Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dedykowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dedykowany."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM IZ /15 dedykowany organizacjom pozarządowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Gdańsk, r.

2 OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I i II STOPNIA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA

3 OCENA MERYTORYCZNA PROCES OCENY I WYBORU PROJEKTÓW – orientacyjne ramy czasowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata dni30 dni45 dni30 dni WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIAOCENA STRATEGICZNA II STOPNIA + 30 dni NEGOCJACJE

4 Ocenę wniosku o dofinansowanie projektu poprzedza weryfikacja wymogów formalnych. W trakcie weryfikacji wymogów formalnych sprawdzeniu podlegać będzie: kompletność wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu kompletność załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej Weryfikacja wymogów formalnych: nie stanowi etapu oceny projektów nie podlega procedurze odwoławczej WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

5 W przypadku braków formalnych wnioskodawca może uzupełnić wniosek: –w terminie 7 dni kalendarzowych –wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku, gdy wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu poprawki wykraczają poza wskazany zakres – wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. W przypadku niezłożenia uzupełnienia lub złożenie uzupełnienia niezgodnego ze wskazanym zakresem w wyznaczonym terminie – wniosek o dofinansowanie projektu również zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Wnioski o dofinansowanie projektu zweryfikowane pozytywnie pod względem spełniania wymogów formalnych przekazywane są do oceny, bez konieczności informowania o tym wnioskodawcy. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

6 –ma charakter dopuszczalności – brak możliwości składania wyjaśnień bądź uzupełnień, z wyjątkiem poprawy w zakresie oczywistej omyłki –jest oceną zero – jedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie) Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium dopuszczalnościA. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku: - termin i miejsce złożenia wniosku i język sporządzenia dokumentów A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: - typ i obszar realizacji projektu - grupa docelowa i wskaźniki monitorowania określone w RPO WP A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: - spełnienie warunków określonych w RPO WP, doprecyzowanych w SzOOP i regulaminie konkursu A.4. Partnerstwo (brak określonego wymogu w konkursie): - partnerstwo z podmiotami spoza sektora finansów publicznych A.5. Kwalifikowalność wartości projektu (jeśli dotyczy): - min/max wartość projektu - uproszczone formy rozliczania i limity dla określonych rodzajów kosztów zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków.. oraz Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków RPO WP OCENA FORMALNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

7 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium dopuszczalnościA. Podstawowe A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: - zgodność z warunkami określonymi w regulaminie konkursu - zgodność z okresem kwalifikowania wydatków wynikających z zasad przyznawania pomocy publicznej - projekt niezakończony (art. 65 rozporządzenia ogólnego) A.7. Pomoc publiczna (brak określonego wymogu w konkursie): - występowanie pomocy publicznej (deklaracja wnioskodawcy) A.8. Montaż finansowy projektu: - zgodność max % poziomu dofinansowania projektu z SzOOP i regulaminem konkursu (95%/5%) A.9. Cross-financing (brak określonego wymogu w konkursie): - występowanie w projekcie i spełnienie warunków określonych w RPO WP, doprecyzowanych w SzOOP i regulaminie konkursu A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: - zgodność projektu w zakresie: promowania zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy): - zgodność ze specyficznymi wymaganiami wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz regulaminie konkursu (np. Standardy realizacji wsparcia..) OCENA FORMALNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

8 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium dopuszczalności B. Specyficzne B.1. Specyficzny typ beneficjenta: - wyłącznie organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją z SzOOP) B.2. Efektywność zatrudnieniowa: - co najmniej 30% - Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzy się do 3 m-cy od zakończenia realizacji projektu (ścieżki wsparcia). Pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. B.3. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa: - minimum 80%. - Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej mierzy się do 3 m-cy od zakończenia realizacji projektu (ścieżki wsparcia). Pomiar dotyczy wyłącznie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. B.4. Koszt przypadający na uczestnika projektu: - średni maksymalny koszt na 1 uczestnika to zł B.5. Termin zakończenia realizacji projektu: - maksymalnie do r. OCENA FORMALNA – kryteria dopuszczalności specyficzne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

9 OCENA FORMALNA POZYTYWNA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW ZAKWALIFIKOWANIE DO OCENY MERYTORYCZNEJ UMIESZCZENIE LISTY WNIOSKÓW NA STRONIE RPO WP NEGATYWNA NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z KRYTERIÓW ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA FORMALNA: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu – przekazanie wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem.

10 Ocena merytoryczna składa się z oceny kryteriów wykonalności, strategicznych I stopnia i negocjacji oraz strategicznych II stopnia. Ocena wykonalności jest: –zero-jedynkowa (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie) –warunkowa (kryteria mogą zostać uznane za spełnione warunkowo) Ocena strategiczna I stopnia: –ma charakter punktowy –maksymalna liczba punktów do zdobycia to 144: część A i B – po 50 pkt. (łącznie 100 pkt.) część C – 44 pkt. Ocena strategiczna II stopnia: –ma charakter punktowy –maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40 OCENA MERYTORYCZNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

11 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalności A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu (kryterium objęte oceną warunkową): - realizacja zaplanowanych w projekcie zadań w określonym terminie - osiągnięcie założonych rezultatów poprzez zaplanowane zadania - trafne określenie zidentyfikowanego ryzyka i sposobów jego ograniczania w kontekście osiągania rezultatów projektu - adekwatność zastosowanych wskaźników monitoringowych do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów - zgodność sposobu realizacji projektu z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych form wsparcia - zgodność z odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi B. Wykonalność finansowa projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu (kryterium objęte oceną warunkową): - poprawność sporządzenia budżetu pod kątem wskazania i opisania planowanych wydatków zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku.. B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu (kryterium objęte oceną warunkową): - sprawdzenie czy wydatki wynikają bezpośrednio z zakresu zadań - sprawdzenie czy wydatki przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

12 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalności B. Wykonalność finansowa projektu B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków (kryterium objęte oceną warunkową): - odniesienie do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji - zgodność ze stawkami rynkowymi i/lub taryfikatorem wydatków - osiągnięcie możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań poprzez określone w projekcie nakłady finansowe - adekwatność wydatków do planowanych rezultatów z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki B.4. Kwalifikowalność wydatków (kryterium NIE OBJĘTE oceną warunkową): - zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP wykonalnościC. Wykonalność instytucjonalna projektu C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/ partnera (kryterium objęte oceną warunkową): - planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy lub wnioskodawcy i partnera/-ów za ostatni zamknięty rok obrotowy - uwzględniając w projekcie obroty partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie - zgodność informacji na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy z Instrukcją wypełniania wniosku.. OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

13 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalnościC. Wykonalność instytucjonalna projektu C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera (kryterium objęte oceną warunkową): - niezbędność wykazanego sprzętu, wyposażenia i lokali użytkowych do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów - zgodność z budżetem projektu wykazanego sprzętu, wyposażenia i lokali użytkowych wykorzystywanych do realizacji działań na rzecz grupy docelowej C.3. Sposób zarządzania projektem (kryterium objęte oceną warunkową): - adekwatność zakresów obowiązków przypisanych poszczególnym stanowiskom do zakresu rzeczowo-finansowego projektu - adekwatność kwalifikacji i kompetencji osób zajmujących dane stanowisko do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu poprzez przyjętą metodykę i/lub strukturę zarządzania - zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach poprzez przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

14 KRYTERIA WYKONALNOŚCI SPEŁNIONE WSZYSTKIE KRYTERIA POZYTYWNA OCENA WARUNKOWO SPEŁNIONE KTÓREKOLWIEK Z KRYTERIÓW SPEŁNIONE WARUNKOWE WARUNKOWO POZYTYWNA OCENA NEGOCJACJE (PO OCENIE STRATEGICZNEJ I STOPNIA) NIESPEŁNIONE KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW NEGATYWNA OCENA OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

15 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu: - skierowanie projektu do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów A.2. Potrzeba realizacji projektu: - istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia A.3. Trwałość rezultatów: - osiągnięcie odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych poprzez wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu: - dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania (zadania w kontekście problemów, jakość i zakres zadań) B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera: - zgodność wskazanych projektów/przedsięwzięć z obecnym projektem pod kątem grupy docelowej, zadań merytorycznych, obszaru realizacji B.3. Komplementarność projektu: - związek projektu z innymi projektami/przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

16 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Lokalizacja: - realizacja projektu na obszarach o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego (zał. nr 2 do regulaminu konkursu) C.2. Partnerstwo: - partnerstwo instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub PES i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu (wskaźników) C.3. Zaangażowanie pracodawców: - współpraca z pracodawcą/ przedsiębiorcą która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu (wskaźników) C.4. Zatrudnienie w PES: - skala zatrudnienia uczestników projektu w podmiocie ekonomii społecznej C.5. Niepełnosprawność: - skala objęcia wsparciem projektowym osób z niepełnosprawnościami C.6. Wolontariat/ animacja środowiskowa: - skala wykorzystania wolontariatu/animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu (wskaźników) C.7. Podejście oddolne: - skala identyfikacji i realizacji projektu z wykorzystaniem podejścia oddolnego C.8. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa: - skala korzystania przez uczestników projektu z PO PŻ OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

17 KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA SPEŁNIONE MINIMUM 72 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA POZYTYWNA OCENA NIESPEŁNIONE PONIŻEJ 72 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA NEGATYWNA OCENA OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

18 Warunkiem zakwalifikowania wniosku do negocjacji jest: ‒warunkowe spełnienie kryteriów wykonalności oraz ‒uzyskanie wymaganego minimum punktowego (tj. 72 punkty) w ramach oceny strategicznej I stopnia Negocjacje mogą zakończyć się z wynikiem: A.pozytywnym ‒wprowadzono korekty / przedstawiono uzasadnienia w ramach wskazanych kryteriów warunkowych ‒projekt uzyskuje liczbę punktów przyznaną za spełnienie kryteriów strategicznych I stopnia B. negatywnym –nie wprowadzono korekty / nie przedstawiono uzasadnień w ramach wskazanych kryteriów warunkowych –Projekt uzyskuje 0 punktów za spełnienie kryteriów strategicznych I stopnia OCENA MERYTORYCZNA – negocjacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

19 KRYTERIA WYKONALNOŚCI, STRATEGICZNE I STOPNIA ORAZ NEGOCJACJE POZYTYWNA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW UZYSKANIE MINIMUM 72 PUNKTÓW UMIESZCZENIE LISTY WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ II STOPNIA NA STRONIE RPO WP NEGATYWNA NIESPEŁNIENIE KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW UZYSKANIE PONIŻEJ 72 PUNKTÓW NEGATYWNY WYNIK NEGOCJACJI ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA MERYTORYCZNA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

20 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne A. Oddziaływanie strategiczne projektu A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu: - stopień, w jakim planowane efekty wniosą (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej RPO WP i uszczegółowionych w SzOOP, wyrażonych wskaźnikami produktu i rezultatu bezpośredniego A.2. Oddziaływanie projektu: - skala, w jakiej realizacja projektu (na tle innych projektów) oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji A.3. Priorytetowość projektu: - stopień, w jakim projekt (na tle innych projektów) wniesie wkład w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno- gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne II stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Po przeprowadzeniu oceny wykonalności, strategicznej I stopnia oraz negocjacji – IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej II stopnia. Ocena strategiczna II stopnia ma charakter porównawczy wniosków o dofinansowanie projektu pod kątem ich oddziaływania strategicznego.

21 KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA POZYTYWNA UZYSKANIE MINIMUM 4 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA ŁĄCZNIE LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA ETAPIE OCENY STRATEGICZNEJ I i II STOPNIA NIE SUMUJE SIĘ NEGATYWNA UZYSKANIE PONIŻEJ 4 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA ŁĄCZNIE ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne II stopnia: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

22 Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w drodze uchwały, wyników oceny wniosków o dofinansowanie projektu. Wybór wniosków do dofinansowania dokonywany jest w oparciu o listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, utworzoną według kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski w ramach: 1.oceny merytorycznej – strategicznej II stopnia (punktowej) 2.oceny merytorycznej – wykonalności i strategicznej I stopnia oraz negocjacji (jeżeli IOK odstąpi od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej II stopnia) Dofinansowanie otrzymują wyłącznie wnioski, których wartość według listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, mieści się w alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

23 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dedykowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google