Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serdecznie zapraszamy na prezentację, dzięki której pokażemy, jak wykorzystywać internet w nauce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serdecznie zapraszamy na prezentację, dzięki której pokażemy, jak wykorzystywać internet w nauce."— Zapis prezentacji:

1

2 Serdecznie zapraszamy na prezentację, dzięki której pokażemy, jak wykorzystywać internet w nauce.

3 Ro ś liny nasienne ( Spermatophyta Britton & Brown, dawniej Anthophyta) – grupa (klad) roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad siostrzany dla grupy Monilophyta, obejmującej niemal wszystkie rośliny zarodnikowe określane dawniej mianem paprotników, z wyjątkiem wcześniej oddzielonej linii rozwojowej widłaków. W hierarchicznych systemach klasyfikacji wyróżniana na poziomie nadgromady należącej do podkrólestwa roślin naczyniowych, królestwa roślin wikipedia.pl

4 Okrytonasienne, okrytozal ąż kowe (Magnoliophyta; syn. Angiospermae) – grupa (klad) ro ś lin naczyniowych pochodz ą cych od wspólnego przodka ż yj ą cego prawdopodobnie w okresie karbonu ( mln lat temu) i stanowi ą cych siostrzan ą lini ę rozwojow ą w stosunku do nagonasiennych [1]. Okrytonasienne charakteryzuj ą si ę zredukowanym gametofitem oraz brakiem rodni i plemni. Sporofity s ą poka ź ne, a kwiat jest cz ę sto obup ł ciowy. Cz ęś ci wytwarzaj ą ce gamety to s ł upki i pr ę ciki. S ł upki powstaj ą ze zro ś ni ę tych owocolistków. Pr ę ciki zbudowane s ą z nitki i g ł ówki. W g ł ówce wyst ę puj ą najcz ęś ciej 2 pylniki. W pylnikach powstaj ą mikrospory, z których nast ę pnie rozwijaj ą si ę ziarna py ł ku, które wytwarzaj ą tzw. j ą dra plemnikowe (nieruchome plemniki)syn.kladro ś lin naczyniowychkarbonulini ę rozwojow ą nagonasiennych [1]gametofitemrodniplemni Sporofitygametys ł upkipr ę cikiowocolistkówpylniki mikrosporypy ł kuj ą dra plemnikowe

5 Jabłoń Drzewo granatu /07/jabon-poudniowochinska.html

6 Pamiętaj! Informacje zawarte w Wikipedii nie zawsze muszą być prawdziwe. Wikipedia to wolna encyklopedia, którą każdy może redagować. Pod każdym zamieszczonym przez nas zdjęciem powinien być dokładny adres strony, z której korzystaliśmy.

7 Rośliny nagonasienne, nagozalążkowe ( Gymnospermae) – jedna z dwóch obok okrytonasiennych grup siostrzanych współczesnych roślin nasiennych. Wszyscy obecnie żyjący przedstawiciele tej grupy reprezentują jeden monofiletyczny klad – pochodzą od wspólnego przodka, a do grupy tej zaliczane są wszystkie rośliny potomne tego przodka. Współcześnie do nagonasiennych należy ok. 700 gatunków drzew i krzewów, jednak w przeszłości grupa ta była znacznie bardziej zróżnicowana. Jako przyczynę spadku jej różnorodności i wymierania wielu grup tych roślin wskazuje się konkurencję roślin okrytonasiennych.okrytonasiennychgrup siostrzanychroślin nasiennychmonofiletyczny kladwspólnego przodkadrzewkrzewów

8 Sosna Cis

9

10

11 Okrytozalążkowe, okrytonasienne (Angiospermae), typ królestwa roślin, liczący ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i bylin, będący najliczniejszą grupą w świecie roślin. Okrytozalążkowe dzieli się na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne. Cechą charakterystyczną okrytozalążkowych jest zamknięcie zalążków w zalążni słupka powstałego ze zrośnięcia jednego lub kilku owocolistków. Po zapłodnieniu z zalążków rozwijają się nasiona, a z zalążni owocnia okrywająca nasiona (stąd nazwa okrytonasienne).dwuliścienne jednoliścienne zalążkówzalążnisłupkaowocolistkówzapłodnieniunasionaowocnia

12 Okrytonasienne - podgromada gromady roślin nasiennych. Jest to bardzo liczna, współcześnie panująca grupa roślin zarówno drzewiastych, jak i zielnych. Kwiaty są najczęściej obupłciowe, a zalążki są okryte zrośniętymi ścianami owocolistków (słupek). Rośliny te charakteryzuje silna redukcja gametofitów. Przedrośle żeńskie jest ośmiojądrowym woreczkiem zalążkowym, a przedrośle męskie składa się z dwóch komórek: wegetatywnej i generatywnej. W zalążku dochodzi do tzw. podwójnego zapłodnienia. ogiczny/86748-okrytozal%C4%85%C5%BCkowe.html

13

14 Nasiona magnolii Nasiona granata Google Grafika

15 Przykładowe owoce roślin okrytonasiennych Owoce granatu Owoce mango

16


Pobierz ppt "Serdecznie zapraszamy na prezentację, dzięki której pokażemy, jak wykorzystywać internet w nauce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google