Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dedykowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dedykowany."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dedykowany organizacjom pozarządowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 06.11.2015r.

2 OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I i II STOPNIA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA

3 OCENA MERYTORYCZNA PROCES OCENY I WYBORU PROJEKTÓW – orientacyjne ramy czasowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 14 dni30 dni45 dni30 dni WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIAOCENA STRATEGICZNA II STOPNIA + 30 dni NEGOCJACJE

4 Ocenę wniosku o dofinansowanie projektu poprzedza weryfikacja wymogów formalnych. W trakcie weryfikacji wymogów formalnych sprawdzeniu podlegać będzie: kompletność wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu kompletność załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej Weryfikacja wymogów formalnych: nie stanowi etapu oceny projektów nie podlega procedurze odwoławczej WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 W przypadku braków formalnych wnioskodawca może uzupełnić wniosek: –w terminie 7 dni kalendarzowych –wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku, gdy wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu poprawki wykraczają poza wskazany zakres – wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. W przypadku niezłożenia uzupełnienia lub złożenie uzupełnienia niezgodnego ze wskazanym zakresem w wyznaczonym terminie – wniosek o dofinansowanie projektu również zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Wnioski o dofinansowanie projektu zweryfikowane pozytywnie pod względem spełniania wymogów formalnych przekazywane są do oceny, bez konieczności informowania o tym wnioskodawcy. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 –ma charakter dopuszczalności – brak możliwości składania wyjaśnień bądź uzupełnień, z wyjątkiem poprawy w zakresie oczywistej omyłki –jest oceną zero – jedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie) Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium dopuszczalnościA. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku: - termin i miejsce złożenia wniosku i język sporządzenia dokumentów A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: - typ i obszar realizacji projektu - grupa docelowa i wskaźniki monitorowania określone w RPO WP A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: - spełnienie warunków określonych w RPO WP, doprecyzowanych w SzOOP i regulaminie konkursu A.4. Partnerstwo (brak określonego wymogu w konkursie): - partnerstwo z podmiotami spoza sektora finansów publicznych A.5. Kwalifikowalność wartości projektu (jeśli dotyczy): - min/max wartość projektu - uproszczone formy rozliczania i limity dla określonych rodzajów kosztów zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków.. oraz Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków RPO WP OCENA FORMALNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

7 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium dopuszczalnościA. Podstawowe A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: - zgodność z warunkami określonymi w regulaminie konkursu - zgodność z okresem kwalifikowania wydatków wynikających z zasad przyznawania pomocy publicznej - projekt niezakończony (art. 65 rozporządzenia ogólnego) A.7. Pomoc publiczna (brak określonego wymogu w konkursie): - występowanie pomocy publicznej (deklaracja wnioskodawcy) A.8. Montaż finansowy projektu: - zgodność max % poziomu dofinansowania projektu z SzOOP i regulaminem konkursu (95%/5%) A.9. Cross-financing (brak określonego wymogu w konkursie): - występowanie w projekcie i spełnienie warunków określonych w RPO WP, doprecyzowanych w SzOOP i regulaminie konkursu A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: - zgodność projektu w zakresie: promowania zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy): - zgodność ze specyficznymi wymaganiami wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz regulaminie konkursu (np. Standardy realizacji wsparcia..) OCENA FORMALNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium dopuszczalności B. Specyficzne B.1. Specyficzny typ beneficjenta: - wyłącznie organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją z SzOOP) B.2. Efektywność zatrudnieniowa: - co najmniej 30% - Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzy się do 3 m-cy od zakończenia realizacji projektu (ścieżki wsparcia). Pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. B.3. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa: - minimum 80%. - Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej mierzy się do 3 m-cy od zakończenia realizacji projektu (ścieżki wsparcia). Pomiar dotyczy wyłącznie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. B.4. Koszt przypadający na uczestnika projektu: - średni maksymalny koszt na 1 uczestnika to 15 000 zł B.5. Termin zakończenia realizacji projektu: - maksymalnie do 31.10.2018r. OCENA FORMALNA – kryteria dopuszczalności specyficzne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9 OCENA FORMALNA POZYTYWNA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW ZAKWALIFIKOWANIE DO OCENY MERYTORYCZNEJ UMIESZCZENIE LISTY WNIOSKÓW NA STRONIE RPO WP 2014-2020 NEGATYWNA NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z KRYTERIÓW ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA FORMALNA: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu – przekazanie wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem.

10 Ocena merytoryczna składa się z oceny kryteriów wykonalności, strategicznych I stopnia i negocjacji oraz strategicznych II stopnia. Ocena wykonalności jest: –zero-jedynkowa (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie) –warunkowa (kryteria mogą zostać uznane za spełnione warunkowo) Ocena strategiczna I stopnia: –ma charakter punktowy –maksymalna liczba punktów do zdobycia to 144: część A i B – po 50 pkt. (łącznie 100 pkt.) część C – 44 pkt. Ocena strategiczna II stopnia: –ma charakter punktowy –maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40 OCENA MERYTORYCZNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

11 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalności A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu (kryterium objęte oceną warunkową): - realizacja zaplanowanych w projekcie zadań w określonym terminie - osiągnięcie założonych rezultatów poprzez zaplanowane zadania - trafne określenie zidentyfikowanego ryzyka i sposobów jego ograniczania w kontekście osiągania rezultatów projektu - adekwatność zastosowanych wskaźników monitoringowych do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów - zgodność sposobu realizacji projektu z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych form wsparcia - zgodność z odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi B. Wykonalność finansowa projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu (kryterium objęte oceną warunkową): - poprawność sporządzenia budżetu pod kątem wskazania i opisania planowanych wydatków zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku.. B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu (kryterium objęte oceną warunkową): - sprawdzenie czy wydatki wynikają bezpośrednio z zakresu zadań - sprawdzenie czy wydatki przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

12 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalności B. Wykonalność finansowa projektu B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków (kryterium objęte oceną warunkową): - odniesienie do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji - zgodność ze stawkami rynkowymi i/lub taryfikatorem wydatków - osiągnięcie możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań poprzez określone w projekcie nakłady finansowe - adekwatność wydatków do planowanych rezultatów z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki B.4. Kwalifikowalność wydatków (kryterium NIE OBJĘTE oceną warunkową): - zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 wykonalnościC. Wykonalność instytucjonalna projektu C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/ partnera (kryterium objęte oceną warunkową): - planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy lub wnioskodawcy i partnera/-ów za ostatni zamknięty rok obrotowy - uwzględniając w projekcie obroty partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie - zgodność informacji na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy z Instrukcją wypełniania wniosku.. OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

13 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalnościC. Wykonalność instytucjonalna projektu C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera (kryterium objęte oceną warunkową): - niezbędność wykazanego sprzętu, wyposażenia i lokali użytkowych do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów - zgodność z budżetem projektu wykazanego sprzętu, wyposażenia i lokali użytkowych wykorzystywanych do realizacji działań na rzecz grupy docelowej C.3. Sposób zarządzania projektem (kryterium objęte oceną warunkową): - adekwatność zakresów obowiązków przypisanych poszczególnym stanowiskom do zakresu rzeczowo-finansowego projektu - adekwatność kwalifikacji i kompetencji osób zajmujących dane stanowisko do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu poprzez przyjętą metodykę i/lub strukturę zarządzania - zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach poprzez przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

14 KRYTERIA WYKONALNOŚCI SPEŁNIONE WSZYSTKIE KRYTERIA POZYTYWNA OCENA WARUNKOWO SPEŁNIONE KTÓREKOLWIEK Z KRYTERIÓW SPEŁNIONE WARUNKOWE WARUNKOWO POZYTYWNA OCENA NEGOCJACJE (PO OCENIE STRATEGICZNEJ I STOPNIA) NIESPEŁNIONE KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW NEGATYWNA OCENA OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

15 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu: - skierowanie projektu do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów A.2. Potrzeba realizacji projektu: - istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia A.3. Trwałość rezultatów: - osiągnięcie odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych poprzez wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu: - dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania (zadania w kontekście problemów, jakość i zakres zadań) B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera: - zgodność wskazanych projektów/przedsięwzięć z obecnym projektem pod kątem grupy docelowej, zadań merytorycznych, obszaru realizacji B.3. Komplementarność projektu: - związek projektu z innymi projektami/przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

16 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Lokalizacja: - realizacja projektu na obszarach o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego (zał. nr 2 do regulaminu konkursu) C.2. Partnerstwo: - partnerstwo instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub PES i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu (wskaźników) C.3. Zaangażowanie pracodawców: - współpraca z pracodawcą/ przedsiębiorcą która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu (wskaźników) C.4. Zatrudnienie w PES: - skala zatrudnienia uczestników projektu w podmiocie ekonomii społecznej C.5. Niepełnosprawność: - skala objęcia wsparciem projektowym osób z niepełnosprawnościami C.6. Wolontariat/ animacja środowiskowa: - skala wykorzystania wolontariatu/animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu (wskaźników) C.7. Podejście oddolne: - skala identyfikacji i realizacji projektu z wykorzystaniem podejścia oddolnego C.8. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa: - skala korzystania przez uczestników projektu z PO PŻ OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

17 KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA SPEŁNIONE MINIMUM 72 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA POZYTYWNA OCENA NIESPEŁNIONE PONIŻEJ 72 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA NEGATYWNA OCENA OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

18 Warunkiem zakwalifikowania wniosku do negocjacji jest: ‒warunkowe spełnienie kryteriów wykonalności oraz ‒uzyskanie wymaganego minimum punktowego (tj. 72 punkty) w ramach oceny strategicznej I stopnia Negocjacje mogą zakończyć się z wynikiem: A.pozytywnym ‒wprowadzono korekty / przedstawiono uzasadnienia w ramach wskazanych kryteriów warunkowych ‒projekt uzyskuje liczbę punktów przyznaną za spełnienie kryteriów strategicznych I stopnia B. negatywnym –nie wprowadzono korekty / nie przedstawiono uzasadnień w ramach wskazanych kryteriów warunkowych –Projekt uzyskuje 0 punktów za spełnienie kryteriów strategicznych I stopnia OCENA MERYTORYCZNA – negocjacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

19 KRYTERIA WYKONALNOŚCI, STRATEGICZNE I STOPNIA ORAZ NEGOCJACJE POZYTYWNA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW UZYSKANIE MINIMUM 72 PUNKTÓW UMIESZCZENIE LISTY WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ II STOPNIA NA STRONIE RPO WP 2014-2020 NEGATYWNA NIESPEŁNIENIE KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW UZYSKANIE PONIŻEJ 72 PUNKTÓW NEGATYWNY WYNIK NEGOCJACJI ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA MERYTORYCZNA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne A. Oddziaływanie strategiczne projektu A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu: - stopień, w jakim planowane efekty wniosą (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej RPO WP i uszczegółowionych w SzOOP, wyrażonych wskaźnikami produktu i rezultatu bezpośredniego A.2. Oddziaływanie projektu: - skala, w jakiej realizacja projektu (na tle innych projektów) oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji A.3. Priorytetowość projektu: - stopień, w jakim projekt (na tle innych projektów) wniesie wkład w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno- gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne II stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Po przeprowadzeniu oceny wykonalności, strategicznej I stopnia oraz negocjacji – IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej II stopnia. Ocena strategiczna II stopnia ma charakter porównawczy wniosków o dofinansowanie projektu pod kątem ich oddziaływania strategicznego.

21 KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA POZYTYWNA UZYSKANIE MINIMUM 4 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA ŁĄCZNIE LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA ETAPIE OCENY STRATEGICZNEJ I i II STOPNIA NIE SUMUJE SIĘ NEGATYWNA UZYSKANIE PONIŻEJ 4 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA ŁĄCZNIE ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne II stopnia: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

22 Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w drodze uchwały, wyników oceny wniosków o dofinansowanie projektu. Wybór wniosków do dofinansowania dokonywany jest w oparciu o listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, utworzoną według kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski w ramach: 1.oceny merytorycznej – strategicznej II stopnia (punktowej) 2.oceny merytorycznej – wykonalności i strategicznej I stopnia oraz negocjacji (jeżeli IOK odstąpi od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej II stopnia) Dofinansowanie otrzymują wyłącznie wnioski, których wartość według listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, mieści się w alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

23 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dedykowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google