Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Toruń, 1.6.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Toruń, 1.6.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Toruń, 1.6.2016 r.

2 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 2

3 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Typy projektów: 1.Działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej; 2.Wsparcie w formie instrumentów finansowych (preferencyjne pożyczki do 70 tys. na osobę); 3.Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ok. 25 tys. zł na osobę). 3

4 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Typy projektów: 4.Wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu obejmujące: → usługi doradczo-szkoleniowe → usługi asystentury → wsparcie pomostowe nie większe niż równowartość minimalnego wynagrodzenia 4

5 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Kto może składać wnioski ? 1.Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych; 2.Podmiot wdrażający instrument finansowy (w przypadku pożyczek); 5

6 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie → Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia. 6

7 Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Typy projektów: 1.Finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher) w żłobku lub klubie dziecięcym. 2.Działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy 7

8 Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze → Grupa docelowa to osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. 8

9 Poddziałanie 8.4.2/8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 Typy projektów: 1.Wspieranie działalności podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat trzech poprzez: a.tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; b.sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani; 9

10 Poddziałanie 8.4.2/8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 Typy projektów: c)pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę; d)dostosowanie miejsc opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 10

11 Poddziałanie 8.4.2/8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 Kto może składać wnioski? Każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 11

12 Poddziałanie 8.4.2/8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 → Grupę docelową stanowią: dzieci do lat 3 oraz ich opiekunowie, żłobki, kluby dziecięce, nianie. 12

13 Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców Typy projektów (wybrane): 1.Programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy. 13

14 Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców Typy projektów: 2.działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy; 3.finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych. 14

15 Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców Grupy docelowe: osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, w szczególności powyżej 50 roku życia pracodawcy 15

16 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Typy projektów (wybrane): 1.Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej. 2.Programy rehabilitacji medycznej, kardiologicznej, psychiatrycznej, ruchowej mającej na celu przywrócenie zdolności do pracy. 16

17 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Grupy docelowe: osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia osoby bez pracy z powodu stanu zdrowia pracodawcy 17

18 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 18

19 Poddziałanie 9.1.1/9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Typy projektów: 1.Program Aktywizacja i Integracja 2.Kontrakt socjalny 3.Programy aktywności lokalnej 4.Inne formy włączenia społecznego 5.Wsparcie WTZ i ZAZ 19

20 Poddziałanie 9.1.1/9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Kto może składać wnioski? jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR); podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe); podmioty ekonomii społecznej; 20

21 Poddziałanie 9.1.1/9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Grupy docelowe to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 21

22 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Typy projektów (wybrane): 1.Dzienne domy pobytu 2.Kluby samopomocy 3.Mieszkania wspomagane 4.Teleopieka 5.Sfinansowanie wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego 22

23 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Kto będzie mógł składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 23

24 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 24

25 Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Typy projektów: 1.Zindywidualizowane i kompleksowe działania mające na celu poprawę szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowane sądowy środek wychowawczy lub poprawczy. 25

26 Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Kto może składać wnioski? Każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 26

27 Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym → Grupa docelowa to: osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii otoczenie osób nieletnich 27

28 Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Typy projektów (wybrane): 1.Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy w kl. 1 i 6 szkoły podstawowej; 2.Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u niemowląt i małych dzieci. 28

29 Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 29

30 Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Grupą docelową są dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich otoczenie. 30

31 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Typy projektów (wybrane): 1.Dzienne domy pobytu, kluby samopomocy, mieszkania wspomagane itp. 2.Wsparcie rodziny (naturalnej i zastępczej) poprzez szkolenia, doradztwo, terapia dla rodziców i opiekunów; 3.Wsparcie dla osób bezdomnych. 31

32 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 32

33 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. 33

34 Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej Typy projektów (wybrane): Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: a) wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych b) wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 34

35 Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej Kto może składać wnioski? Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 35

36 Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej Grupą docelowa są osoby fizyczne (chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej), podmioty ekonomii społecznej, JST. 36

37 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 37

38 Poddziałanie 10.1.1/10.2.1 Wychowanie przedszkolne Typy projektów: 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego. 2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego. 3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 38

39 Poddziałanie 10.1.1/10.2.1 Wychowanie przedszkolne Typy projektów: 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami 39

40 Poddziałanie 10.1.1/10.2.1 Wychowanie przedszkolne Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 40

41 Poddziałanie 10.1.1/10.2.1 Wychowanie przedszkolne → Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym, ośrodki wychowania przedszkolnego, nauczyciele i pracownicy, rodzice dzieci; 41

42 Poddziałanie 10.1.2/10.2.2 Kształcenie ogólne Typy projektów: 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie: a) TIK, b) nauk matematyczno-przyrodniczych, c) języków obcych, d) postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. 42

43 Poddziałanie 10.1.2/10.2.2 Kształcenie ogólne Typy projektów: 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego. 3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. 4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. 43

44 Poddziałanie 10.1.2/10.2.2 Kształcenie ogólne Typy projektów: 5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. 6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych. 44

45 Poddziałanie 10.1.2/10.2.2 Kształcenie ogólne Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 45

46 Poddziałanie 10.1.2/10.2.2 Kształcenie ogólne Grupa docelowa: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne; uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe; szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe; nauczyciele i pracownicy pedagogiczni; 46

47 Poddziałanie 10.1.3/10.2.3 Kształcenie zawodowe Typy projektów: 1.Rozwój kształcenia zawodowego obejmujący w szczególności: doradztwo edukacyjno-zawodowe; realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców; 47

48 Poddziałanie 10.1.3/10.2.3 Kształcenie zawodowe Typy projektów: realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu tworzenie nowej oferty edukacyjnej wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzenie klas patronackich w szkołach 48

49 Poddziałanie 10.1.3/10.2.3 Kształcenie zawodowe Typy projektów: 2.Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców. 49

50 Poddziałanie 10.1.3/10.2.3 Kształcenie zawodowe Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 50

51 Poddziałanie 10.1.3/10.2.3 Kształcenie zawodowe Grupa docelowa: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego szkoły policealne 51

52 Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Typy projektów: 1.Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej 52

53 Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Typy projektów: 2.Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych. 53

54 Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 54

55 Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych → Grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku 18-67 lat 55

56 Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Typy projektów: 1.Doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych; 2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 56

57 Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 57

58 Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy → Grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku 18-67 lat 58

59 Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 59

60 www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl Możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa 60

61 www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl Każdego roku Samorząd Województwa ogłasza otwarte konkursy w następujących obszarach tematycznych: pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, rozwiązywanie problemów alkoholowych, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 61

62 www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyka i krajoznawstwo, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 62

63 www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl Od 2016 roku składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznego generatora ofert - nie ma możliwości składania aplikacji w innej formie. www.generator-ofert.kujawsko-pomorskie.pl Ogłoszenie konkursów grudzień 2016 r. 63

64 Otwarty konkurs ofert Prezydenta Miasta Torunia Co jest celem konkursu? Dofinansowanie wkładu własnego do projektów, na które organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie z zewnętrznych funduszy zagranicznych lub krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego). 64

65 Otwarty konkurs ofert Prezydenta Miasta Torunia Kwota przeznaczona na 2016 r. – 216 800 zł Termin składania ofert - Oferty można składać od dnia 1.01.2016 r. do 30.09.2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.orbitorun.pl (zakładka „KONKURSY DLA NGO”)www.orbitorun.pl 65

66 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Toruń, 1.6.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google