Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet gospodarstwa domowego, budżet rodzinny, zestawienie pieniężnych i niepieniężnych dochodów gospodarstwa domowego wg ich źródeł oraz wydatków wg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet gospodarstwa domowego, budżet rodzinny, zestawienie pieniężnych i niepieniężnych dochodów gospodarstwa domowego wg ich źródeł oraz wydatków wg."— Zapis prezentacji:

1

2 Budżet gospodarstwa domowego, budżet rodzinny, zestawienie pieniężnych i niepieniężnych dochodów gospodarstwa domowego wg ich źródeł oraz wydatków wg ich przeznaczenia. Badania budżetu gospodarstwa domowego służą ustaleniu poziomu życia społeczeństwa, a ich wyniki są podstawą polityki społeczno-ekonomicznej rządu, w tym polityki płac, dochodów, świadczeń społecznych, polityki podatkowej. Są to badania reprezentacyjne: wylosowana grupa gospodarstw domowych prowadzi rejestrację własnych dochodów i wydatków, przesyłając systematycznie jej wyniki do instytucji prowadzącej badania. W wielu krajach europejskich (również w Polsce) badania takie prowadzone są w miarę systematycznie już od XIX w. Obecnie prowadzi je Główny Urząd Statystyczny.

3

4 Dochód rozporządzalny (dochód osobisty do dyspozycji, rozporządzalne dochody osobiste, household's available income) jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Pojęcie dochodu rozporządzalnego ściśle wiąże się z dochodem gospodarstwa domowego. Dochód rozporządzalny w stosunku do dochodu gospodarstwa domowego ujmuje się jako dochód całkowity pomniejszony o trwałe obciążenia finansowe.

5

6 Podstawowe składniki dochodu gospodarstw domowych to: 1. wynagrodzenia za pracę: uposażenie premie i nagrody wypłacane przez pracodawcę dodatki z tytułu pracy w uciążliwych warunkach dobra i usługi zapewnione pracownikom w ramach tzw. pakietu socjalnego 2. przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub z działalności rolniczej: zyski i straty z prowadzonej działalności dochody z tytułu umów zlecenia honoraria autorskie

7 3. przychody z majątku trwałego: otrzymane odsetki od kapitału otrzymane dywidendy dochody z posiadanego majątku trwałego 4. transfery z budżetu państwa: otrzymywane świadczenia z tytułu rent i emerytur świadczenia otrzymywane z tytułu uczestnictwa w nieobowiązkowych filarach ubezpieczeń stypendia kredyty studenckie pomoc otrzymywana od organizacji charytatywnych.

8 Całkowity dochód oznacza sumę powyższych składników. Na podstawie obliczonego całkowitego dochodu można wyliczyć wysokość dochodu rozporządzalnego. W tym calu należy pomniejszyć całkowity dochód o tzw. trwałe obciążenia finansowe, w tym: 1) obciążenia podatkowe 2) składki na ubezpieczenia społeczne 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne.

9 Miesiąc:Suma: Styczeń4300,00 Luty2600,50 Marzec2100,00 Kwiecień2200,20 Maj3600,52 Czerwiec3400,00 Lipiec3100,40 Sierpień4300,25 Wrzesień3900,88 Październik4105,00 Listopad3859,00 Grudzień4300,68 Razem:41767,43

10

11 Wydatek – w ujęciu ekonomicznym każdy rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi w związku z regulowaniem różnych zobowiązań jednostki. Istnieje tu zasada, że nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt wiąże się z wydatkiem (niekoniecznie w tym samym czasie co powstanie kosztu). Dlatego wydatki dzielimy na dwie grupy: wydatki nie stanowiące kosztów i wydatki stanowiące koszty. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z operacją pokrywania zobowiązań, których źródłem były relacje prawne (regulacja zobowiązań podatkowych, wypłata dywidend) albo relacje czysto finansowe i kredytowe (wszelki zwrot pieniężnych pożyczek i kredytów). W drugim przypadku pokrywamy zobowiązania, które powstały na drodze nabywania środków do produkcji dóbr i usług i które w wyniku zużycia stanowią koszt. Takie wydatki z kolei dzieli się na trzy grupy według kryterium czasowego: wydatek nastąpił wcześniej niż poniesienie kosztu (np. zakup materiałów, które zostaną zużyte w okresie późniejszym), wydatek nastąpił w tym samym okresie co koszt (np. wypłata wynagrodzeń), wydatek nastąpił w okresie późniejszym niż poniesienie kosztu (np. zapłata za już zużyte materiały).

12

13 Miesiąc:Suma: Styczeń1921,25 Luty1921,25 Marzec1813,15 Kwiecień1813,15 Maj1921,25 Czerwiec1921,25 Lipiec1921,25 Sierpień1921,25 Wrzesień1921,25 Październik1921,25 Listopad1921,25 Grudzień1921,25 Razem:22838,80

14

15 Miesiąc:Suma: Styczeń2378,75 Luty679,25 Marzec286,85 Kwiecień387,05 Maj1679,27 Czerwiec1478,75 Lipiec1179,15 Sierpień2379,00 Wrzesień1979,63 Październik2183,75 Listopad1937,75 Grudzień2379,43 Razem:18928,63

16

17


Pobierz ppt "Budżet gospodarstwa domowego, budżet rodzinny, zestawienie pieniężnych i niepieniężnych dochodów gospodarstwa domowego wg ich źródeł oraz wydatków wg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google