Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klinika Konfliktu m e d i a t o r z y

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klinika Konfliktu m e d i a t o r z y"— Zapis prezentacji:

1 Klinika Konfliktu m e d i a t o r z y
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WEWNĘTRZNYCH ABY DOJŚĆ DO CELU

2 Klinika Konfliktu Problemy komunikacyjne vs Konflikt

3 Klinika Konfliktu Ośrodek mediacji oraz pracy z konfliktem w obszarach problemowych: Organizacja Społeczność Rodzina Biznes Łączy nas przekonanie, że ludzie są w stanie sami pokojowo rozwiązywać swoje spory.

4 Klinika Konfliktu Naszą misją jest zapobieganie konfliktom oraz wspomaganie rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i grupowych poprzez świadczenie wyspecjalizowanej pomocy zarówno interwencyjnej, jak i profilaktycznej.

5 Klienci Kliniki Konfliktu
Organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, federacje, zrzeszenia. Firmy komercyjne: spółki, korporacje. Instytucje: urzędy miast i gmin, samorządy lokalne, uczelnie, etc Grupy partnerskie łączące kilka organizacji lub instytucji. Osoby lub grupy znajdujące się w sytuacji konfliktowej lub poszukujące wsparcia w komunikacji (np. w przekształceniach organizacyjnych, sytuacjach złożonych, wielostronnych).

6 Organizacja X Zgłoszenie do Kliniki Konfliktu:
Mamy konflikt. Co robić? Jaki konflikt? Poważny!

7 Organizacja X Analiza sytuacji Wstępna ocena konfliktu
Identyfikacja stron Dopasowanie procedury pracy Sprawdzenie gotowości stron do rozmowy Propozycja formy rozmów

8 Organizacja X Konflikt między działami organizacji
Konflikty interpersonalne Konflikt ze społecznością lokalną Proponujemy mediację

9 Mediacja Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której trzecia strona - mediatorzy - towarzyszą uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia. Mediacja jest procesem poufnym, a udział w niej – dobrowolny.

10 Mediacja Mediacja może dotyczyć konfliktów:
między pracownikami różnego szczebla, pracownikami a przełożonymi; między działami/zespołami lub wewnątrz nich między organizacjami np. partnerskimi w kwestiach relacji interpersonalnych, organizacji i efektywności pracy, zarządzania projektami, przekształceń organizacji, zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

11 Organizacja X Na wszystkich szczeblach zastosowano mediację.
Wprowadzono Conflict Coaching Konflikty wewnątrz organizacji zostały rozwiązane Rozmowy ze społecznością lokalną są nadal prowadzone.

12 Organizacja Y Zgłoszenie do Kliniki Konfliktu:
Mamy przed sobą ważne decyzje. Musimy ustalić strategię. Jak możemy pomóc? Pomóżcie nam rozmawiać, bo na spotkaniach panuje chaos.

13 Organizacja Y Analiza sytuacji Określenie celu pracy grupy
Przekazanie informacji (jednokierunkowy przepływ komunikacji) Konsultacje – zebranie informacji Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji Identyfikacja zaangażowanych podmiotów/grup/stron Zdefiniowanie ewentualnych przedstawicieli Sprawdzenie gotowości stron do rozmowy Propozycja formy rozmów

14 Praca grupowa - aktywa więcej informacji, szerszy zakres wiedzy/ horyzontów różnorodne podejścia do problemu więcej pomysłów i lepsza jakość pomysłów (synergia) lepsze zrozumienie i akceptacja rozwiązań większa gotowość realizacji rozwiązań

15 Praca grupowa – pasywa Syndrom grupowego myślenia
iluzja nieomylności, krytyczny stosunek do informacji pochodzących z zewnątrz, selekcjonowanie informacji, rola stróżów jednomyślności, konformizm i presja społeczna Walencja decyzji (przywiązanie do jednego rozwiązania) Rozproszenie odpowiedzialności (ryzyko) Dominacja jednostki

16 Efektywna praca grupy Wspólnie ustalona/ zaakceptowana procedura, rozumienie etapów Podział ról Sprawna i bezpieczna komunikacja Skupienie na jednym zagadnieniu w danym momencie Partycypacja uczestników

17 Facylitator - zadania wprowadza wyraźne rozróżnienie między treścią a procesem pomaga w określeniu ról obecnych na spotkaniu proponuje procedurę rozwiązywania problemu przeprowadza grupę przez etapy wypracowywania ostatecznej decyzji proponuje techniki pracy nad problemem na każdym z etapów

18 Facylitator - zadania dba o pełne i efektywne uczestnictwo wszystkich członków grupy w pracy nad problemem wspiera prezentowanie różnych punktów widzenia pomaga w określeniu potrzeb i interesów indywidualnych i grupowych i buduje wzajemne zrozumienie chroni uczestników przed atakami personalnymi sprawdza akceptację rozwiązań proceduralnych i merytorycznych

19 Organizacja Z Zgłoszenie do Kliniki Konfliktu:
Chcemy zbudować solidną, dobrze działająca organizację. Efektywną? O tak! Komunikacja jako czynnik umożliwiający osiąganie celów organizacji. Komunikacja to też czynnik motywujący i budujący zaangażowanie i identyfikację.

20 Organizacja Z Nasze propozycje: Diagnoza sytuacji
Dispute System Design Kontrakt komunikacyjny Szkolenia

21 Tworzenie Systemu Zarządzania Sporami
Dispute System Design Wypracowanie zintegrowanych mechanizmów i narzędzi służących rozwiązywaniu powtarzających się konfliktów w organizacji. Proces opiera się na diagnozie organizacji oraz opracowaniu, wdrożeniu i ewaluacji efektywnych metod zapobiegania konfliktom oraz wczesnej interwencji, zanim spór osiągnie fazę eskalacji, narażając organizację na wysokie koszty w różnych obszarach (finanse, atmosfera pracy i satysfakcja pracowników, relacje z klientami i kontrahentami, efektywność wykorzystywania zasobów, etc.)

22 Kontrakt komunikacyjny
Zdefiniowanie i uzewnętrznienie potrzeb komunikacyjnych wewnątrz organizacji; pomiędzy pracownikami a przełożonymi, grupami pracowników i działami. Polega na zdefiniowaniu trzech obszarów komunikacji wewnątrz organizacji, mianowicie: „co?” „kto?” i „jak?”. Osoba prowadząca proces tworzenia kontraktu dba o to, aby każdy mógł zgłosić swoje potrzeby i oczekiwania, a następnie prowadzi proces weryfikacji zgłoszonych propozycji. Między innymi pod względem realności i wykonalności. Odradza się prowadzenie kontraktu przez osobę spełniająca jakąkolwiek funkcję wśród stron tworzących kontrakt, a w szczególności nie zaleca się szefa w roli facylitatora.

23 Szkolenia Dla zorganizowanych grup (od 9 do 20 osób), dostosowane do potrzeb danej organizacji w zakresie: Profilaktyka konfliktu (np. komunikacja, radzenie sobie ze stresem, wyznaczanie i realizowanie celów) i praca z konfliktem (np. rozwiązywanie konfliktów, negocjacje) Mediacje - cykl szkoleniowy przygotowujący do pracy mediatora, jak i szkolenia nt. mediacji dla różnych grup zawodowych

24 i zapraszamy do współpracy
Dziękujemy… i zapraszamy do współpracy m e d i a t o r z y z Kliniki Konfliktu


Pobierz ppt "Klinika Konfliktu m e d i a t o r z y"

Podobne prezentacje


Reklamy Google