Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” realizowany w ramach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” realizowany w ramach"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” realizowany w ramach
PO WER Departament Pielęgniarek i Położnych dr n. o zdr. Dorota Zinkowska Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

2 Projekt Departamentu Pielęgniarek i Położnych
pozakonkursowy, koncepcyjny o charakterze analitycznym, komplementarny do projektu konkursowego mającego na celu poprawę jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo i zwiększenie liczby studentów, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, finansowany w perspektywie 2014 – 2020. 

3 Podstawowe informacje o projekcie
Tytuł projektu: Rozwój kompetencji pielęgniarskich Cel szczegółowy PO WER: Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych Działanie: Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Typ projektów przewidzianych do realizacji w ramach projektu: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów

4 Podstawowe informacje o projekcie
Podmiot zgłaszający projekt: Minister właściwy ds. zdrowia Podmiot wnioskodawca: Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: III kwartał 2015 Przewidywany okres realizacji projektu: data rozpoczęcia , data zakończenia  

5 Budżet projektu Alokacja przeznaczona na projekt: 10 579 340 zł
Koszty bezpośrednie:  079 340 zł 1. Wypracowanie rozwiązań systemowych przyczyniających się do wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych - 6 270 790 zł 2. Wdrożenie modelu współpracy podmiotów leczniczych z uczelnią kształcącą pielęgniarki i położne  900 zł 3. Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo m. in. w zakresie nowych kompetencji zawodowych  650 zł Koszty pośrednie: zł

6 Budżet projektu SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU Szacowany wkład UE (PLN)
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ogółem 10  Szacowany wkład UE (PLN) 84,28%, tj. 8  ,75

7 Cel projektu: poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo i wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost liczby pielęgniarek i położnych zatrudnianych w polskim systemie ochrony zdrowia oraz poprawa warunków pracy

8 Działania realizowane w ramach projektu
Wprowadzenie rozwiązań systemowych – prawnych, przyczyniających się do wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy oraz sposobu stosowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nadzór nad wdrażaniem nowych standardów kształcenia - nowe kompetencje zawodowe w zakresie ordynowania leków, wystawiania recept w ramach kontynuacji, kierowania na badania diagnostyczne. Bieżąca analiza standardów kształcenia pod kątem konieczności wprowadzenia zmian wynikających z aktualnych trendów demograficznych, epidemiologicznych i wejścia w życie nowych technologii.

9 Działania realizowane w ramach projektu
Coroczna ocena stosowania norm zatrudnienia oraz wskaźnika migracji pielęgniarek i położnych na podstawie danych krajowych i UE. Wdrożenie pilotażu dot. standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych. Diagnoza potrzeb kadrowych pracodawców pod kątem wymaganych kwalifikacji i zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie na poziomie poszczególnych województw i krajowym. Analiza sytuacji na rynku usług pielęgniarskich - ex ante oraz na zakończenie realizacji projektu - ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich form zatrudnienia oraz migracji i mobilności pielęgniarek i położnych.

10 Działania realizowane w ramach projektu
Wypracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelniami a podmiotami leczniczymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek i położnych, wdrażanego w ramach programów rozwojowych w kolejnych edycjach konkursu. Przeprowadzenie audytów na uczelniach kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w zakresie tworzenia CSM , dofinansowanych z UE oraz monitoring kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Wsparcie pielęgniarek i położnych (studentów, absolwentów) w zakresie procesu kształcenia na rzecz wykonywania zawodu w ramach utworzonej platformy internetowej - Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa.

11 Relacje projektu konkursowego i pozakonkursowego
Projekty są komplementarne w zakresie realizowanych w nich działań (projekt konkursowy oddziałuje na kwestie podażowe a pozakonkursowy na kwestie popytu). Rezultaty działań podejmowanych w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez DPiP będą wykorzystywane w projekcie konkursowym przez uczelnie w ramach realizowanym programów rozwojowych. Osiągnięcie założonych celów oraz niektórych wskaźników w projekcie DPiP będzie możliwe wyłącznie w ramach współpracy z uczelniami i pracodawcami uczestniczącymi w projekcie konkursowym.

12 Relacje projektu konkursowego i pozakonkursowego
Pierwszy rezultat – nowelizacja rozporządzenia i wdrożenie nowych standardów kształcenia pielęgniarek i położnych od roku akademickiego 2016/2017 przez wszystkie uczelnie. Kolejne rezultaty osiągane będą sukcesywnie. Model współpracy pomiędzy uczelnią a podmiotem leczniczym zostanie opracowany w 2017 roku i będzie możliwy do wdrożenia przez uczelnie od roku 2018/2019. Działania realizowane w ramach projektów będą przyczyniały się do zwiększania się wskaźnika liczby pielęgniarek i położnych do poziomu 6,5 na 1tys. ludności w roku 2020 (Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata Krajowe Ramy Strategiczne).

13 Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń projektu
Współpraca Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Pielęgniarek i Położnych z następującymi grupami interesariuszy: KRASzPiP, PKA, MNiSzW, uczelnie, podmioty lecznicze, NFZ, konsultanci krajowi w dziedzinach pielęgniarstwa wojewodowie i organy samorządu terytorialnego partnerzy społeczni (NRPiP, OZZPiP).

14 Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami
Wskaźniki rezultatu Liczba wprowadzonych rozwiązań systemowych w formie aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) – 6 Liczba podmiotów leczniczych, które wdrożyły model współpracy z uczelnią kształcącą pielęgniarki i położne - 30 Liczba uczelni kształcących pielęgniarki i położne, które wdrożyły model współpracy z podmiotami leczniczymi - 30 Odsetek uczelni, które wdrożyły znowelizowane standardy kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej zwiększające kompetencje zawodowe - 100%

15 Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami
Wskaźniki produktu Liczba opracowanych projektów rozwiązań prawnych (ustaw i rozporządzeń) – 12 Liczba rocznych analiz w zakresie stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – 5 Liczba podmiotów leczniczych, objętych pilotażem dotyczącym standaryzacji opieki pielęgniarskiej i położniczej - 16

16 Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami
Wskaźniki produktu Liczba analiz dotyczących rynku usług pielęgniarskich – 2 Liczba analiz dotyczących liczby studentów oraz potrzeb/oczekiwań absolwentów wraz z rekomendacjami dla pracodawców oraz propozycjami ewentualnych zmian w standardach kształcenia – 1 Liczba platform internetowych – Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa - 1

17 Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami
Wskaźniki produktu Liczba analiz dotyczących jakości kształcenia w zakresie nowych kompetencji zawodowych (studenci, uczelnie, pracodawcy) - 1 Liczba modeli współpracy między uczelniami kształcącymi pielęgniarki i położne a podmiotami leczniczymi – 1 Liczba przeprowadzonych audytów na uczelniach kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo w zakresie kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej - 30

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” realizowany w ramach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google