Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza praca na projekcie koordynacja 3.0

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza praca na projekcie koordynacja 3.0"— Zapis prezentacji:

1 Nasza praca na projekcie koordynacja 3.0

2 Budżet Budżet gospodarstwa domowego, budżet rodzinny, zestawienie pieniężnych i niepieniężnych dochodów gospodarstwa domowego wg ich źródeł oraz wydatków wg ich przeznaczenia. Badania budżetu gospodarstwa domowego służą ustaleniu poziomu życia społeczeństwa, a ich wyniki są podstawą polityki społeczno-ekonomicznej rządu, w tym polityki płac, dochodów, świadczeń społecznych, polityki podatkowej. Są to badania reprezentacyjne: wylosowana grupa gospodarstw domowych prowadzi rejestrację własnych dochodów i wydatków, przesyłając systematycznie jej wyniki do instytucji prowadzącej badania. W wielu krajach europejskich (również w Polsce) badania takie prowadzone są w miarę systematycznie już od XIX w. Obecnie prowadzi je Główny Urząd Statystyczny.

3

4 Co to są dochody ? Dochód rozporządzalny (dochód osobisty do dyspozycji, rozporządzalne dochody osobiste, household's available income) jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Pojęcie dochodu rozporządzalnego ściśle wiąże się z dochodem gospodarstwa domowego. Dochód rozporządzalny w stosunku do dochodu gospodarstwa domowego ujmuje się jako dochód całkowity pomniejszony o trwałe obciążenia finansowe.

5

6 Składniki dochodu i dochodu rozporządzalnego
Podstawowe składniki dochodu gospodarstw domowych to: 1. wynagrodzenia za pracę: uposażenie premie i nagrody wypłacane przez pracodawcę dodatki z tytułu pracy w uciążliwych warunkach dobra i usługi zapewnione pracownikom w ramach tzw. pakietu socjalnego 2. przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub z działalności rolniczej: zyski i straty z prowadzonej działalności dochody z tytułu umów zlecenia honoraria autorskie

7 3. przychody z majątku trwałego:
otrzymane odsetki od kapitału otrzymane dywidendy dochody z posiadanego majątku trwałego 4. transfery z budżetu państwa: otrzymywane świadczenia z tytułu rent i emerytur świadczenia otrzymywane z tytułu uczestnictwa w nieobowiązkowych filarach ubezpieczeń stypendia kredyty studenckie pomoc otrzymywana od organizacji charytatywnych.

8 Całkowity dochód oznacza sumę powyższych składników
Całkowity dochód oznacza sumę powyższych składników. Na podstawie obliczonego całkowitego dochodu można wyliczyć wysokość dochodu rozporządzalnego. W tym calu należy pomniejszyć całkowity dochód o tzw. trwałe obciążenia finansowe, w tym: obciążenia podatkowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia zdrowotne.

9 Zestawienie roczne Dochodów
Miesiąc: Suma: Styczeń 4300,00 Luty 2600,50 Marzec 2100,00 Kwiecień 2200,20 Maj 3600,52 Czerwiec 3400,00 Lipiec 3100,40 Sierpień 4300,25 Wrzesień 3900,88 Październik 4105,00 Listopad 3859,00 Grudzień 4300,68 Razem: 41767,43

10

11 Co to są wydatki ? Wydatek – w ujęciu ekonomicznym każdy rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi w związku z regulowaniem różnych zobowiązań jednostki. Istnieje tu zasada, że nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt wiąże się z wydatkiem (niekoniecznie w tym samym czasie co powstanie kosztu). Dlatego wydatki dzielimy na dwie grupy: wydatki nie stanowiące kosztów i wydatki stanowiące koszty. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z operacją pokrywania zobowiązań, których źródłem były relacje prawne (regulacja zobowiązań podatkowych, wypłata dywidend) albo relacje czysto finansowe i kredytowe (wszelki zwrot pieniężnych pożyczek i kredytów). W drugim przypadku pokrywamy zobowiązania, które powstały na drodze nabywania środków do produkcji dóbr i usług i które w wyniku zużycia stanowią koszt. Takie wydatki z kolei dzieli się na trzy grupy według kryterium czasowego: wydatek nastąpił wcześniej niż poniesienie kosztu (np. zakup materiałów, które zostaną zużyte w okresie późniejszym), wydatek nastąpił w tym samym okresie co koszt (np. wypłata wynagrodzeń), wydatek nastąpił w okresie późniejszym niż poniesienie kosztu (np. zapłata za już zużyte materiały).

12

13 Zestawienie roczne wydatków
Miesiąc: Suma: Styczeń 1921,25 Luty Marzec 1813,15 Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem: 22838,80

14

15 Bilans Miesiąc: Suma: Styczeń 2378,75 Luty 679,25 Marzec 286,85
Kwiecień 387,05 Maj 1679,27 Czerwiec 1478,75 Lipiec 1179,15 Sierpień 2379,00 Wrzesień 1979,63 Październik 2183,75 Listopad 1937,75 Grudzień 2379,43 Razem: 18928,63

16

17 Roczne zestawienie wydatków i dochodów


Pobierz ppt "Nasza praca na projekcie koordynacja 3.0"

Podobne prezentacje


Reklamy Google