Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZELÓW Zelów, 21.11.2012 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZELÓW Zelów, 21.11.2012 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZELÓW
Zelów, r. 1

2 Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi. Jest to związane z nałożeniem na gminę nowych obowiązków. 2

3 Cele zmian uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy, upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 3

4 Cele do osiągnięcia poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, do roku 2020; poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo, do roku 2020; ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do roku 2020. 4

5 Zadania systemu realizacja zasady zanieczyszczający płaci,
upowszechnienie segregacji u źródła, objęcie systemem wszystkich mieszkańców, monitoring odpadów, osiągnięcie wskaźników określonych w ustawie, poprawę stanu środowiska naturalnego (likwidacja „dzikich wysypisk”, upowszechnienie dobrych praktyk postępowania z odpadami). 5

6 Schemat nowego systemu
6

7 Obowiązki Gminy objęcie wszystkich nieruchomości zamieszkałych systemem od dnia 1 lipca 2013 r., wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, utworzenie punków selektywnego zbierania, osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, informacja i edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. 7

8 Uchwały Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, 2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat, 3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, 4. wzór deklaracji o wysokości opłaty, 5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług. 8

9 Uchwały Fakultatywne uchwały:
odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów. 9

10 Obowiązki właścicieli nieruchomości
wnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady i poddawał dalszemu zagospodarowaniu; naliczanie należnej opłaty i składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. (w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości); posiadanie pojemnika na odpady komunalne i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym; przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania porządku i czystości. 10

11 Administracyjne kary pieniężne dla gmin
niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - od zł do zł; nieterminowe przekazanie sprawozdania zł za każdy dzień opóźnienia; nieosiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg]. 11

12 Administracyjne kary pieniężne dla gmin
kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki inspektor ochrony środowiska; wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż 5 lat; po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona podlegać umorzeniu; kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką odpadami). 12

13 Zalety nowego systemu odbiór wszystkich odpadów od właścicieli nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób segregujących odpady, brak konieczności zawierania indywidualnych umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa stanu środowiska. 13

14 14

15 Dziękuję za uwagę. 15


Pobierz ppt "KONCEPCJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZELÓW Zelów, 21.11.2012 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google