Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Sprawozdanie za 2011 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Udział poszczególnych osi priorytetowych w odniesieniu do zakontraktowanych środków

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Największa część środków została przekazana jst (58%), przedsiębiorcom (29%).

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Terytorialne rozmieszczenie udzielonego wsparcia (według wartości zakontraktowanych środków) Najwięcej środków zakontraktowano dotychczas na realizację projektów w tych gminach, które cechują się wysokim i średnim potencjałem rozwojowym (Olsztyn, Gołdap, Elbląg, Iława, Ostróda, Ełk, Purda, Szczytno, Pasym).

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. RPO WiM – dane za okres sprawozdawczy i narastająco okres sprawozdawczy od uruchomienia Programu Liczba ogłoszonych konkursów 24123 Liczba wniosków ocenionych pod względem formalnym 3052 907 Liczba zawartych umów 3601 789 Wartość środków UE w umowach o dofinansowanie 117 743 794 euro706 020 566 euro Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność 2 2955 014 Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność 132 612 927 euro332 012 859 euro

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” od uruchomienia Programu (euro)

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Turystyka” od uruchomienia Programu (euro)

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczna” od uruchomienia Programu (euro)

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” od uruchomienia Programu (euro)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” od uruchomienia Programu (euro)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” od uruchomienia Programu (euro)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” od uruchomienia Programu (euro)

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Pomoc techniczna” od uruchomienia Programu (euro)

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach RPO WiM od uruchomienia Programu (euro)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury  Zarząd WWM podjął decyzję o zmianie realizatora projektu z podmiotu Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. na Warmia i Mazury Sp. z o.o.  Dokonano aktualizacji orientacyjnego kosztu całkowitego projektu na 46,24 mln euro, oraz zmiany zakładanej wartości dofinansowania przedmiotowej inwestycji na 28,57 mln euro (24,29 mln euro z EFRR i 4,28 mln euro z budżetu państwa) W związku z powyższym w/w przedsięwzięcie straciło status „projektu dużego” w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, tj. inwestycji o wartości całkowitej przekraczającej 50 mln euro.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Opóźnienie realizacji projektów spowodowane m.in.: zmianą stawki podatku VAT, długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji, zmianą w dokumentacjach technicznych, wydłużeniem czasu rozstrzygania przetargów, protestami oferentów, nie wywiązywaniem się wykonawców prac z zawartych umów z beneficjentami. Środek zaradczy: IZ RPO WiM na wniosek beneficjenta wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Problemy w zakresie ochrony środowiska blokujące szybkie i sprawne realizowanie inwestycji drogowych (drogi wojewódzkie) dotyczących projektów kluczowych ujętych w Programie usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo- zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, Programie usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko- mazurskiego Środek zaradczy: IZ RPO WiM inicjowała liczne spotkania z przedstawicielami RDOŚ oraz Grupy Doradczej JASPERS, w trakcie których opracowano strategię mającą na celu skuteczne rozwiązanie problemów wpływających na tempo realizacji programu.

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Niespójność prawa polskiego w zakresie prawa budowlanego oraz ochrony środowiska i sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Środek zaradczy: Powoływanie ekspertów w zakresie środowiska oraz prawa budowlanego do oceny zgodności każdego z projektów z przyjętymi w dziedzinie środowiskowej założeniami.

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Długotrwały proces przygotowania projektów i dokumentacji do wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach, w tym również części projektów kluczowych. Środki zaradcze: IP prowadzi stały monitoring projektów (ciągłe kontakty z potencjalnymi beneficjentami i koordynatorem projektu kluczowego).

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Opodatkowanie środków, przekazanych w ramach projektu pt.: „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach”. Beneficjent otrzymał interpretację Dyrektora Izby Skarbowej, który uznał środki z EFRR za środki państwowe, a nie za unijne, co powoduje konieczność odprowadzenia podatku od uzyskanych odsetek. Środek zaradczy: IZ RPO WiM zwróciła się z zapytaniem do MRR, czy na beneficjencie dotacji leży obowiązek opodatkowania odsetek od środków pochodzących z EFRR. MRR zwróciło się z prośbą o odpowiedź do Ministerstwa Finansów, jednakże do chwili obecnej nie nadeszła odpowiedź.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. System monitorowania Komitet Monitorujący W 2011 r. odbyło się 5 posiedzeń KM RPO WiM podczas których:  zatwierdzono sprawozdania okresowe za II półrocze 2010 r., I półrocze 2011 r. oraz sprawozdanie roczne za 2010 r. z realizacji RPO WiM,  zapoznano członków KM z zaleceniami KE po spotkaniu w ramach rocznego przeglądu RPO dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  przyjęto projekt zmian RPO WiM  przekazano Roczną informację dotyczącą działań w zakresie ewaluacji RPO WiM  zaprezentowano założenia polityki spójności po 2013 r.  przedstawiono wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych na temat: „Przegląd stanu wdrażania RPO WiM” „Oceny systemu wskaźników RPO WiM” „Oceny systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM”

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Ewaluacja (1) W 2011 r. przeprowadzono 3 badania ewaluacyjne:  „Przegląd stanu wdrażania RPO WiM”  „Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych”  „Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania” Raporty z powyższych badań ewaluacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Ewaluacja (2) W dniu 20 grudnia 2011 r. Zarząd WWM przyjął Okresowy Plan ewaluacji na 2012 r. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną przeprowadzone następujące badania:  „Ewaluacja RPO WiM w kontekście konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”- IV kwartał 2011- III kwartał 2012 r.  „Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego do roku 2020 – II - IV kwartał 2012 r.  Badania ad hoc RPO WiM w odpowiedzi na doraźną potrzebę

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Pomoc techniczna Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej, które obejmują projekty z zakresu: szkoleń zatrudnienia zakupu sprzętu wyposażenia powierzchni biurowej promocji i informacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń komitetu monitorującego

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Działania informacyjne  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów  spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Działania promocyjne  udział w prezentacji miasteczka polskiego w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days  przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w regionalnej telewizji, prasie i rozgłośniach radiowych  wydanie biuletynu informacyjno-promocyjnego RPO WiM  produkcja i emisja spotu promującego RPO WiM  kampania outdoor’owa na ekranie diodowym  promocja RPO WiM podczas imprez sportowych  publikacje promujące RPO WiM  udział w Forum Funduszy Europejskich  kampania informacyjno-promocyjna programu na billboardach  konkurs informacyjno-promocyjny poświęcony RPO WiM  wydanie kalendarzy ściennych oraz książkowych  zakup gadżetów

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Internet www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl kampania informacyjno-promocyjna w Internecie (portal Onet.pl) Edukacja szkolenia dla pracowników szkolenia dla beneficjentów RPO WiM

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Zalecenia Komisji Europejskiej Sprawozdanie za 2011 rok Sprawozdanie za 2011 rok z realizacji RPO WiM zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez Komisję Europejską do sprawozdań za lata 2007, 2008, 2009 i 2010.

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012 r. Dziękuję za uwagę Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google