Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Podział środków WRPO wg. priorytetów PRIORYTET ŚRODKI (EFRR) NAZWA PRIORYTETU Priorytet I mln €Konkurencyjność przedsiębiorstw Priorytet II mln €Infrastruktura komunikacyjna Priorytet III mln €Środowisko przyrodnicze Priorytet IV mln €Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet V mln €Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet VI mln €Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet VII mln €Pomoc techniczna RAZEM mln € Wkład krajowy mln €

3 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO * Dane na koniec października Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 3 Dotychczasowe rezultaty wsparcia przedsiębiorczości w Priorytecie I WRPO* Nazwa działania WRPO Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów Wartość dofinansowania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw , , Wsparcie rozwoju MSP , , Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości , Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji , , Promocja regionalnej gospodarki , , Rozwój sieci i kooperacji , , Przygotowanie terenów inwestycyjnych , ,08 RAZEM , ,73

4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO instrumenty zwrotne dla MŚP (inicjatywa JEREMIE) Skala wsparcia MŚP (szt.)* Wartość wsparcia udzielonego MŚP (w mln PLN)* * Dane na koniec września 2014

5 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata – wsparcie przedsiębiorczości

6 Środki na Politykę Spójności w Polsce w okresie Proponowana alokacja w podziale na Programy Operacyjne: Programy Operacyjne – na poziomie krajowym i regionalnym Źródło finansowania (fundusz UE) Wielkość przewidywanego finansowania UE Program „Infrastruktura i Środowisko”EFRR, FS27,5 mld € Program „Inteligentny Rozwój”EFRR8,6 mld € Program „Wiedza, Edukacja, Rozwój”EFS4,4 mld € Program „Polska Cyfrowa”EFRR2,3 mld € Program „Polska Wschodnia”EFRR2,1 mld € Program „Pomoc Techniczna”FS0,7 mld € 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)EFRR, EFS31,2 mld € (prawie 40% środków UE dla Polski w okresie ) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 6 Całkowita wartość środków UE w ramach Polityki Spójności dla Polski w okresie : ponad 82,5 mld €

7 Proponowana alokacja z funduszy strukturalnych UE w ramach RPO Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7

8 OŚ PRIORYTETOWA ALOKACJA UDZIAŁ W ALOKACJI NA PROGRAM NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ OP I467,9 mln € 19,10% Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka OP II60 mln € 2,45% Społeczeństwo informacyjne OP III353,5 mln € 14,43% Energia OP IV204 mln € 8,33% Środowisko OP V414 mln € 16,90% Transport OP VI265 mln € 10,82% Rynek pracy OP VII197,3 mln € 8,05% Włączenie społeczne OP VIII156,3 mln € 6,38% Edukacja OP IX261,6 mln € 10,68% Infrastruktura dla kapitału ludzkiego OP X70,7 mln € 2,89% Pomoc techniczna RAZEM 2 450,3 mln € Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata projekt Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 8

9 9 Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą wynosi: dla Wielkopolski 25%. Średnie przedsiębiorstwa: +10% (35%) Małe przedsiębiorstwa: +20% (45%) Mapa pomocy regionalnej na lata Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pomoc regionalna (wg. „GBER II”): regionalna pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc operacyjna, pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich. W przypadku innych kategorii pomocy, w tym pomocy na badania, rozwój oraz innowacje, „GBER II” przewiduje właściwe dla nich poziomy intensywności pomocy.

10 10 Mapa pomocy regionalnej na lata Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

11 11 Regionalne inteligentne specjalizacje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

12 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Priorytet Inwestycyjny 1b „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (…)”; Priorytet Inwestycyjny 3a „Promowanie przedsiębiorczości (…) oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (…)”; Priorytet Inwestycyjny 3b „Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia” Priorytet Inwestycyjny 3c „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług” Priorytet Inwestycyjny 4a „Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 12 Przewidywane główne obszary wsparcia przedsiębiorców

13 Europejski Fundusz Społeczny: Priorytet Inwestycyjny 8iii „Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”; Priorytet Inwestycyjny 8v „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 13 Przewidywane główne obszary wsparcia przedsiębiorców

14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 14 Priorytet Inwestycyjny 1b „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (…)” Proponowana alokacja z EFRR: 101,9 mln € Typy przedsięwzięć:  wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego),  wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,  wsparcie transferu technologii dla regionalnych inteligentnych specjalizacji,  wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Grupy docelowe/beneficjenci:  przedsiębiorcy,  konsorcja naukowo-przemysłowe,  sieci/grupy przedsiębiorstw,  podmioty wdrażające instrumenty finansowe,  spółka celowa/spin-off,

15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 15 Priorytet Inwestycyjny 3a „Promowanie przedsiębiorczości (…) oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (…)” Proponowana alokacja z EFRR: 43,5 mln € Typy przedsięwzięć:  wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w początkowym okresie ich działalności,  rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji,  tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych. Grupy docelowe/beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne,  przedsiębiorcy (MŚP),  instytucje otoczenia biznesu,  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 16 Priorytet Inwestycyjny 3b „Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia” Proponowana alokacja z EFRR: 20,5 mln € Typy przedsięwzięć:  wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich grup, przez m.in. wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, wdrażanie nowych modeli biznesowych, czy promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych,  promocja gospodarcza regionu. Grupy docelowe/beneficjenci:  przedsiębiorcy (MŚP),  grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP),  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne,  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 17 Priorytet Inwestycyjny 3c „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług” Proponowana alokacja z EFRR: 277 mln € Typy przedsięwzięć:  inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym e- usług,  wsparcie „zielonego” aspektu działalności gospodarczej,  wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej,  inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji. Grupy docelowe/beneficjenci:  przedsiębiorcy (MŚP),  grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP),  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 18 Priorytet Inwestycyjny 4a „Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Proponowana alokacja z EFRR: 40,2 mln € Typy przedsięwzięć:  budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE,  budowa, rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci,  budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji. Grupy docelowe/beneficjenci:  Przedsiębiorcy,  osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1,  państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,  organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niesklasyfikowane w pkt. 1,2,3,  podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym,  podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 19 Proponowana alokacja z EFRR: 25 mln € * Priorytet Inwestycyjny 1a „Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy” Cel: zwiększenie zakresu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami i poziomu komercjalizacji wyników prac B+R. Typy przedsięwzięć: wsparcie jednostek naukowych w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Grupy docelowe/beneficjenci:  jednostki naukowe i ich konsorcja,  konsorcja naukowo-przemysłowe, gdzie rolę lidera pełni jednostka naukowa/uczelnia wyższa,  uczelnie wyższe.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 20 Dziękuję za uwagę! Bartłomiej Jakubowski Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ul. Szyperska 14, Poznań tel


Pobierz ppt "Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google