Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty giełdowe Przygotował: Jakub Sieradzki. Wprowadzenie do problematyki rynku kapitałowego Uczestnicy rynku finansowego i relacje między nimi Gospodarstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty giełdowe Przygotował: Jakub Sieradzki. Wprowadzenie do problematyki rynku kapitałowego Uczestnicy rynku finansowego i relacje między nimi Gospodarstwa."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty giełdowe Przygotował: Jakub Sieradzki

2 Wprowadzenie do problematyki rynku kapitałowego Uczestnicy rynku finansowego i relacje między nimi Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Instytucje finansowe Państwo Podział rynku finansowego Rynek kapitałowy Rynek pieniężny Rynek instrumentów pochodnych Rynek walutowy 2

3 Rynek finansowy cd. Definicja rynku kapitałowego Segment rynku finansowego, na którym występują instrumenty finansowe służące do transferu kapitału, emitowane na okres przynajmniej roku Podstawowe funkcje rynku kapitałowego Pozyskanie kapitału przez emitentów Uzyskanie dochodu przez inwestorów Efektywna alokacja kapitału w gospodarce Prawidłowa wycena 3

4 Rynek kapitałowy – podstawowe pojęcia Regulacje prawne Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Wszystkie uchwalone 29 lipca 2005 r. Dodatkowo należy zaliczyć Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. Ustawa o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. 4

5 Rynek kapitałowy cd. Art Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są: 1) papiery wartościowe; 2) niebędące papierami wartościowymi: a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, b) instrumenty rynku pieniężnego, c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, h) kontrakty na różnicę, i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych. 5

6 Rynek kapitałowy cd. papiery wartościowe to: a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne) 6

7 Rynek kapitałowy - podział Rynek kapitałowy Rynek pierwotny Rynek wtórny 7

8 Rynek wtórny - podział 8 Rynek wtórny Rynek regulowany Rynek giełdowy Rynek pozagiełdowy Rynek nieregulowany

9 Rynek kapitałowy - nadzór 9 Komisja Nadzoru Finansowego Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego Przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych z zakresu funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA Rejestrowanie instrumentów finansowych dopuszczonych w ofercie publicznej Rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym

10 Uczestnicy rynku kapitałowego 10 Otwarte Fundusze Emerytalne 2,8% składki inwestowane na w instrumenty finansowe (akcje, instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa FI, depozyty) Fundusze inwestycyjne - instytucje zbiorowego inwestowania Zalety FI Efekt skali Efekt profesjonalizmu Rodzaje FI Otwarte jednostki uczestnictwa Zamknięte certyfikaty inwestycyjne Podział funduszy ze względu na rodzaj instrumentu Zrównoważone Papierów dłużnych Akcyjne Indeksowe Rynku pieniężnego

11 Uczestnicy rynku kapitałowego 11 Podział funduszy ze względu na relacje między akcjami, instrumentami dłużnymi, a instrumentami rynku pieniężnego: Pieniężne i gotówkowe Polskich papierów dłużnych Stabilnego wzrostu (0-50% w akcje) Mieszane (średnio 50% w akcje) Akcji (więcej niż 66% w akcje) Fundusze papierów dłużnych Fundusze sekurytyzowane Fundusze alternatywne

12 Instrumenty finansowe notowane na GPW 12 Strony kontraktu Emitent – inwestor Inwestor – inwestor Podział instrumentów finansowych Dłużne Udziałowe Pochodne

13 Akcja 13 Emitent – spółka akcyjna Prawa wynikające z akcji Prawo do głosu na walnym zgromadzeniu Prawo do informacji Prawo do dywidendy Prawo poboru Akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane Co do głosu Co do dywidendy Co do udziału w masie likwidacyjnej Prawo do akcji (PDA)

14 Obligacja 14 Instrument dłużny Rodzaje obligacji ze względu na emitenta: Skarbowe Komunalne Korporacyjne Rodzaje obligacji ze względu na oprocentowanie O stałym oprocentowaniu O zmiennym oprocentowaniu Indeksowane Zerokuponowe

15 Cechy obligacji 15 Wartość nominalna Termin wykupu Oprocentowanie (stopa kuponów) Termin wypłacania odsetek Obligacje ze specjalnymi uprawnieniami Zamienne na akcje Z prawem wcześniejszego wykupu

16 Funkcjonowanie GPW SA 16 Powstała 16 kwietnia 1991 r. Funkcje GPW Organizuje obrót Koncentracja podaży i popytu Bezpieczeństwo i sprawny przebieg transakcji Upowszechnienie informacji o kursach i obrotach Organy giełdy Walne Zgromadzenie Giełdy Rada Giełdy Zarząd Giełdy

17 NewConnect i Catalyst 17 NewConnect Powstał 30 sierpnia 2007 r. Przeznaczony dla małych i innowacyjnych spółek (blue chip) Zalety NewConnect Catalyst Powstał 30 września 2009 roku Rynek obligacji GPW (dwie platformy: GPW SA i BondSpot SA)

18 GPW - Zlecenia na giełdzie 18 Inwestor Biuro maklerskie GiełdaKDPW Bank Rozliczeniowy NBP

19 GPW – sesja giełdowa 19 Harmonogram (fazy) sesji giełdowej w systemie UTP Notowania ciągłe Przyjmowanie zleceń na otwarcie 9.00 Otwarcie (określenie kursu na otwarciu) Notowania ciągłe Przyjmowanie zleceń na zamknięcie Zamknięcie (określenie kursu na zamknięciu) Dogrywka

20 Indeksy giełdowe 20 WIG20 WIG20short WIG20lev mWIG40 sWIG80 WIG-Plus WIGdiv WIG Subindeksy sektorowe inne

21 Wybór i ocena spółki 21 Analiza makroekonomiczna Analiza sektorowa Analiza sytuacji spółki Analiza finansowa spółki Wycena akcji

22 Analiza sytuacji spółki 22 Specyfika produktu – wiek, substytucja, zróżnicowanie Specyfika rynku – bariery wejścia, konkurencja, wielkość Dostawcy na rynku – siła, liczba Nabywcy na rynku – siła, liczba Otoczenie zagraniczne – import/eksport, ceny na świecie, kurs walutowy

23 Analiza sytuacji spółki cd. 23 Technologia i know-how Kapitał intelektualny Zarządzanie

24 Wybrane metody analizy spółki 24

25 Macierz BCG 25

26 Macierz Ansoffa 26

27 5 sił portera 27

28 Corporate governance 28

29 Analiza finansowa – sprawozdania finansowe 29 Bilans Rachunek zysków i strat Cash Flow Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym Informacja dodatkowa

30 Analiza finansowa – analiza wskaźnikowa 30 Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki aktywności Wskaźniki zyskowności

31 Analiza wskaźników rynku kapitałowego 31 Zysk na akcję EPS=zysk netto/liczba akcji Dywidenda na akcję DPS=dywidenda/liczba akcji Cena do zysku P/E=P/EPS Stopa dywidendy DY=DPS/p Cena do wartości księgowej P/BV=P/PBPS

32 32

33 Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych 33 Pojęcie portfela Ryzyko Analiza behawioralna Dywersyfikacja

34 Dziękuję za uwagę! 34


Pobierz ppt "Warsztaty giełdowe Przygotował: Jakub Sieradzki. Wprowadzenie do problematyki rynku kapitałowego Uczestnicy rynku finansowego i relacje między nimi Gospodarstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google