Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych"— Zapis prezentacji:

1 Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych
Warszawa, 20 stycznia 2014 r.

2 OFE ZUS Tryb przekazywania aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych
Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, nastąpi umorzenie 51,5% jednostek, przekazanie aktywów z OFE do ZUS. Obligacje i bony Skarbu Państwa Obligacje emitowane przez BGK Inne papiery gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa Środki pieniężne w złotych OFE ZUS

3 ZUS OFE Przekazanie niezbędnych dokumentów z ZUS do OFE
W dniach stycznia 2014 r. pracownicy ZUS dostarczą bezpośrednio do siedziby PTE zarządzającego danym OFE podpisane przez upoważnione osoby dokumenty zawierające m.in.: Numer rachunku bankowego ZUS dla środków pieniężnych; Numer rachunku papierów wartościowych ZUS dla aktywów z art. 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy; Numery rachunków i kont depozytowych podmiotu prowadzącego dla ZUS rachunki papierów wartościowych w krajowych i zagranicznych depozytach; Numery rachunków papierów wartościowych ZUS dla aktywów z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy; Informacje w zakresie rozrachunku aktywów z art. 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy; Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Adres strony: Zakład przekaże do OFE wykaz osób wyznaczonych do kontaktu po stronie ZUS. ZUS OFE

4 OFE ZUS Przekazanie niezbędnych dokumentów z OFE do ZUS
Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 1100 OFE przekaże do ZUS następujące dokumenty: Specyfikację zawierającą: Rodzaj przekazywanych aktywów wskazanych w 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy ; Kwotę środków pieniężnych denominowanych w złotych; Numery rachunków i kont depozytowych depozytariusza w krajowych i zagranicznych depozytach dla aktywów skazanych w 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy; Numery rachunków papierów wartościowych dla aktywów z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy; Trzy egzemplarze oświadczeń przenoszących aktywa o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy – odrębne komplety oświadczeń dla każdego banku prowadzącego rejestr obligatariuszy; Jeżeli warunki emisji stanowią inaczej, oświadczenie zgodne z warunkami emisji. OFE ZUS

5 OFE ZUS Przekazanie niezbędnych dokumentów z OFE do ZUS
Wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez odpowiednio osoby/ę upoważnione/ą zgodnie z: Reprezentacją; Kartą wzorów podpisów obowiązującą dla danego OFE w banku pełniącym funkcję depozytariusza dla aktywów o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy. W celu niezwłocznego wyjaśniania ewentualnych nieprawidłowości prosimy o przekazanie do dnia 22 stycznia 2014 r. wykazu osób po stronie OFE do kontaktu z ZUS wraz z numerami telefonów. OFE ZUS

6 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Przekazanie niezbędnych dokumentów z OFE do ZUS Dokumenty w formie papierowej należy przekazać bezpośrednio do siedziby ZUS na adres: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa. Od godziny 700 przy głównym wejściu zostanie przygotowane stanowisko dla celów przyjęcia dokumentów przykazywanych z OFE; Wyznaczony pracownik ZUS po otrzymaniu przekazywanych dokumentów: kseruje otrzymane dokumenty; potwierdza otrzymanie dokumentów poprzez przybicie stempla oraz złożenie podpisu na każdej stronie kopii przekazanych dokumentów. Mając na uwadze ewentualne problemy z elektronicznym dostarczeniem dokumentów Prosimy o dostarczenie wraz z dokumentami papierowymi specyfikacji aktywów na elektronicznym nośniku danych. OFE ZUS

7 Michał Wietrzyński - (22) 667 12 93
Przekazanie niezbędnych dokumentów z OFE do ZUS Dokumenty w formie elektronicznej podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu (wyłącznie specyfikacja aktywów przekazywanych przez OFE) należy przekazać na adres: Dokumenty należy przekazać w formie skompresowanego pliku zabezpieczonego hasłem; Hasło do pliku należy przekazać telefonicznie jednej z niżej wymienionych osób: Michał Wietrzyński - (22) Paweł Makuch - (22) Marcin Hanczewski - (22) Wskazane osoby dokonają weryfikacji oraz potwierdzenia zawartości przesłanych dokumentów. Dla usprawnienia procesu przyjmowania dokumentów, prosimy o przesłanie plików przed dostarczeniem ich do ZUS w formie papierowej OFE ZUS

8 PKO BP Depozytariusz ZUS
Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych OFE Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny OFE przekazuje do ZUS: Bony skarbowe; Obligacje skarbowe; Obligacje emitowane przez BGK na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Depozytariusz OFE PKO BP Depozytariusz ZUS ZUS

9 Przekazanie gotówki oraz aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych
Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny OFE przekazuje do ZUS: Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, zarejestrowane poza KDPW; Środki pieniężne w złotych. Bank prowadzący rejestr obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa OFE ZUS Bank prowadzący rachunek pieniężny OFE OFE ZUS

10 Zagraniczne izby rozliczeniowe PKO BP Depozytariusz ZUS
Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 1500 OFE przekazuje do ZUS: Obligacje emitowane na rynki zagraniczne, zarejestrowane w międzynarodowych depozytach. Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 1700 OFE przekazuje do ZUS: Obligacje emitowane na rynki zagraniczne, zarejestrowane i znajdujące się wyłącznie w The Depository Trust Company. OFE Depozytariusz OFE Zagraniczne izby rozliczeniowe PKO BP Depozytariusz ZUS ZUS

11 OFE ZUS Informacje ogólne:
Prezentacja oraz wzór Specyfikacji udostępnione zostaną pod adresem: Lista osób upoważnionych do kontaktu z OFE w związku z realizacją postanowień Ustawy: Aleksandra Kobierska - (22) , Michał Wietrzyński - (22) , Paweł Makuch - (22) , Marcin Hanczewski - (22) , Proszę o przesłanie listy osób upoważnionych ze strony OFE w związku z realizacją postanowień Ustawy na adres: do dnia 22 stycznia 2014 r. OFE ZUS

12 Informacje ogólne: Pytania przesłane przez OFE dotyczące przekazania aktywów do ZUS w dniu 3 lutego 2014 r.: Przekazanie specyfikacji elektronicznie nie rozwiązuje kwestii zabezpieczenia przekazywanej informacji, zgodnie z art. 49 ustawy o oiffe informacja o składnikach portfela jest informacją poufną. Proponujemy przekazanie informacji na płycie CD lub zaszyfrowanym plikiem w ZIP. Czy w związku z koniecznością sporządzenia wyceny aktywów w dniu 1 lub najpóźniej w dniu 2 lutego istnieje ryzyko otrzymania błędnych danych do wyceny a co za tym idzie przekazanie błędnych aktywów do ZUS (w roku 2014 GPW dwa razy korygowało Cedułę giełdową za poprzedni dzień) są przewidziane scenariusze awaryjne lub korygujące operację przekazania aktywów? Dane jakiego podmiotu (PTE czy OFE) powinny znaleźć się na certyfikacie kwalifikowanym (oprócz danych osobowych osoby dla której będzie wystawiony certyfikat) – firma wystawiająca certyfikat może wpisać jeden podmiot - aby podpisany dokument nie został przez Państwa odrzucony?

13 Dziękuje za uwagę IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW PREZENTACJI
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google