Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse administracji publicznej. Środki pieniężne podstawą funkcjonowania współczesnego państwa, Państwo gromadzi i rozdysponowuje środki pieniężne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse administracji publicznej. Środki pieniężne podstawą funkcjonowania współczesnego państwa, Państwo gromadzi i rozdysponowuje środki pieniężne,"— Zapis prezentacji:

1 Finanse administracji publicznej

2 Środki pieniężne podstawą funkcjonowania współczesnego państwa, Państwo gromadzi i rozdysponowuje środki pieniężne, Polityka władz państwa uzależniona jest od ilości posiadanych środków (lub ich braku)

3 Funkcje władzy publicznej: Alokacyjna, Redystrybucyjna, Stabilizacyjna -Do realizacji tych funkcji władza publiczna używa odpowiednich instrumentów finansowych,

4 Trudności w mierzeniu efektywności niektórych realizowanych zadań przez państwo wpływają na ograniczoną stosowalność mechanizmów rynkowych, W sferze finansów publicznych istnieje daleko posunięta instytucjonalizacja.

5 Budżet Szczególny plan finansowy, Służy do ewidencjonowania publicznych środków pieniężnych, Może być rozpatrywany z perspektywy: a)ekonomicznej, b)Zarządzeniowej, c)Społecznej, d)Prawnej.

6 Ujęcie ekonomiczne Zasady tego planu wywodzą się z nauk ekonomicznych: a)Funkcja pieniądza w gospodarce, b)Obieg pieniądza w procesie wymiany dóbr i usług, c)Sprzeczność pomiędzy niewystarczalnością zasobów pozostających do dyspozycji człowieka a nieograniczonością jego potrzeb, d)Prawidłowość gospodarki finansowej opartej na: efektywności, oszczędności i celowości.

7 Ujęcie zarządzeniowe Ściśle wiąże się z ujęciem ekonomicznym, Budżetowanie (programowanie budżetowe) jest metodą zarządzania opartą na: a)planowaniu, b)Wykonywaniu, c)Kontroli.

8 Ujęcie społeczne Za pomocą budżetu realizowane są zadania na rzecz całego społeczeństwa lub wybranych jego grup, Stanowi o kształcie polityki społeczno- gospodarczej państwa poprzez określenie zadań na jakie są przeznaczane środki publiczne, m.in.: a)Cele socjalne, b)Wsparcie edukacji, c)Wsparcie nauki, d)Pobudzenie przedsiębiorczości.

9 Ujęcie prawne Dotyczy formy prawnej: a)Treści normy prawnej, b)Stopnia obowiązywania normy wobec adresatów, c)Skutków, d)Odpowiedzialności prawnej z tytułu jego niewykonania.

10 Definicja budżetu publicznego Budżet publiczny można określić jako epizodyczny (okresowy) plan finansowy podmiotu publicznego obejmujący dochody i wydatki, uchwalany w formie aktu prawnego i stanowiący podstawę gospodarki finansowej tego podmiotu.

11 Budżet a plan finansowy: Status podmiotu publicznego, Charakter środków, Globalny charakter, Forma prawna, Zwiększona kontrola

12 Cechy budżetu publicznego: Planowość – odwołuje się do przyszłości, prognozuje sposób przepływu strumieni pieniężnych, Uprzedniość, Wyrażenie pieniężne, Dwustronny (dochody/wydatki, przychody/rozchody), Równoważność, Epizodyczność, Wygasanie wydatków.

13 Inne cechy budżetu/zasady: Zasada powszechności, Zasada jedności materialnej, Zasada jedności formalnej, Zasada jawności, Zasada szczegółowości.

14 Funkcje budżetu publicznego: Fiskalna, Stymulacyjna, Redystrybucyjna, Alokacyjna.

15 Dochody publiczne W znaczeniu ekonmicznym dochody publiczne można zdefiniować jako wszelkie wpływy do kasy związku publicznoprawnego

16 Podział środków publicznych Dochody publiczne, Środki pochodzące z budżetu UE oraz EFTA (bezzwrotne), Bezzwrotne środki pomocy zagranicznej, Przychody budżetu państwa i JST pochodzące z: a)Sprzedaży papierów wartościowych, b)Prywatyzacji majątku SP lub JST, c)Spłaty pożyczek udzielonych ze środk. publ., d)Z otrzymanych pożyczek i kredytów, Przychody z działalności oraz innych źródeł.

17 Klasyfikacja dochodów publicznych: Kryterium ekonomiczne – pierwotny lub wtórny podział dochodu narodowego, Kryterium prawne: a)Publicznoprawne i prywatnoprawne, b)Przymusowe i dobrowolne, c)Odpłatne i nieodpłatne, d)Podatkowe i niepodatkowe

18 Podatki – cechy: Pieniężność, Przymusowość, Bezzwrotność, Nieodpłatność, Ogólność, Funkcją podatków jest funkcja fiskalna, zaś ceł funkcja ochronna rynku wewnętrznego.

19 Rodzaje podatków Kryterium podmiotu opodatkowania: a)Przychodowe i dochodowe, b)Obrotowe, c)Majątkowe, Kryterium przerzucalności: a)Pośrednie, b)Bezpośrednie.

20 Opłaty Daniny te charakteryzują się: a)Pieniężnością, b)Przymusowością, c)Bezzwrotnością, d)Ogólnością Cechą odróżniającą opłaty od podatków jest odpłatność i ekwiwalentność.

21 Subwencje i dotacje To formy zewnętrznego zasilania budżetów lokalnych, Dotacje nie rodzą żadnych roszczeń wobec państwa, Subwencje są zagwarantowane ustawowo, Ogólna kwota subwencji określona jest procentowo w stosunku do planowanych dochodów budżetów, Dotacje określane są kwotowo i mają charakter uznaniowy, O przeznaczeniu kwot subwencji decydują beneficjenci, zaś o przeznaczeniu dotacji decyduje podmiot jej udzielający

22 Subwencje dla JST: Wyrównawcza, Równoważąca, Oświatowa.


Pobierz ppt "Finanse administracji publicznej. Środki pieniężne podstawą funkcjonowania współczesnego państwa, Państwo gromadzi i rozdysponowuje środki pieniężne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google