Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza zjawiska i aspekt prawny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza zjawiska i aspekt prawny."— Zapis prezentacji:

1 Analiza zjawiska i aspekt prawny.
Co to jest przemoc? Analiza zjawiska i aspekt prawny.

2 Typowe środki przemocy psychicznej to groźba, krzyczenie na kogoś, inwektywa, straszenie i molestowanie psychiczne. PRZEMOC PSYCHICZNA Wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej.

3 PRZEMOC FIZYCZNA Wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej.

4 CYKL PRZEMOCY

5 Badania wykazały, że związki, w których osoby doznają przemocy ze strony swoich partnerów, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. 1.Faza narastania napięcia – w tej fazie pojawiają się nieliczne, o małym nasileniu incydent przemocy.  2.Faza gwałtownej przemocy – w tej fazie dochodzi do niekontrolowanego rozładowania napięcia. Cechą, która odróżnia tę fazę od pierwszej jest całkowity brak kontroli sprawcy nad zachowaniami.   3.Faza „miodowego miesiąca” – w tej fazie dominują zachowania sprawcy, polegające na okazywaniu miłości, uprzejmości i wszelkich miłych zachowań wobec partnera.

6 Przemoc psychiczna i fizyczna w polskim prawie jest karana
Przemoc psychiczna i fizyczna w polskim prawie jest karana. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia! Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

7 Ofiary przemocy Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.

8 Jest kilka koncepcji psychologicznych wyjaśniających zjawisko przemocy i zachowanie ofiar.
1. SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI Wyuczona bezradność jest poddaniem się, zaprzestaniem działania, które wy­nika z przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie będzie to miało żadnego znaczenia, gdyż zawsze znajdzie się powód do zachowań agresywnych. Wyuczona bezradność jest najczęstszym objawem u osób doznających prze­mocy. Bardzo często rozwija się na bazie życiowych doświadczeń. L.Walker, na pod­stawie wieloletnich badań, ustaliła listę czynników wysokiego ryzyka rozwoju wyuczonej bezradności, do których zaliczyła: Doświadczenia z dzieciństwa: - przemoc fizyczna; - napaść seksualna lub molestowanie; - sytuacje traumatyczne (śmierć lub rozwód rodziców, alkoholizm, choroba bli­skich itp.); - kłopoty w nauce; - problemy zdrowotne. Doświadczenia wyniesione ze związków w życiu dorosłym: - przemoc (istotny jest czas trwania, rodzaj i częstość przemocy); - patologiczna zazdrość; - gwałt, przymuszanie do nieakceptowanych form współżycia; - groźby pozbawienia życia.

9 Jest kilka koncepcji psychologicznych wyjaśniających zjawisko przemocy i zachowanie ofiar (cd).
2. ZJAWISKO „PRANIA MÓZGU” Rozumie się go jako szereg zabiegów stosowanych w celu zmiany osobowości (uczuć, potrzeb, postaw), aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami manipulatora. [...] Badania nad przemocą w rodzinie pozwoliły wyodrębnić najbardziej typowe za­chowania sprawców przemocy, stosujących technikę „prania mózgu" do których zalicza się: izolację, monopolizację uwagi, doprowadzenie do wyczerpania, wywoływanie lęku i depresji, naprzemienność kary i nagrody, demonstrowanie wszechmocy i wszechwładzy,  wymuszanie drobnych przysług. [...] Konsekwencje „prania mózgu": * Degradacja własnego obrazu - zabiegi te powodują, że osoby doznające prze­mocy, zmniejszają swoją aktywność, wycofują się z działania i unikają podejmowania trudnych zadań. Uważają, że są głupie i mało zdolne. Łatwo ulegają sugestiom i manipulacjom. Zmieniają swoje poglądy, przyzwyczajenia, by dostosować się do życzeń sprawcy. * Przeżywanie silnego poczucia lęku i zagrożenia - ofiary mają duże poczucie winy, wstydu i lęku. Od sprawcy oczekują jedynie kary, ponieważ wiedzą, że są pełne wad, a wszystko co robią jest niewłaściwe. Przeżywanie silnego poczucia winy kieru­je złość i agresywność w stronę własnej osoby, to z kolei powoduje, że sprawca może czuć się bezkarnie. * Wyzwalanie silnych stanów regresji - regresja jest mechanizmem obronnym, polegającym na nawrotach do zachowań i sposobów działania z wcześniejszych okre­sów życia. Stosowanie techniki „prania mózgu", prowadzi do wielu regresywnych zmian w osobowości ofiar. Skutkiem tego jest ich bezradność, zanik krytycznego myślenia, powrót do myślenia życzeniowego, czasami zanik uczuć wyższych. Procesy „prania mózgu" powodują całkowite podporządkowanie, utratę poczucia własnej wartości i własnych przekonań oraz bezkrytyczne przyjmowanie rzeczywistości, wykreowanej przez sprawcę.

10 DLACZEGO OSOBY DOZNAJĄCE PRZEMOCY NIE SZUKAJĄ POMOCY?
Bo odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera. Bo odczuwają wstyd i upokorzenie. Bo są zależne finansowo do partnera Bo posiadają błędne przekonania. Uważają, że przemoc jest sprawą rodzinną i nie można liczyć na pomoc z zewnątrz. Bo utraciły wiarę w pomoc.

11 Procedura Niebieskiej Karty
Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

12 Procedura Niebieskiej Karty (cd)
W przypadku zgłoszenia przez osobę poszkodowaną bądź świadka aktu przemocy, przedstawiciel Policji, pracownik socjalny a także przedstawiciele oświaty oraz służby zdrowia zobowiązani są wypełnić druk Niebieskiej Karty. Karta jest dalej przekazana do gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy w rodzinie.

13 Procedura Niebieskiej Karty (cd)
Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch przypadkach: ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie  po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

14 JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY, ZGŁOŚ TO!
ciklublin.pl  

15

16 ŹRÓDŁO. www. niebieskalinia. pl www. niebieskalinia. info www. ms. gov
ŹRÓDŁO Pomocne materiały: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie OPRACOWAŁA REGINA TATARA- pedagog szkolny


Pobierz ppt "Analiza zjawiska i aspekt prawny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google