Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKI Z O.O. W NOWEM W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ NOWE W ROKU 2014 Załącznik Nr 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKI Z O.O. W NOWEM W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ NOWE W ROKU 2014 Załącznik Nr 1."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKI Z O.O. W NOWEM W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ NOWE W ROKU 2014 Załącznik Nr 1 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015 r.

2 Rok obrotowy 2014 był 17-tym rokiem funkcjonowania Jednostki. W 2014 roku przedsiębiorstwo prowadziło działalność w zakresie: zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, zimowe utrzymanie dróg i chodników, zarządzanie stadionem miejskim, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i placów zabaw, utrzymania czystości ulic i placów, produkcji i dystrybucji ciepła, administracji nieruchomościami, remontu i konserwacji zasobów mieszkaniowych. działalności sportowej, działalności usługowej.

3 Kapitał podstawowy Jednostki w roku obrotowym 2014 kapitał obejmował 5.188,6 udziałów po 500 PLN i wynosił łącznie 2.594.300 zł. Na dzień 31-12-2014r. 100% kapitału spółki należało do Gminy Nowe. Kierunki działania Jednostki wytycza i nadzoruje ich realizację powołana przez Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza w składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Wotkowski Zastępca przewodniczącego – Jolanta Madziąg Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Jankowski Zarząd Jednostki powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. Od 1.01.2014 do 23.05.2014 roku Zarząd pracował w składzie jednoosobowym - Prezesem Zarządu był Roman Sowa. Od 23.05.2014 do 8.09.2014 r. Zarząd pracował w składzie - Prezes Zarządu Roman Sowa, Wiceprezes Krzysztof Tonklewicz i Członek Zarządu – Wiesława Braun. od 8 września 2014 r. do dnia dzisiejszego Zarząd pracuje w składzie dwuosobowym: Prezes Zarządu – Krzysztof Tonklewicz Wiceprezes – Wiesława Braun oraz Prokurent – Grażyna Wolszlegier

4 W roku 2014 przychody z działalności gospodarczej wyniosły 8.192.308,50 zł. W roku obrotowym nastąpiło zmniejszenie przychodów z działalności gospodarczej o 3 p.p. Największe przychody wystąpiły w dziale gospodarka odpadami 30% całości dochodów. Następnie wodociągi i oczyszczalnia 28% i ciepłownia 20%.

5 Koszty w działach w roku 2014 Koszty działalności operacyjnej roku obrotowego wyniosły 7.858.621,68 zł. i stanowią 94% ogółu wszystkich kosztów jednostki. W porównaniu do roku poprzedniego koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się o -1,0 % co stanowi kwotę – 99.796,11 zł. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 476.826,78 zł. i zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego o 306.420,67 zł. w wyniku utworzenia rezerwy na fundusz rekultywacji składowiska odpadów w Milewie. Koszty finansowe osiągnęły wartość 377,53 zł. i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o -375,60 zł. tj. o -50%.

6 Przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2014 Wynik finansowy 2014 Spółka w roku obrotowym 2014 osiągnęła na działalności gospodarczej dodatni wynik brutto w wysokości 197.331,92 zł. Po potrąceniu podatku dochodowego osób prawnych Spółka uzyskała za rok 2014 - dodatni wynik finansowy w kwocie netto 82.865,92 zł. Zarząd po akceptacji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników przeznaczył go na fundusz zapasowy. W roku 2014 w wyniku rozwiązanych rezerw na świadczenia pracownicze powstał dodatni wynik finansowy dotyczący lat ubiegłych w kwocie 84.359,99 zł. Zarząd wnioskuje o przeznaczeniu go na fundusz zapasowy. Fundusz zapasowy Jednostka na koniec roku obrotowego dysponowała funduszem zapasowym na kwotę 1.163.967,78 zł.

7 Należności i zobowiązania Należności na koniec roku obrotowego wynosiły łącznie 1.694.699,47 zł., w tym: Należności z tyt. czynszów - 558 602,02 zł. Należności z tyt. dostaw i usług – 1 088 818,00 zł. Szybkość spływu należności w dniach wynosi dla roku 2014 wynosi 52 dni. Zobowiązania spółki na koniec roku 2014 wynosiły 1.354.373,58 zł. Głównymi pozycjami zobowiązań na koniec roku obrotowego są bieżące zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - w kwocie 915 996,28 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 578.154 zł. Pozostałe zobowiązania to m.in. kaucje mieszkaniowe w kwocie 66 509,49 zł. oraz bieżących płatności z tytułu dostaw i usług w kwocie 204.199,51 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w roku 2015 w terminie ich płatności. Szybkość spłaty zobowiązań w dniach wynosi dla roku 2014 – 11 dni. Na ostatni dzień roku obrotowego Jednostka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 2.534.660,62 zł.

8 ROZMIARY I EFEKTY PROWADZONYCH INWESTYCJI W roku obrotowym zakupiono środki trwałe za kwotę – 429.699,26 zł. (środki transportowe). naliczono amortyzację, zaliczoną do kosztów - na łączną kwotę 421.454,93 zł. sprzedano środki trwałe o wartości początkowej 123.056,56 zł. Na koniec roku obrotowego wartość brutto tych środków trwałych wynosiła 10.555.784,83 zł. ich umorzenie – 8.267.764,54 zł, a wartość netto – 2.288.020,29 zł. Stopień zużycia majątku trwałego od wartości początkowej wynosi 78,32 %.

9 Działalność związana z gospodarką odpadami Spółka w 2014 roku świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowe liczącej 10 497 mieszkańców. Odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się w sposób uwzględniający selektywną zbiórkę odpadów u źródła. Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. jesteśmy związani umową przetargową z Gminą Nowe na usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe. W ramach umowy odbieramy 3 frakcje odpadów: niesegregowane odpady komunalne, odpady suche (plastik, papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, metale) oraz odpady ulegające biodegradacji. Od 01.04.2015 r. odbieramy odpady komunalne od mieszkańców Miasta i Gminy Gniew. W ramach umowy odbieramy i zagospodarowujemy 4 frakcje odpadów: niesegregowane odpady komunalne, opakowania (plastik, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale), szkło oraz odpady popiołów z gospodarstw domowych, a także prowadzimy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, leków i baterii. W ramach umowy wyposażyliśmy nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych: szare plastikowe na kółkach o pojemności 80 l, 120 l, 240 l i 1100 l do odpadów zmieszanych, żółte plastikowe na kółkach o pojemności 120 l, 240 i 1100 l, metalowe na kółkach o pojemności 110 l do odpadów popiołu oraz worki o pojemności 80 l i pojemniki 1100 l do szkła. Po zakończeniu umowy pojemniki pozostaną własnością Gminy Gniew.

10 Oczyszczanie placów i ulic zimowe utrzymanie dróg Do naszych zadań zleconych przez gminę należy także oczyszczanie placów i ulic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Nowe. Przedsiębiorstwo zadania te wykonuje na mocy umowy przetargowej. Bieżące utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Nowe – za kwotę 154.320,33 zł. netto. Zimowe utrzymanie dróg i chodników - za kwotę 175.272,71 zł. netto. Bieżące utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Nowe – za kwotę 154.320,33 zł. netto. Zimowe utrzymanie dróg i chodników - za kwotę 175.272,71 zł. netto.

11 Składowisko odpadów w Milewie Składowisko jest własnością przedsiębiorstwa i przyjmuje odpady obojętne i inne niż niebezpieczne. Czynne jest codziennie, oprócz dni wolnych od pracy i świąt od godziny 7 oo do15 oo. Składowisko odpadów posiada wszystkie wymagane do tego celu pozwolenia. Składowiskiem zarządza pracownik, który posiada uprawnienia do prowadzenia wyżej wymienionego obiektu oraz trzech pracowników, do których należy segregacja odzyskanych surowców i materiałów oraz prace pomocnicze. Uchwałą nr V/110/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30.03.2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” w Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 1 – Tucholsko-Grudziądzkim wyznaczone zostały i funkcjonują następujące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych: SULNÓWKO gm. Świecie o statusie RIPOK ZAKURZEWO gm. Grudziądz o statusie RIPOK Oznacza to, że wszystkie odpady z grupy 20 powinny trafić zgodnie z hierarchią przetwarzania odpadów komunalnych do ww. instalacji. Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne MILEWO – TWARDA GÓRA gm. Nowe z chwilą ogłoszenia instalacji w Sulnówku i Zakurzewie jako RIPOK, straciło status instalacji zastępczej. W związku z przestrzeganiem zapisów ww. uchwały zmieniła się masa odpadów deponowanych na składowisku Milewo – Twarda Góra. Porównując, w miesiącu kwietniu 2015 r. przekazanych do składowania zostało łącznie 730,88 Mg odpadów natomiast w miesiącu lipcu 2015 r. – 440,90 Mg odpadów. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w związku z umową z dnia 28.06.2013 r. z Gminą Nowe (opiewającą na kwotę 480.000,00 zł. w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2015 r.) zobowiązane jest do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zorganizowany został na terenie Składowiska Odpadów w m. Milewo – Twarda Góra. Z tego tytułu w roku 2014 uzyskaliśmy przychód w kwocie 167 tyś. zł. Ilość zdeponowanych odpadów na składowisku w roku 2014 wyniosła 9.727,5149 Mg w tym odpady komunalne 3.030,87 Mg. Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska w zakresie deponowania odpadów na składowisku za rok 2014 wyniosła 578 tyś. zł.

12 Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. administruje budynkami komunalnymi na mocy Umowy o administrowanie budynkami komunalnymi Gminy Nowe i świadczenie usług remontowych z dnia 5 maja 1997r. Zarządzanie lokalami i nieruchomościami zasobu mieszkaniowego definiuje się jako podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności: Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno- finansowej Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem Mieszkaniowy zasób Gminy Nowe stanowią lokale mieszkalne w budynkach będących własnością Gminy oraz lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych gdzie Gmina posiada udziały. Zasób mieszkaniowy obejmuje lokale mieszkalne zlokalizowane w 84 budynkach z czego 61 na terenie miasta, 23 budynki na terenie gminy. W 43 budynkach komunalnych stanowiącą wyłączną własność Gminy znajduje się 178 lokali mieszkalnych o powierzchni 7.626,41m 2, w 41 budynkach (wspólnoty mieszkaniowe) 278 lokali o pow. 12.404,56 m 2. Lokalizacja Budynki Lokale Pow. lokali m2 Lokale mieszkalne własność Gminy Lokale mieszkalne własność osób fizycznych Miasto 61 361 15.703 253 108 Teren wiejski 23 95 4.327 92 3 Razem 84 456 20030 345 111 Wiek budynku IlośćUdział procentowy Do 50 lat55 % Od 50 do 100 lat6071 % Powyżej 100 lat1924% Razem :84100 %

13 Koszty gospodarki mieszkaniowej Wartość wydatków na administrowane budynki w roku 2014 wyniosła 585.235,90 zł. W tym: Zaliczki przekazane wspólnotom mieszkaniowym - - 269.902,59 zł. Remonty, bieżące usuwanie awarii - 196.078,35 zł. Wynagrodzenie zarządcy - 72.876,51 zł. Podatek od nieruchomości - 23.035,27 zł. Energia elektryczna- 8.310,69 zł. Przeglądy i usługi kominiarskie- 5.072,68 zł. Ubezpieczenia majątkowe - 4.344,19 zł. Przeglądy gazowe – roczne- 3.805,62 zł. Przeglądy budowlane – roczne- 1.810,00 zł. Należności z tyt. czynszów, do których prowadzona jest egzekucja wynoszą- 558 602,02 zł. Wartość wydatków na administrowane budynki w roku 2014 wyniosła 585.235,90 zł. W tym: Zaliczki przekazane wspólnotom mieszkaniowym - - 269.902,59 zł. Remonty, bieżące usuwanie awarii - 196.078,35 zł. Wynagrodzenie zarządcy - 72.876,51 zł. Podatek od nieruchomości - 23.035,27 zł. Energia elektryczna- 8.310,69 zł. Przeglądy i usługi kominiarskie- 5.072,68 zł. Ubezpieczenia majątkowe - 4.344,19 zł. Przeglądy gazowe – roczne- 3.805,62 zł. Przeglądy budowlane – roczne- 1.810,00 zł. Należności z tyt. czynszów, do których prowadzona jest egzekucja wynoszą- 558 602,02 zł. Obecny zasób mieszkaniowy Gminy Nowe stanowią budynki i lokale mieszkalne zdekapitalizowane, wymagające dużych nakładów finansowych na ich utrzymanie oraz remonty. Niski standard i zły stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych jest podstawową przyczyną wysokich kosztów utrzymania mieszkań. Koszty te pokrywane są z wpływów z czynszów, które nie zabezpieczają niezbędnych potrzeb remontowych, ponieważ zgodnie z ustawowymi wymogami czynsze komunalne zalezą od wartości użytkowej mieszkań, a nie od kosztów ich utrzymania, w tym kosztów niezbędnych do remontu. Priorytetem przy planowaniu remontów nieruchomości jest usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia oraz konstrukcji budynku, a w dalszej kolejności działania podnoszące standard zamieszkania ( modernizacja budynków). W pierwszej kolejności należy przeprowadzić remont kominów, pokryć dachowych, wymienić lub zmodernizować wyeksploatowane instalacje gazowe, elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Dokonane remonty winny pozwolić na utrzymanie zasobu w stanie co najmniej niepogorszonym. Obecny zasób mieszkaniowy Gminy Nowe stanowią budynki i lokale mieszkalne zdekapitalizowane, wymagające dużych nakładów finansowych na ich utrzymanie oraz remonty. Niski standard i zły stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych jest podstawową przyczyną wysokich kosztów utrzymania mieszkań. Koszty te pokrywane są z wpływów z czynszów, które nie zabezpieczają niezbędnych potrzeb remontowych, ponieważ zgodnie z ustawowymi wymogami czynsze komunalne zalezą od wartości użytkowej mieszkań, a nie od kosztów ich utrzymania, w tym kosztów niezbędnych do remontu. Priorytetem przy planowaniu remontów nieruchomości jest usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia oraz konstrukcji budynku, a w dalszej kolejności działania podnoszące standard zamieszkania ( modernizacja budynków). W pierwszej kolejności należy przeprowadzić remont kominów, pokryć dachowych, wymienić lub zmodernizować wyeksploatowane instalacje gazowe, elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Dokonane remonty winny pozwolić na utrzymanie zasobu w stanie co najmniej niepogorszonym.

14 Potrzeby remontowe Potrzeby remontowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych, których uczestnikiem jest gmina ustalane są przez zarządcę i zarządy tych wspólnot. Zakres prac remontowych i modernizacyjnych budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, wynika z uchwał podejmowanych na zebraniach lub drogą indywidualnego głosowania przez właścicieli w tym zakresie. Podstawowym źródłem finansowania bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych są wpływy z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, które przeznaczone są na bieżące utrzymanie zasobów będących w 100% własnością Gminy oraz pokrycie kosztów wynikających z udziałów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. We wspólnotach mieszkaniowych właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Potrzeby remontowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych, których uczestnikiem jest gmina ustalane są przez zarządcę i zarządy tych wspólnot. Zakres prac remontowych i modernizacyjnych budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, wynika z uchwał podejmowanych na zebraniach lub drogą indywidualnego głosowania przez właścicieli w tym zakresie. Podstawowym źródłem finansowania bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych są wpływy z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, które przeznaczone są na bieżące utrzymanie zasobów będących w 100% własnością Gminy oraz pokrycie kosztów wynikających z udziałów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. We wspólnotach mieszkaniowych właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Budynki które wymagają kapitalnego remontu z uwagi na bardzo zły stan techniczny: ZGM budynki ze 100% udziałem gminy Wymiana pokrycia dachowego - Dolne Morgi 27 - Gajewo Zabudowania 12 - Dolne Morgi 8 - ul. Rynek 10 - ul. Zakątek 1 - ul. Długa 38 - ul. Kolejowa 10A - ul. Rynek 4 /przybudówka Termomodernizacja budynku, - Mały Komorsk 6 modernizacja instalacji CO Wymiana pokryć dachowych eternitowych - ul. Długa 4, ul. Długa 16, Kolejowa 10 Elewacja budynku - ul. Bydgoska 17 Trudności finansowe występują w małych wspólnotach, 3-4 lokalowe, zaliczki na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej nie pokrywają kosztu wymaganych remontów np. budynek ul. Spacerowa 1, cztery lokale mieszkalne – budynek w strefie konserwatora zabytków, konieczna wymiana pokrycia dachowego/ dachówka/ oraz remont kapitalny pomieszczeń gospodarczych. Z uwagi na wysoki koszt remontu i niskie wpływy - wspólnota nie posiada zdolności kredytowej aby zaciągnąć na w/w inwestycje kredyt. Duży koszt remontów stanowią lokale mieszkalne odzyskane, przeznaczone do ponownego zasiedlenia (zgon głównego najemcy, eksmisja z tytułu zadłużenia). Budynki które wymagają kapitalnego remontu z uwagi na bardzo zły stan techniczny: ZGM budynki ze 100% udziałem gminy Wymiana pokrycia dachowego - Dolne Morgi 27 - Gajewo Zabudowania 12 - Dolne Morgi 8 - ul. Rynek 10 - ul. Zakątek 1 - ul. Długa 38 - ul. Kolejowa 10A - ul. Rynek 4 /przybudówka Termomodernizacja budynku, - Mały Komorsk 6 modernizacja instalacji CO Wymiana pokryć dachowych eternitowych - ul. Długa 4, ul. Długa 16, Kolejowa 10 Elewacja budynku - ul. Bydgoska 17 Trudności finansowe występują w małych wspólnotach, 3-4 lokalowe, zaliczki na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej nie pokrywają kosztu wymaganych remontów np. budynek ul. Spacerowa 1, cztery lokale mieszkalne – budynek w strefie konserwatora zabytków, konieczna wymiana pokrycia dachowego/ dachówka/ oraz remont kapitalny pomieszczeń gospodarczych. Z uwagi na wysoki koszt remontu i niskie wpływy - wspólnota nie posiada zdolności kredytowej aby zaciągnąć na w/w inwestycje kredyt. Duży koszt remontów stanowią lokale mieszkalne odzyskane, przeznaczone do ponownego zasiedlenia (zgon głównego najemcy, eksmisja z tytułu zadłużenia).

15 Zarządzanie stadionem miejskim Kolejny rok zarządzamy stadionem miejskim na podstawie umowy o zarzadzanie obiektem użyteczności publicznej zawartej z Gminą Nowe na kwotę 119.510,00 zł. netto. Przedsiębiorstwo nasze dba o utrzymanie porządku i czystości na terenie stadionu, pielęgnacji muraw sportowych oraz o przygotowanie boiska i innych obiektu do rozgrywek piłkarskich i innych imprez sportowych.

16 Zarządzanie halą widowiskowo- sportową Od 12 lutego 2014 roku spółka dzierżawi halą widowiskowo – sportową od Gminy Nowe. Oficjalne otwarcie hali nastąpiło w dniu 21.02.2014r. Przedsiębiorstwo na podstawie zawartych umów, świadczy usługi wynajmu hali na cele sportowe dla szkół, stowarzyszeń i osób prywatnych. Dba o utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu. Przygotowuje obiekt do imprez sportowych. Podmioty które korzystały z hali w 2014 roku: Gimnazjum Publiczne w Nowem, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem, Szkoła Podstawowa w Trylu, Przedszkole Samorządowe w Nowem, Szkoła Podstawowa w Rychławie, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych (SKS), Komisariat Policji w Nowem, Zakłady Mięsne Nove Sp. z o.o., Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem – Świetlica Środowiskowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem, Zakład Poprawczy w Nowem, Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki – IMAF Polska Mieszkańcy gminy. Najważniejsze wydarzenia na terenie Hali Widowiskowo Sportowej w 2014r. mecze III ligi piłki siatkowej, Majówka na Hali (Maraton Zumby, Nodic Walking, Siłownia dla Kobiet i Siłownia dla Mężczyzn), Turniej Gmin Gniew – Nowe, Turniej piłki halowej „Mini Mundial” dla dzieci, IMAF-Europe European Open Championships Nowe 2014 – Otwarte Mistrzostwa Europy w Sztukach Walki Nowe 2014, Turnieje szkolne i międzyszkolne, Zgrupowanie Kadry IMAF – Polska, Otwarty Turniej Koszykówki „Koszyk Mikołaja”, Grand Prix Nowego Siatkówki Mężczyzn. Zajęcia i treningi odbywające się cyklicznie na Hali Widowiskowo Sportowej w Nowem: Treningi karate dla dorosłych, młodzieży i dzieci, Treningi siatkówki dorosłych, młodzieży i dzieci, Treningi koszykówki dla dorosłych i młodzieży, Zajęcia fitness, Zajęcia aerobiku, Zajęcia Zumby, Treningi piłki halowej, Treningi piłki nożnej, Treningi sztuk walki, Zajęcia SKS.

17 Wykorzystanie hali przez podmioty w 2014 roku Przychody z wynajmu hali sportowej na rzecz jednostek oświatowych w roku 2014 wyniosły 120 tyś. zł. a koszt dzierżawy hali sportowej na rzecz Gminy Nowe wyniosły 33 tyś. zł. Dane statystyczne wykorzystania hali w 2014 roku: Szkoły i przedszkola – średnia ilość godzin w miesiącu – 156 h, Podmioty wynajmujące halę po godzinnie 15.00 – średnia ilość godzin w miesiącu – 106 h, Średnia ilość wejść na siłownię w miesiącu – 184 osoby, Średnie miesięczne wykorzystanie hali - 87 %, Ilość wejść na siłownię w ciągu roku – 1834 osób, Ilość godzin wynajmu hali w roku – 3929 h, Ilość uczestników zajęć w roku (szacunkowe) – 60400 osób.

18 Zieleń miejska Działalność zieleni miejskiej prowadzimy na podstawie umowy z Gminą Nowe. Zakres prac w zieleni miejskiej to: wykaszanie trawników miejskich i ich utrzymanie w zakresie nawożenia i pielęgnacji użytków zielonych oraz konserwacja zieleni miejskiej według opracowanego harmonogramu przez Urząd Gminy w Nowem za kwotę 127 tyś. zł. netto.

19 Zakład energetyki cieplnej Przedsiębiorstwo od dnia 1 maja 2008 roku prowadzi działalność w zakresie dostarczania ciepła dla mieszkańców osiedla 700-lecia oraz osiedla Nadwiślańskiego oraz szkół i pawilonu handlowego przy ul. Myśliwskiej. Moc zainstalowana ciepłowni przy ul. Wiatracznej wynosi 4,9 MW. Ciepłownia wyprodukowała 18.649 GJ ciepła.

20 Zakład wodociągów i oczyszczalnia Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. od 1997 roku jest właścicielem miejskich wodociągów. W roku 2014 ilość sprzedanej wody kształtowała się następująco: z ujęcia wody w Nowem – 216.477,51m 3, z ujęcia w Bochlinie – 50.760,24m 3 oraz z ujęcia w Trylu – 40.212,97m 3 wody. Ogółem sprzedano 307.450,72m 3 wody. Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków wraz z całą infrastrukturą kanalizacyjną w na podstawie umowy użyczenia zawartą z Gminą Nowe. Projekt oczyszczalni zakłada oczyszczanie 2177 m 3 ścieków na dobę. Oczyszczalnia w 2014 roku oczyściła 331.365,0 m 3 ścieków, co daje średniodobową ilość ścieków oczyszczonych w wysokości 908m 3 /dobę. W tym: Ścieki komunalne – w ilości 183.483m 3, Ścieki przemysłowe - w ilości 4.939m 3, ścieki podczyszczone z Zakładów Mięsnych NOVE w ilości 122.095m 3 oraz ścieki dowożone w ilości 12.071m 3. Podsumowując oczyszczalnia wykorzystywana jest w 41% w stosunku do zaprojektowanej przepustowości. Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków wraz z całą infrastrukturą kanalizacyjną w na podstawie umowy użyczenia zawartą z Gminą Nowe. Projekt oczyszczalni zakłada oczyszczanie 2177 m 3 ścieków na dobę. Oczyszczalnia w 2014 roku oczyściła 331.365,0 m 3 ścieków, co daje średniodobową ilość ścieków oczyszczonych w wysokości 908m 3 /dobę. W tym: Ścieki komunalne – w ilości 183.483m 3, Ścieki przemysłowe - w ilości 4.939m 3, ścieki podczyszczone z Zakładów Mięsnych NOVE w ilości 122.095m 3 oraz ścieki dowożone w ilości 12.071m 3. Podsumowując oczyszczalnia wykorzystywana jest w 41% w stosunku do zaprojektowanej przepustowości.

21 Pozostałe dodatkowe zlecenia na rzecz Gminy Nowe zrealizowane w 2014 roku Utrzymanie bezdomnych psów – na kwotę 23.131,76 zł. netto. Naprawa, wymiana i montaż znaków drogowych; Poziome oznakowanie ulic; sprzątanie, bieżące utrzymanie czystości ulic w Nowem, Malowanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy, Naprawa chodników, schodów, bram wjazdowych, ławek, znaków, znaków poziomych, słupków parkingowych i koszy na podstawie zlecenia; Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych; Utwardzanie poboczy płytami ażurowymi; Wykonanie i montaż barier ochronnych; Budowa parkingu oraz chodnika w m. Nowe, przy ul. Grudziądzkiej; Przebudowa ul. Poprzecznej na dz. 862/1 w Nowem; Utwardzanie placu kostką brukową; Budowa placu zabaw w miejscowości Milewo gm. Nowe; Naprawa wiat przystankowych; Porządkowanie terenu kąpieliska nad jeziorem Radodzierz i Łąkosz; Wycinka, porządkowanie i oczyszczanie skarpy przy ul. Spacerowej i Wiślanej; Czyszczenie i konserwacja fontann; Naprawa ujęć wody w Gajewie; Naprawa, czyszczenie studzienek burzowych i deszczowych; Naprawa i wymiana instalacji elektrycznych. Wartość poniesionych nakładów na realizacje powyższych zadań wyniosła 334 tyś. zł. netto.

22 STRUKTURA ZATRUDNIENIA Na koniec 2014 roku w przedsiębiorstwie pracowało 90 osób, w tym 7 uczniów. Na stanowiskach nierobotniczych 13 osób a na stanowiskach robotniczych 77 osoby co stanowi 86% wszystkich pracowników. W porównaniu do roku 2013 zatrudnienie wzrosło o 15 osób na stanowiskach robotniczych. Najwięcej osób zatrudnionych jest przy usługach związanych z utrzymaniem porządku (odśnieżanie, utrzymanie czystości w mieście, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych jak również prace na składowisku odpadów). Usługi te są ze sobą ściśle powiązane a rotacja pracowników między tymi działami uzależniona jest od otrzymanych zleceń. Drugim w kolejności działem pod względem zatrudnienia jest ekipa remontowa realizująca zlecenia w zakresie usług remontowych i budowlanych głównie na terenie gminy Nowe.

23 Z A K O Ń C Z E N I E Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona. Zarząd będzie realizować założenia przyjęte we wstępnych planach finansowych na rok 2015 i następne lata. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem poprzez realizację założonych wcześniej zamierzeń w roku 2014 wypracowało zysk, na który przekłada się zaangażowanie zarządu i wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa. W imieniu Zarządu i pracowników PUM dziękujemy władzom Gminy, Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu Gminy i mieszkańcom za zaufanie i współpracę, która pomaga w rozwoju miasta i gminy Nowe oraz naszego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do dalszej współpracy. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem poprzez realizację założonych wcześniej zamierzeń w roku 2014 wypracowało zysk, na który przekłada się zaangażowanie zarządu i wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa. W imieniu Zarządu i pracowników PUM dziękujemy władzom Gminy, Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu Gminy i mieszkańcom za zaufanie i współpracę, która pomaga w rozwoju miasta i gminy Nowe oraz naszego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do dalszej współpracy.


Pobierz ppt "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKI Z O.O. W NOWEM W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ NOWE W ROKU 2014 Załącznik Nr 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google