Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7 Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie Jak mogę chronić przyrodę? Otóż są pewne sposoby.. Po pierwsze zajmij się segregacją odpadów. Rozdzielaj śmieci na plastik, szkło i papier. Staraj się kupować towary przyjazne dla środowiska, np. środki do mycia i prania ulegające szybkiemu rozkładowi. Wybieraj produkty w opakowaniach zwrotnych luz oznaczonych jako możliwe do przetworzenia. Pamiętaj żeby oszczędzać energię elektryczną i wodę. Postaraj się unikać używania foliowych i plastikowych opakowań. Dobrze jest również częściej korzystać ze środków komunikacji miejskiej, bądź też w okresie letnim z roweru.

8

9 PANI PUTOWSKA OPOWIEDZIAŁA, W JAKI SPOSÓB DO AKCJI UPIĘKSZANIA SZKOLNEGO OGRÓDKA NALEŻY ZAANGAŻOWAĆ RODZICÓW ORAZ WSKAZAŁA RÓŻNE MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA ŚRODKÓW NA ZAKUP ROŚLIN

10

11 Podczas debaty narodziły się takie pomysły : 1.Dbanie o czystość w salach lekcyjnych – przeprowadzenie na godzinach wychowawczych akcji czyszczenia ławek i krzesełek. 2.Wzmożone utrzymywanie porządku na korytarzach. 3.Zrobienie grafitii na ścianie przy sklepiku szkolnym. 4.Utrzymywanie porządku w ogródku, nasadzenie nowych roślin, wystawienie nowych ławek. 5.Pozyskanie środków na zakup roślin z kiermaszu ciast 6.Odnowienie szkolnego przystanku autobusowego.. 7.Przeprowadzenie konkursów na projekt koszy na śmieci i projekt odnoionego przystanku.

12 UWAGA !!! MAJ W NASZEJ SZKOLE B Ę DZIE MIESI Ą CEM AKTYWNO Ś CI. W KA Ż DYM TYGODNIU B Ę D Ą PROWADZONE DZIAŁANIA, KTÓRE MAJ Ą NA CELU WSPÓŁTWORZENIE PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ UCZNIOWI, W TYM KSZTAŁTOWANIE NAWYKUDBAŁO Ś CI O Ś RODOWISKO I CZYSTO ŚĆ I Ć WOKÓŁ NAS. NASZE DZIAŁANIA ROZPOCZYNAMY W 2. TYGODNIU MAJA TZW. ZIELONYM TYGODNIEM.

13 Zielony miesi ą c czyli Zielono mi przez 30 dni – plan dzia ł a ń : Zosta ł a ju ż wybrana grupa osób, która b ę dzie ka ż de dzia ł anie nadzorowa ć. W pierwszym tygodniu b ę dziemy porz ą dkowa ć nasze sale lekcyjne, akcje odklejania gum spod ł awek, sprz ą tanie w szafkach z materia ł ami, czyszczenie ł awek i stolików Po ka ż dej lekcji dy ż urni b ę d ą musieli sprawdzi ć czy uczniowie zostawili po sobie porz ą dek. Je ż eli, tak to dobrze, je ż eli nie to b ę d ą musieli posprz ą ta ć to co nabrudzili. Na pocz ą tku drugiego tygodnia zostanie og ł oszony konkurs plastyczny, w którym trzeba b ę dzie zaprojektowa ć oryginalny kosz na ś mieci, czyli taki, do którego uczniowie ch ę tnie b ę d ą rzuca ć ś mieci. W sklepiku szkolnym powstanie równie ż grafitii oraz chcemy na nowo pomalowa ć nasz przystanek. Chcemy zorganizowa ć te ż kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup nowych ro ś lin do ogródka. Do tego dzia ł ania planujemy zaanga ż owa ć rodziców. !

14 W kolejnym tygodniu b ę dziemy łą czy ć swoje obowi ą zki, cz ęść osób b ę dzie pilnowa ć post ę pów prac w szkole za ś inni b ę d ą upi ę ksza ć szkolny ogródek i sadzi ć nowe ro ś linki. My ś leli ś my równie ż o wygospodarowaniu zielonej sali - przyjemnie by ł oby mie ć tam zaj ę cia w s ł oneczne dni. Chcemy, ż eby powsta ł o równie ż miejsce na ogniska, ale musimy zdoby ć ś rodki na ten cel. W czwartym tygodniu zostan ą podsumowane nasze dzia ł ania, oraz rozstrzygni ę te konkursy. Je ś li pozyskamy sponsorów lub zaanga ż ujemy rodziców, podejmiemy dzia ł ania odnowy szkolnego przystanku. Korzystaj ą z niego przecie ż nie tylko uczniowie, ale równie ż lokalna spo ł eczno ść. I chocia ż tyle si ę mówi o konieczno ś ci segregacji ś mieci, ci ą gle mamy z tym problemy. Dlatego, w zwi ą zku z kszta ł towaniem nawyku dba ł o ś ci o ś rodowisko, chcemy przeprowadzi ć akcj ę zach ę caj ą c ą do ś wiadomego segregowania odpadów.

15 Na koniec jeszcze raz głos zabrał Pan Dyrektor, który podsumował naszą dyskusję. Potem zaprosiłyśmy gości na skromny poczęstunek. Wszyscy byli bardzo zadowoleni,debatę uznaliśmy za konstruktywną. Następnego dnia, jeszcze raz spotkaliśmy się z uczniami, przedstawiłyśmy plan działań i pomysł zorganizowania zielonego tygodnia oraz wspólnie wytypowaliśmy osoby odpowiedzialne organizację i czuwanie nad zielonym miesiącem.


Pobierz ppt "Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google