Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Pielęgniarek i Położnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Pielęgniarek i Położnych"— Zapis prezentacji:

1 Departament Pielęgniarek i Położnych
Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Jolanta Skolimowska Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 28 stycznia 2014 r.

2

3 Starzenie się społeczeństw to poważny problem Europy, w tym Polski.
Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Starzenie się społeczeństw to poważny problem Europy, w tym Polski. Obecnie w Polsce osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią około % ludności. Wg prognoz GUS w 2030 r. osoby w wieku 65 lat i starsze stanowić będą 23,8% społeczeństwa polskiego (8,5 mln osób). Występujące u osób starszych problemy zdrowotne zwiększają zapotrzebowanie na świadczenia : lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Opieka zdrowotna w Polsce powinna realizować proces dostosowywania się do trendów demograficznych.

4 Identyfikowane problemy:
Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Identyfikowane problemy: Niewystarczający poziom wiedzy kadr medycznych nt. opieki geriatrycznej. Brak ofert szkoleniowych całościowo obejmujących problematykę opieki nad osobami starszymi. Nieadekwatność systemu opieki geriatrycznej wynikająca z dezintegracji i rozproszenia poszczególnych interesariuszy systemu oraz niedostateczna liczba specjalistów w tej dziedzinie. Niewystarczający poziom wiedzy decydentów systemu nt. potrzeb ludzi starszych.

5 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w okresie od r. do r. realizuje projekt systemowy Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalizacja: Projekt ogólnopolski Wartość projektu: ponad 22 mln zł

6 Szkoleniami objętych zostanie:
Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Celem ogólnym projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. Szkoleniami objętych zostanie: lekarzy podstawowej opieki medycznej (POZ), pielęgniarek POZ, - 1 000 fizjoterapeutów, - 200 opiekunów medycznych, - 200 terapeutów środowiskowych.

7 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Udział w projekcie wszystkich w/w grup zawodowych uzasadnia dążenie do stworzenia modelu zespołu interdyscyplinarnego, zabezpieczającego podstawowe potrzeby zdrowotne ludzi starszych w środowisku ich zamieszkania, co w efekcie może zapobiec przedwczesnym i kosztownym z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia hospitalizacjom starszych osób.

8 Szkolenia są bezpłatne dla uczestników.
Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Szkolenia są bezpłatne dla uczestników. Dodatkowo, uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie.

9 Zadania realizowane w ramach projektu:
Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Zadania realizowane w ramach projektu: 1. Opracowanie programów kształcenia w zakresie opieki geriatrycznej dla poszczególnych grup zawodowych objętych projektem (2012 r.)

10 2. Organizacja kursów z zakresu opieki geriatrycznej dla:
2000 lekarzy POZ, 1000 fizjoterapeutów, 2000 pielęgniarek POZ, 200 opiekunów medycznych, 200 terapeutów środowiskowych.

11 W ramach projektu kursy ukończyło:
Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE W ramach projektu kursy ukończyło: 2012 2013 Razem Lekarze POZ 46 486 532 Pielęgniarki POZ 300 1316 1616 Fizjoterapeuci 138 459 597 Opiekunowie medyczni 25 98 123 Terapeuci środowiskowi 67 509 2426 2935

12 3. Ewaluacja systemu opieki geriatrycznej, monitorowanie szkoleń.
Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE 3. Ewaluacja systemu opieki geriatrycznej, monitorowanie szkoleń. W ramach projektu na przełomie w 2014 roku, na podstawie m.in. ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń oraz wywiadów z ekspertami, zostanie przeprowadzona ewaluacja obecnego systemu opieki nad osobami starszymi w Polsce. Na jej podstawie zostaną wypracowane założenia kompleksowej opieki nad osobami starszymi na poziomie POZ oraz warunków jej realizacji, w tym poprawy systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej.

13 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Projekt systemowy Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa. Kurs specjalistyczny: Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy

14 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
BENEFICJENT SYSTEMOWY Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

15 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
CEL GŁÓWNY Poprawa jakości opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez organizację kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego

16 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
UCZESTNICY PROJEKTU 4800 pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających aktualne zatrudnienie w zawodzie, którzy będą uczestniczyć w kursie realizowanym na podstawie programu kształcenia opracowanego w ramach Projektu. Kursy będą przeprowadzane przez uprawnione podmioty wyłaniane w trybie zamówień publicznych i będą bezpłatne dla uczestniczących w nich osób.

17 Projekt będzie realizowany do dnia 30.06.2015r. ZASIĘG PROJEKTU
Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych OKRES REALIZACJI w dniu 31 lipca 2013r. Minister Zdrowia wydał Decyzję w sprawie dofinansowania projektu Projekt będzie realizowany do dnia r. ZASIĘG PROJEKTU Obszar całej Polski

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Departament Pielęgniarek i Położnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google