Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza zjawiska i aspekt prawny.. Typowe środki przemocy psychicznej to groźba, krzyczenie na kogoś, inwektywa, straszenie i molestowanie psychiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza zjawiska i aspekt prawny.. Typowe środki przemocy psychicznej to groźba, krzyczenie na kogoś, inwektywa, straszenie i molestowanie psychiczne."— Zapis prezentacji:

1 Analiza zjawiska i aspekt prawny.

2 Typowe środki przemocy psychicznej to groźba, krzyczenie na kogoś, inwektywa, straszenie i molestowanie psychiczne. Wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej.

3 Wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej.

4

5 1.Faza narastania napięcia – w tej fazie pojawiają się nieliczne, o małym nasileniu incydent przemocy. * 2.Faza gwałtownej przemocy – w tej fazie dochodzi do niekontrolowanego rozładowania napięcia. Cechą, która odróżnia tę fazę od pierwszej jest całkowity brak kontroli sprawcy nad zachowaniami. * 3.Faza miodowego miesiąca – w tej fazie dominują zachowania sprawcy, polegające na okazywaniu miłości, uprzejmości i wszelkich miłych zachowań wobec partnera.

6 Przemoc psychiczna i fizyczna w polskim prawie jest karana. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

7 Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.

8 1. SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI Wyuczona bezradność jest poddaniem się, zaprzestaniem działania, które wy­nika z przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie będzie to miało żadnego znaczenia, gdyż zawsze znajdzie się powód do zachowań agresywnych. Wyuczona bezradność jest najczęstszym objawem u osób doznających prze­mocy. Bardzo często rozwija się na bazie życiowych doświadczeń. L.Walker, na pod­stawie wieloletnich badań, ustaliła listę czynników wysokiego ryzyka rozwoju wyuczonej bezradności, do których zaliczyła: Doświadczenia z dzieciństwa: - przemoc fizyczna; - napaść seksualna lub molestowanie; - sytuacje traumatyczne (śmierć lub rozwód rodziców, alkoholizm, choroba bli­skich itp.); - kłopoty w nauce; - problemy zdrowotne. Doświadczenia wyniesione ze związków w życiu dorosłym: - przemoc (istotny jest czas trwania, rodzaj i częstość przemocy); - patologiczna zazdrość; - gwałt, przymuszanie do nieakceptowanych form współżycia; - groźby pozbawienia życia.

9 2. ZJAWISKO PRANIA MÓZGU Rozumie się go jako szereg zabiegów stosowanych w celu zmiany osobowości (uczuć, potrzeb, postaw), aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami manipulatora. [...] Badania nad przemocą w rodzinie pozwoliły wyodrębnić najbardziej typowe za­chowania sprawców przemocy, stosujących technikę prania mózgu" do których zalicza się: izolację, monopolizację uwagi, doprowadzenie do wyczerpania, wywoływanie lęku i depresji, naprzemienność kary i nagrody, demonstrowanie wszechmocy i wszechwładzy, wymuszanie drobnych przysług. [...] Konsekwencje prania mózgu": * Degradacja własnego obrazu - zabiegi te powodują, że osoby doznające prze­mocy, zmniejszają swoją aktywność, wycofują się z działania i unikają podejmowania trudnych zadań. Uważają, że są głupie i mało zdolne. Łatwo ulegają sugestiom i manipulacjom. Zmieniają swoje poglądy, przyzwyczajenia, by dostosować się do życzeń sprawcy. * Przeżywanie silnego poczucia lęku i zagrożenia - ofiary mają duże poczucie winy, wstydu i lęku. Od sprawcy oczekują jedynie kary, ponieważ wiedzą, że są pełne wad, a wszystko co robią jest niewłaściwe. Przeżywanie silnego poczucia winy kieru­je złość i agresywność w stronę własnej osoby, to z kolei powoduje, że sprawca może czuć się bezkarnie. * Wyzwalanie silnych stanów regresji - regresja jest mechanizmem obronnym, polegającym na nawrotach do zachowań i sposobów działania z wcześniejszych okre­sów życia. Stosowanie techniki prania mózgu", prowadzi do wielu regresywnych zmian w osobowości ofiar. Skutkiem tego jest ich bezradność, zanik krytycznego myślenia, powrót do myślenia życzeniowego, czasami zanik uczuć wyższych. Procesy prania mózgu" powodują całkowite podporządkowanie, utratę poczucia własnej wartości i własnych przekonań oraz bezkrytyczne przyjmowanie rzeczywistości, wykreowanej przez sprawcę.

10 * Bo odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera. * Bo odczuwają wstyd i upokorzenie. * Bo są zależne finansowo do partnera * Bo posiadają błędne przekonania. Uważają, że przemoc jest sprawą rodzinną i nie można liczyć na pomoc z zewnątrz. * Bo utraciły wiarę w pomoc.

11 Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura Niebieskiej Karty, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

12 W przypadku zgłoszenia przez osobę poszkodowaną bądź świadka aktu przemocy, przedstawiciel Policji, pracownik socjalny a także przedstawiciele oświaty oraz służby zdrowia zobowiązani są wypełnić druk Niebieskiej Karty. Karta jest dalej przekazana do gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy w rodzinie.

13 Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch przypadkach: * ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie * po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

14 www.cpk.org.pl 997 www.niebieskalinia.pl ciklublin.pl 801-12-00-02

15

16


Pobierz ppt "Analiza zjawiska i aspekt prawny.. Typowe środki przemocy psychicznej to groźba, krzyczenie na kogoś, inwektywa, straszenie i molestowanie psychiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google