Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Osi I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008-2010 Poddziałania 1.1.5 – 1.1.9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Osi I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008-2010 Poddziałania 1.1.5 – 1.1.9."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Osi I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008-2010 Poddziałania 1.1.5 – 1.1.9

2 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 lutego 2008 r. podjął decyzję o powierzeniu części zadań związanych z wdrażaniem części Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” w ramach RPO WiM 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, wyłonionej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie jest jedną z dwóch instytucji w Polsce (poza Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości) wybranych w drodze przetargu do realizacji części działań Regionalnego Programu Operacyjnego związanych ze wsparciem przedsiębiorczości. Poziom zakontraktowanych środków oraz wysokość wypłaconych dotacji potwierdzają trafność wyboru Agencji jako instytucji doświadczonej w obsłudze programów pomocowych UE.

4 Wdrażane przez Agencję Poddziałania: 1.1.5 - Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 1.1.5 - Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 1.1.6 - Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw 1.1.6 - Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 1.1.8 - Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych 1.1.8 - Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych 1.1.9 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 1.1.9 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

5 Alokacje i ilość ogłoszonych konkursów w ramach poszczególnych Poddziałań przedstawiały się następująco: PoddziałanieRazem alokacja (PLN)Razem liczba konkursów 1.1.546 446 2802 1.1.664 441 7661 1.1.7127 148 6862 1.1.8477085602 1.1.9372 020 8623 Agencja od początku wdrażania RPO WIM ogłosiła 10 konkursów w tym 3 konkursy w 2008 r., 5 konkursów w 2009 oraz 2 konkursy w 2010 r. Łączna wartość alokacji wynosiła 657 766 154 PLN.

6 Ilość poprawnie złożonych wniosków w ramach Poddziałań 1.1.5-1.1.9 Poddziałanie 200820092010Razem 1.1.53119-50 1.1.6-31- 1.1.78169-150 1.1.8-11314 1.1.9274257(trwa ocena) 531 W odpowiedzi na ogłoszone konkursy przedsiębiorcy złożyli blisko 2000 wniosków, w tym 732 przeszły pozytywnie ocenę formalną.

7 Wartość dofinansowania w złożonych wnioskach aplikacyjnych w latach 2008-2010

8 Wartość dofinansowania w złożonych wnioskach w latach 2008-2010 w Poddziałaniach 1.1.5-1.1.9 Poddziałanie Łączna wartość złożonych wniosków (PLN) Całkowita wartość dofinansowaniaw tym z EFRR 1.1.556 337 828,7247 887 154,41 1.1.690 180 700,1376 653 595,11 1.1.7155 307 863,67132 011 684,12 1.1.8 35 205 447,1429 924 630,07 1.1.9 913 704 616,39776 648 923,84 Razem 1 250 736 456,051 063 125 987,55

9 Liczba podpisanych umów w ramach Poddziałań 1.1.5-1.1.9 (stan na 31.10.2010 r.) PoddziałanieIlość umów 1.1.547 1.1.621 1.1.7133 1.1.814 1.1.9460 Razem 662

10 Ilość umów realizowanych w powiatach (stan na 31.10.2010)

11 Planowane do utworzenia nowe miejsca pracy w wyniku realizacji projektów w ramach Poddziałań 1.1.5-1.1.9 (stan na 31.10.2010)

12 PoddziałanieAktualna wartość podpisanych umów (PLN) Całkowita wartość dofinansowaniaWartość dofinansowania z EFRR 1.1.5 27 312 804,03 23 215 883,43 1.1.6 59 392 112,92 50 483 295,99 1.1.7 114 855 795,81 97 627 426,45 1.1.8 34980179,09 29733152,23 1.1.9 235 412 413,94 200 102 344,42 Razem 440 973 125,70374 828 949,44 Wartość podpisanych umów w ramach Poddziałań 1.1.5-1.1.9 (stan na 31.10.2010 r.)

13 Struktura beneficjentów Poddziałania 1.1.5- 1.1.9 wg wielości przedsiębiorstwa

14 Rzeczowe przeznaczenie dofinansowania (1) W przypadku wszystkich Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury realizowanych przez WMARR wnioskowane wsparcie dotyczyło głównie inwestycji rzeczowych, czyli zakupu maszyn, urządzeń, specjalistycznego sprzętu stanowiącego wyposażenie przedsiębiorstw.

15 Rzeczowe przeznaczenie dofinansowania (2) W Poddziałaniu 1.1.6 w którym o dofinansowanie mogły ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa dotacje udzielane były na innowacyjne, nie stosowane w regionie technologie w zakup maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i budowlanego, systemów oczyszczania oraz linii produkcyjnych. Natomiast wsparcie przedsięwzięć przemysłowo naukowych udzielane w ramach Poddziałania 1.1.8 obejmowało m.in. zakup licencji, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, nieruchomości oraz specjalistycznych programów komputerowych.

16 Rzeczowe przeznaczenie dofinansowania (3) W Poddziałaniu 1.1.5 wnioskowano głównie o dofinansowanie zakupu nowych urządzeń do oczyszczalni ścieków, nowoczesnych technologii w zakresie recyklingu i segregacji odpadów oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Beneficjenci Poddziałania 1.1.7 wnioskowali głównie o środki na zakup innowacyjnych linii technologicznych różnego zastosowania, natomiast w Poddziałaniu 1.1.9, dofinansowanie skierowane zostało głównie na zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, m.in. w zakresie napraw i obsługi pojazdów samochodowych, produkcji mebli, sprzętu i oprogramowania komputerowego. Ponadto nabywane były środki trwałe służące wspieraniu procesów odnowy biologicznej i szeroko rozumianych usług medycznych.

17 Branżowy rozkład przedsiębiorstw w podpisanych umowach Poddziałania 1.1.5-1.1.9 RPO WiM (w procentach)

18 Liczba zrealizowanych projektów w ramach Poddziałania 1.1.5- 1.1.9 w powiatach (stan na 31.10.2010) Liczba zrealizowanych projektów = 237

19 Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.1.5- 1.1.9 w powiatach (stan na 31.10.2010) Liczba utworzonych miejsc pracy = 848

20 Wartość wpłaconych dotacji beneficjentom Poddziałań 1.1.5-1.1.9 od uruchomienia programu. Do 31 października 2010 r. beneficjentom Poddziałań 1.1.5 - 1.1.9 wypłacono ponad 136 mln zł w tym w 2009 r. - 59,4 mln zł, w 2010 r. – 77,3 mln zł.

21 Wartość wypłaconych dotacji od uruchomienia programu ujęciu kwartalnym (stan na 31.10.2010 r.)

22 Agencja od uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zorganizowała 18 spotkań informacyjnych i szkoleń w których uczestniczyło 647 przedsiębiorców. Z indywidualnych konsultacji skorzystało 1100 przedsiębiorców. Udzielono ponad 6000 porad telefonicznych i mailowych oraz zanotowano ponad 230 tys. wejść na stronę internetową WMARR.

23 Dziękuję za uwagę Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn tel. 89 521 12 50fax 89 521 12 60 www.wmarr.olsztyn.plwmarr@wmarr.olsztyn.pl


Pobierz ppt "Wdrażanie Osi I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008-2010 Poddziałania 1.1.5 – 1.1.9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google