Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Erasmus+ 2014-2020 Czas trwania Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Zakres Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Podstawa prawna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Erasmus+ 2014-2020 Czas trwania Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Zakres Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Podstawa prawna."— Zapis prezentacji:

1 Program Erasmus+ 2014-2020 Czas trwania Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Zakres Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Podstawa prawna

2 Program Erasmus+ 14,7 mld euro (40-procentowy wzrost) Budżet Komisja Europejska/ Agencja Wykonawcza Narodowe Agencje Instytucje zarządzające

3 Cele programu Erasmus+ Europa 2020Edukacja i szkolenia 2020Zrównoważony rozwójPolityka młodzieżowaEdukacyjny wymiar sportuTraktatowe wartości europejskie

4 Cele i ważne cechy programu Erasmus+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020 (ET 2020), rozwoju krajów partnerskich w obszarze edukacji na poziomie wyższym, spełnienia celów współpracy europejskiej w obszarze młodzieży, spełnienia celów związanych z rozwojem europejskiego wymiaru sportu, promowania wartości europejskich takich jak godność ludzka, wolność, demokracja, równość, respektowanie prawa i praw obywatelskich. Program zwraca szczególną uwagę na: uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji, upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów, otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów wyprodukowanych w programie, międzynarodowy wymiar, wielojęzyczność, równe szanse i włączenie (dostęp do programu wszelkich grup z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia) ochronę i bezpieczeństwo uczestników programu

5 Cele - Europa 2020 Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę (w PL 71%) Badania i rozwój na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii (w PL 1,7%) Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające)

6 Cele – Edukacja i szkolenia 2020 Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności; poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia; promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej; zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

7 Edukacja i szkolenia 2020 – wskaźniki odniesienia Udział dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie – średnio co najmniej 15% dorosłych (w PL 10%). Osiąganie słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności – odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15% (w PL 5%). Wykształcenie wyższe - odsetek osób w wieku 30–34 lat posiadających wykształcenie wyższe powinien wynosić co najmniej 40% (w PL 45%). Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 10% (w PL 4,5%). Edukacja przedszkolna – co najmniej 95 % dzieci w przedziale wiekowym od 4 lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno być objętych edukacją przedszkolną (w PL 90 %).

8 Efektywność i skuteczność programu Bardzo ważny jest wpływ działań na osoby uczestniczące, organizacje, grupy docelowe oraz rozwój europejskich i krajowych strategii i polityk w obszarze edukacji; Wartość dodana UE: projekty/inwestycje na poziomie europejskim przynoszące efekty dla wszystkich państw uczestniczących; Większy nacisk położony na mobilność i jej wpływ na osoby, instytucje, systemy oraz wspieranie zatrudnienia; Synergia z innymi narzędziami finansowania.

9 Priorytety programu Erasmus+ [Przewodnik programu – strona 27] Rozwój umiejętności ogólnych i horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT, wielojęzycznością. Lepsze wykorzystanie ICT i OZE (Otwartych zasobów edukacyjnych) w edukacji. Osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami dotyczącymi uznawalności kwalifikacji i kompetencji. Inwestowanie w poprawę wykształcenia społeczeństwa. Dla szkolnictwa wyższego - realizacja agendy modernizacji szkolnictwa wyższego (2011 EU Modernisation Agenda).

10 Kraje uczestniczące (programme countries) Kraje partnerskie (partner countries) A.Kraje uczestniczące w programie (programme countries) a.28 państw członkowskich UE b.Islandia, Liechtenstein, Norwegia c.Szwajcaria d.Turcja e.Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM) B.Kraje partnerskie (partner countries) a.Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja b.Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

11 Struktura programu Erasmus+ oraz 2 akcje specjalne : Jean Monnet Sport ERASMUS + Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1AKCJA 2AKCJA 3 Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych) Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

12 Akcja 1 – Mobilność edukacyjna, szkolnictwo wyższe Działania wymienione w Przewodniku programu: Mobilność studentów i pracowników uczelni (Mobility for learners and staff) (credit mobility). Wniosek do Narodowej Agencji programu Erasmus+. Termin 17 marca 2014 r. Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees); udział w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju (degree mobility). Student wnioskuje do konsorcjum realizującego JMD. Konsorcjum składa wniosek do EACEA (Bruksela). Termin 27 marca 2014 r. System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia dyplomu ich ukończenia (Master Student Loan Guarantee) (degree mobility). Student składa wniosek w banku–korespondencie Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

13 Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, szkolnictwo wyższe Partnerstwa strategiczne (Transnational Strategic Partnerships) (Narodowe Agencje programu Erasmus+ działanie zdecentralizowane; termin 30 kwietnia 2014 r.) Sojusze na rzecz wiedzy (Knowlegde Alliances) (EACEA, działanie centralne). Wniosek do EACEA (Bruksela). Termin 3 kwietnia 2014 r. Sojusze na rzecz umiejętności (sektorowych) (Sector Skills Alliances) (EACEA, działanie centralne). Wniosek do EACEA (Bruksela). Termin 3 kwietnia 2014 r. Projekty wspierające modernizację/reformy w obszarze Młodzieży i szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (Capacity Building) (EACEA działanie centralne) UWAGA! W 2014 – tylko w obszarze Młodzieży. Platformy internetowe (ETwinning, EPALE, EYP)

14 Mobilność edukacyjna w programie Erasmus + Dorota Rytwińska, Zespół Erasmus+: Szkolnictwo wyższe

15 Szkolnictwo wyższe – Akcja 1 Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów, SM Wyjazdy pracowników, ST (od 2 dni do 2 miesięcy) Erasmus+ Programme Guide, str. 35-46 Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy), w tym wyjazdy absolwentów - rekrutacja na ostatnim roku studiów. W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej oraz przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni; W celach szkoleniowych.

16 Wysokość dofinansowania: studenci Kraje należące do danej grupyStudia (/m-c)* Praktyka (/m-c) Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 *600 Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 *500 Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 *400 * Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 euro miesięcznie – Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia!

17 Wysokość dofinansowania: pracownicy Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni* Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy 110 Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, FYROM, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100 Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80

18 KA1: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych - konkurs wniosków 2014 r. Szkoła wyższa: wniosek o dofinansowanie Konsorcjum: wniosek o akredytację wniosek o dofinansowanie Termin składania wniosków upływa 17 marca 2014 r. o godz. 12.00 wniosek o dofinansowanie wniosek o akredytację wniosek o dofinansowanie

19 Partnerstwa strategiczne (KA2) Sektor szkolnictwa wyższego

20 Cele partnerstw strategicznych: opracowanie (rozwój), transfer i/lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań Wzmocnienie jakości i adekwatności oferty dydaktycznej Kompetencje kluczowe, w tym przedsiębiorczość, języki, ICT Oferta dydaktyczna i kwalifikacje a potrzeby rynku pracy Indywidualizacja procesu kształcenia Współpraca regionalna, transgraniczna, współpraca na rzecz regionu Kompetencje pracowników sektora edukacji

21 Cele partnerstw strategicznych: opracowanie (rozwój), transfer i/lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (2) Poprawa potencjału instytucji/organizacji działających w obszarze edukacji i szkolenia Poprawa dostępności edukacji, jej wymiar społeczny Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości, aktywnego obywatelstwa, zatrudnialności Większe uczestnictwo w kształceniu i lepsze szanse na zatrudnienie Uznawalność kwalifikacji, mobilność pomiędzy poziomami, formami elastyczność, różne ścieżki zdobywania wykształcenia

22 Skład partnerstwa strategicznego (minimalny) Programme country A – instytucja 1 Programme country B – instytucja 2 Programme country C – instytucja 3

23 Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i jednostkowych Dofinansowanie z innych źródeł – wkalkulowane w wysokość kwot ryczałtowych i jednostkowych (poza kategorią koszty wyjątkowe) Proste wyliczenie budżetu Uproszczona sprawozdawczość

24 Kategorie działań i związanych z nimi kosztów Max. 2750 euro/miesiąc Zarządzanie 575 lub 760 euro na uczestnika; max. 23000 euro na rok Spotkania międzynarodowe koszty pracy x dni pracy Produkty (edukacyjne) 100 lub 200 euro na uczestnika Spotkania upowszechniające produkty

25 Kategorie działań i powiązanych z nimi kosztów (2) 75% kosztów rzeczywistych Koszty wyjątkowe 100% kosztów rzeczywistych Specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych

26 Przykładowe działania/ ich efekty Programy kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek) w tym wspólne studia Materiały, metody, narzędzia dydaktyczne Projekty, warsztaty, współpraca koleżeńska (w tym wirtualna) Wzmocnienie potencjału, rozwój sieci Opracowanie i wdrożenie strategii Poradnictwo, doradztwo Badania, analizy, studia przypadku Wypracowywanie standardów Narzędzia służące uznawalności i porównywaniu kwalifikacji

27 Przykłady partnerstw (Przewodnik) Promotion of flexible learning pathways – Kształcenie na bazie projektów we współpracy z przedsiębiorstwem – Opracowanie wspólnego programu studiów – Testowanie wspólnego programu studiów (mobilność studentów) Rezultat końcowy – wdrożenie wspólnego programu studiów we wszystkich uczelniach konsorcjum, możliwość wykorzystania modelu przez inne uczelnie

28 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych

29 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE AKCJA 1 - Wyjazdy w celach edukacyjnych Mobilność uczniów i kadry Główne działania: staże zawodowe za granicą dla osób kształcących się zawodowo wyjazdy kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe

30 Mobilność uczniów Uczestnicy uczniowie szkół zawodowych, praktykanci (jak LdV-IVT) absolwenci (staż ma się rozpocząć w ciągu 1 roku po zakończeniu nauki) UWAGA: brak możliwości udziału osób bezrobotnych Czas trwania wyjazdu od 2 tygodni do 12 miesięcy Działania staże w placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego staże w przedsiębiorstwach Kto może wnioskować o dofinansowanie? organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum organizacji wysyłających z kraju uczestniczącego w programie

31 Mobilność kadry Uczestnicy osoby zatrudnione w instytucjach działających w obszarze VET zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk, doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności) osoby z przedsiębiorstw, sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie) Czas trwania wyjazdu od 2 dni do 2 miesięcy Działania szkolenie zawodowe lub obserwacja (job shadowing) w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (jak LdV -VETPRO) prowadzenie zajęć/szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w innej szkole zawodowej zagranicą) Kto może wnioskować o dofinansowanie? organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum organizacji wysyłających z kraju uczestniczącego w programie

32 Mobilność uczniów i kadry (1) Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata (należy wybrać na etapie składania wniosku) Organizacje uczestniczące: Organizacja wysyłająca (lub konsorcjum org. wysyłających) oraz organizacja przyjmująca Przynajmniej 2 instytucje i 2 kraje Konsorcjum VET: min. 3 organizacje VET Termin składania wniosków: 17 marca 2014 (godz. 12:00 czasu brukselskiego)

33 Mobilność uczniów i kadry (2) Zasady finansowania: + Koszty podróży – koszty jednostkowe (różne w zależności od odległości w km) + Wsparcie indywidualne – koszty utrzymania – ryczałt wg określonych stawek + Wsparcie organizacyjne – ryczałt 350 EUR/1 uczestnika + Wsparcie językowe – 150 EUR/uczestnika (tylko dla staży od 1 miesiąca; tylko inne języki niż EN, DE, IT, ES, FR) EN, DE, IT, ES, FR - możliwość skorzystania z kursu online poprzez portal KE + Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami – koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych (wg kosztów rzeczywistych) + Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu – określane wg indywidualnych, specyficznych potrzeb (wg kosztów rzeczywistych)

34 Akredytacja dla instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego Accreditation of VET organisation zagwarantowanie środków finansowych na okres kilku lat oferta dla instytucji doświadczonych w organizowaniu mobilności zachęcenie do tworzenia i rozwijania strategii internacjonalizacji trwałość działań mobilnościowych, większe oddziaływanie mobilności na rozwój instytucji Maj 2014 – ogłoszenie konkursu dla akredytacji Wrzesień 2014 – termin składania wniosków Grudzień 2014 – ogłoszenie wyników

35 Priorytety Programu Erasmus + 1.Rozwój umiejętności ogólnych i horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, TIK, wielojęzycznością 2. Lepsze wykorzystanie TIK i OZE (Otwartych zasobów edukacyjnych) w edukacji 3. Osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami dotyczącymi uznawalności kwalifikacji i kompetencji 4. Inwestowanie w poprawę wykształcenia społeczeństwa oraz dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego 5. Rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a pracodawcami (w szczególności firmami i partnerami społecznymi)

36 Priorytety Programu Erasmus + 6. Rozwijanie kwalifikacji na poziomie ponadpodstawowym i wyższym zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji 7. Usystematyzowanie polityki dotyczącej kształcenia i szkolenia zawodowego w celu tworzenia spójnej strategii rozwoju ekonomicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym skupionej na obszarach potencjalnego rozwoju oraz związanych z brakiem kompetencji zawodowych

37 Partnerstwa Strategiczne – Kształcenie i szkolenie zawodowe Możliwe działania Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji Wspieranie długoterminowej współpracy między instytucjami VET a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także uczelniami Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy Projekty mające na celu ułatwienia uznawania kwalifikacji na poziomie UE Nacisk na wspieranie współpracy międzysektorowej, zwłaszcza sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia dorosłych

38 Partnerstwa Strategiczne – Kształcenie i szkolenie zawodowe Partnerstwo Obejmuje co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Instytucje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. Instytucja wnioskująca Jeden z członków partnerstwa (zarejestrowany w kraju uczestniczącym w programie) wnioskuje w imieniu całego partnerstwa P1 P2 P3 P4 P 5

39 Czas trwania projektu 2 lub 3 lata Kwota dofinansowania max. do 150 000 euro rocznie (uwaga: koszty inne – 75% dofinansowania) Partnerstwa Strategiczne – Kształcenie i szkolenie zawodowe Czas trwania i dofinansowanie

40 Koszty zarządzania i wdrażania: koordynator 500 oraz partnerzy 250 – maks.2 750/miesiąc Koszty spotkań partnerskich: wyliczone wg dystansu: 575 dla 100-1999 km oraz 760 powyżej 2000 km – maks. 23 000/rok Koszty przygotowania rezultatu/-ów (intellectual outputs): w podziale na 4 kategorie kosztów osobowych tj. kierownik, badacz/nauczyciel, personel techniczny i administracyjny Koszty upowszechniania (mulitplier events): 100 uczestnik krajowy, 200 uczestnik zagraniczny – maks. 30 000/projekt Partnerstwa Strategiczne – Kształcenie i szkolenie zawodowe Kategorie kosztów dofinansowania

41 Koszty udziału w szkoleniach/kursach/współpracy: w podziale na 3 kategorie kosztów (podróż, utrzymanie, wsparcie językowe) wysokość kosztów w zależności od kraju i długości szkolenia/zgodnie ze stawkami Koszty inne niezbędne do realizacji projektu (exceptional costs): koszty usług zewnętrznych na zasadach podwykonawstwa i towarów wysokość kosztów do 75% koszów do uprawnionych do 50 tys. na projekt – koszty rzeczywiste Koszty związane z potrzebami specjalnymi: 100% kosztów rzeczywistych Partnerstwa Strategiczne – Kształcenie i szkolenie zawodowe Kategorie kosztów dofinansowania cd.

42 Partnerstwa Strategiczne – Kształcenie i szkolenie zawodowe Harmonogram konkursu Termin składania wniosków – do 30 kwietnia 2014 (do godz. 12:00 czasu brukselskiego) Ocena wniosków (formalna i jakościowa) – maj/czerwiec 2014 Ogłoszenie wyników konkursu – lipiec/sierpień 2014 Rozpoczęcie działań – 1 września 2014

43 Partnerstwa Strategiczne – Kształcenie i szkolenie zawodowe Dokumenty konkursowe Zaproszenie do składania wniosków Przewodnik programowy Wniosek Instrukcja wypełniania wniosku Stawki na wyjazdy zagraniczne-jeśli dotyczy Kalkulator odległości-jeśli dotyczy Gdzie szukać informacji? http://erasmusplus.org.pl/ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

44 Partnerstwa Strategiczne – Sojusze na rzecz umiejętności Możliwe działania: Identyfikowanie potrzeb i wypełnianie luk w zakresie umiejętności w poszczególnych branżach zbliżanie kształcenia do potrzeb rynku pracy tworzenie innowacyjnych programów kształcenia Istotne! jedynie sektory ukonstytuowane przez European Sector Skills Council takie jak tekstylny, skórny i handlowy sektory zgodne z polityką Komisji Europejskiej odnośnie zaawansowanych produkcji, technologii informatyczno-komputerowych (TIK), technologie związane z rozwojem środowiska, a także sektor kultury i tzw. zawody kreatywne Dla kogo? Instytucje zajmujące się kształceniem lub szkoleniem zawodowym, (szkoły zawodowe, techniczne, uczelnie, centra kształcenia i doskonalenia zawodowego, działy szkoleń w przedsiębiorstwach itp.) Instytucje posiadające wiedzę ekspercką z zakresu danego sektora ekonomicznego (organizacje branżowe, zawodowe, stowarzyszenia pracodawców, izby gospodarcze, handlowe, rzemieślnicze, ośrodki badawcze, centra doskonalenia umiejętności, agencje rozwoju) Instytucje mające funkcje regulacyjne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (władze lokalne/regionalne, instytucje uznawania kwalifikacji, certyfikujące, a także ośrodki doradztwa itp.)

45 Partnerstwa Strategiczne – Sojusze na rzecz umiejętności Partnerstwo Partnerstwo musi obejmować min. 9 instytucji z 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Instytucje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. Czas trwania projektu? 2 lub 3 lata Kto wnioskuje o dofinansowanie? Jeden z członków partnerstwa (zarejestrowany w kraju uczestniczącym w programie) wnioskuje w imieniu całego partnerstwa. Termin składania wniosków: 3 kwietnia 2014 (godz. 12:00 czasu brukselskiego) Rozpoczęcie działań od 1 listopada

46 Partnerstwa Strategiczne Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Działania, które są nastawione na: kreatywność, innowację i modernizację użycie metodologii TIK i współpracę w wirtualnym świecie tworzenie i wykorzystywanie otwartych źródeł edukacyjnych jakość w edukacji i szkoleniach edukację przedsiębiorczości równość i włączenie zawodowe, społeczne, kulturowe itp. kompetencje kluczowe (językowe, informatyczne, przedsiębiorczość) promocję elastycznych ścieżek kształcenia uznawanie i potwierdzanie kwalifikacji (efektów uczenia się) nabytych w drodze uczenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego oraz inne (przewodnik dla wnioskodawców, str. 239)

47 Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

48 EDUKACJA DOROSŁYCH Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych cele akcji programu: Podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności, zwłaszcza tych niezbędnych do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa i na rynku pracy Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości, innowacji i nadawania wymiaru międzynarodowego w organizacjach edukacyjnych Promowanie idei uczenia się przez całe życie w kontekście wspierania strategii krajowych, w tym uznawania efektów uczenia się Działania na rzecz poprawy nauczania i uczenia się języków obcych oraz promowania wielojęzyczności i świadomości międzykulturowej

49 EDUKACJA DOROSŁYCH Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych priorytety strategiczne programu: rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, takich jak kompetencje językowe, informatyczne, przedsiębiorczość rozszerzanie wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się promowanie narzędzi uznawania kwalifikacji przystosowanie zasad finansowania i inwestowania w edukację do nowych potrzeb i rozwijanie nowych podejść w tym zakresie Priorytety specyficzne dla obszaru edukacji dorosłych: przyczynienie się do zmniejszenia liczby osób dorosłych niskowykwalifikowanych (re-skilling, up-skilling), m.in. poprzez: - motywowanie do uczenia się (tworzenie systemu zachęt), - zapewnianie informacji o dostępie do uczenia się przez całe życie, w tym informacji o uznawaniu efektów uczenia się i doradztwo w rozwoju, - tworzenie ofert edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych dorosłych słuchaczy

50 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Cele akcji: Wspieranie mobilności kadry edukacji dorosłych Wspieranie profesjonalnego rozwoju kadry edukacji dorosłych Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacji dorosłych Podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej Zwiększanie możliwości, atrakcyjności i wymiaru międzynarodowego organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych – lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji dorosłych Wzmacnianie synergii i wymiany między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną, edukacją w kierunku zatrudnienia i przedsiębiorczości Zapewnianie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas wyjazdu

51 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Założenia ogólne Działania wspierane w ramach akcji: Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych / szkoleń w obszarze edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej Wyjazdy w celu udziału w kursach i innego typu formach szkoleniowych oraz pobytach typu job shadowing/obserwacja pracy w organizacji zajmującej się edukacją dorosłych Organizacje uczestniczące w projekcie (min. 2): Organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie Organizacja/e goszcząca – odpowiada za goszczenie uczestników i zapewnienie im programu szkolenia (opcjonalnie) Koordynator konsorcjum – kieruje krajowym konsorcjum min. 3 partnerskich organizacji wysyłających

52 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Podstawowe różnice między mobilnościami w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych i Grundtvig: Podejście instytucjonalne - brak możliwości składania wniosków przez osoby indywidualne Brak konieczności identyfikacji organizacji goszczącej/organizatora kursu na etapie wnioskowania Dłuższy czas trwania projektu (do 2 lat) Brak długich wyjazdów (powyżej 2 miesięcy) Jeden termin składania wniosków w roku Brak europejskiej bazy kursów – prawdopodobnie zastąpi ją EPALE (European Platform for Adult Learning) Wniosek składany wyłącznie w wersji elektronicznej Brak możliwości wyznaczania krajowych kryteriów formalnych i priorytetów.

53 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Cele akcji (1/2) Poprawa jakości oferty edukacyjnej i jej właściwe odniesienie do potrzeb sektora edukacji dorosłych, Zwiększenie oferty dot. umiejętności kluczowych, w szczególności językowych, informatycznych i przedsiębiorczości, Promowanie innowacyjnych praktyk w edukacji dorosłych (TIK, Otwartych Zasobów Edukacyjnych, uczenie i mobilność tradycyjna i z użyciem TIK), Wspieranie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi, Rozwój profesjonalistów i organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, Zapewnianie równości i włączania w edukację dorosłych w odniesieniu do każdej grupy osób z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia,

54 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Cele akcji (2/2) Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych i w konsekwencji do zatrudnienia, w tym poprzez właściwe doradztwo, Promowanie edukacji na rzecz aktywnego obywatelstwa i zatrudnienia (w tym przedsiębiorczości społecznej) Zwiększenia udziału w uczeniu się osób dorosłych i zatrudnienia przez rozwój usług doradczych i konsultacyjnych Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną. Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez odniesienie się do strategicznych wyzwań, potrzeb i celów sektora edukacji dorosłych i innych sektorów

55 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Założenia ogólne (1/2) Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata (określany na etapie wnioskowania) Kraje uprawnione: kraje programu (kraje UE, FYROM, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Szwajcaria) oraz kraje partnerskie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) Skład partnerski: organizacje z minimum 3 krajów programu Uczestnicy: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, władze lokalne Kto składa wniosek: organizacja wnioskująca (koordynator) w imieniu całego partnerstwa, należy załączyć upoważnienia, tzw. mandates do wniosku Liczba możliwych wniosków: jedno konsorcjum może złożyć jeden wniosek, jedna organizacja może być w różnych projektach (te same działania mogą być dofinansowane tylko raz)

56 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Założenia ogólne (2/2) Język projektu: język jednego z krajów programu Procedura wnioskowania: do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wnioskująca ma siedzibę Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych, dorośli słuchacze Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2014 (do 12:00 czasu brukselskiego UTC+1) Termin rozpoczęcia projektu: 1 września 2014 Kto podpisuje umowę finansową: organizacja wnioskująca (koordynator) Miejsce realizacji działań: kraje uczestniczące w projekcie

57 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Przykładowe działania wspierane w ramach akcji Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną. Rozwijanie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi Międzynarodowe działania wspierające rozwój przedsiębiorczości jako cechy umysłu oraz rozwój umiejętności w celu pobudzania aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości, w tym społecznej Spotkania międzynarodowe partnerów dotyczące koordynacji i wdrażania projektu.

58 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Podstawowe różnice między projektami międzynarodowymi w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych i Grundtvig: 1.Zmiana skali możliwych do zrealizowania projektów – od stosunkowo prostych (ok. 30 000 EUR) do nastawionych na innowacje i trwałe wdrożenie rezultatów (do 450 000 EUR) 2.Wniosek składa tylko organizacja koordynująca projekt w imieniu wszystkich partnerów i tylko ona podpisuje umowę z NA - znaczenie zwiększona odpowiedzialność i rola koordynatora ze realizację projektu 3.Wniosek może być albo złożony do sektora edukacji dorosłych albo międzysektorowy ale ze wskazaniem wiodącego sektora edukacji dorosłych 4.Wniosek składany wyłącznie w wersji elektronicznej 5.Brak jednej kwoty zryczałtowanej (lump sum) – wprowadzono stawki kosztów jednostkowych (unit costs) w ramach różnych kategorii budżetowych 6.Możliwość realizacji różnych typów wyjazdów zagranicznych 7.Brak określenia minimalnej liczby mobilności do wykonania 8.Czas trwania projektu 2 lub 3 lata zamiast dotychczasowych 2 lat 9.Dla wysokobudżetowych projektów zmiana podejścia od work packages do intellectual outputs 10.Brak możliwości wyznaczania krajowych kryteriów formalnych i priorytetów.

59 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm www.erasmusplus.org.pl: www.erasmusplus.org.pl Gdzie szukać informacji o E+?

60 WIĘCEJ INFORMACJI www.erasmusplus.org.pl www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm


Pobierz ppt "Program Erasmus+ 2014-2020 Czas trwania Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Zakres Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Podstawa prawna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google