Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie

2 Cel ewaluacji: Sprawdzenie, czy zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:  ankiet skierowanych do nauczycieli,  wywiadu z dyrektorem szkoły,  wywiadu z przewodniczącym Rady Rodziców,  analizy dokumentacji szkoły.

3  Czy zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków?  Czy zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu?  Czy ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami?  Czy w procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służce rozwojowi szkoły?  Czy zarządzanie szkoła prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów?  Czy zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły?  Czy dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb?

4  Czy zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się? Jeśli tak, to czy zapewnione są odpowiednie do realizacji tych zadań warunki?  Celem szkoły jest: nauczanie, uczenie się i wychowanie, w związku z tym zapewnione są odpowiednie warunki do realizacji tych zadań, co wynika z wszelkich działań, programów, regulaminów, planów pracy, protokołów rad pedagogicznych. Zapewniona jest odpowiednia baza lokalowa i dydaktyczna.

5  Czy zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli?  Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli o czym świadczą efekty działań naszej placówki.

6 Czy zarządzanie szkołą sprzyja doskonaleniu zawodowemu nauczycieli? Wspieram wszelkie formy doskonalenia nauczycieli. Stwarzam przyjazne warunki realizacji tych zamierzeń. W miarę możliwości finansowych i przy akceptacji organu prowadzącego, organizuję szkolenia zewnętrzne rady pedagogicznej. Realizujemy również wewnętrzne formy dokształcania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny.

7  Czy ewaluacja wewnętrzna w szkole jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami? Jeśli tak, to w jaki sposób?  Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana przy współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Nauczyciele pracują w zespołach, badają, ankietują, przeprowadzają sondaże i w konsekwencji tworzą raporty zespołowe. Przedstawiają je na posiedzeniu rady pedagogicznej. Po czym koordynator ewaluacji wewnętrznej zbiera wnioski w formie raportu zbiorczego. Raport publikujemy na stronie internetowej szkoły dla rodziców, uczniów i zainteresowanych. Jeśli wymaga tego sytuacja, tworzymy wspólnie Program Naprawczy.

8  Czy wnioski z nadzoru pedagogicznego są wdrażane? Jeśli tak, to czy mają one wpływ na rozwój szkoły?  Nadzór pedagogiczny jest prowadzony rzetelnie według „Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły” na dany rok szkolny. Wnioski z nadzoru są przedstawiane dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (w miarę potrzeb częściej i są wdrażane do realizacji. Potwierdzenia znajdują się protokołach rady pedagogicznej. Mają one ogromny wpływ na rozwój i pracę szkoły. Przyświeca nam cel – dążenie do doskonałości.

9  Czy zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów? Jeśli tak, proszę podać przykłady.  Jestem otwarta na wszelkie innowacje, eksperymenty pedagogiczne, nowatorskie działania. Jednak nie wpływały dotychczas żadne propozycje ze strony nauczycieli. W latach ubiegłych realizowane innowacje to: ▪ aktywna przerwa – Klub Przyjaciół Biblioteki – (gry rozwojowe, edukacyjne); ▪ pogotowie koleżeńskie.

10  Czy nauczyciele i inni pracownicy szkoły biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły? Jeśli tak, to w jakich?  Nauczyciele i pracownicy biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy i funkcjonowania szkoły zgodnie ze swoimi kompetencjami (art. 41 Ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. z późn. zmianami).  Rada Pedagogiczna:  - zatwierdza plan pracy szkoły,  - podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, skreślenia z listy uczniów;  - opiniuje: organizację pracy szkoły, projekt planu finansowego, przyznawanie nagród dla nauczycieli, przydział prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11  Czy rodzice i uczniowie szkoły uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły? Jeśli tak, to w jaki sposób?  Rodzice i uczniowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły zgodnie z ust. o systemie oświaty.  Rodzice (art. 54):  - uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy, program profilaktyki;  - opiniują program poprawy efektywności (jeśli taki powstaje) oraz projekt planu finansowego.  Ponadto szkoła jest otwarta na sugestie i pomysły rodziców pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa oświatowego i wpływają pozytywnie na rozwój szkoły.  Zaś uczniów reprezentuje Samorząd Uczniowski. Jego przewodniczący jest głosem społeczności uczniowskiej i pośrednikiem w kontaktach z dyrektorem.  Samorząd prowadzi i organizuje działalność kulturalno – oświatową w szkole w ramach Planu Pracy zatwierdzonego przez opiekuna i dyrektora. Redaguje i wydaje gazetkę szkolną „Gimzetka”. Dokonuje wyboru opiekuna. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

12  Czy podejmuje Pani działania, które zapewniają szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie od jej potrzeb? Jeśli tak, proszę podać, jakie to były działania.  Zależy co, kto rozumie przez wspomaganie zewnętrzne. Współpracuję z następującymi organizacjami, które wspomagają działalność dydaktyczno – wychowawczą oraz kulturalną szkoły: ▪ Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach; ▪ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; ▪ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ▪ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; ▪ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; ▪ Powiatowa Komenda Straży Pożarnej; ▪ Biblioteka Publiczna w Białobrzegach; ▪ Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury; ▪ Ośrodek Zdrowia w Falęcicach.  Pozyskuję przy wsparciu i działaniu nauczycieli wsparcie rzeczowe związane z organizacją Święta Szkoły dzięki instytucjom: ▪ Piekarnia „Star Mar” w Białobrzegach; ▪ Zakład Produkcyjny „Emig” Sp. z o.o. w Kozietułach.  Ponadto został złożony wniosek w ramach projektu POKL na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz w związku z tym na utworzenie wybranych pracowni przedmiotowych.

13  Czy zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się? Jeśli tak, to czy zapewnione są odpowiednie do realizacji tych zadań warunki?   Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu i nauczaniu oraz uczeniu się. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do realizacji tych zadań.

14  Czy zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi rodziców i uczniów w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły? Jeśli tak, to w jaki sposób?  Rodzice maja duży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. Odbywa się to na zebraniach z rodzicami oraz na zebraniach z radą rodziców. Obecność rodziców pomaga w przekazywaniu informacji i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego.

15  Czy Dyrektor szkoły podejmuje działania, które zapewniają szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie od jej potrzeb? Jeśli tak, proszę podać, jakie to były działania.  Dyrektor szkoły podejmuje działania, które zapewniają szkole wspomaganie zewnętrzne. Są to spotkania m.in. z policją, strażą pożarną, sanepidem, pedagogiem. To oni rozmawiają z uczniami i przekazują informacje o ewentualnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Szkoła współpracuje również z PCPR i GOPS.

16  Czy zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się?  Tak – 14 (100%)  Nie - 0

17  Czy zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli?  Tak– 14 (100%)  Nie - 0

18  Czy zarządzanie szkołą sprzyja doskonaleniu zawodowemu nauczycieli?  Tak– 14(100%)  Nie - 0

19  Jeśli tak, to jakiemu? udział nauczycieli w szkoleniach Rady Pedagogicznej - 14(100%), wspieranie nauczycieli w wyborze szkoleń indywidualnych - 12 (85,7%), organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli - 14(100%), przedstawianie oferty szkoleń - 13 (92,85%), inne – brak

20  Czy ewaluacja wewnętrzna w szkole jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami?  Tak – 14 (100%)  Nie – 0

21  Jeśli tak, to w jaki sposób?  nauczyciele tworzą zespoły ewaluacyjne - 14(100%),  powoływany jest szkolny koordynator ewaluacji - 14(100%),  nauczyciele biorą udział w wypełnianiu ankiet, wywiadów - 14(100%),  wyniki przeprowadzonej ewaluacji prezentowane są radzie pedagogicznej - 14(100%),  inne – brak.

22  Czy wnioski z nadzoru pedagogicznego są wdrażane?  Tak– 14 (100%)  Nie – 0

23  Jeśli tak, to czy mają one wpływ na rozwój szkoły?  poprawia się jakość pracy placówki - 14(100%),  zwiększa się oferta dla ucznia (zajęcia dodatkowe wyrównawcze i koła zainteresowań, wyjazdy edukacyjne) - 14(100%),  przyczyniają się do uzyskiwania wyższych wyników z egzaminu zewnętrznego - 14(100%),  wyższej promocji uczniów - 11 (78,57%),  zmniejszenia liczby zagrożeń - 13 (92,85%),  zmniejszenie absencji uczniów na zajęciach – 10 ( 71,42%),  inne- brak.

24  Czy zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów?  Tak– 14 (100%)  Nie – 0

25  Jeśli tak, proszę podać przykłady.  szkoła realizuje ogólnopolskie projekty edukacyjne - 14(100%),  Szkoła Odkrywców Talentów - 14(100%),  działania wychowawcze Samorządu- 14(100%),  praca Szkolnego Klubu Wolontariatu - 14(100%),  inne – brak.

26  Czy nauczyciele i inni pracownicy szkoły biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły?  Tak– 14 (100%)  Nie – 0

27  Jeśli tak, to w jakich?  opiniowanie dokumentów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej w ty budżetu szkoły - 14(100%),  wprowadzają zmiany w Statucie Szkoły, w Programie Wychowawczym i w Programie Profilaktycznym - 14(100%),  zgłaszanie działań nowatorskich - 14(100%),  organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych - 14(100%),  praca w zespołach przedmiotowych - 13 (92,85%),  współtworzenie kalendarza imprez - 14(100%),  inne – brak.

28  Czy rodzice i uczniowie szkoły uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły?  Tak– 14 (100%)  Nie - 0

29  Jeśli tak, to w jaki sposób?  Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy, program profilaktyczny oraz regulaminy - 14(100%),  Rada Rodziców dokonuje oceny pracy nauczycieli w związku z awansem zawodowym - 14(100%),  Spotkania Rady Rodziców podczas których wymieniane są informacje na temat pracy szkoły - 14(100%),  uczniowie wybierają opiekuna Samorządu Uczniowskiego - 14(100%),  rodzice opiniują budżet szkoły - 14(100%),  Samorząd Uczniowski przedstawia innowacyjne propozycje - 14(100%).

30  Czy dyrektor szkoły podejmuje działania, które zapewniają szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie od jej potrzeb?  Tak– 14 (100%)  Nie -0

31  Jeśli tak, proszę podać, jakie to były działania.  współpraca z organami zewnętrznymi (policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczna, strażą pożarną) - 14(100%),  współpraca z Radą Rodziców mająca na celu wspomaganie finansowe szkoły z funduszu RR - 14(100%),  współpraca z PCPR i GOPS - 14(100%),  inne – brak.

32  Analizując dokumentację szkoły stwierdza się, iż zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków. Analiza protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej pozwala stwierdzić, że ewaluacja jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. Organizowane są szkolenia rady pedagogicznej, służące rozwojowi szkoły i zachęcające do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. W procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły biorą udział wszystkie podmioty: nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Powstała koncepcja pracy szkoły, w której tworzeniu udział brali wszyscy nauczyciele (i przedstawiciele Rady Rodziców). Wszystkie dokumenty szkolne (statut, program wychowawczy, profilaktyczny) są opiniowane przez społeczność szkolną.

33  Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów dyrektor szkoły korzysta ze wsparcia zewnętrznego, tym samym współpracuje PCPR, GOPS, Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Biblioteka Publiczna w Białobrzegach, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Białobrzegach. Dbając o bezpieczeństwo wychowanków przeprowadzano prelekcje, rozmowy z pedagogiem szkolnym.  Dyrektor szkoły dwa razy do roku przedstawia wnioski z nadzoru pedagogicznego, które są wdrażane.  Nauczyciele ściśle współpracują ze sobą, m.in. w zespołach ewaluacyjnych, przedmiotowych, zespołach egzaminacyjnych.

34  Z analizy wywiadu z dyrektorem szkoły, przewodniczącym Rady Rodziców, dokumentacji szkolnej oraz ankiet skierowanych do nauczycieli wynika, że zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków a także, że sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli oraz wywiadu z dyrektorem szkoły, a także analiza dokumentacji szkolnej wskazuje, że ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami oraz, że podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły. Analizowane źródła wskazują, że zarządzanie szkoła prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Na podstawie wywiadu z dyrektorem szkoły, przewodniczącym Rady Rodziców a także po analizie ankiet można stwierdzić, że zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły oraz, że dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

35  Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  Uczniom – na szkolnej stronie internetowej.  Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami.

36  mgr Marta Wójcik - Marzec  mgr Dorota Czachurska  mgr Izabela Jopek


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google