Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Podział środków WRPO 2007-2013 wg. priorytetów PRIORYTET ŚRODKI (EFRR) NAZWA PRIORYTETU Priorytet I343 368 mln €Konkurencyjność przedsiębiorstw Priorytet II537 661 mln €Infrastruktura komunikacyjna Priorytet III173 821 mln €Środowisko przyrodnicze Priorytet IV54 060 mln €Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet V121 284 mln €Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet VI61 470 mln €Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet VII40 909 mln €Pomoc techniczna RAZEM1 332 573 mln € Wkład krajowy 433 510 mln €

3 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 * Dane na koniec października 2014 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 3 Dotychczasowe rezultaty wsparcia przedsiębiorczości w Priorytecie I WRPO* Nazwa działania WRPO Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów Wartość dofinansowania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw62932898 398 773,6247 384 389,29 1.2 Wsparcie rozwoju MSP26529921 545 792 330,03682 756 854,34 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 31501 300 000,00 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 5928388 952 166,93178 465 773,85 1.5 Promocja regionalnej gospodarki1111 737 484,6911 363 075,73 1.6 Rozwój sieci i kooperacji542515 523 033,609 838 875,44 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych14 73 498 318,4740 188 135,08 RAZEM 341113892 635 202 107,341 471 297 103,73

4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 4 2013-11-07 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 - instrumenty zwrotne dla MŚP (inicjatywa JEREMIE) Skala wsparcia MŚP (szt.)* Wartość wsparcia udzielonego MŚP (w mln PLN)* * Dane na koniec września 2014

5 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 5 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – wsparcie przedsiębiorczości

6 Środki na Politykę Spójności w Polsce w okresie 2014-2020 Proponowana alokacja w podziale na Programy Operacyjne: 2016-07-06 Programy Operacyjne – na poziomie krajowym i regionalnym Źródło finansowania (fundusz UE) Wielkość przewidywanego finansowania UE Program „Infrastruktura i Środowisko”EFRR, FS27,5 mld € Program „Inteligentny Rozwój”EFRR8,6 mld € Program „Wiedza, Edukacja, Rozwój”EFS4,4 mld € Program „Polska Cyfrowa”EFRR2,3 mld € Program „Polska Wschodnia”EFRR2,1 mld € Program „Pomoc Techniczna”FS0,7 mld € 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)EFRR, EFS31,2 mld € (prawie 40% środków UE dla Polski w okresie 2014-2020) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 6 Całkowita wartość środków UE w ramach Polityki Spójności dla Polski w okresie 2014-2020: ponad 82,5 mld €

7 Proponowana alokacja z funduszy strukturalnych UE w ramach RPO 2014-2020 2016-07-06 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7

8 2016-07-06 OŚ PRIORYTETOWA ALOKACJA UDZIAŁ W ALOKACJI NA PROGRAM NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ OP I467,9 mln € 19,10% Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka OP II60 mln € 2,45% Społeczeństwo informacyjne OP III353,5 mln € 14,43% Energia OP IV204 mln € 8,33% Środowisko OP V414 mln € 16,90% Transport OP VI265 mln € 10,82% Rynek pracy OP VII197,3 mln € 8,05% Włączenie społeczne OP VIII156,3 mln € 6,38% Edukacja OP IX261,6 mln € 10,68% Infrastruktura dla kapitału ludzkiego OP X70,7 mln € 2,89% Pomoc techniczna RAZEM 2 450,3 mln € Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - projekt Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 8

9 9 Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą wynosi: dla Wielkopolski 25%. Średnie przedsiębiorstwa: +10% (35%) Małe przedsiębiorstwa: +20% (45%) Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pomoc regionalna (wg. „GBER II”): regionalna pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc operacyjna, pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich. W przypadku innych kategorii pomocy, w tym pomocy na badania, rozwój oraz innowacje, „GBER II” przewiduje właściwe dla nich poziomy intensywności pomocy.

10 10 Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

11 11 Regionalne inteligentne specjalizacje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

12 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Priorytet Inwestycyjny 1b „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (…)”; Priorytet Inwestycyjny 3a „Promowanie przedsiębiorczości (…) oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (…)”; Priorytet Inwestycyjny 3b „Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia” Priorytet Inwestycyjny 3c „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług” Priorytet Inwestycyjny 4a „Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 12 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 12 Przewidywane główne obszary wsparcia przedsiębiorców

13 Europejski Fundusz Społeczny: Priorytet Inwestycyjny 8iii „Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”; Priorytet Inwestycyjny 8v „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 13 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 13 Przewidywane główne obszary wsparcia przedsiębiorców

14 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 14 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 14 Priorytet Inwestycyjny 1b „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (…)” Proponowana alokacja z EFRR: 101,9 mln € Typy przedsięwzięć:  wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego),  wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,  wsparcie transferu technologii dla regionalnych inteligentnych specjalizacji,  wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Grupy docelowe/beneficjenci:  przedsiębiorcy,  konsorcja naukowo-przemysłowe,  sieci/grupy przedsiębiorstw,  podmioty wdrażające instrumenty finansowe,  spółka celowa/spin-off,

15 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 15 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 15 Priorytet Inwestycyjny 3a „Promowanie przedsiębiorczości (…) oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (…)” Proponowana alokacja z EFRR: 43,5 mln € Typy przedsięwzięć:  wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w początkowym okresie ich działalności,  rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji,  tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych. Grupy docelowe/beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne,  przedsiębiorcy (MŚP),  instytucje otoczenia biznesu,  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

16 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 16 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 16 Priorytet Inwestycyjny 3b „Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia” Proponowana alokacja z EFRR: 20,5 mln € Typy przedsięwzięć:  wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich grup, przez m.in. wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, wdrażanie nowych modeli biznesowych, czy promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych,  promocja gospodarcza regionu. Grupy docelowe/beneficjenci:  przedsiębiorcy (MŚP),  grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP),  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne,  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

17 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 17 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 17 Priorytet Inwestycyjny 3c „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług” Proponowana alokacja z EFRR: 277 mln € Typy przedsięwzięć:  inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym e- usług,  wsparcie „zielonego” aspektu działalności gospodarczej,  wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej,  inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji. Grupy docelowe/beneficjenci:  przedsiębiorcy (MŚP),  grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP),  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

18 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 18 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 18 Priorytet Inwestycyjny 4a „Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Proponowana alokacja z EFRR: 40,2 mln € Typy przedsięwzięć:  budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE,  budowa, rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci,  budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji. Grupy docelowe/beneficjenci:  Przedsiębiorcy,  osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1,  państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,  organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niesklasyfikowane w pkt. 1,2,3,  podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym,  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

19 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 19 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 19 Proponowana alokacja z EFRR: 25 mln € * Priorytet Inwestycyjny 1a „Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy” Cel: zwiększenie zakresu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami i poziomu komercjalizacji wyników prac B+R. Typy przedsięwzięć: wsparcie jednostek naukowych w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Grupy docelowe/beneficjenci:  jednostki naukowe i ich konsorcja,  konsorcja naukowo-przemysłowe, gdzie rolę lidera pełni jednostka naukowa/uczelnia wyższa,  uczelnie wyższe.

20 2016-07-06 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 20 Dziękuję za uwagę! Bartłomiej Jakubowski Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań tel. 61 626 61 00


Pobierz ppt "Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google