Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2010 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 25 listopada 2009 r.

2 Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

3 Zmiana dotycząca okresu ważności zleceń lekarskich
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi – zmiany w Zarządzeniu na rok 2010 (porównanie z Zarządzeniem obowiązującym w 2009 r.) Przedmiot regulacji: Zmiana dotycząca okresu ważności zleceń lekarskich Zarządzenie Nr 89/2008/DSOZ (z późn. zm.) Okres ważności zleceń lekarskich: na zaopatrzenie w comiesięczne środki pomocnicze – 1 miesiąc, na pozostałe zaopatrzenie – 3 miesiące od daty wystawienia przez lekarza zlecającego. Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Wszystkie zlecenia lekarskie ważne są 30 dni od daty wystawienia przez lekarza zlecającego.

4 Zarządzenie Nr 89/2008/DSOZ (z późn. zm.)
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi – zmiany w Zarządzeniu na rok 2010 oraz w Rozporządzeniu MZ (porównanie z Zarządzeniem obowiązującym w 2009 r.) Przedmiot regulacji: Wzór zlecenia na refundowane zaopatrzenie oraz kody refundowanych wyrobów medycznych Zarządzenie Nr 89/2008/DSOZ (z późn. zm.) Nie zawierało wzoru zlecenia oraz kodów zaopatrzenia, które były wprowadzone wcześniej Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 Również nie zawiera wzoru zlecenia oraz kodów refundowanego zaopatrzenia. Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Wprowadza dwa wzory zleceń na refundowane zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi (zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie: złożone z części A i B i zlecenie na pozostałe zaopatrzenie) oraz kody refundowanego zaopatrzenia. Wnioski Konieczność zaopatrzenia się przez lekarzy zlecających w nowe druki zleceń .

5 Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi – zmiany w Zarządzeniu na rok 2010 (porównanie z Zarządzeniem obowiązującym w 2009 r.) Przedmiot regulacji: Miejsce zamieszkania – miejsce zameldowania – miejsce zarejestrowania: który Oddział Funduszu potwierdza zlecenie do refundacji Zarządzenie Nr 89/2008/DSOZ (z późn. zm.) Zlecenie na realizację przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, przed przyjęciem przez świadczeniodawcę do realizacji, musi być potwierdzone przez Oddział Funduszu właściwy ze względu na miejsce zameldowania świadczeniobiorcy z zastrzeżeniem § 15 ust. 6 Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze jest zlecenie prawidłowo wystawione przez zlecającego, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca. Definicja Miejsce zarejestrowania – Oddział Wojewódzki NFZ zgłoszony w deklaracji ZUS

6 Przedterminowe zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi – porównanie Rozporządzeń MZ Przedmiot regulacji: Przedterminowe zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. Rozporządzenia MZ dopuszczały możliwość przedterminowego zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Brak możliwości przedterminowego zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne (kolejne zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne może być dopiero po upływie roku od daty odbioru poprzedniego zaopatrzenia).

7 Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r.
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi – porównanie Rozporządzeń MZ Przedmiot regulacji: Okres użytkowania zaopatrzenia w pończochy kikutowe przy amputacjach w obrębie kończyn dolnych Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. Zaopatrzenie w pończochy kikutowe przy amputacji w obrębie kończyn dolnych przysługiwało w ilości 12 sztuk raz na rok. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Zaopatrzenie w pończochy kikutowe przy amputacji w obrębie kończyn dolnych przysługuje świadczeniobiorcy w ilości 12 sztuk raz na 3 lata.

8 Zaopatrzenie w pomoce optyczne - ograniczenia
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi – porównanie Rozporządzeń MZ Przedmiot regulacji: Zaopatrzenie w pomoce optyczne - ograniczenia Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. Świadczeniobiorca raz na 5 lat mógł być zaopatrzony we wszystkie rodzaje pomocy optycznych wyszczególnionych w Rozporządzeniu MZ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Świadczeniobiorca raz na 5 lat może być zaopatrzony tylko w jeden rodzaj pomocy optycznej z wyszczególnionych w Rozporządzeniu MZ

9 Zaopatrzenie w środki pomocnicze - worki do zbiórki moczu
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi – porównanie Rozporządzeń MZ Przedmiot regulacji: Zaopatrzenie w środki pomocnicze - worki do zbiórki moczu Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 r. Worki do zbiórki moczu, kod zaopatrzenia: , kwota refundacji 39,00 zł za 6 sztuk (kwota refundacji za komplet do 6 sztuk na miesiąc) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Worki do zbiórki moczu, kwota refundacji 6,50 zł za 1 sztukę (kwota refundacji za 1 sztukę, limit ilościowy do 6 sztuk na miesiąc) Wnioski Zmiana dot. zasad rozliczania – limit za sztukę nie jak dotychczas limit za komplet

10 Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ – kwalifikacje osób udzielających świadczeń
Oddział Funduszu może sprawdzić dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wskazanych w załączniku nr 1 do umowy (tabela do wypełnienia) Kurs z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych – akceptowany tylko w przypadku jego ukończenia do 10 lutego 2009 r. (organizowany zgodnie z § 1, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego…)

11 Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ – jeden produkt w cenie limitu
Wnioskodawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym lub środka pomocniczego z każdego przedstawionego asortymentu w cenie limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, lub w cenie niższej niż limit, z wyłączeniem wyrobów medycznych na zamówienie

12 Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ – wniosek a miejsce realizacji świadczeń
Wnioskodawca składa wniosek do danego Oddziału Funduszu tylko na miejsca realizacji świadczeń, których lokalizacja jest na terenie tego Oddziału Funduszu

13 Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ – wniosek w sprawie rachunku bankowego
Wnioskodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy przesyła do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej przez portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia. Wniosek ten stanowić będzie podstawę do wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy/aneksu.

14 Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ – udzielanie świadczeń w miejscach wykazanych w załączniku nr 1
Świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielania świadczeń wyłącznie w miejscu udzielania świadczeń określonych w załączniku nr 1 do umowy. Fundusz nie finansuje świadczeń udzielanych poza miejscem ustalonym w umowie o ich udzielanie

15 Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ – gwarancja na wydane wyroby medyczne
Świadczeniodawca zobowiązany jest do wydanie świadczeniobiorcy pisemnej gwarancji producenta dotyczącej bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem cyklików). Okres gwarancji winien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania (określonego w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych)

16 Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ – płatne naprawy pogwarancyjne
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcy możliwości płatnych napraw pogwarancyjnych wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym lub środka pomocniczego, w który zaopatrzył świadczeniobiorcę

17 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google