projekcie; - zgod ę rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich); - o ś wiadczenie, ż e stan zdrowia dziecka umo ż liwia udział w zaj ę ciach dodatkowych; - zgod ę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu, b) podj ę cie decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu; c) poinformowanie ustne uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;

12 Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostan ą zakwalifikowane do udziału w projekcie, b ę d ą umieszczone na li ś cie rezerwowej. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, osoby z listy rezerwowej otrzymaj ą propozycj ę przyst ą pienia do Projektu. Potwierdzeniem uczestnictwa b ę dzie wpisanie ucznia na list ę Beneficjentów Ostatecznych Projektu. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez wi ę ksz ą liczb ę osób, ni ż jest to przewidziane w Projekcie, o przyj ę ciu do Projektu decydowa ć b ę dzie kolejno ść zgłosze ń !!!

13 Biuro projektu: Urz ą d Gminy i Miasta w Lubomierzu, pok. nr 8 Plac Wolno ś ci 1 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33 166* fax. 75 78 33 167 www.lubomierz.pl Osoby do kontaktu: 1. Kierownik projektu: Bo ż ena Pawłowicz e-mail: sekretarz@lubomierz.pl wew. 34sekretarz@lubomierz.pl 2. Asystentka Kierownika projektu: Beata Kułaga e-mail: beata_kulaga@lubomierz.pl wew. 33beata_kulaga@lubomierz.pl 3. Specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i promocji- Justyna August e-mail: justyna_august@lubomierz.pl wew. 33justyna_august@lubomierz.pl


Pobierz ppt "Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google