Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziedzictwo Dziedzictwo Dziedzictwo to tzw. Czterotomowa trylogia. Jej autorem jest pi ę tnastoletni chłopak o imieniu Christopher Paollini.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziedzictwo Dziedzictwo Dziedzictwo to tzw. Czterotomowa trylogia. Jej autorem jest pi ę tnastoletni chłopak o imieniu Christopher Paollini."— Zapis prezentacji:

1 Dziedzictwo Dziedzictwo Dziedzictwo to tzw. Czterotomowa trylogia. Jej autorem jest pi ę tnastoletni chłopak o imieniu Christopher Paollini.

2 O Autorze Christopher Paolini (ur. 17 listopada 1983) - ameryka ń ski pisarz, autor trylogii Dziedzictwo. Urodził si ę w Paradise Valley, Montana, USA. Uczył si ę w domu i szkoł ę ś redni ą uko ń czył w wieku 15 lat dzi ę ki kursom korespondencyjnym. To wła ś nie wtedy Christopher zacz ą ł pracowa ć nad powie ś ci ą "Eragon" i dwoma nast ę pnymi. W ci ą gu pierwszego roku powstał zarys ksi ąż ki, nast ę pny rok po ś wi ę cił na jego rozbudowywaniu. W 2002 "Eragon" został wydany przez Paolini International, LCC, spółk ę wydawnicz ą jego rodziców. Nast ę pnie Christopher odwiedził 130 zachodnich szkół, dyskutuj ą c na temat ksi ąż ki, czytaj ą c i pisz ą c - ubrany był wtedy w czerwon ą koszul ę miecznika, czarne spodnie i je ź dzieckie buty. Kiedy powie ś ciopisarz Carl Hiaasen za namow ą swojego syna przeczytał ksi ąż k ę, zawiadomił swojego wydawc ę, Knopfa. Wydawnictwo zło ż yło ofert ę i "Eragon" oraz reszta trylogii zostały sprzedane. Po wi ę kszych korektach, gdy około 20 000 słów zostało wyci ę tych, druga edycja "Eragona" została opublikowana w sierpniu 2003 roku. "Eragon" był 24 tygodnie na li ś cie bestsellerów, tylko pi ą ta cz ęść przygód Harry'ego Pottera lepiej si ę sprzedawała, za ś wokół samej ksi ąż ki zgromadziło si ę wielu fanów. "Eragon" stał si ę tak ż e przyczyn ą dyskusji na temat homeschoolingu, ale sama jako ść ksi ąż ki te ż stała si ę powodem do debat. Cz ęść krytyków nazwała Paoliniego "objawieniem", zachwycaj ą c si ę wykreowan ą przez niego krain ą, a cz ęść orzekła, ż e jest on jedynie komercyjnym produktem, w którym brak jakiejkolwiek oryginalno ś ci, postacie s ą bezlito ś nie płaskie, a fabuła łatwa do przewidzenia. W 2005 roku ukazał si ę drugi tom trylogii zatytułowany "Eldest" ("Najstarszy", MAG 2005).

3 Kilka faktów Kilka faktów Dziedzictwo opowiada o przygodach młodego chłopaka ze wsi Carvahall, który znajduje smocze jajo w Ko ść cu; pasmie górskim w krainie Alagaesii. Pewnego dnia we wsi pojawiaj ą si ę dwaj obcy zwani Razacami. Co si ę stanie dalej dowiecie si ę czytaj ą c ksi ąż k ę. A tymczasem zamieszczam kilka istotnych faktów. Autor

4 Cz ęść pierwsza: Eragon Cz ęść pierwsza: Eragon Jest to wspaniała ksi ąż ka któr ą szczerze polecam miło ś nikom tej literatury. Jest ona pierwsz ą cz ęś ci ą trylogii o nazwie "Dziedzictwo", a dotychczas ukazały dwa tomy. Na pocz ą tek opisz ę ś wiat ksi ąż ki. Jest to kraina o nazwie Alagaesia w której kiedy ś mieszkali smoczy je ź dzcy, a nazywano ich Je ź dzcami. Wybuchła wojna w której Je ź dziec imieniem Galbatorix zabił wszystkich Je ź dzców i zmusił swoich wrogów do ucieczki i ukrycia si ę ( krasnoludy, elfy, grupa ludzi ), a po jej zako ń czeniu został królem tej kraony. To taki wst ę p by zrozumie ć reszt ę. Bohaterem ksi ąż ki jest 16-letni chłopiec imieniem Eragon który mieszka w pewnej wiosce daleko od szerokiego ś wiata. Jak to bywa w takich sytuacjach pewnego dnia wydarza si ę co ś co zmieni całe dotychczasowe ż ycie chłopca. Eragon znajduje podczas polowania w lesie dziwny kamie ń, który w dalszej cz ęś ci ksi ąż ki okazuje si ę smoczym jajem. Z jaja wykluwa si ę smok, którego Eragon pó ź niej wychowuje w ukryciu przed lud ź mi mieszkaj ą cymi w wiosce i swoj ą rodzin ą. Po upływie pewnego czasu, gdy smok ju ż podrósł ( swoj ą drog ą jest to smoczyca, a imi ę jakie nadał jej bohater brzmi Saphira ) do wioski przybywaj ą dwaj tajemniczy osobnicy w ciemnych płaszczasch. Ci nieproszenie go ś cie wypytuj ą si ę o pewne dziwne zdarzenia i powoli dowiaduj ą si ę o Eragoni i jego smoku. W wyniku dalszych zda ż e ń ginie ojciec ( przybrany,ale to element fabuły ) bohatera,a Eragonowi i smoczycy udaje si ę ucie ć. W swych dalszych przygodach Eragon podró ż uje po ś wiecie Alagaesii szukaj ą c zabójców swego ojca. Ci ą g wydarze ń sprawia, ż e w trakcie swojej podró ż y spotyka ró ż ne osoby ( czasem niezwykłe jak Kotołak ), doskonali swe umiej ę tno ść i magiczne, traci blisk ą osob ę, zyskuje nowego przyjaciela,a potem walczy ze straszliwym magiem i ratuje pi ę kn ą elfk ę z twierdzy. Eragon z trudem uciekaj ą c przed po ś ciegiem króla Galbatorixa odbywa bardzo trudn ą podró ż i dociera do tajemnej siediby Vardenów, grupy ludzi którzy odwa ż yli si ę wyst ą pi ć przeciw królowi. Na zako ń czenie ksi ąż ki Eragon i Saphira (smoczyca )bior ą udział w wielkiej bitwie w obronie siedziby Vardenów.

5 Cz ęść druga: Najstarszy Cz ęść druga: Najstarszy Ta cz ęść opowiada o dalszych losach Eragona, a tak ż e jego kuzyna Rorana i przywódczyni Vardenów Nasuadzie. Eragon przybywa do Du Weldenvarden i Togiry Ikonoki, jedynego ocalałego Je ź d ź ca oprócz Galbatorixa. Zostaje przemieniony podczas Agaeti Blothren i wyrusza na Płon ą ce Równiny Alagaesii, gdzie walczy z nowym Je ź d ź cem; Murtaghiem. Ten zdradza mu sekret, ż e jest synem Morzana; tak jak Murtagh. Po tym wydarzeniu Roran przypływa łodzi ą i ko ń czy si ę ksi ąż ka.

6 Cz ęść trzecia: Brisingr Cz ęść trzecia: Brisingr Eragon po bitwie udaje si ę z Roranem do legowiska Raz'aków gdzie zaprzysi ą gł im zemst ę. Zabijaj ą ostatnich ż ywych z ich gatunku i uwalniaj ą narzeczon ą Rorana, Katrin ę i jej ojca Sloana. Eragon rozdziela si ę z Saphir ą i oddzielnie wracaj ą do Vardenów. Eragon po przygodach z pomoc ą Aryi wraca na wesele swego kuzyna. Jednak zabaw ę przerywa atak armii zombii i Murtagh na czerwonym smoku, Cierniu jeszcze silniejszy ni ż poprzednio. Eragonowi i kilku elfom udaje si ę odeprze ć atak. Po uroczysto ś ci Nasauda wysyła Rorana i Eragona na specjalne misje. Roran sprawdza si ę na polu bitwy rozsławiaj ą c swe imi ę i zdobywaj ą c rozgłos niepokonanego. Eragon wyrusza do krasnoludów by dopilnowa ć elekcji nowego króla. Orik zostaje nowym królem i postanawia wspomóc obalenie Galbatorixa. Po powrocie Erago wyrusza na doko ń czenie nauki u swego mistrza Oromisa. ten uczy go nowych sztuczek i zdradza sekret siły Galbatorixa któr ą bierze si ę z serca serc wszystkich smoków które ż yły w Alagasii. Jest to serce do którego smok mo ż e przenie ść swoja ś wiadomo ść i sił ę. B ę dzie w niej ż ył nawet po zbiciu ciała. Glaedr postanawia odda ć swoje Eragonowi.Dowiaduje sie te ż ze jego ojcem był Brom. Zdobywa własny miecz je ź d ź cy smoków wyrusza z powrotem na wojn ę. Oromis tak ż e postanawia si ę ujawni ć i wspomóc królow ą elfów na froncie. Eragon pomaga zdoby ć miasto Fenister i pokonuje Cienia wezwanego przez magów. W tym samym czasie Oromis przegrywa walk ę z Murtaghiem. Eragon z Saphir ą przyrzeka ze nie spocznie dopóki nie znajdzie sposobu na pokonanie Galbatorixa. Tak ko ń czy si ę Brisingr.

7 Bohaterowie Główni: Bohaterowie Główni: Eragon: młody Smoczy Je ź dziec, który znajduje w górach jajo smoczycy Saphiry. Saphira: smoczyca, towarzyszka Eragona; prawie zawsze wie co robi ć.

8 Inni bohaterowie Inni bohaterowie

9 Brom Brom Były Smoczy Je ź dziec. Pierwszy mentor Eragona i jego przyjaciel. Oddał za niego ż ycie w pojedynku z Durz ą.

10 Murtagh & Cier ń Murtagh & Cier ń Murtagh: przyjaciel Eragona z Dras Leony. W 2 cz ęś ci został Je ź d ź cem; sług ą Galbatorixa. Dorównywał Eragonowi w walce mieczem. Cier ń : partner Murtagha w Najstarszym. Niedorostek, Galbatorix przy ś pieszył jego rozwój.

11 Arya Arya Elfka uratowana przez Eragona w Gileadzie. Jest silniejsza, zwinniejsza ni ż jakikolwiek człowiek. Zaleca si ę do niej Eragon.

12 Durza Durza Cie ń, czyli op ę tany przez złe duchy czarnoksi ęż nik. Próbował zdoby ć jajo Saphiry i zabi ć Eragona. Zgin ą ł w Farthen Durze.

13 Galbatorix & Shruikan Galbatorix & Shruikan Galbatorix: Zdrajca je ź d ź ców. Nie pisano o nim w ksi ąż ce. Król Imperium. Shruikan: smok Galbatorixa; jest jego drugim smokiem, zmuszonym do słu ż by czarn ą magi ą.

14 Razac Razac Ci ęż ko rozstrzygn ąć, czy jest to odr ę bna rasa, czy zwykłe potwory. S ą to straszliwe istoty wysłane przez Galbatorixa na poszukiwania Eragona. S ą bardzo inteligentne. Ich młode formy s ą postury człowieka, jednak zawsze ukrywaj ą twarze. Maj ą wyłupiaste oczy i zamiast ust zakrzywione dzioby. Po około dwudziestu latach przeobra ż aj ą si ę. Staj ą si ę Lethrblaka - wierzchowcam, nietoperzami. Podobnie jak w młodszej formie maj ą wyłupiaste oczy i dzioby. S ą spotykane niezwykle rzadko. Ich kryjówk ą był Helgrind. Zostali ostatecznie pokonani przez Eragona oraz Saphir ę i Rorana. Cieniobójca odmówił ostatniemu Ra'zacowi przekazania historii o ich pot ę dze i wywoływanym strachu przyszłym pokoleniom.

15 Angela Angela Zielarka z Teirmu. Przepowiedziała Eragonowi długie ż ycie i inne mniej przyjemne rzeczy.

16 Oromis & Glaedr Oromis & Glaedr Oromis: jedyny wolny je ź dziec oprócz Eragona. Nie mo ż e u ż ywa ć magii prócz prostych zakl ęć. Glaedr: partner Oromisa; Zaprzysi ęż eni odr ą bali mu nog ę.

17 Nasuada & Ajihad Ajihad: ojciec Nasuady. Przywódca Vardenów. Zgin ą ł dzi ę ki podst ę powi zdrajców. Nasuada: córka Ajihada; nast ę pczyni ojca. Dobry strateg i dowódca.Suwerenka Eragona.

18 Jormundur Jormundur Zast ę pca Nasuady. Sprawny dowódca.

19 Rasy: Rasy: Ludzie Przybyli po Elfach (2704 lata temu przybyła tylko jedna łód ź z lud ź mi. Osiedlili si ę około 800 lat temu). Jest to jedyna, obok Urgali "nieukrywaj ą ca" si ę rasa. Ludzi charakteryzuje ogromna ró ż norodno ść w zachowaniach i specjalizacjach. Jest to najliczniejsza rasa w całej krainie. Maj ą ró ż ne wiary. Nieliczni z ludzi stali si ę Smoczymi Je ź d ź cami ł ą cz ą c si ę ze swymi smokami. Tym samym wzrosła ich zwinno ść, siła. Je ź d ź cy upodabniaj ą si ę do elfów. Jedyni ż ywi Je ź d ź cy-Ludzie to Eragon, Murtagh i Galbatorix.

20 Elfy Przybyły zza morza. Od upadku Je ź d ź ców ukrywaj ą si ę w Du Weldenvarden (Las, Który Strze ż e). Stolic ą ich rasy jest Ellesméra. Elfami rz ą dzi królowa Islanzadí. Córk ą królowej i ambasadorem elfów jest jej córka Arya (równie ż elfka cieniobójczyni - zabiła ledwo powstałego cienia Varauga). Dawniej elfy wykuwały miecze dla Je ź d ź ców. Ich cechami charakterystycznymi s ą spiczaste uszy, ogromna siła fizyczna, zr ę czno ść, oraz bardzo wyczulone zmysły, nie ś miertelno ść (mog ą umrze ć z odniesionych ran albo z powodu zatrucia, czy choroby). Elfy nie maj ą konkretnej wiary. Wszystko jest tłumaczone przez nie naukowo. Porozumiewaj ą si ę Pradawn ą Mow ą. Mog ą ż y ć bardzo długo, jednak s ą podatne na rany i choroby. Budynki i instrumenty "wy ś piewuj ą " z drzew. Nie s ą zbyt przyja ź nie nastawione wobec krasnoludów. Swoj ą nie ś miertelno ść zawdzi ę czaj ą smokom.

21 Krasnoludy Pierwotni mieszka ń cy. Od upadku Je ź d ź ców ukrywaj ą si ę w swych tunelach pod Górami Beorskimi. Ich stolic ą jest miasto Tronjheim w Farthen Dûrze. Lud podzielony jest na 12 klanów (ju ż nie licz ą c Łzy Anhuin, który wygnano z powodu zaatakowania Eragona), z czego jeden rz ą dz ą cy. Uwielbiaj ą bitwy, zabawy i nade wszystko kochaj ą pi ć miód. Nie zdarzyło si ę jeszcze ż eby krasnolud podró ż ował na smoku (wyj ą tek to Orik, ale on nie miał wyboru...). Krasnoludy maj ą odr ę bny j ę zyk (niektóre słowa zaci ą gn ę ły z pradawnej mowy) i religi ę. Aktualnym krasnoludzkim królem jest Orik, syn Hrothgara. Ich bóstwa to m.in. Morgothal (kowal, bóg ognia), Sindri (bogini ziemi i twórczyni ludzi), Ûrur (bóg powietrza, brat Morghothala - Bracia kochaj ą si ę tak bardzo, ż e ż aden nie mo ż e istnie ć niezale ż nie, dlatego na dziennym niebie wida ć płon ą cy pałac Mortgothala a noc ą nad głowami rozbłyskuj ą iskry z jego ku ź ni. St ą d te ż wieczna troska brata o Morgothala, który go karmi aby nie umarł.).

22 Urgale S ą to stwory zamieszkuj ą ce Alagaësi ę. Ż yj ą w niewielkich wioskach. Autor "Dziedzictwa" opisuje je nast ę puj ą co: "...przypominały ludzi o krzywych nogach i grubych, masywnych ramionach, jakby stworzonych do tego, by mia ż d ż y ć w ś miertelnym uchwycie. Znad małych uszu wyrastały skr ę cone rogi..." Ich "silniejsza forma" to Kulle. Urgale i Kulle nade wszystko miłuj ą wojn ę. Wbrew pozorom maj ą silnie rozwini ę t ą kultur ę. Aby dowie ść dojrzało ś ci, młodego byka wysyła si ę na łów - tylko wtedy b ę dzie mógł dowie ść swojej warto ś ci wybrance. Urgale tkaj ą równie ż namna - pasy pi ę knego materiału przedstawiaj ą ce dzieje poszczególnych rodów i wieszane przed domostwami.

23 Pradawna Mowa Pradawna Mowa To j ę zyk, którym posługiwały si ę wszystkie ż ywe istoty. Ale z czasem odszedł w zapomnienie i dopiero elfy przywiozły go z powrotem do Alagaesii. Okre ś la prawdziw ą natur ę rzeczy, przemawiaj ą cy w nim ludzie nie mog ą kłama ć, stanowi struktur ę magii.

24 Gra Eragon Eragon to gra typu action/adventure zrobiona na podstawie filmu o tym samym tytule, b ę d ą cego z kolei ekranizacj ą powie ś ci Christophera Paoliniego. W trakcie rozgrywki, poczynania bohatera obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Gra oferuje nam kilkana ś cie poziomów pełnych akcji – walki, czarów i powietrznych akrobacji (bo w grze pokierujemy nie tylko Eragonem, ale tak ż e Saphir ą ). W trakcie przygody stawiamy czoła niezliczonej rzeszy siepaczy Galbatorixa, dobrze wi ę c si ę stało, ż e dwójka młodych bohaterów nie jest zdana tylko na własne siły. Od pocz ą tku rozgrywki Eragonowi towarzyszy niejaki Brom, pełni ą cy funkcj ę nauczyciela, przyjaciela i przybranego ojca dla chłopca. Mniej wi ę cej w połowie przygody miejsce Broma zajmuje Murtagh – tajemniczy mistrz miecza, którego losy s ą w niejasny sposób powi ą zane z przeznaczeniem głównego bohatera.

25 http://varden.pl/download/r oznice.doc Oto spis rzeczy które zostały pomini ę te w filmie, nie wszystkich Oto spis rzeczy które zostały pomini ę te w filmie, nie wszystkich HIHIHIHIHIHIHIHI

26 Mam nadziej ę, ż e si ę komu ś podobało. Autor: Mateusz Wi ś niewski Kl.VB


Pobierz ppt "Dziedzictwo Dziedzictwo Dziedzictwo to tzw. Czterotomowa trylogia. Jej autorem jest pi ę tnastoletni chłopak o imieniu Christopher Paollini."

Podobne prezentacje


Reklamy Google