Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bytom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bytom"— Zapis prezentacji:

1 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bytom
Bytom, wrzesień 2012 r.

2 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bytom
Zmiana Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Akt zmieniający z dnia 1 lipca 2011 roku: Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897)

3 GMINA DOTYCHCZASOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
DECYZJA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OPŁATA ODPADY UMOWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI / ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA ODZYSKU / UNIESZKODLIWIANIA GMINA

4 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
SPRAWOZDAWCZOŚĆ REJESTR UMOWA OPŁATA ODPADY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI / ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA ODZYSKU / UNIESZKODLIWIANIA GMINA W RAMACH PRZETARGU

5 Podstawowymi celami nowej ustawy są:
uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”; zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów; zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów; całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych; prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

6 Nowa USTAWA zmieniająca system gospodarowania odpadami komunalnymi weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. natomiast Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi musi zacząć funkcjonować w każdej gminie najpóźniej od: 1 lipca 2013 r.

7 Każda Gmina musi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r
Każda Gmina musi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. podjąć następujące uchwały: UCHWAŁY OBOWIĄZKOWE: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka opłaty; termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę; górne stawki opłat, za pozbywanie się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych; wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

8 Każda Gmina może najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r
Każda Gmina może najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. podjąć następujące uchwały: UCHWAŁY NIEOBOWIĄZKOWE: przejęcie od właścicieli nieruchomości wszystkich, albo wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz (uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości); odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; podział gminy na sektory; rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi; inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (inny sposób udokumentowania obowiązków rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

9 Opłata ta będzie uwzględniała następujące koszty:
NALICZANIE OPŁATY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE LICZBA MIESZKAŃCÓW POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI ZUŻYCIE WODY GOSPODARSTWO DOMOWE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ILOŚĆ POJEMNIKÓW Za ponoszenie tej opłaty właściciele / mieszkańcy danej nieruchomości odpowiadają solidarnie. Opłata ta będzie uwzględniała następujące koszty:

10 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI / ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
OPŁATA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI / ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI DEKLARACJA OPŁATA Opłata pokrywa następujące KOSZTY: odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługi administracyjnej całego systemu

11 OPŁACA SIĘ WIĘC SEGREGOWAĆ ODPADY !!!
DRODZY MIESZKAŃCY PAMIĘTAJCIE, IŻ OPŁATA ZA ODPADY POSEGREGOWANE BĘDZIE NIŻSZA, OPŁACA SIĘ WIĘC SEGREGOWAĆ ODPADY !!!

12

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bytom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google