Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu Obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zadania pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Powiatach wykonują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wykonuje zadania wynikające z aktów prawnych oraz przyjętych dokumentów strategicznych: Ustawa o pomocy społecznej i akty wykonawcze ; Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i akty wykonawcze; Strategia Powiatu Świeckiego; Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych; Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej, Społecznej oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych; Programy PFRON; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII; Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Świeckim.

3 Realizacja zadań 1. Domy Pomocy Społecznej 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3.Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze 4. Mieszkanie Chronione 5. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Zawodowe Rodziny Zastępcze Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych Kampania na rzecz tworzenia rodzin zastępczych pod nazwą „Rodzina zastępcza szansą na moją przyszłość”

4 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warsztaty Terapii Zajęciowej Likwidacja barier Dofinansowanie do sportu , kultury , turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. 7. Ograniczenie skutków niepełnosprawności 8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 9. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 10.Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Aktywni na rynku pracy”

5 1. Domy Pomocy Społecznej
Zadaniem własnym Powiatu jest prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym i umieszczanie w nich osób skierowanych przez gminy. Umieszczenie w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Powiat Świecki zapewnia miejsca w Domach Pomocy Społecznej trzech typów: dla osób w podeszłym wieku w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu – 33 miejsca pobytowe ; dla osób przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej Świeciu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – 37 miejsc ; dla osób psychicznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach – 140 miejsc . Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania. Natomiast decyzję o umieszczeniu wydaje Starosta powiatu prowadzącego dom. Tel. kontaktowy: ( 052 )

6 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zadaniem własnym powiatu jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce. Na terenie Powiatu Świeckiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo wychowawcze: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna „Dom Dziecka w Bąkowie”, która zapewnia opiekę dla 42 dzieci Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza socjalizacyjna dla 20 dziewcząt w Topolnie.

7 Ustawodawstwo w zakresie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem idzie w kierunku zmniejszania ilości dzieci w domach dziecka. Zmiany przekształceniowe w naszej placówce w Bąkowie, która jest powiatową jednostką organizacyjną, dokonały się w 2007 r. i polegały na zmniejszeniu ilości dzieci w placówce z 60 na 42 i utworzenia placówki wielofunkcyjnej. Wielofunkcyjność placówki polega na: Prowadzeniu grup socjalizacyjnych – 30 osób (pobyt całodobowy, stacjonarny) Prowadzeniu mieszkania usamodzielnienia – 12 osób (grupa internatowa) Prowadzeniu mieszkania chronionego (pow.61,30 m2 dla 6 osób– obecnie w mieszkaniu przebywają dwie wychowanki domu dziecka) Placówka opiekuńczo- wychowawcza w Topolnie jest placówką socjalizacyjną, w której znajduje się 20 miejsc, na które przyjmowane są wyłącznie dziewczęta, które uczęszczają do I lub II klasy liceum. W placówce znajduje się ośrodek zamiejscowy Liceum Katolickiego Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Świeckiego przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim. tel. kontaktowy: ( 052 )

8 3. Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zostają objęci pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą na: usamodzielnienie, kontynuację nauki, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pełnoletni wychowanek placówki otrzymuje wsparcie finansowe i rzeczowe , a jeżeli kontynuuje naukę otrzymuje wsparcie finansowe na czas jej trwania nie dłużej niż do 25 roku życia . Tel. kontaktowy: ( 052 )

9 4. Mieszkanie Chronione Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Zgodnie z art. 90 ust 3 wyżej cytowanej ustawy osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych przypadkach Starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat. Ustawa o pomocy społecznej w rozdziale „Zasady odpłatności za świadczenia”, art. 97 ust. 1 stanowi, że opłatę za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Jak już wyżej wspomniałam mieszkanie chronione jest formą wielofunkcyjności placówki w Bąkowie. W 2007 roku zamieszkiwały w nim 2 osoby, które opuściły placówkę i zamieszkały w mieszkaniu chronionym w ramach usamodzielnienia. Mogą tam przebywać do 3 lat. Tel. kontaktowy: ( 052 )

10 5. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, kontynuację nauki, usamodzielnienie i pomoc w zagospodarowaniu Dziecku z rodziny mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań, zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Ustanowienie rodziny zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka. Pomocy pieniężnej udziela Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej . Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonują następujące rodziny zastępcze : spokrewnione, niespokrewnione i zawodowe ( wielodzietne , pogotowie rodzinne i specjalistyczne)

11 Zawodowe Rodziny Zastępcze
Na terenie powiatu funkcjonują trzy zawodowe rodziny zastępcze: 1. Wielodzietna, w której umieszczono 7 dzieci ( 4 dzieci w 2006 roku i 3dzieci w 2007 roku z Domu Dziecka w Bąkowie) 2. Wielodzietna , która przeniosła się z terenu Powiatu Gdańskiego ( 7 dzieci) 3. Rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego, w której w 2007 roku przebywało 9 dzieci Propagujemy ideę rodzicielstwa zastępczego, zwłaszcza zawodowych rodzin zastępczych. Dzięki funkcjonowaniu rodzinnej opieki zastępczej dzieci nie są umieszczane w placówkach, a funkcjonowanie wychowanków w warunkach rodzinnych przekłada się pozytywnie na ich dalsze dorosłe życie i zapobiega wykluczeniu społecznemu.

12 Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą pieniężną na usamodzielnienie, a także na kontynuację nauki. Pełnoletni wychowanek otrzymuje wsparcie finansowe i rzeczowe , a jeżeli kontynuuje naukę otrzymuje wsparcie finansowe na czas jej trwania nie dłużej niż do 25 roku życia .

13 Kampania na rzecz tworzenia rodzin zastępczych pod nazwą „Rodzina zastępcza szansą na moją przyszłość” Kampania na rzecz pozyskania nowych rodzin zastępczych prowadzona jest od 30 maja 2007 r. ( dzień rodzicielstwa zastępczego ) i w całości finansowana była ze środków pozyskanych z firmy MONDI. Celem głównym PCPR było pozyskanie kandydatów na niespokrewnionych rodziców zastępczych oraz kandydatów na zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze. Nie był to jedyny cel, ponieważ chcieliśmy również: poruszyć opinię publiczną trudną sytuacją osamotnionych i osieroconych dzieci przekazać społeczeństwu informację o idei rodzicielstwa zastępczego, idei alternatywnej dla domów dziecka budować dobrą atmosferę, pełną akceptacji i społecznej przychylności dla idei rodzicielstwa zastępczego uczynić ideę rodzinnej opieki zastępczej bardziej zrozumiałą i akceptowaną przez społeczeństwo

14 poruszyć opinię publiczną trudną sytuacją osamotnionych i osieroconych dzieci
przekazać społeczeństwu informację o idei rodzicielstwa zastępczego, idei alternatywnej dla domów dziecka budować dobrą atmosferę, pełną akceptacji i społecznej przychylności dla idei rodzicielstwa zastępczego uczynić ideę rodzinnej opieki zastępczej bardziej zrozumiałą i akceptowaną przez społeczeństwo W wyniku prowadzonej kampanii przeszkolono 2 rodziny, które zgłoszono do sądu i oczekują na przyjęcia dziecka. Tel. kontaktowy: ( 052 )

15 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uchwałą Nr IX/63/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2003 roku został przyjęty Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Świeckim. Oceny i kontroli realizowanych zadań dokonuje raz w roku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. W 2008 roku została podjęta uchwała nr 1/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku opiniująca pozytywnie realizowane zadania wynikające z programu. Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych odbywa się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Świeckiego w przypadku dofinansowania WTZ.

16 Rehabilitacja społeczna
Warsztaty Terapii Zajęciowej Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim poprzez: - Tworzenie i finansowanie WTZ. Do warsztatu przyjmowane są osoby niepełnosprawne, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane ze wskazaniami do uczestnictwa w WTZ. Placówka stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

17 Na terenie Powiatu Świeckiego funkcjonują dwa warsztaty :
~ W Świeciu przy ul. Nadbrzeżnej 2A, prowadzony przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych dla 25 osób; - strona internetowa: - nr tel. ( 052 ) - adres poczty elektronicznej: ~ W Nowem przy ul. Myśliwskiej 1 prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dla 20 uczestników; - nr tel. ( 052 ) - adres poczty elektronicznej: tel. kontaktowy: ( 052 )

18 Powyższe realizowane jest poprzez:
Likwidacja barier Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Powyższe realizowane jest poprzez: likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności przy poruszaniu się ( np. budowa podjazdów, likwidacja progów, przebudowa łazienki, poszerzenie drzwi, montaż poręczy ) likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności ( np. dofinansowanie do: zakupu łóżek ortopedycznych dla osób leżących, podnośników, schodołazów, wózków prysznicowo – toaletowych, komputerów ( dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i mowy oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich). Dofinansowanie wynosi do 80 % przedsięwzięcia przy 20 % udziale własnym. Tel. kontaktowy: ( 052 )

19 Dofinansowanie do sportu , kultury , turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych jest zadaniem, którego dofinansowanie ze środków PFRON mogą uzyskać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli: - Prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku najczęściej o dofinansowanie ubiegają się organizacje pozarządowe, które realizują wyżej wymienione zadania na rzecz osób niepełnosprawnych dorosłych oraz dzieci. Zadanie finansowe jest na 60 % ze środków PFRON, 40 % stanowi udział własny. Tel. kontaktowy: ( 052 )

20 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni i odbywa się wyłącznie w ośrodkach wpisanych do rejestru właściwego Wojewody. Ośrodki zapewniają osobie niepełnosprawnej odpowiednie warunki pobytu dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określoną programem turnusu.

21 Wysokość dofinansowania ze środków PFRON jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności i dochodu na 1 osobę w rodzinie wnioskodawcy. Obecnie od 1 września do 30 listopada 2008 roku kryteria są następujące: - 27 % przeciętnego wynagrodzenia – 796,87 zł ( dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności ) - 25 % przeciętnego wynagrodzenia – 737,84 zł ( dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ) - 23 % przeciętnego wynagrodzenia – 678,81 zł ( dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności ) - 18 % przeciętnego wynagrodzenia – 531,24 zł ( dla opiekuna osoby niepełnosprawnej ) - 18 % przeciętnego wynagrodzenia – 531,24 zł ( dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności tel. kontaktowy: ( 052 )

22 Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. Dofinansowanie do wyżej wymienionego sprzętu mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które: - spełniają kryterium dochodowe ( obecnie wynosi: dla osób w rodzinie – 1475,68 zł, dla osób samotnych – 1918,38 zł ) - posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, o którym mowa w art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przedstawią fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ( nie dotyczy sprzętu rehabilitacyjnego) - przedstawią stosowne zaświadczenie lekarskie w sprawie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego w domu. Dofinansowaniu najczęściej podlegają: pionizatory, wózki inwalidzkie, balkoniki, aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, materace przeciwodleżynowe, systemy FM dla niesłyszących, obuwie ortopedyczne, rowery rehabilitacyjne Tel. kontaktowy: ( 052 )

23 7. Ograniczanie skutków niepełnosprawności
Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu został utworzony projekt w ramach Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej w Świeciu. Realizację zadania przewidziano na okres od dnia roku do dnia roku. Utworzony projekt przekazano Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu -organizacji pozarządowej o zasięgu lokalnym działającej na terenie Powiatu Świeckiego, prowadzącej aktywną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych jak również posiadającą wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników.

24 Zadaniem Ośrodka jest udzielanie na terenie Powiatu Świeckiego bezpłatnej pomocy rehabilitacyjnej oraz poradnictwa specjalistycznego osobom niepełnosprawnym. Zasadniczym celem działalność placówki jest nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, który dla wielu osób niepełnosprawnych naszego regionu jest nieosiągalny. Po upływie dwóch lat działalności ustalono, że największe zainteresowanie beneficjentów programu, istnieje w związku z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak: łóżka rehabilitacyjne, materace p/o, wózki inwalidzkie. Ośrodek mieści się przy ul. Hallera 9 w Świeciu, nr tel ( 052 ) , czynny codziennie w godz. od 7.30 – 15.30, we wtorki od 8.00 – 16.00

25 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON) działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest w myśl ustawy orzecznictwem dla celów pozarentowych. Nie może być podstawą ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego. Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności służy tym osobom, które chcą uzyskać prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej. Orzecznictwo dzieci również ma na celu potwierdzenie posiadania statusu osoby niepełnosprawnej do lat 16. Orzecznictwo to umożliwia korzystanie ze świadczeń i uprawnień przewidzianych dla osób niepełnosprawnych. Orzeczenia wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego tej osoby, albo za ich zgodą występuje ośrodek pomocy społecznej.

26 W zespole można uzyskać:
- orzeczenia o niepełnosprawności osoby poniżej 16 roku życia, - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby po 16 roku życia legitymację osoby niepełnosprawnej. PZOON mieści się przy ul. Wojska Polskiego 195A w Świeciu, tel. ( 052 )

27 System przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Interwencja kryzysowa W ramach interwencji kryzysowej udzielane jest specjalistyczne poradnictwo: prawne, psychologiczne, pedagogiczne. Specjaliści pełnią dyżury w dniach: - radca prawny: we wtorek od – 17.00 w czwartek od – 18.00 - psycholog: w środę od – 18.00 w czwartek od – 18.00 - pedagog: we wtorek od – 11.30 w środę od 9.00 – 12.00 telefon kontaktowy: ( 052 ) Poradnictwo jest bezpłatne. Można zgłaszać się w następujących sytuacjach: - przemocy w rodzinie, - kryzysów małżeńskich, - przeżyć traumatycznych, - sieroctwa, - żałoby, - zachowań samobójczych.

28 Programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Priorytetem programu jest ochrona bezpieczeństwa autonomii i dobra osób krzywdzonych przez sprawcę przemocy. Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom przemocy w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu: - uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, - nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i spraw w rodzinie bez agresji Do programu sprawcy przemocy mogą się zgłaszać również dobrowolnie, tel. kontaktowy: ( 052 ) , od poniedziałku do piątku od godz – 15.30, we wtorek od 8.00 – 16.00

29 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Aktywni na rynku pracy”
W 2008 roku PCPR sporządziło projekt i pozyskało środki z EFS, które przeznaczyło na aktywizację zawodową i społeczną wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. Uczestnicy projektu obejmowani są wsparciem psychologicznym, prawnym, doradztwem zawodowym oraz finansowane są kursy zwiększające potencjał zawodowy oraz atrakcyjność na rynku pracy. Projekt będzie realizowany do końca 2008 roku. Biuro projektu, tel. kontaktowy: ( 052 )

30 Dziękujemy


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google