Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY TEORII PODZIAŁU RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY TEORII PODZIAŁU RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY TEORII PODZIAŁU RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI
Marek Sikora

2 Teoria podziału Jej celem jest wyjaśnienie, od czego zależą ceny czynników produkcji, które z kolei determinują poziom i zróżnicowanie dochodów w społeczeństwie. Kształtowanie się cen czynników produkcji zależy między innymi od cech rynku czynników produkcji, a także warunków panujących na rynku produktów.

3 Zróżnicowanie dochodów i majątku
Dochód-suma pieniędzy uzyskana przez osobę (gosp. domowe) w danym czasie Majątek- wartość finansowych i rzeczowych aktywów posiadanych przez gospodarstwo domowe

4 Dochody i majątek w społeczeństwie są rozłożone nierównomiernie
Kilka podstawowych przyczyn nierównego podziału dochodów Przedsiębiorczość Własność czynników produkcji Rodzaj wykonywanej pracy, wysokość nakładu pracy Wykształcenie

5 Analiza nierówności dochodowych
Nierówności w podziale dochodów można rozpatrywać w dwóch aspektach Podmiotowy podział dochodu umożliwia określenie, kto uzyskuje dochody Funkcjonalny podział dochodu odzwierciedla dystrybucję dochodu według źródła, pozwala określić jaki procent stanowią dochody z pracy, z kapitału (procenty, dywidendy), z ziemi (renta gruntowa)

6 Analiza nierówności dochodowych
Krzywa Lorenza Obrazuje jaka część całkowitych dochodów (lub majątku) danego społeczeństwa przypada poszczególnym grupom gospodarstw domowych, uszeregowanym według wysokości dochodu

7 Krzywa Lorenza linia absolutnej równości

8 Doskonały rynek pracy i doskonały rynek produktów
Rynek pracy - szczególny rodzaj rynku, ponieważ przedmiotem wymiany towaru jest tu praca. Sprzedaż pracy – to zdolność do świadczenia pracy. Uczestnikami rynku pracy są z jednej strony pracodawcy, którzy oferują miejsca pracy (zgłaszają popyt na pracę), z drugiej zaś strony poszukujący pracy (pracobiorcy). Na rynku pracy gospodarstwa domowe dostarczają pracę, czyli tworzą podaż pracy, a popyt na pracę zgłaszają przedsiębiorstwa, określające liczbę osób, jaką są skłonne zatrudnić.

9 Popyt na pracę Popyt na pracę - jest to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców . Przedmiotem transakcji jest praca, za którą pracownik otrzymuje określoną płacę. Popyt na pracę determinują takie czynniki jak: koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi.

10 Podaż pracy Podaż pracy - to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy.

11 Podaż pracy pojedynczego pracownika
Praca wiąże się zazwyczaj z pewnymi wyrzeczeniami czy też przykrością. Wzrost stawek skłania pracowników do wydłużenia czasu pracy, zastępują czas wolny czasem pracy jest to: efekt substytucyjny wzrostu płac Przy wyższych stawkach płac pracownik może pozwolić sobie aby skrócić czas pracy jest to: efekt dochodowy wzrostu płac

12 Efekt substytucyjny i dochodowy
a krzywa podaży pracy pojedynczego pracownika STAWKA PŁAC (zł/h) PODAŻ PRACY (h)

13 Popyt, podaż i cena ziemi
Mówiąc o ziemi mamy na myśli nie tylko ziemię w ścisłym tego słowa znaczeniu, np. grunty nadające się pod uprawę, zabudowę czy rekreację, lecz także wody, lasy, zawarte w ziemi minerały i inne bogactwa naturalne

14 Podaż ziemi Podstawowa różnica pomiędzy podażą ziemi a innych czynników wynika ze specyfikacji ziemi, która charakteryzuje się stałą podażą Podaż ziemi jest nieelastyczna a krzywa podaży jest linią pionową

15 Popyt na ziemię Popyt wynika z przychodu z ziemi. Poszczególne rodzaje ziemi mogą dawać inne przychody, ponieważ różnią się urodzajnością lub przydatnością do różnych zastosowań.

16 Cena ziemi Renta gruntowa
cena za użytkowanie, jaką dzierżawca płaci właścicielowi Cena zakupu ziemi c= R/r c- cena ziemi R- renta gruntowa r- stopa procentowa

17 Rynek kapitału Kapitał, to pojęcie oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji. Kapitał może występować w trzech formach: finansowej, technologicznej, rzeczowej

18 Kapitału rzeczowy, popyt
Popyt na kapitał rzeczowy w postaci maszyn, urządzeń i budynków to inaczej popyt inwestycyjny. Przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji zysku musi porównać przychód z inwestycji z jej kosztem. Przychody z inwestycji nie pojawiają się od razu, ale po kilku lub kilkunastu latach. W związku z tym należy, uwzględnić problem czasu przy obliczaniu jakie korzyści przyniesie inwestycja.

19 Cena kapitału rzeczowego
Zależy od relacji między popytem na kapitał a jego podażą. Popyt zależy od bieżącej wartości inwestycji. Im niższa jest stopa procentowa, tym bieżąca wartość inwestycji wyższa i wyższy popyt inwestycyjny. Natomiast podaż inwestycji determinowana jest zachowaniami producentów dążących do maksymalizacji zysku. Cena równowagi rynkowej danego składnika kapitału rzeczowego wynika ze zrównania popytu na ten składnik i podaży tego składnika

20 Kapitał finansowy Istotna formą kapitału finansowego jest kapitał pożyczkowy. Rozmiary popytu na kapitał pożyczkowy są determinowane kondycją gospodarki, a w szczególności potrzebami przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i innych podmiotów, pożyczających kapitał finansowy. Rozmiary popytu na kapitał pożyczkowy zależą także od stopy procentowej. Im jest ona wyższa, tym popyt na kapitał pożyczkowy jest mniejszy i odwrotnie.

21 Kapitał finansowy, popyt
Rozmiary popytu na kapitał pożyczkowy są determinowane kondycją gospodarki, a w szczególności potrzebami przedsiębiorstw gospodarstw domowych i innych podmiotów pożyczających kapitał finansowy.

22 Kapitał finansowy, podaż
Podaż kapitału finansowego zależy od zgromadzonych w bankach depozytów pieniężnych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych instytucji. Głównym źródłem depozytów są oszczędności gospodarstw domowych.

23 Cena kapitału pożyczkowego
Cena kapitału pożyczkowego, czyli stopa procentowa zależy od rozmiarów podaży i popytu na kapitał pożyczkowy. Widać tutaj więc pewne sprzężenie zwrotne: popyt i podaż kapitału zależą od stopy procentowej, ale poziom stopy procentowej wynika z rozmiarów popytu i podaży.

24 Równowaga na rynku kapitału pożyczkowego
Stopa procentowa Krzywa podaży kapitału r Krzywa popytu Q Ilość kapitału pożyczkowego

25 Równowaga na rynku kapitału pożyczkowego
Stopa procentowa równoważąca rynek kapitału pożyczkowego wyznaczona jest przez punkt przecięcia krzywej podaży i krzywej popytu na kapitał pożyczkowy. Rynek jest w równowadze przy stopie procentowej r i ilości kapitału Q

26 koniec Podziękowania za przedstawienie prezentacji, jakiś browar w ramach wynagrodzenia na pewno pojawi się w najbliższym czasie


Pobierz ppt "PODSTAWY TEORII PODZIAŁU RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google