Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemoc w rodzinie - definicja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemoc w rodzinie - definicja"— Zapis prezentacji:

1 Przemoc w rodzinie. Współpraca służb w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 Przemoc w rodzinie - definicja
Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste (członków rodziny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art.2 ust.2

3 Czynniki ryzyka Dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia
Normy kulturowe i społeczne Stres społeczny (bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe) Uzależnienie (alkohol, narkotyki) Cechy ofiary i sprawcy przemocy Interakcje interpersonalne wewnątrz rodziny Izolacja rodziny uwaga: określają prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy, ale nie dają podstaw do stwierdzenia zależności przyczynowo-skutkowej

4 Konsekwencje przemocy
Syndrom wyuczonej bezradności Zespół stresu pourazowego Zjawisko prania mózgu Syndrom sztokholmski Efekt pułapki psychologicznej Wiktymizacja

5 Cykl przemocy Faza narastania napięcia (stres, frustracja, słaba komunikacja, napięcie) Faza gwałtownej przemocy (kłótnia, walka, pobicie, awantura) Faza miodowego miesiąca (poczucie winy sprawcy, obietnice poprawy) czynniki wyzwalające – przemoc - spadek natężenia gniweu i złości – pojednanie – nadzieja – napięcie – poczucie zagożenia – eskalacja gniewu – czynniki wyzwalające - przemoc

6 Ofiary przemocy - charakterystyka
Niska samoocena Silna zależność Lęk Obniżony nastrój Skłonność do obwiniania siebie Nadużywanie leków, alkoholu Dolegliwości psychosomatyczne Izolacja społeczna

7 Przyczyny pozostawania w związkach opartych na przemocy
Uwarunkowania kulturowo-religijne i środowiskowe Zależność finansowa od partnera Niewiedza Strach przed sprawcą przemocy Wiara w to, że będzie lepiej Miłość do sprawcy

8 Co sprzyja stawaniu się sprawcą przemocy?
Traumatyczne zdarzenia z dzieciństwa Brak akceptacji i właściwych kontaktów emocjonalnych z najbliższymi Niekonsekwentny system wychowawczy Duża częstotliwość sytuacji stresowych i frustracyjnych Częste wzory agresywnych zachowań w rodzinie i środowisku Alkoholizm i inne uzaleznienia Potrzeba dominacji i wywierania wpływu Zaburzenia psychiczne

9 Skutki przemocy wobec dzieci
Fizyczne Psychosomatyczne Psychologiczne, emocjonalne Psycho-społeczne KRÓTKOTERMONOWE – lek, cierpienie, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, zachowania agresywne, obgryzanie paznokci, drżenie, jąkanie, problemy w szkole, nadmierne posłuszeństwo lub zamknięcie sie w sobie, myśli samobójcze, itp. DŁUGOTERMINOWE - trudności w zbudowaniu spójnego obrazu siebie, trudności w nawiązywaniu trwałych relacji, powtarzanie destruktywnych wzorców rodzinnych, depresje, zaburzenia odżywiania, problemy zdrowotne, podejmowanie zachowań ryzykownych, itp.

10 Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W danym środowisku działają placówki, instytucje i organizacje udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Pracownicy wszystkich instytucji i placówek mających kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy są włączeni w proces pomocy rodzinom Pomoc udzielana rodzinie jest interdyscyplinarna Funkcjonuje placówka koordynująca działania

11 Jaka jest oferta placówek działających na danym terenie?
Co należy wiedzieć uruchamiając lokalny system pomocy rodzinom, w których jest przemoc? Jaka jest skala zjawiska? Jaka jest oferta placówek działających na danym terenie? Jakie są postawy, kompetencje doświadczenia przedstawicieli służb i władz w zakresie pomocy rodzinom, w których jest przemoc? Jakie są możliwości i bariery przy podejmowaniu działań pomocowych?

12 Organy administracji rządowej i samorządowej
współdziałają z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzine(art. 9 ust. 1)

13 Co sprzyja efektywności współpracy:
> Regularne spotkania > Interdyscyplinarne szkolenia > Odpowiednie uregulowania prawne > Jasne procedury postępowania > Edukacja społeczna > Praca w zespołach interdyscyplinarnych

14 Zespół interdyscyplinarny
Grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie. > Skład zespołu > Czas pracy > Rodzaje zespołów

15 Etapy w tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych
> spotkanie wstępne (“zapoznanie” i “rozpoznanie”) > uzyskanie poparcia macierzystych instytucji > określenie celu zespołu i zakresu działań > określenie przypadków, którymi będzie zajmował się zespół > stworzenie procedur > monitorowanie / ulepszanie

16 Ustawa o ochronie danych osobowych
Dla zaistnienia zespołu interdyscyplinarnego konieczne jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy podmiotami które mają wejść w skład takiego zespołu

17 Czego unikać pracując w zespole = współpracując z innymi służbami?
> niezdrowej rywalizacji > posługiwania się mitami i stereotypami, czyli “zawodowej” niechęci do przedstawicieli innych zawodów > oporów związanych z przekazywaniem informacji > generalizowania opinii nt. innych członków zespołu > osobistych uprzedzeń

18 Korzyści ze współpracy z innymi służbami
dla klienta (trafniejsze decyzje, skuteczniejsza pomoc, efektywne wykorzystanie zasobów środowiska, mniej urazów psychicznych,) osobiste (podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych doświadczeń,szybszy przepływ informacji, możliwość odreagowania emocjonalnego, mniej działań powielających się lub wzajemnie wykluczających, wsparcie w kryzysie, zapobieganie wypaleniu zawodowemu

19 Współpraca: > jest bardziej ekonomiczna > daje szansę na inne spojrzenie na problem i wymianę doświadczeń > sprzyja podniesieniu naszych kompetencji > pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów w danym środowisku > sprzyja podejmowaniu trafniejszych decyzji WSPÓŁPRACA UŁATWIA NAM PRACĘ


Pobierz ppt "Przemoc w rodzinie - definicja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google