Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OHP jako partner w reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OHP jako partner w reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP."— Zapis prezentacji:

1 OHP jako partner w reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP

2 Wykluczenie społeczne Dotyczy osób, rodzin, lub grup ludności, które żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych, zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi wynikającymi z masowych i dynamicznych zmian rozwojowych, nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im normalną pozycję społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy, założenie rodziny, co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych.

3 Grupy narażone na wykluczenie Osoby niepełnosprawne Osoby chore psychicznie Uzależnieni Długotrwale bezrobotni Opuszczający zakłady karne i poprawcze Kobiety samotnie wychowujące dzieci Ofiary patologii życia rodzinnego Osoby o niskich kwalifikacjach Bezdomni Dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujący się poza rodziną Imigranci, członkowie mniejszości narodowych Starsze osoby samotne

4 Mierniki wykluczenia społecznego Często w celu uproszczenia miernikiem stopnia wykluczenia w społeczeństwie są takie zmienne jak: poziom ubóstwa, stopa bezrobocia długoterminowego, odsetek młodzieży nie podejmującej kształcenia lub szkolenia zawodowego itp.

5 Źródło: WUP Kielce

6 Dane statystyczne dot. Liczby osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat z obszaru woj. (stan na koniec 2012 r.) Źródło: WUP Kielce

7 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Działają na mocy : ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późn. zm.);

8 Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP W strukturze organizacyjnej ŚWK OHP znajdują się: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 4 Hufce Pracy (w Kielcach, Skarżysku – Kam., Końskich, Pińczowie) Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

9 Hufce Pracy Realizują zadania z zakresu: kształcenia i wychowania, prowadzą działania profilaktyczne i edukacyjne. Hufce Pracy zapewniają uczestnikom możliwość realizacji obowiązku szkolnego z jednoczesną realizacją przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i nauki zawodu.

10 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) w Kielcach jest ponadpowiatową jednostką organizacyjną OHP utworzoną w celu: realizacji zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych - w szczególności dla młodzieży na lokalnym rynku pracy. Zadania CEiPM to: prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej, badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, prowadzenie pośrednictwa pracy, prowadzenie refundacji młodocianych.

11 CEIPM Jednostki podległe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Młodzieżowe Biuro Pracy Kluby Pracy Młodzieżowe Centra Kariery (7 jednostek) Punkty Pośrednictwa Pracy (6 jednostek) Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS (3 jednostki) Realizujące zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkolenia zawodowego dla młodzieży na terenie woj. Świętokrzyskiego. Dział Refundacji Wynagrodzeń pracowników młodocianych

12 Rejestracja migracji młodzieży w OHP W latach 2009 – 2011 OHP rejestrowało dane dotyczące migracji młodych ludzi. Działanie to było wpisane w edycję KPDZ 2009 – 2011. W praktyce: pracownicy MBP, MCK lub MCIZ badali, jakie szczególne potrzeby ma młody człowiek, który powrócił z emigracji. Następnie planowano indywidualną ścieżkę wsparcia w zakresie: zdobycia nowych umiejętności, podwyższenia kwalifikacji, znalezienia ponownie zatrudnienia. W odniesieniu do młodzieży, która planowała wyjazd za granicę wsparcie pracownika OHP polegało na udzieleniu wszelkich potrzebnych informacji, bądź skierowaniu do właściwych instytucji, które takiej informacji udzielą., aby wyjazd był bezpieczny.

13 Zestawienie dotyczące realizacji przez WK OHP zadań wpisanych do KPDZ w roku 2011 WK OHPLiczba uczestników usług migrującychPrzedsiębiorczość dla młodzieży wiejskiej Dolnośląska 43062400 Kujawsko-Pomorska3911258 Lubelska4246956 Lubuska29061368 Łódzka5893266 Małopolska10051824 Mazowiecka26745707 Opolska1995595 Podkarpacka1960721 Podlaska666328 Pomorska Śląska Świętokrzyska29454077 Warmińsko-Mazurska243480 Wielkopolska14732801 Zachodniopomorska854388 Ogółem (Polska):2625326169

14 Projekty systemowe w OHP 1) Od 1 maja 2009 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizują w całej Polsce projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. OHP jako realizator usług rynku pracy. Na terenie całego kraju jest tworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ). W wyniku tych działań zwiększa się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. 2) Od 1 lipca 2013 roku Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły drugą edycję projektu Nowe perspektywy II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (PO KL). Wsparciem w ramach projektu objęto 1800 nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych osób w wieku 15-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

15 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w ŚWK OHP Odbiorcami usług ŚWK OHP są również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z tzw. grupy ryzyka (grupa NEET). Są to często: osoby niepełnosprawne, osadzone, uzależnione i/lub współuzależnione osoby długotrwale bezrobotne.

16 ŚWK OHP – partnerstwa lokalne Wychodząc naprzeciw potrzebom tych osób pracownicy ŚWK OHP podejmują stałą współpracę ze środowiskiem pozarządowym oraz instytucjonalnym, jak: Areszt Śledczy w Kielcach, Świętokrzyski Klub Abstynentów Raj w Kielcach, Kielecki Dom pod Fontanną, Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych San Damiano w Chęcinach III LO im. C. K. Norwida w Kielcach Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (ośrodek dla osób uzależnionych w Pałęgach) Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie PCPR w Busku-Zdroju Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach i Busku – Zdroju

17 NEET Od 2012 r. OHP monitoruje udział osób z tzw. grupy NEET, które korzystają z usług rynku pracy. Zadania OHP w tym zakresie zostały wpisane w Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 2012 – 2014 (Działanie 2. Aktywizacja grup marginalizowanych na rynku pracy). Pojęcie NEET stosuje się do osób, w szczególności młodych, które nie pracują, nie uczą się ani w żaden sposób nie doszkalają. W 2013 r. w ŚWK OHP wsparciem objęto 27 856 osób, z czego 5986 osób zostało zakwalifikowanych do grupy NEET.

18 Identyfikacja czynników wpływających na przynależność do grupy NEET Niepełnosprawność Pochodzenie imigracyjne Niski poziom wykształcenia Zamieszkiwanie na terenach wiejskich Pochodzenie z gospodarstwa domowego o niskim dochodzie Dziedziczenie zachowań rodziców dot. rynku pracy (bezrobocie dziedziczne) Pochodzenie z rodzin niepełnych Emigracja rodziców

19 Nowe narzędzia rynku pracy w OHP Zielona Linia Zielona Linia (Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia), działa od 2008 r. jako: ogólnopolska infolinia dostępna dla każdego, kto szuka ofert pracy, ofert szkoleń, porad związanych z rynkiem pracy na terenie Polski i poza jej granicami. Nr infolinii 19524. portal internetowy: www.zielonalinia.gov.plwww.zielonalinia.gov.pl Od 1 stycznia 2013 r. nadzór nad działalnością Zielonej Linii, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przejmuje Komenda Główna OHP.

20 www.powroty.zielonalinia.gov.pl Na stronie www.powroty.zielonalinia.gov.pl można znaleźć działy: Powrotnik – to miejsce, w którym zgromadzono praktyczne porady odnośnie przepisów i procedur, z którymi powracający mogą się zetknąć. Można tu m. in. uzyskać informacje nt. formalności przed i po powrocie, informacje dotyczące pracy, działalności gospodarczej, podatków, świadczeń społecznych. Pomoc ekspertów – Zespół ekspertów odpowiada na pytania dotyczące formalności związanych z powrotem przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie. Odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania są zamieszczane w dziale pytania i odpowiedzi.pytania i odpowiedzi Regiony – miejsce na portalu, w którym powracający do kraju Polacy mogą dowiedzieć się o lokalnych i regionalnych inicjatywach skierowanych do osób wracających z emigracji, nowych inwestycjach oraz możliwościach rozwoju kariery zawodowej.

21 Nowe narzędzia rynku pracy – c.d. ECAM ECAM czyli Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży jest inicjatywą skierowaną w szczególności do młodzieży bezrobotnej, poszukującej w swoim środowisku pracy, mającej problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku. Usługami zostaną objęci również rodzice, opiekunowie, pracodawcy, podmioty instytucjonalne działające na rzecz osób młodych. Komponenty ECAM: Portal www. Intranet - baza wiedzy, baza danych, system pobierania danych Na platformie ECAM można znaleźć: informacje o usługach oferowanych przez poszczególne jednostki; informacje o możliwościach określenia swoich kwalifikacji zawodowych; informacje o możliwościach przekwalifikowania się, o szkoleniach, kursach; inne przydatne informacje: jak napisać CV i list motywacyjny, kiedy niepełnoletni może podjąć pracę, itp. Informacje o ofercie szkół, praktyk, staży w danym regionie. Przedsięwzięcie to, jest częścią ogólnopolskiego projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, stanowiącego komplementarną sieć wsparcia dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

22 Współpraca z pracodawcami. Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych Z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń może wystąpić pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych. Wniosek należy składać przed podpisaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym. Pracodawcy korzystający z refundacji, powinni zatrudniać pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy. W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy z dnia 30 grudnia 2013r. pomoc udzielana jest do dnia 30 czerwca 2014 r.

23 Działalność ŚWK OHP w praktyce W 2013 r. : z usług pośrednictwa pracy skorzystało 4901 osób. Z usług doradców zawodowych w MCIZ i MCK oraz nauki aktywnego poszukiwania pracy w Klubach Pracy w formie grupowej i indywidualnej skorzystało 22 664 osób. Przeprowadzono 8 edycji 2 – tygodniowych szkoleń aktywnego poszukiwania pracy dla 59 osadzonych. W szkoleniach organizowanych przez OSZ działające w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy wzięło udział 317 osób. Zawarto 570 Umów o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych na łączną kwotę 6 489 651, 28 zł.

24 Działalność ŚWK OHP w praktyce Świadczymy usługi na terenie całego woj. Świętokrzyskiego (mamy placówki niemal w każdym powiecie). Współpracujemy z lokalnymi środowiskami celem dotarcia do różnych grup odbiorców, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kształtujemy świadomość młodych ludzi – już na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, odnośnie planowania przyszłości zawodowej. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych, dzięki czemu młody człowiek może nauczyć się od strony praktycznej zawodu a pracodawca uzyskuje refundację kosztów wynagrodzeń młodocianych. Komplementarność naszych działań – od poradnictwa zawodowego poprzez pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe po refundację wynagrodzeń młodocianych oraz nowoczesne narzędzia pracy.

25 Gwarancje dla Młodzieży Zgodnie z zaleceniem Rady UE z grudnia 2012 r. (w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży) – Gwarancje dla młodzieży to zapewnienie wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

26 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży OBSZAR I Aktywizacja społeczno-zawodowa osób młodych w wieku 15-17 lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się- projekt Pomysł na siebie OBSZAR II Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 18-24 lata pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy- projekt Równi na rynku pracy

27 Galeria Giełda Pracy

28 Giełda Pracy dla osób niesłyszących w Młodzieżowym Biurze Pracy

29 Zajęcia z młodzieżą

30

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OHP jako partner w reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google