Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami komunalnymi w Mieście Żywcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami komunalnymi w Mieście Żywcu"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami komunalnymi w Mieście Żywcu

2 Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nowe obowiązki gmin: 1) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 2) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 3) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3 4) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 5) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; 6) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 7) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4 Rada Miasta Żywca podjęła uchwały m.in. w sprawie:
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od mieszkańca) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5 Rada Miasta, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, brała pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie miasta; 2) ilość wytwarzanych na terenie miasta odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4) wytwarzanie odpadów nieregularnie (np. sezonowo), kosze uliczne, dzikie wysypiska

6 Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu.

7 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych liczona jest za pojemnik, Rada Miasta ustaliła stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności

8 Schemat gospodarki odpadami dla „regionu” żywieckiego
Selektywna zbiórka odpadów Odpady zielone Surowce Odpady zmieszane Odpady problemowe Popioły Punkty selektywnego zbierania Kompostownia -zielone i kuchenne -stabilizacja Sortownia -odzysk -recykling -unieszkodliwianie -kompost Składowisko -odzysk -recykling

9 Odbiór odpadów bezpośrednio na posesjach
balast surowce szkło popiół Bio odpady

10 Odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców bloków

11 Odbiór odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów na ul
Odbiór odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów na ul. Brackiej 53 odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektron odpady niebezpieczne odpady remontowe opony odpady zielone surowce wtórne żużel

12 Sortownia Sortownia

13 Kompostownia

14 Składowisko

15 Odpady zebrane w Mieście Żywcu II półrocze 2013r
Razem : 5 354,18 Mg mieszkańcy bloków: Mg mieszkańcy posesji: Mg nieruchomości niezamieszkałe: 1257 Mg dzikie wysypiska 11,9 Mg kosze uliczne 118 Mg popioły 110,9 Mg

16 Odpady zebrane w Mieście Żywcu II półrocze 2013r
Razem : 5 354,18 Mg surowce: Mg bio: Mg balast: Mg gabaryty: Mg sprzęt ee: 7 Mg dzikie wysypiska 11,9 Mg kosze uliczne 118 Mg popioły 110,9 Mg


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami komunalnymi w Mieście Żywcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google