Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serdecznie zapraszamy na prezentację, dzięki której pokażemy, jak wykorzystywać internet w nauce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serdecznie zapraszamy na prezentację, dzięki której pokażemy, jak wykorzystywać internet w nauce."— Zapis prezentacji:

1

2 Serdecznie zapraszamy na prezentację, dzięki której pokażemy, jak wykorzystywać internet w nauce.

3 Ro ś liny nasienne ( Spermatophyta Britton & Brown, dawniej Anthophyta) – grupa (klad) roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad siostrzany dla grupy Monilophyta, obejmującej niemal wszystkie rośliny zarodnikowe określane dawniej mianem paprotników, z wyjątkiem wcześniej oddzielonej linii rozwojowej widłaków. W hierarchicznych systemach klasyfikacji wyróżniana na poziomie nadgromady należącej do podkrólestwa roślin naczyniowych, królestwa roślin wikipedia.pl

4 Okrytonasienne, okrytozal ąż kowe (Magnoliophyta; syn. Angiospermae) – grupa (klad) ro ś lin naczyniowych pochodz ą cych od wspólnego przodka ż yj ą cego prawdopodobnie w okresie karbonu (350-275 mln lat temu) i stanowi ą cych siostrzan ą lini ę rozwojow ą w stosunku do nagonasiennych [1]. Okrytonasienne charakteryzuj ą si ę zredukowanym gametofitem oraz brakiem rodni i plemni. Sporofity s ą poka ź ne, a kwiat jest cz ę sto obup ł ciowy. Cz ęś ci wytwarzaj ą ce gamety to s ł upki i pr ę ciki. S ł upki powstaj ą ze zro ś ni ę tych owocolistków. Pr ę ciki zbudowane s ą z nitki i g ł ówki. W g ł ówce wyst ę puj ą najcz ęś ciej 2 pylniki. W pylnikach powstaj ą mikrospory, z których nast ę pnie rozwijaj ą si ę ziarna py ł ku, które wytwarzaj ą tzw. j ą dra plemnikowe (nieruchome plemniki)syn.kladro ś lin naczyniowychkarbonulini ę rozwojow ą nagonasiennych [1]gametofitemrodniplemni Sporofitygametys ł upkipr ę cikiowocolistkówpylniki mikrosporypy ł kuj ą dra plemnikowe

5 Jabłoń Drzewo granatu http://drzewapolski.blogspot.com/2012 /07/jabon-poudniowochinska.html

6 Pamiętaj! Informacje zawarte w Wikipedii nie zawsze muszą być prawdziwe. Wikipedia to wolna encyklopedia, którą każdy może redagować. Pod każdym zamieszczonym przez nas zdjęciem powinien być dokładny adres strony, z której korzystaliśmy.

7 Rośliny nagonasienne, nagozalążkowe ( Gymnospermae) – jedna z dwóch obok okrytonasiennych grup siostrzanych współczesnych roślin nasiennych. Wszyscy obecnie żyjący przedstawiciele tej grupy reprezentują jeden monofiletyczny klad – pochodzą od wspólnego przodka, a do grupy tej zaliczane są wszystkie rośliny potomne tego przodka. Współcześnie do nagonasiennych należy ok. 700 gatunków drzew i krzewów, jednak w przeszłości grupa ta była znacznie bardziej zróżnicowana. Jako przyczynę spadku jej różnorodności i wymierania wielu grup tych roślin wskazuje się konkurencję roślin okrytonasiennych.okrytonasiennychgrup siostrzanychroślin nasiennychmonofiletyczny kladwspólnego przodkadrzewkrzewów

8 Sosna Cis

9

10

11 http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html Okrytozalążkowe, okrytonasienne (Angiospermae), typ królestwa roślin, liczący ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i bylin, będący najliczniejszą grupą w świecie roślin. Okrytozalążkowe dzieli się na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne. Cechą charakterystyczną okrytozalążkowych jest zamknięcie zalążków w zalążni słupka powstałego ze zrośnięcia jednego lub kilku owocolistków. Po zapłodnieniu z zalążków rozwijają się nasiona, a z zalążni owocnia okrywająca nasiona (stąd nazwa okrytonasienne).dwuliścienne jednoliścienne zalążkówzalążnisłupkaowocolistkówzapłodnieniunasionaowocnia

12 Okrytonasienne - podgromada gromady roślin nasiennych. Jest to bardzo liczna, współcześnie panująca grupa roślin zarówno drzewiastych, jak i zielnych. Kwiaty są najczęściej obupłciowe, a zalążki są okryte zrośniętymi ścianami owocolistków (słupek). Rośliny te charakteryzuje silna redukcja gametofitów. Przedrośle żeńskie jest ośmiojądrowym woreczkiem zalążkowym, a przedrośle męskie składa się z dwóch komórek: wegetatywnej i generatywnej. W zalążku dochodzi do tzw. podwójnego zapłodnienia. http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_biol ogiczny/86748-okrytozal%C4%85%C5%BCkowe.html

13 http://www.youtube.com/watch?v=DslrHnaKDSk

14 Nasiona magnolii Nasiona granata Google Grafika

15 Przykładowe owoce roślin okrytonasiennych Owoce granatu Owoce mango

16


Pobierz ppt "Serdecznie zapraszamy na prezentację, dzięki której pokażemy, jak wykorzystywać internet w nauce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google