Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2010 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 20 listopada 2009 r.

2 PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

3 Zarządzenie 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146) Zarządzenie 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

4 Kwalifikacje Personelu
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Kwalifikacje Personelu Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W niektórych zakresach czego przykładem jest psychiatria sądowa o wzmocnionym zabezpieczeniu (4732) wymogiem koniecznym było zatrudnienie psychologa klinicznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W Rozporządzeniu w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu (4732) podwyższono wymagania wobec psychologów klinicznych wymogiem jest psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna, zwany dalej "psychologiem klinicznym”. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Zaistnieje problem ze spełnieniem wymogu ze względu na ograniczoną liczbę specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej. Z informacji Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej mgr Wandy Szaszkiewicz na terenie województwa małopolskiego jest maksymalnie 30 specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej. Treść slajdu….

5 Kwalifikacje Personelu
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Kwalifikacje Personelu Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W większości zakresów np. w oddziale/ ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (4754) wymóg certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany instruktor. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach czyli w oddziale/ ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (4754) zmieniono, a dokładnie obniżono wymagania wobec personelu zamiast certyfikowanych instruktorów, czy też certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień wprowadzono: instruktora bądź specjalistę terapii uzależnień. Dodano również możliwość wykazywania rozpoznania jakim jest zaburzenie psychiczne i zaburzenie zachowania spowodowane użyciem alkoholu (F 10). Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Obniżone wymagania – zwiększenie dostępności do świadczeń. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

6 Definicja „terapeuty zajęciowego”
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Definicja „terapeuty zajęciowego” Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ dokumentem regulującym powyższą definicje było Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999 r.) - zgodnie, z którym terapeutą zajęciowym mogła być osoba posiadająca wykształcenie średnie medyczne. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 terapeuta zajęciowy to osoba, która a) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmująca co najmniej 3000 godzin kształcenia w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata. b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuta zajęciowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy c) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej - zwana dalej "osoba prowadzącą terapię zajęciową" równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek„. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Rozszerzenie możliwości uznania kwalifikacji w terapii zajęciowej. Treść slajdu….

7 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Rozpoznania
Przedmiot regulacji Rozpoznania Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W niektórych zakresach takich jak: oddział psychiatryczny dla dzieci (4701); oddział psychiatryczny dla młodzieży (4703); oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży (4705) brak było rozpoznań z grupy F 99 (nieokreślone zaburzenia psychiczne). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach czyli: oddział psychiatryczny dla dzieci (4701); oddział psychiatryczny dla młodzieży (4703); oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży (4705) uzupełniono rozpoznania z grupy F 99 (nieokreślone zaburzenia psychiczne). Zarządzenie 60/2009/DSOZ Przywrócono zapis zgodny z Zarządzeniem obowiązującym w 2009 r., czyli nie istnieje w powyższych zakresach możliwość wykazywania rozpoznań z grupy F99 (nieokreślone zaburzenia psychiczne). Wnioski Do wyjaśnienia w Centrali. Treść slajdu….

8 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Rozpoznania
Przedmiot regulacji Rozpoznania Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla młodzieży (2721) brak było rozpoznań F 90 (nadpobudliwość ruchowa); F91 (zaburzenia zachowania); F92 (mieszane zaburzenia zachowania i emocji); F93 (zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie; F94 (zaburzenia funkcjonowania społecznego) i F43 (reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 j.w Zarządzenie 60/2009/DSOZ Uwzględniło możliwość wykazywania w/w rozpoznań w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla młodzieży. Wnioski Prawidłowa korekta. Treść slajdu….

9 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Rozpoznania
Przedmiot regulacji Rozpoznania Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W zespole leczenia środowiskowego dla osób z autyzmem dziecięcym (2733) brak było rozpoznań z grupy całościowych zaburzeń rozwojowych F84 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Uwzględniało możliwość leczenia w ramach zespołu leczenia środowiskowego dla osób z autyzmem dziecięcym zaburzeń rozwojowych. Zarządzenie 60/2009/DSOZ j.w. Wnioski Prawidłowa korekta. Treść slajdu….

10 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Rozpoznania
Przedmiot regulacji Rozpoznania Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych (4716) brak było wyłączenia rozpoznania F23 (ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Wyłączyło możliwość leczenia ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych w oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych (4716) Zarządzenie 60/2009/DSOZ j.w. Wnioski Prawidłowa korekta. Treść slajdu….

11 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni zdrowia psychicznego (1700) nie było możliwości prowadzenia psychoterapii indywidualnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresie czyli w poradni zdrowia psychicznego (1700) w wymogach podstawowych wykazano możliwość prowadzenia psychoterapii indywidualnej. Określono również kwalifikacje jakie musi spełniać zatrudniony personel. W przypadku prowadzenia indywidualnej terapii może nią być osoba, 1) która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię” 2) osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty”. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Dodanie możliwości prowadzenia psychoterapii indywidualnej w poradni zdrowia psychicznego – wzrost dostępu. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

12 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni zdrowia psychicznego (1700) nie było możliwości prowadzenia psychoterapii rodzinnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresie czyli w poradni zdrowia psychicznego (1700) w wymogach podstawowych wykazano możliwość prowadzenia psychoterapii rodzinnej. Określono również kwalifikacje jakie musi spełniać zatrudniony personel. W psychoterapii rodzinnej wymagana jest osoba prowadząca psychoterapię lub osoba w trakcie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i psycholog lub lekarz posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Dodanie możliwości prowadzenia psychoterapii rodzinnej w poradni zdrowia psychicznego – zwiększony dostęp. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

13 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni zdrowia psychicznego (1700) nie było możliwości prowadzenia psychoterapii grupowej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresie czyli w poradni zdrowia psychicznego (1700) w wymogach podstawowych wykazano możliwość prowadzenia psychoterapii grupowej. Określono również kwalifikacje jakie musi spełniać zatrudniony personel. W sesji psychoterapii grupowej wymagane są dwie osoby prowadzące sesję tj. osoba prowadząca psychoterapię i osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Dodanie możliwości prowadzenia psychoterapii grupowej w poradni zdrowia psychicznego – zwiększony dostęp. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

14 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni zdrowia psychicznego (1700) nie było możliwości prowadzenia sesji wsparcia psychospołecznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresie czyli w poradni zdrowia psychicznego (1700) w wymogach podstawowych wykazano możliwość prowadzenia sesji wsparcia psychospołecznego. Może ją prowadzić 1)lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba prowadząca psychoterapię 2) lekarz ze specjalnością I stopnia w zakresie psychiatrii lub lekarz, który zrealizował co najmniej dwa lata programu specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Dodanie możliwości prowadzenia sesji wsparcia psychospołecznego w por. zdr. psychicznego – zwiększony dostęp. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

15 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (1701); w poradni zdrowia psychicznego dla młodzieży (1703); poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (1705) nie było możliwości prowadzenia psychoterapii indywidualnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach w wymogach podstawowych wykazano możliwość prowadzenia psychoterapii indywidualnej. Określono również kwalifikacje jakie musi spełniać zatrudniony personel. Ma to, więc być 1) osoba prowadząca psychoterapię lub 2) osoba w trakcie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Rozszerzenie możliwości prowadzenia w w/w zakresach psychoterapii – zwiększony dostęp. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

16 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (1701); w poradni zdrowia psychicznego dla młodzieży (1703); poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (1705) nie było możliwości prowadzenia psychoterapii rodzinnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach w wymogach podstawowych wykazano możliwość prowadzenia psychoterapii rodzinnej. Określono również kwalifikacje jakie musi spełniać zatrudniony personel. Wymagane kwalifikacje: osoba prowadząca psychoterapię lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikat psychoterapeuty psycholog lub lekarz posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Rozszerzenie możliwości prowadzenia w w/w zakresach psychoterapii – zwiększony dostęp. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

17 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (1701); w poradni zdrowia psychicznego dla młodzieży (1703); poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (1705) nie było możliwości prowadzenia psychoterapii grupowej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach w wymogach podstawowych wykazano możliwość prowadzenia psychoterapii grupowej. Określono również kwalifikacje jakie musi spełniać zatrudniony personel. Wymagane kwalifikacje: osoba prowadząca psychoterapię i osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Rozszerzenie możliwości prowadzenia w w/w zakresach psychoterapii – zwiększony dostęp. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

18 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (1701); w poradni zdrowia psychicznego dla młodzieży (1703); poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (1705) nie było możliwości prowadzenia sesji wsparcia psychospołecznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach w wymogach podstawowych wykazano możliwość prowadzenia wsparcia psychospołecznego. Określono również kwalifikacje jakie musi spełniać zatrudniony personel. Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista psychiatrii lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba prowadząca psychoterapię, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Rozszerzenie możliwości prowadzenia w w/w zakresach wsparcia psychospołecznego – zwiększony dostęp. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

19 Zakres udzielanych świadczeń
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Zakres udzielanych świadczeń Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W niektórych zakresach takich jak : poradnia zdrowia psychicznego (1700); poradnia psychogeriatryczna (1704); poradnia psychosomatyczna (1710); poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (1701); poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży (1703) i poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci młodzieży i ich rodzin (1705) – Zarządzenie nie uwzględniało sesji psychoterapii indywidualnej wykonywanej przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty za 10 pkt. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 j.w Zarządzenie 60/2009/DSOZ Uwzględnia powyższe zmiany Wnioski Zwiększenie dostępności do psychoterapii indywidualnej Treść slajdu….

20 Kwalifikacje Personelu
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Kwalifikacje Personelu Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni leczenia nerwic (1706) w przypadku sesji psychoterapii indywidualnej wymagane jest zatrudnienie psychoterapeuty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresie wymagane jest zatrudnienie osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Obniżenie wymagań skutkujące możliwością zwiększenia dostępności do przedmiotowych świadczeń. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

21 Kwalifikacje Personelu
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Kwalifikacje Personelu Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni leczenia nerwic (1706) w przypadku sesji psychoterapii grupowej wymagane było zatrudnienie : 2 psychoterapeutów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresie wymagane jest zatrudnienie 1) 2 osób prowadzących psychoterapię lub 2) osoby prowadzącej psychoterapię i osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Obniżenie wymagań skutkujące możliwością zwiększenia dostępności do przedmiotowych świadczeń. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

22 Kwalifikacje personelu
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Kwalifikacje personelu Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W poradni psychologicznej (1790) w przypadku sesji wsparcia psychospołecznego wymagane było zatrudnienie : 1) psychologa klinicznego lub psychoterapeuty lub 2) psychologa lub osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresie wymagane jest zatrudnienie: 1)psychologa posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoby prowadzącej psychoterapię lub 2) psychologa lub osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Obniżenie wymagań w stosunku do psychoterapeuty; podwyższenie wymagań w stosunku do psychologa klinicznego. Treść slajdu….

23 Kwalifikacje Personelu
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Kwalifikacje Personelu Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W zespole leczenia środowiskowego (domowego) 2730; zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży (2731),; zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem (2733) w przypadku sesji psychoterapii indywidualnej wymagane zatrudnienie psychoterapeuty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach wymagane jest zatrudnienie osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Obniżenie wymagań skutkujące możliwością zwiększenia dostępności do przedmiotowych świadczeń. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

24 Kwalifikacje Personelu
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Kwalifikacje Personelu Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W zespole leczenia środowiskowego (domowego) 2730; zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży (2731); zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem (2733) w przypadku sesji wsparcia psychospołecznego wymagane było zatrudnienie : 1) specjalisty psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty 2)lekarza psychiatry lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psychologa lub osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach wymagane jest zatrudnienie: lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub psychologa z tytułem specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba prowadzącej psychoterapię 2) lekarza ze specjalizacją I stopnia w zakresie psychiatrii lub lekarza, który zrealizował co najmniej dwa lata programu specjalizacji z psychiatrii lub psychologa lub osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Obniżenie wymagań w stosunku do psychoterapeuty; podwyższenie wymagań w stosunku do psychologa klinicznego. Treść slajdu….

25 Kwalifikacje Personelu
Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przedmiot regulacji Kwalifikacje Personelu Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W zespole leczenia środowiskowego (domowego) 2730; zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży (2731); zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem (2733) w przypadku wizyty, porady domowej lub środowiskowej świadczeń udzielać może m.in..terapeuta środowiskowy (osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu atestowanego lub rekomendowanego szkolenia w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dodatkowo przez okres 1 roku osoby z doświadczeniem w pracy środowiskowej nie krótszym niż 2 lata. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach wymagane jest zatrudnienie: osoby, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego, zwana dalej "osoba prowadzącą terapię środowiskową" lub zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii osób z autyzmem lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, psychologa posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, pedagoga specjalnego logopedy. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Obniżenie wymagań w stosunku do terapeuty środowiskowego; podwyższenie wymagań w stosunku do psychologa klinicznego. Treść slajdu….

26 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Dodatkowy zakres
Przedmiot regulacji Dodatkowy zakres Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W zespole leczenia środowiskowego (domowego) 2730; zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży (2731); zespole leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem (2733) brak zakresu jakim jest wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 W w/w zakresach dodano wizytę osoby prowadzącej terapię środowiskową. W kwalifikacjach określono, że może nią być każda osoba prowadząca terapię środowiskową. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009. Wnioski Modyfikacja zakresu jakim jest leczenie środowiskowe. Wzrost kosztów. Treść slajdu….

27 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Istotne zmiany
Przedmiot regulacji Istotne zmiany Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń zgodnie z planem zakupu zatwierdzonym przez dyrektora oddziału Funduszu w danym zakresie, dyrektor oddziału Funduszu w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty nie spełniające wymagań (nie dotyczy to wymagań formalno-prawnych), wskazując jednocześnie termin dostosowania do tych wymagań i obniżając cenę jednostkową świadczenia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Brak powyższego zapisu. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Wnioski Wszyscy świadczeniodawcy zobowiązani będą do spełnienia wymagań np. dotyczących kwalifikacji . Zaostrzenie wymagań. Treść slajdu….

28 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Istotne zmiany
Przedmiot regulacji Istotne zmiany Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Nie uwzględniało w warunkach ambulatoryjnych poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży (1791). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zarządzenie 60/2009/DSOZ Uwzględniło możliwość realizacji świadczeń w poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży (1791). Wnioski Prawidłowa korekta. Treść slajdu….

29 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Istotne zmiany
Przedmiot regulacji Istotne zmiany Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Nie uwzględniało w warunkach ambulatoryjnych poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży (1747). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zarządzenie 60/2009/DSOZ Uwzględnia możliwość realizacji świadczeń w poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży (1747). Wnioski Prawidłowa korekta. Treść slajdu….

30 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Istotne zmiany
Przedmiot regulacji Istotne zmiany Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Nie uwzględniało oddziału dziennego terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży (2713). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Nie uwzględniało oddziału dziennego terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży (2713). Zarządzenie 60/2009/DSOZ Uwzględnia możliwość realizacji świadczeń w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży (2713). Wnioski Prawidłowa korekta. Treść slajdu….

31 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Istotne zmiany
Przedmiot regulacji Istotne zmiany Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Uwzględniało zapis, że Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na finansowanie przedłużonej hospitalizacji na dotychczasowym poziomie, po złożeniu przez świadczeniodawcę umotywowanego wniosku w przedmiotowej sprawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Nie uwzględniało powyższego zapisu. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Nie uwzględnia powyższego zapisu. Wnioski Do wyjaśnienia w Centrali NFZ. Treść slajdu….

32 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Istotne zmiany
Przedmiot regulacji Istotne zmiany Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W rozdziale 4 czytamy cyt. „We wszystkich formach opieki nad młodzieżą dopuszcza się, w przypadku kontynuacji nauki szkolnej, udzielanie świadczeń osobom powyżej 18 r.ż., jednak nie dłużej niż do 21 r.ż….” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zarządzenie 60/2009/DSOZ W rozdziale 4 czytamy cyt. „We wszystkich formach opieki nad młodzieżą dopuszcza się, w przypadku kontynuacji nauki szkolnej, udzielanie świadczeń osobom powyżej 18 r.ż., jednak nie dłużej niż do 26 r.ż…. Wnioski Do wyjaśnienia w Centrali NFZ. Treść slajdu….

33 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Istotne zmiany
Przedmiot regulacji Istotne zmiany Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W rozdziale 5 czytamy cyt. „Świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym (4712)… obejmują diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi…, powyżej 60 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hospitalizację ubezpieczonych w wieku poniżej 60 r.ż.” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zarządzenie 60/2009/DSOZ Brak ograniczenia dotyczącego wieku. Czytamy cyt.” Świadczeniami w zakresie: świadczenia psychogeriatryczne są świadczenia udzielane zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 5, do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY…” Wnioski Do wyjaśnienia w Centrali NFZ. Treść slajdu….

34 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Istotne zmiany
Przedmiot regulacji Istotne zmiany Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ W rozdziale 5 czytamy cyt. „Świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym (2704) – udzielanie świadczeń obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 r.ż” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zarządzenie 60/2009/DSOZ Brak ograniczenia dotyczącego wieku. Czytamy cyt.” Świadczeniami w zakresie: świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne są świadczenia udzielane zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 4, do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym (2704)…” Wnioski Do wyjaśnienia w Centrali NFZ. Treść slajdu….

35 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Rozpoznania
Przedmiot regulacji Rozpoznania Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Nie uwzględniało możliwości wykazywania rozpoznań F90 (zespół nadpobudliwości ruchowej; zaburzenia aktywności i uwagi), F91 (zaburzenia zachowania), F92 (mieszane zaburzenia zachowania i emocji), F93 (zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie), F94 (zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub wieku młodzieńczym) i F43 (reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne) realizowanych w ramach hostelu dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (2721). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Nie uwzględniało powyższego zapisu. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Uwzględnia powyższy zapis. Wnioski Prawidłowa korekta. Treść slajdu….

36 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Rozpoznania
Przedmiot regulacji Rozpoznania Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Nie uwzględniało możliwości wykazywania rozpoznań F01-F09, F79 (upośledzenie umysłowe, nie określone), w ramach oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży (2701). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Uwzględniało możliwość wykazywania w/w rozpoznań. Zarządzenie 60/2009/DSOZ Uwzględnia powyższy zapis. Wnioski Dostosowano możliwość udzielania świadczeń do przedmiotowego zakresu. Treść slajdu….

37 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przypomnienie Ważne
W związku z wynikającym z procedury konkursowej obowiązkiem dokonania przez MOW NFZ weryfikacji ofert pod względem nakładania się harmonogramów pracy personelu medycznego (tzw. „konflikt personelu”), prosimy aktualnych świadczeniodawców oraz przyszłych oferentów o pilne sprawdzenie i zaktualizowanie przedmiotowych danych w Systemie Obsługi Potencjału (Portal Świadczeniodawcy). Powyższe sytuacje „konfliktu harmonogramów” są automatycznie sygnalizowane świadczeniodawcy w Portalu po zaznaczeniu w oknie „LISTA PERSONELU” opcji „TYLKO Z KONFLIKTAMI HARMONOGRAMU. W takich przypadkach konieczne jest ustalenie z danym pracownikiem (oraz przez pracownika ze wszystkimi pracodawcami mającymi profil w Portalu) rzeczywistych dni i godzin pracy; udzielanie świadczeń jednoczasowo w kilku różnych komórkach i jednostkach organizacyjnych nie jest możliwe. Treść slajdu….

38 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień Przypomnienie
Ważne Przypominamy aktualnym świadczeniodawcom oraz przyszłym oferentom o konieczności dosłania kompletu załączników osobnych do każdego rodzaju świadczeń. Treść slajdu….

39 Treść slajdu…. Psychiatria i Leczenie Uzależnień
Kontaktowe numery telefonów Osoby merytoryczne (0-12) (0-12) Dawid Sikora Renata Salwowska-Stachowiak Dziękuję za uwagę Treść slajdu….


Pobierz ppt "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google