Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SPOTKANIE PROGRAM FIO 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SPOTKANIE PROGRAM FIO 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1."— Zapis prezentacji:

1 1 SPOTKANIE PROGRAM FIO 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1

2 Program spotkania Części szkolenia 1. Informacje ogólne.
2 Części szkolenia 1. Informacje ogólne. 2. Krótkie podsumowanie FIO 2013. 3. Program FIO 3. FIO omówienie Regulaminu 4. Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej. 5. Logika projektowa. 6. Wskazówki. 7. Dodatkowe informacje 2

3 Podstawowe informacje.
Informacje ogólne 3 Podstawowe informacje. Podstawą konkursu FIO 2014 jest przyjęty 27 listopada 2013 r. Program FIO na lata Podstawowym dokumentem dla Oferentów jest Regulamin Konkursu FIO w 2014 r. DPP MPiPS jest Instytucją Zarządzającą Nie ma Instytucji Wdrażającej. 3

4 Konsultacje społeczne Regulaminu Konkursu FIO 2014 trwały
Informacje ogólne 4 Konsultacje społeczne Regulaminu Konkursu FIO 2014 trwały - od 17 grudnia 2013 r. - do 12 stycznia 2014 r. w tym czasie 83 podmioty zgłosiły swoje uwagi. Uwagi przyjmowane były poprzez formularz zamieszczony na stronie 15 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje 22 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie członków tymczasowego Komitetu Sterująco-Monitorującego 4

5 Informacje ogólne Ogłoszenie konkursu – piątek 7 lutego 2014 r.
5 Ogłoszenie konkursu – piątek 7 lutego 2014 r. Termin składania ofert do 7 marca 2014 r. W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w dwóch formach: - złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO - wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Konkursu FIO w 2014 r. Do wersji papierowej (lub złożonej przez ePUAP) należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 07 marca 2014 r. do godz.16:15. 5

6 Informacje ogólne 6 Jeden podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 07 marca 2014 r. na podany poniżej adres Departamentu Pożytku Publicznego (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie. Departament Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 Warszawa z dopiskiem: FIO 2014. Portal ePUAP jest dostępny pod adresem 6

7 Krótkie podsumowanie FIO 2013
7 Liczba złożonych ofert: 4017 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło: 10 maja 2013 r. Ostateczna liczba podmiotów dofinansowanych to 527 (licząc rezygnacje i resztówki) Wszystkie projekty były 1-roczne. Łączna kwota przekazana na realizację zadań to PLN 7

8 Priorytet I Krótkie podsumowanie FIO 2013
8 Priorytet I Liczba wniosków złożonych: 1490 Liczba wniosków dofinansowanych: 157 Suma przyznanych dofinansowań: ,24 zł Kwota alokacji: ,47 Pozostało do „resztówek” ,23 Próg punków 8

9 Priorytet II Krótkie podsumowanie FIO 2013
9 Priorytet II Liczba wniosków złożonych: 492 Liczba wniosków dofinansowanych: 95 Suma przyznanych dofinansowań: ,11 zł Kwota alokacji: ,98 Pozostało do „resztówek” ,87 Próg punków 9

10 Priorytet III Krótkie podsumowanie FIO 2013
10 Priorytet III Liczba wniosków złożonych: 1812 Liczba wniosków dofinansowanych: 171 Suma przyznanych dofinansowań: ,07 zł Kwota alokacji: ,52 zł Pozostało do „resztówek” ,45 zł Próg punków 10

11 Priorytet IV Krótkie podsumowanie FIO 2013
11 Priorytet IV Liczba wniosków złożonych: 223 Liczba wniosków dofinansowanych: 65 w tym 3 na podstawie decyzji strategicznej Suma przyznanych dofinansowań: ,08 Kwota alokacji: ,74 Pozostało do „resztówek” ,66 zł Próg punków 11

12 Program FIO 2014-2020 Cel główny
12 Cel główny Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. 12

13 Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
Program FIO 13 Cele szczegółowe Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Wzmocnienie potencjału III sektora. 13

14 Program FIO 14 Projekty realizowane w ramach PFIO muszą zakładać zaanagażowanie społeczności lokalnej w działania projektowe, a organizacje pozarządowe powinny w ramach realizacji projektu zbliżać się w swoich działaniach do obywateli. Istotą projektu ma być powstanie społecznej wartości dodanej, wytworzonej w wyniku realizacji konkretnych zadań. Projekty nie mogą zakładać jedynie pozyskiwania środków na dostarczanie konkretnych usług poszczególnym grupom obywateli, ale dążyć do aktywizacji społecznej lokalnych społeczności. Taka formuła PFIO doprowadzi do sytuacji, w której organizacje pozarządowe nie będą koncentrowały swoich wysiłków na pozyskiwaniu środków publicznych (poprzez realizację zadań publicznych), co prowadzi do stopniowego spadku ich zainteresowania angażowaniem obywateli w swoje działania, ale będą działały na rzecz formowania postaw obywatelskich. Jednocześnie nie zwalnia to projektodawców od sformułowania konkretnego celu projektu, mierzonego przez osiągnięte rezultaty. 14

15 Program FIO 2014-2020 Priorytet 1. Małe inicjatywy Kierunki działania:
15 Priorytet 1. Małe inicjatywy Kierunki działania: Zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych Animowanie działalności samopomocowych Wspieranie młodych organizacji pozarządowych 15 15

16 Program FIO 2014-2020 PRIORYTET 1 MAŁE INICJATYWY
16 PRIORYTET 1 MAŁE INICJATYWY Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Kierunki działania: 1. Zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych – działania nakierowane m.in. na: inicjatywy realizowane przez grupy nieformalne, ruchy społeczne społeczności internetowe czy inicjatywy społecznościowe, systemy wsparcia dla inicjatyw nieformalnych, aktywne formy zagospodarowania czasu wolnego. 2. Animowanie działań samopomocowych – działania nakierowane m.in. na: inspirowanie związywania grup czy klubów samopomocowych, wsparcie innowacyjnych projektów i mechanizmów samopomocowych w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy). 3. Wparcie młodych organizacji pozarządowych – działania nakierowane m.in. na: umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, wyrównywanie szans oraz rozwój organizacji lokalnych, małych i młodych, rozwijanie trwałej sieci wsparcia inicjatyw oddolnych. 16

17 Program FIO 2014-2020 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
17 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kierunki działania: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych Animowanie działań samopomocowych Rozwijanie wolontariatu Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych Wspieranie aktywnych form integracji społecznej Rozwój przedsiębiorczości społecznej Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 17

18 Program FIO 2014-2020 Priorytet 2 AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO
Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając i możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w serze działań obywatelskich. Kierunki działania: 1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych – działania ukierunkowane m.in. na: angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, członkostwo w organizacjach obywatelskich, edukację ekologiczną oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, samoorganizację społeczną, ratownictwo publiczne, edukację i promocję z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia, inicjatywę lokalną, rozwój ruchu konsumenckiego w środowiskach lokalnych, w tym prowadzenia niezależnych testów konsumenckich,

19 Program FIO pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzinnej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury, mniejszości narodowe, etniczne i językowe, sport w środowisku lokalnym, kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach kibiców. 2. Rozwijanie wolontariatu – działania nakierowane m.in. na: wolontariat w rożnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, pozytywny wizerunek wolontariatu i wolontariusza, kompetencje organizatorów wolontariatu, wolontariat długoterminowy, wolontariat pracowniczy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

20 Program FIO 3. Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów – działania nakierowane m.in. na: zakorzenienie organizacji w społecznościach lokalnych, edukacje w zakresie wykorzystywania mechanizmów finansowania aktywności obywatelskiej, rozwój kompetencji zarządzania zasobami w organizacjach. 4. Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych – działania nakierowane m.in. na: integracje ze środowiskiem lokalnym, animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym, wykorzystanie przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej.

21 Program FIO 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej – działania nakierowane m.in. na: zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywnej integracji, w tym współpracę służb społecznych oraz sektora publicznego i obywatelskiego w zakresie integracji społecznej, rozwiązania innowacyjne w obszarze integracji społecznej, rozwój dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność fizyczną i sport, turystyka społeczna i kulturowa oraz krajoznawstwo, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, rozwiązania innowacyjne w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożoną marginalizacją,

22 Program FIO pomoc osobom niepełnosprawnym przez ograniczenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, wspieranie osób starszych, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, zapewnienie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną, wspieranie różnorodnych form integracji społecznej, kulturowej i obywatelskiej imigrantów z polskim społeczeństwem oraz aktywne przeciwdziałanie ich eliminacji społecznej i kulturowej.

23 Program FIO 6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej – działania nakierowane m.in. na: edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i młodzieży, poprzez organizację warsztatów związanych z „ginącymi zawodami”, praktyczne przygotowanie do przedsiębiorczości oraz rozwój i wspieranie spółdzielni uczniowskich i spółdzielni młodzieży akademickiej, promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej, rozwój integracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowo-kulturalnej oraz w sferze pożytku publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej, szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego la podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej.

24 Program FIO 7. Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – działania nakierowane m.in. na: rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, edukację w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dostęp do bezpłatnego poradnictwa dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawną i obywatelską.

25 Program FIO 2014-2020 Priorytet 3. Aktywni obywatele
25 Priorytet 3. Aktywni obywatele Kierunki działania: Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno- społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych 25

26 Program FIO 2014-2020 PRIORYTET 3 AKTYWNI OBYWATELE
Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczynić się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Kierunki działania: Zwiększenie wpływu obywateli na polityki publiczne – działania nakierowane m.in. na: dostęp obywateli do informacji publicznej oraz umiejętności korzystania z udostępnionych, publicznych treści, monitorowanie jakości dostępnej informacji publicznej oraz poziomu dostępności do niej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, udział obywateli w konsultacjach społecznych oraz w procesie stanowienia prawa,

27 Program FIO udział w debatach publicznych oraz stosowanie elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego (m.in. stałe konferencje, sondaże deliberatywne, panele obywatelskie), współpracę instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego, rozwiązania z zakresu demokracji partycypacyjnej, w tym tworzenie budżetów partycypacyjnych oraz licznych i reprezentatywnych grup obywateli dyskutujących o problemach lokalnych, wsparcie działań polegających na przygotowaniu przez organizacje obywatelskie ekspertyz i rekomendacji do tworzenia i realizacji polityk publicznych, na podstawie prac analitycznych i badawczych, uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, aktywizacje kobiet w życiu publicznym.

28 Program FIO 2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej obywatelskiej i kompetencji społecznych – działania nakierowane m.in. na: rozwijanie edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne, podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji obywatelskie, medialnej i kulturalnej, intensyfikowanie współpracy organizacji obywatelskich ze szkołami w prowadzeniu edukacji obywatelskiej, wyłanianie i edukację nieformalnych liderów społecznych w środowisku lokalnym (w tym z grup rówieśniczych, środowisk dotkniętych deficytami społecznymi), rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności obywateli, wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne oraz działalności społecznej,

29 Program FIO 3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych działania nakierowane m.in. na: społeczny nadzór nad funkcjonowaniem administracji publicznej w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, wspieranie instytucji występujących w imieniu kogoś lub w konkretnej sprawie, społeczny nadzór nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. 4. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych – działania nakierowane m.in. na: partnerstwa oraz innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, edukację w zakresie lepszego wykorzystani istniejących mechanizmów zlecania zadań publicznych, zlecanie świadczenia usług społecznych sektorowi społecznemu przy udział społeczności lokalnych.

30 Program FIO 2014-2020 Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe
30 Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kierunki działania: Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich Wspieranie działań o charakterze systemowym 30

31 Program FIO 2014-2020 PRIORYTET 4 SILNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Kwestie horyzontalne: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczynić się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora. Kierunki działania: Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich- działania nakierowane m.in. na: podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach obywatelskich, rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji miedzy organizacjami, wspieranie sieciowania organizacji obywatelskich.

32 Program FIO 2. Wspieranie działań o charakterze systemowym – działania nakierowane m.in. na: rozwiązywanie problemów III sektora, poszukiwanie, identyfikację i upowszechnianie istniejących rozwiązań zmierzających do wzmocnieniu potencjału III sektora, badanie i analizy stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, działalności organizacji pozarządowych, współpracy NGO, administracji i przedsiębiorstw, wspieranie tworzenia instrumentów finansowych o znaczeniu infrastrukturalnym (np. Finansowanie procesu powołania „funduszu lokalnego”, kampanii fundraisingowych, wdrażanie partnerskich zadań opartych o standardy zawarte w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

33 Program FIO 2014-2020 ZASADY OGÓLNE
ELASTYCZNOŚĆ – Program FIO ma charakter dynamiczny. W ramach monitorowania procesów rozwoju będzie pozwalał na identyfikację potrzeb beneficjentów, ich uwzględnienie oraz reakcję na zachodzące zmiany. Umożliwi to zastosowanie – obok głównego nurtu wsparcia – określonych w dokumentach operacyjnych preferencji o charakterze problemowym (np. w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym lub terytorialnym). REGRANTING i REGIONALIZACJA – w ramach Prioryteu I Programu FIO oraz działań wspierających organizacje strażnicze i rzecznicze przewiduje się zastosowanie instrumentu przewidzianego w art.. 16 ust. 7 UoDPPiW, tzw. „regrantingu” w ramach którego zostaną wybrani regionalni lub lokalni operatorzy, którzy będą odpowiedzialni za realizację projektów, polegających na zlecaniu wykonywania określonych zadań przez wybrane organizacje. INNOWACYJNOŚĆ – w ramach Programu FIO możliwa jest realizacja projektów o charakterze eksperymentalnym (o wyższym stopniu ryzyka), których podstawą ideą jest przeprowadzenie eksperymentu i uzyskanie wyniku (również takiego, który wskazywałby na niepowodzenie eksperymentu).

34 Program FIO 2014-2020 Priorytet wysokość środków w %
34 Priorytet wysokość środków w % wysokość środków w zł Priorytet 1 17 10  Priorytet 2 50 30  Priorytet 3 20 Priorytet 4 9 Priorytet 5 4 OGÓŁEM Program FIO 100 34

35 Komponent Działań Systemowych
FIO omówienie Regulaminu konkurs FIO 2014 Priorytet 1 Priorytet Priorytet 3 Priorytet 4 Komponent Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych Komponent Działań Systemowych 35 35

36 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
36 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. terenowe odziały nie posiadające osobowości prawnej. Te podmioty są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu / umowy spółki, a także przesłanie go / jej wraz z ofertą, w wersji papierowej. 36

37 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
37 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, tworzyć partnerstwa.  Zasada partnerstwa może być realizowana w trzech formułach: Partnerstwo publiczno-społeczne Partnerstwo prywatno-społeczne Oferta wspólna (partnerstwo wewnątrzsektorowe) UWAGA: W przypadku projektów partnerskich potencjał oferentów powinien być oceniany z uwzględnieniem potencjału ich partnerów. 37

38 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
38 Przykłady jednostek sektora finansów publicznych, z którymi można zawierać partnerstwo publiczno - społeczne: organy administracji rządowej; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; państwowe szkoły wyższe; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe lub samorządowe instytucje kultury. Przykłady partnerów prywatnych, z którymi można zawierać partnerstwo prywatno - społeczne: spółka akcyjna; spółka z o.o.; spółdzielnia mieszkaniowa; prywatna szkoła wyższa; przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. 38

39 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
39 Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy Ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego a podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego działa w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerską. W przypadku projektów partnerskich, w umowie partnerskiej należy określić w szczególności zadania partnerów oraz wysokość środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją tych zadań. 39

40 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
40 Ofertę wspólną  może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub podmiotów. Oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w stosunku do oferty składanej przez 1 podmiot informacje: podział zadań i sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej. Powinna wskazywać, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami, na podstawie ramowego wzoru oferty wspólnej. Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej. 40

41 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
41 Wysokość wnioskowanej dotacji: dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). Komponent Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: do 1,5 mln zł. (po 500 tys. zł rocznie) x 1 projekt Komponent Działań Systemowych: do 500 tys. zł. (po 250 tys. zł rocznie) x 3 projekty 41

42 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
42 Termin rozpoczęcia zadania dla wszystkich typów projektów: od 1 czerwca 2014 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2014 r., dla projektów „dwuletnich”: 30 listopada 2015 r. dla projektów „trzyletnich”: 30 listopada 2016 r. (w takim przypadku kolejną dotację można uzyskać po 2 latach) Komponent Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: Projekty „trzyletnie”: od r. do r. Komponent Działań Systemowych: Projekty „dwuletnie”: od r. do r. 42

43 Udział środków własnych – odnosi się do dotacji, a nie do projektu!
FIO omówienie Regulaminu 43 Udział środków własnych – odnosi się do dotacji, a nie do projektu! wartość dotacji wkład własny 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład własny finansowy 43

44 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
44 44

45 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
45 Oferta może otrzymać następującą liczbę punktów: spełnienie kryteriów merytorycznych maks. 200 pkt. od dwóch ekspertów, spełnienie I kryterium strategicznego: 3 pkt., spełnienie II kryterium strategicznego: 3 pkt., spełnienie III kryterium strategicznego: 3 lub 6 pkt., spełnienie IV kryterium strategicznego: 10 pkt. Łączna liczba punktów, jaką może maksymalnie otrzymać oferta wynosi: - 212 pkt. (w 2 priorytecie) - 206 pkt. (w 3 priorytecie) - 210 pkt. (w 4 priorytecie) W przypadku komponentów oferta maksymalnie może otrzymać 200 pkt. 45

46 Kto weryfikuje i na jakim etapie?
FIO omówienie Regulaminu 46 Kryteria formalne Kryterium formalne odwołanie Kto weryfikuje i na jakim etapie? Złożenie oferty przez uprawniony podmiot. Nie Eksperci Etap: ocena merytoryczna Czy działania przewidziane w projekcie są zgodne ze statutem organizacji (z działalnością odpłatną i nieodpłatną, w punkcie 12 oferty) Tak Czy oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę? (jeśli tak, to jest to błąd formalny) Czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS) – sprawdzane będzie m. in. oświadczenie na końcu oferty oraz informacja znajdująca się w ofercie w tabeli IV.1 (wpłaty i opłaty adresatów)? (jeśli tak, to jest to błąd formalny) 46

47 likwidacja dotychczasowych kryteriów:
FIO omówienie Regulaminu 47 likwidacja dotychczasowych kryteriów: Kryterium formalne odwołanie Kto weryfikuje i na jakim etapie? Złożenie oferty w odpowiedzi na właściwy priorytet i obszar wsparcia Tak Eksperci Etap: ocena merytoryczna Czy oferta zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy? (jeśli tak, to jest to błąd formalny) 47

48 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
48 Kryteria horyzontalne (innowacyjność, partnerstwo, zrównoważony rozwój, równość szans) zostały zniesione. Ocenie podlegają kwestie horyzontalne ustalone dla danego priorytetu (zapis programowy). Priorytet 1. Małe inicjatywy Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Priorytet 3. Aktywni obywatele Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora. 48

49 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
49 Punktacja – konkurs ogólny Maksymalna ilość punktów Minimum punktowe Kwestia horyzontalna dla Priorytetu 3 pkt. [9] 65% z 54 pkt. = 35 pkt. Merytoryczna zawartość oferty 51 pkt. [56] Budżet 22 pkt. [25] 65% z 22 pkt. = 14 pkt. Zaangażowanie społeczności (partycypacja / aktywizacja) 12 pkt. [0] 65% z 12 pkt. = 8 pkt. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta: 12 pkt. [10] 50% z 12 pkt. = 6 pkt. ŁĄCZNIE 100 pkt. min. 63 pkt. [59] 49

50 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
50 Punktacja – Komponent Wsparcia Działań Rzeczniczych i S. Maksymalna ilość punktów Minimum punktowe Kwestia horyzontalna dla Priorytetu 3 pkt. 65% z 54 pkt. = 35 pkt. Merytoryczna zawartość oferty 51 pkt. Budżet 22 pkt. 65% z 22 pkt. = 14 pkt. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta: 24 pkt. 50% z 24 pkt. = 12 pkt. ŁĄCZNIE 100 pkt. min. 61 pkt.

51 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
51 Punktacja – Komponent Działań Systemowych. Maksymalna ilość punktów Minimum punktowe Kwestia horyzontalna dla Priorytetu 3 pkt. 65% z 54 pkt. = 35 pkt. Merytoryczna zawartość oferty 51 pkt. Budżet 22 pkt. 65% z 22 pkt. = 14 pkt. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta: 24 pkt. 50% z 24 pkt. = 12 pkt. ŁĄCZNIE 100 pkt. min. 61 pkt.

52 Koszty kwalifikowalne.
FIO omówienie Regulaminu 52 Koszty kwalifikowalne. Wydatki w ramach FIO są kwalifikowane, jeżeli są: niezbędne dla realizacji projektu, racjonalne i efektywne, zostały przewidziane w budżecie projektu, zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Regulaminie, zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 52

53 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
53 kategoria limit I. Koszty osobowe merytoryczne brak limitu II. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 20% łącznie z kategorią IV. III. Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu IV. Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania 20% łącznie z kategorią II. V. Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania 10% (koszt jednostkowy nie większy niż 3500 zł brutto) VI. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania 10% (nie więcej niż 5000 zł) VII. Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania 5% VIII. Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu 53

54 Koszty niekwalifikowalne
FIO omówienie Regulaminu 54 Koszty niekwalifikowalne Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.); zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.); amortyzacja; leasing; rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań; 54

55 Koszty niekwalifikowalne
FIO omówienie Regulaminu 55 Koszty niekwalifikowalne odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań; koszty kar i grzywien; koszty procesów sądowych; nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania; koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów); zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego); koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych. 55

56 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
56 Uwolnienie regrantingu. Zapis obowiązujący w 2013 r., iż „celem projektu lub jego części nie może być realizacja konkursu grantowego / dotacyjnego, polegającego na przekazaniu dotacji lub jej części innym podmiotom”. został zlikwidowany.

57 FIO 2014 - omówienie Regulaminu
57 Pozostałe zmiany w stosunku do 2013 r. 2 wersje regulaminu: podstawowa i dla zaawansowanych (starających o miano Operatora w Priorytecie 1 / dofinansowanie w Komponentach). rezygnacja z weksla in blanco i deklaracji wekslowej; nowy zapis dot. tworzenia list rankingowych i dzielenia środków które pozostają przy odcinaniu listy na określonym pułapie punktowym (str. 29, pkt 11) wprowadzenie zapisu, iż dofinansowana oferta staje się informacją publiczną; 4 karty oceny rezygnacja z 2 KF (priorytet i kierunek działania bez znaczenia  zmiana klasyfikacji dokonywana będzie przez ekspertów) 57

58 realizowany w formule regrantingu ogólnopolski
Priorytet 1. 58 INFORMACJE OGÓLNE realizowany w formule regrantingu ogólnopolski wyłaniani operatorzy wojewódzcy 10,2 mln zł rocznie Wsparcie skierowane do: Grup nieformalnych Grup samopomocowych Młodych organizacji 58

59 Priorytet 1. KRYTERIA FORMALNE
59 KRYTERIA FORMALNE Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot? Czy działania przewidziane w projekcie są zgodne z zakresem działalności odpłatnej i/lub nieodpłatnej, zawartych w statucie organizacji Czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania? Czy Oferent w ciągu ostatnich trzech lat realizował co najmniej raz program polegający na przekazywaniu dotacji? Czy średnia kwota przychodów Oferenta za ostatnie trzy lata ujęta w sprawozdaniu rocznym stanowi nie mniej niż 50 % wnioskowanej dotacji 59

60 Punktacja za kryteria merytoryczne w 2014 r.
Priorytet 1. 60 Punktacja za kryteria merytoryczne w 2014 r. Maksymalna ilość punktów Minimum punktowe 1. Kwestie horyzontalne dla Priorytetu 3 pkt. 65% z 55 pkt. = 36 pkt. 2. Merytoryczna zawartość oferty: 52 pkt. 3. Budżet: 23 pkt. 65% z 23 pkt. = 15 pkt. 4. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta: 22 pkt. 50% z 22 pkt. = 11 pkt. ŁĄCZNIE 100 pkt. min. 62 pkt. 60

61 CO BĘDZIE OCENIANE W OFERTACH
Priorytet 1. 61 CO BĘDZIE OCENIANE W OFERTACH diagnoza dotycząca: funkcjonowania trzeciego sektora, aktywności obywatelskiej i inicjatyw lokalnych na obszarze województwa objętego wsparcie, uwzględniającą specyfikę lokalnych organizacji, opis strategii informacyjnej i promocyjnej z uwzględnieniem różnorodnych środków przekazu umożliwiających dotarcie zarówno do organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych, opis koncepcji animacyjnej zawierający informacje na temat planowanych działań skierowanych do społeczności lokalnych, dzięki którym uzyskają one zdolności do: formułowania celów, aplikowania o środki i realizacji własnych projektów, opis organizacji procesu przekazywania dotacji młodym organizacjom pozarządowym, grupom samopomocowym, i grupom nieformalnym. W opisie tym powinny zostać przewidziane rozwiązania umożliwiające objęcie wsparciem podmiotów i grup, które ze względu na utrudnione warunki funkcjonowania nie korzystały z środków publicznych, 61

62 Priorytet 1. 62 opis sposobu zbierania informacji o projektach oraz dokumentowania działań projektowych, umożliwiający IZ przeprowadzenie ewaluacji, Pozyskanie dodatkowych środków ze źródeł publicznych i niepublicznych przeznaczonych na zwiększenie puli na mikrodotacje. nawiązanie współpracy z podmiotami publicznymi, przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi, mogące przyczynić się do sprawniejszej i bardziej efektywnej realizacji zadań, opis zasobów obejmujący potencjał kadrowy, rzeczowy i lokalowy. W opisie tym powinny zostać zawarte informacje na temat kwalifikacji kadry projektu, wyposażenia, będącego w dyspozycji oferenta, niezbędnego do realizacji projektu, pomieszczeń i biur sal szkoleniowych itp. mogących pozytywnie wpłynąć na dotarcie z wsparciem poza największe ośrodki miejskie, Na etapie oceny panelowej ZOP preferować będzie projekty, w których dzięki współdziałaniu z lokalnymi podmiotami wspierającymi aktywność obywatelską lub organizacje pozarządowe, wspierany będzie rozwój tychże, a także współpraca ta wpłynie pozytywnie na możliwość dotarcia do potencjalnych beneficjentów. 62

63 ZESPÓŁ OCENY PROJEKTÓW (ZOP)
Priorytet 1. 63 ZESPÓŁ OCENY PROJEKTÓW (ZOP) Po ocenie indywidualnej oferty podlegać bądą ocenie panelowej ZOP (3 osobowe) Wyłonionych zostanie 6 ZOP: centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie) południowy (województwa: małopolskie, śląskie) wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie) północno zachodni(województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) południowo zachodni (województwa: dolnośląskie, opolskie) północny (województwa: kujawsko – pomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie) 63

64 Priorytet 1. Pozytywna merytorycznie/ negatywna merytorycznie 64 64
Ocena indywidualne Ocena panelowa ZOP Wybór oferty do dofinansowania Przekazanie oferty do konsultacji Podział województwa Pozytywna merytorycznie/ negatywna merytorycznie 64

65 Kryteria horyzontalne i kryteria merytoryczne
Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej 65 Kryteria horyzontalne i kryteria merytoryczne Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa Przyznana ocena punktowa Oferta 1. Kwestie horyzontalne dla Priorytetu całość oferty 1.1. W jakim stopniu projekt uwzględnia kwestię horyzontalną wskazaną dla Priorytetu 3 Razem: 65

66 Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej
66 OFERTA 2. MERYTORYCZNA ZAWARTOŚĆ OFERTY Całość oferty 2.1. W JAKIM STOPNIU REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMU? 4 III.2 2.2 W JAKIM STOPNIU PROBLEM ZOSTAŁ ZIDENTYFIKOWANY I UZASADNIONY PRZEZ OFERENTA? 6 [7] III.3. 2.3 W JAKIM STOPNIU WSKAZANY CEL/CELE PROJEKTU WYNIKA/WYNIKAJĄ ZE ZIDENTYFIKOWANEGO PROBLEMU? III.6 2.4 W JAKIM STOPNIU TRAFNIE ZIDENTYFIKOWANA JEST GRUPA DOCELOWA PROJEKTU? 66

67 Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej
67 III.10 2.5 W JAKIM STOPNIU OSIĄGNIĘCIE ZAKŁADANYCH REZULTATÓW PRZYCZYNI SIĘ DO REALIZACJI CELU PROJEKTU? 6 III. 3 2.6 W JAKIM STOPNIU PROJEKT JEST PRZYDATNY Z PUNKTU WIDZENIA BENEFICJENTÓW (ADRESATÓW ZADANIA)? 7 III.8 2.7 W JAKIM STOPNIU ZAKŁADANE REZULTATY SĄ WYMIERNE I MOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA DZIĘKI REALIZACJI ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ? 2.8 W JAKIM STOPNIU OFERENT DOKONAŁ TRAFNEJ OCENY PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTĄPIENIA RYZYKA, JEGO ODDZIAŁYWANIA, WPŁYWU NA REALIZACJĘ PROJEKTU ORAZ SPOSOBU MINIMALIZACJI? 3 III.8 i III.9 2.9 CZY OPIS DZIAŁAŃ TWORZY SPÓJNĄ CAŁOŚĆ, JEST ADEKWATNY WOBEC ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW, A HARMONOGRAM ICH REALIZACJI JEST PRZEJRZYSTY/KLAROWNY? 2.10 W JAKIM STOPNIU PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO WZMOCNIENIA POTENCJAŁU OFERENTA LUB PARTNERA? RAZEM (MERYTORYCZNA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU): 56 [51]    II.10 67

68 Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej
68 OFERTA 3. BUDŻET IV 3.1. NA ILE PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ RACJONALNE, SPÓJNE I NIEZBĘDNE Z PERSPEKTYWY REALIZACJI PROJEKTU 8    3.2. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKACJI KOSZTÓW 7 3.3. ADEKWATNOŚĆ I REALNOŚĆ PRZYJĘTYCH W KALKULACJI STAWEK JEDNOSTKOWYCH 3.4 W JAKIM STOPNIU ZNACZENIE PROJEKTU I JEGO JAKOŚĆ UZASADNIAJĄ WYSOKOŚĆ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH (TJ. KATEGORII II - KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE, KATEGORII IV - KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII V - KOSZTY WYPOSAŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII VI - KOSZTY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA CELÓW REALIZACJI ZADANIA, KATEGORII VII – KOSZTY WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA, KATEGORII VIII – KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI ZADANIA) 3 RAZEM: (MIN 60% = 15PKT) 25 OFERTA 3. BUDŻET IV 3.1. NA ILE PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ RACJONALNE, SPÓJNE I NIEZBĘDNE Z PERSPEKTYWY REALIZACJI PROJEKTU 7 [8]    3.2. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKACJI KOSZTÓW 6 [7] 3.3. ADEKWATNOŚĆ I REALNOŚĆ PRZYJĘTYCH W KALKULACJI STAWEK JEDNOSTKOWYCH 3.4 W JAKIM STOPNIU ZNACZENIE PROJEKTU I JEGO JAKOŚĆ UZASADNIAJĄ WYSOKOŚĆ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH (TJ. KATEGORII II - KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE, KATEGORII IV - KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII V - KOSZTY WYPOSAŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII VI - KOSZTY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA CELÓW REALIZACJI ZADANIA, KATEGORII VII – KOSZTY WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA, KATEGORII VIII – KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI ZADANIA) 3 RAZEM: (MIN 65% = 14 PKT) 22 [25] SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE PRZYZNANEJ OCENY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZYCZYNY ODJĘCIA PUNKTÓW. 68

69 Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej
69 OFERTA 3. BUDŻET IV 3.1. NA ILE PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ RACJONALNE, SPÓJNE I NIEZBĘDNE Z PERSPEKTYWY REALIZACJI PROJEKTU 8    3.2. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKACJI KOSZTÓW 7 3.3. ADEKWATNOŚĆ I REALNOŚĆ PRZYJĘTYCH W KALKULACJI STAWEK JEDNOSTKOWYCH 3.4 W JAKIM STOPNIU ZNACZENIE PROJEKTU I JEGO JAKOŚĆ UZASADNIAJĄ WYSOKOŚĆ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH (TJ. KATEGORII II - KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE, KATEGORII IV - KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII V - KOSZTY WYPOSAŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII VI - KOSZTY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA CELÓW REALIZACJI ZADANIA, KATEGORII VII – KOSZTY WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA, KATEGORII VIII – KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI ZADANIA) 3 RAZEM: (MIN 60% = 15PKT) 25 OFERTA 4. Zaangażowanie społeczności III.10 4.1. W JAKIM STOPNIU PROJEKT ODDZIAŁUJE NA SPOŁECZNOŚCI LOKALNE / REGIONALNE 4 [3]    III.8 4.2. W JAKIM STOPNIU W DZIAŁANIA PROJEKTOWE ZAANGAŻOWANI SĄ CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ/REGIONALNEJ? 3 [0] 4.3. W jakim stopniu projekt wpływa na rozwój kapitału społecznego w społeczności lokalnej/regionalnej? III.8 i IV 4.4. W jakim stopniu ograniczono wydatki ponoszone w ramach projektu, korzystając z zasobów wspólnoty lokalnej/regionalnej? 2 [0] RAZEM: (MIN 65% = 8 PKT) 12 [0] SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE PRZYZNANEJ OCENY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZYCZYNY ODJĘCIA PUNKTÓW. 69

70 Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej
70 OFERTA 3. BUDŻET IV 3.1. NA ILE PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ RACJONALNE, SPÓJNE I NIEZBĘDNE Z PERSPEKTYWY REALIZACJI PROJEKTU 8    3.2. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKACJI KOSZTÓW 7 3.3. ADEKWATNOŚĆ I REALNOŚĆ PRZYJĘTYCH W KALKULACJI STAWEK JEDNOSTKOWYCH 3.4 W JAKIM STOPNIU ZNACZENIE PROJEKTU I JEGO JAKOŚĆ UZASADNIAJĄ WYSOKOŚĆ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH (TJ. KATEGORII II - KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE, KATEGORII IV - KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII V - KOSZTY WYPOSAŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII VI - KOSZTY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA CELÓW REALIZACJI ZADANIA, KATEGORII VII – KOSZTY WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA, KATEGORII VIII – KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI ZADANIA) 3 RAZEM: (MIN 60% = 15PKT) 25 OFERTA 5. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta V.1 5.1. Kwalifikacje i doświadczenie kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu. 5    5.2. Zaangażowanie wolontariuszy 2 V.2 5.3. Zaplecze lokalowe, wyposażenie itp. – w odniesieniu do skali proponowanych działań. V.3 5.4. Doświadczenia Oferenta (oraz partnerów) w realizacji podobnych projektów (merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia) 3 Razem: (min 50% = 6 pkt) 12 SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE PRZYZNANEJ OCENY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZYCZYNY ODJĘCIA PUNKTÓW. 70

71 Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej
71 OFERTA 3. BUDŻET IV 3.1. NA ILE PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ RACJONALNE, SPÓJNE I NIEZBĘDNE Z PERSPEKTYWY REALIZACJI PROJEKTU 8    3.2. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKACJI KOSZTÓW 7 3.3. ADEKWATNOŚĆ I REALNOŚĆ PRZYJĘTYCH W KALKULACJI STAWEK JEDNOSTKOWYCH 3.4 W JAKIM STOPNIU ZNACZENIE PROJEKTU I JEGO JAKOŚĆ UZASADNIAJĄ WYSOKOŚĆ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH (TJ. KATEGORII II - KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE, KATEGORII IV - KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII V - KOSZTY WYPOSAŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII VI - KOSZTY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA CELÓW REALIZACJI ZADANIA, KATEGORII VII – KOSZTY WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA, KATEGORII VIII – KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI ZADANIA) 3 RAZEM: (MIN 60% = 15PKT) 25 Informacje dodatkowe Czy oferta została złożona w odpowiedzi na właściwy priorytet? tak nie Proszę wskazać właściwy priorytet w ramach którego powinna zostać złożona ta oferta 1,2,3,4 Czy oferta została złożona w odpowiedzi na właściwy kierunek działania? Proszę wskazać właściwy kierunek działania w ramach którego powinna zostać złożona ta oferta. 1,2,3,4,5,6,7 Czy projekt zawiera inne błędy, niewskazane w karcie oceny. (jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać inne błędy dostrzeżone przez eksperta, niewskazane w karcie oceny Czy projekt przewiduje innowacyjne działania lub dobre praktyki, które zasługują na szczególną uwagę? (jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać innowacyjne działania projektowe lub dobre praktyki, zasługują na szczególną uwagę. 71

72 Zmiany w Karcie Oceny Merytorycznej
72 OFERTA 3. BUDŻET IV 3.1. NA ILE PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ RACJONALNE, SPÓJNE I NIEZBĘDNE Z PERSPEKTYWY REALIZACJI PROJEKTU 8    3.2. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKACJI KOSZTÓW 7 3.3. ADEKWATNOŚĆ I REALNOŚĆ PRZYJĘTYCH W KALKULACJI STAWEK JEDNOSTKOWYCH 3.4 W JAKIM STOPNIU ZNACZENIE PROJEKTU I JEGO JAKOŚĆ UZASADNIAJĄ WYSOKOŚĆ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH (TJ. KATEGORII II - KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE, KATEGORII IV - KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII V - KOSZTY WYPOSAŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA, KATEGORII VI - KOSZTY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA CELÓW REALIZACJI ZADANIA, KATEGORII VII – KOSZTY WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA, KATEGORII VIII – KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI ZADANIA) 3 RAZEM: (MIN 60% = 15PKT) 25 Możliwość przekwalifikowania oferty do innego P / KD jest ograniczona, ze względu na różnice w karcie oceny. (P1. KWDRiS i KS) Sytuacja w której oferta zostanie złożona na np. na P2, choć powinna być złożona na P1 – należy zgłosić taką uwagę w polu „inne błędy niewskazane w karcie oceny”. Decyzję podejmie IZ. 72

73 Dodatkowe informacje 73 Zespół FIO w Departamencie Pożytku Publicznego, w Wydziale Programów, Analiz i Współpracy: Filip Kołodziejski Stefan Kołucki Jakub Szewczyk Magdalena Zwolińska 73

74

75 Więcej informacji www.pozytek.gov.pl
75 75


Pobierz ppt "1 SPOTKANIE PROGRAM FIO 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google