Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Osi I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008-2010 Poddziałania 1.1.5 – 1.1.9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Osi I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008-2010 Poddziałania 1.1.5 – 1.1.9."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Osi I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach Poddziałania – 1.1.9

2 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 lutego 2008 r. podjął decyzję o powierzeniu części zadań związanych z wdrażaniem części Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” w ramach RPO WiM Instytucji Pośredniczącej II stopnia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, wyłonionej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie jest jedną z dwóch instytucji w Polsce (poza Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości) wybranych w drodze przetargu do realizacji części działań Regionalnego Programu Operacyjnego związanych ze wsparciem przedsiębiorczości. Poziom zakontraktowanych środków oraz wysokość wypłaconych dotacji potwierdzają trafność wyboru Agencji jako instytucji doświadczonej w obsłudze programów pomocowych UE.

4 Wdrażane przez Agencję Poddziałania: Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

5 Alokacje i ilość ogłoszonych konkursów w ramach poszczególnych Poddziałań przedstawiały się następująco: PoddziałanieRazem alokacja (PLN)Razem liczba konkursów Agencja od początku wdrażania RPO WIM ogłosiła 10 konkursów w tym 3 konkursy w 2008 r., 5 konkursów w 2009 oraz 2 konkursy w 2010 r. Łączna wartość alokacji wynosiła PLN.

6 Ilość poprawnie złożonych wniosków w ramach Poddziałań Poddziałanie Razem (trwa ocena) 531 W odpowiedzi na ogłoszone konkursy przedsiębiorcy złożyli blisko 2000 wniosków, w tym 732 przeszły pozytywnie ocenę formalną.

7 Wartość dofinansowania w złożonych wnioskach aplikacyjnych w latach

8 Wartość dofinansowania w złożonych wnioskach w latach w Poddziałaniach Poddziałanie Łączna wartość złożonych wniosków (PLN) Całkowita wartość dofinansowaniaw tym z EFRR , , , , , , , , , ,84 Razem , ,55

9 Liczba podpisanych umów w ramach Poddziałań (stan na r.) PoddziałanieIlość umów Razem 662

10 Ilość umów realizowanych w powiatach (stan na )

11 Planowane do utworzenia nowe miejsca pracy w wyniku realizacji projektów w ramach Poddziałań (stan na )

12 PoddziałanieAktualna wartość podpisanych umów (PLN) Całkowita wartość dofinansowaniaWartość dofinansowania z EFRR , , , , , , , , , ,42 Razem , ,44 Wartość podpisanych umów w ramach Poddziałań (stan na r.)

13 Struktura beneficjentów Poddziałania wg wielości przedsiębiorstwa

14 Rzeczowe przeznaczenie dofinansowania (1) W przypadku wszystkich Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury realizowanych przez WMARR wnioskowane wsparcie dotyczyło głównie inwestycji rzeczowych, czyli zakupu maszyn, urządzeń, specjalistycznego sprzętu stanowiącego wyposażenie przedsiębiorstw.

15 Rzeczowe przeznaczenie dofinansowania (2) W Poddziałaniu w którym o dofinansowanie mogły ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa dotacje udzielane były na innowacyjne, nie stosowane w regionie technologie w zakup maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i budowlanego, systemów oczyszczania oraz linii produkcyjnych. Natomiast wsparcie przedsięwzięć przemysłowo naukowych udzielane w ramach Poddziałania obejmowało m.in. zakup licencji, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, nieruchomości oraz specjalistycznych programów komputerowych.

16 Rzeczowe przeznaczenie dofinansowania (3) W Poddziałaniu wnioskowano głównie o dofinansowanie zakupu nowych urządzeń do oczyszczalni ścieków, nowoczesnych technologii w zakresie recyklingu i segregacji odpadów oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Beneficjenci Poddziałania wnioskowali głównie o środki na zakup innowacyjnych linii technologicznych różnego zastosowania, natomiast w Poddziałaniu 1.1.9, dofinansowanie skierowane zostało głównie na zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, m.in. w zakresie napraw i obsługi pojazdów samochodowych, produkcji mebli, sprzętu i oprogramowania komputerowego. Ponadto nabywane były środki trwałe służące wspieraniu procesów odnowy biologicznej i szeroko rozumianych usług medycznych.

17 Branżowy rozkład przedsiębiorstw w podpisanych umowach Poddziałania RPO WiM (w procentach)

18 Liczba zrealizowanych projektów w ramach Poddziałania w powiatach (stan na ) Liczba zrealizowanych projektów = 237

19 Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektów w ramach Poddziałania w powiatach (stan na ) Liczba utworzonych miejsc pracy = 848

20 Wartość wpłaconych dotacji beneficjentom Poddziałań od uruchomienia programu. Do 31 października 2010 r. beneficjentom Poddziałań wypłacono ponad 136 mln zł w tym w 2009 r. - 59,4 mln zł, w 2010 r. – 77,3 mln zł.

21 Wartość wypłaconych dotacji od uruchomienia programu ujęciu kwartalnym (stan na r.)

22 Agencja od uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zorganizowała 18 spotkań informacyjnych i szkoleń w których uczestniczyło 647 przedsiębiorców. Z indywidualnych konsultacji skorzystało 1100 przedsiębiorców. Udzielono ponad 6000 porad telefonicznych i mailowych oraz zanotowano ponad 230 tys. wejść na stronę internetową WMARR.

23 Dziękuję za uwagę Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn tel fax


Pobierz ppt "Wdrażanie Osi I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008-2010 Poddziałania 1.1.5 – 1.1.9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google