Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 Czerwiec 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 Czerwiec 2015r."— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 Czerwiec 2015r.

2 2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 Decyzją Wykonawczą C(2014)10153 po trzech rundach negocjacji prowadzonych od 23 września do 10 listopada 2014 2 450,2 mln euro Alokacja programu 2 450,2 mln euro EFRR1 760,9 mln euro EFS 689,2 mln euro Dla porównania: WRPO 2007-2013: 1 332,6 mln euro (EFRR) Komponent regionalny PO KL: 536,1 mln euro (EFS) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

3 3 Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 30 priorytetów inwestycyjnych 10 Osi Priorytetowych zawiera Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

4 4 Osie priorytetoweWsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,919,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,02,4% EFRR 3. Energia 353,514,4% EFRR 4. Środowisko 204,08,3% EFRR 5. Transport 414,016,9% EFRR 6. Rynek pracy 265,010,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,38,1% EFS 8. Edukacja 156,36,4% EFS 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,610,7% EFRR 10. Pomoc techniczna 70,72,9% EFS Razem WRPO 2014+ 2450,2100,0% - Alokacja środków na Osie Priorytetowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

5 5 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych WRPO 2014+ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu W dniach 25 lutego – 11 marca br. odbyły się konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienia) i kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 2014+. 13 kwietnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął pierwszą część Uszczegółowienia. 29 maja została przyjęta wersja 1.3 Uszczegółowienia. Dostępna jest ona pod adresem: www.wrpo.wielkopolskie.pl

6 6 OP 5. Transport - EFRR Zakres interwencji:  Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; obiekty inżynierskie w ciągach dróg  Inwestycje w drogi lokalne nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy – ok. 33 mln euro  Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych  Zakup i modernizacja taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich Warunek ex ante: Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego 414,0 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

7 7 Typy projektów na drogach lokalnych Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg powiatowych i gminnych, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa, przebudowa rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa, przebudowa, modernizacja drogowych obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na drogach powiatowych i gminnych Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

8 8 W zakresie dróg wojewódzkich, w celu zapewnienia dostępności transportowej, możliwe będzie wsparcie inwestycji w zakresie pozwalającym na ich włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi oraz innymi miastami, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem dostępności transportowej tych miast, pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa inwestycje w drogi lokalne możliwe będą jedynie wówczas gdy: zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Limity i ograniczenia w realizacji projektów

9 9 Pod warunkami wskazanymi w Umowie Partnerstwa drogi lokalne mogą być wspierane także w ramach Działania 1.3, 3.3, 9.2 Realizowane projekty muszą tworzyć ciąg drogowy o minimalnej długości 500 metrów (z wyłączeniem projektów dotyczących obiektów inżynierskich). Projekt, którego przedmiotem jest wyłącznie infrastruktura towarzysząca nie jest kwalifikowany w ramach Działania. Inwestycje drogowe muszą wynikać z regionalnego planu transportowego lub uzgodnionego z Komisją Europejską Planu Działań. Do wsparcia w ramach Działania nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji wniosku o dofinansowanie.

10 10 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Liczba ludności: ZIT Poznański: 1 004 tys. ZIT K-O: 353 tys. Liczba ludności: Leszczyński: 96,5 tys. Koniński: 151,6 tys. Gnieźnieński: 120,4 tys. Pilski: 138,2 tys. Razem: 506,8 tys. Wymiar Terytorialny WRPO 2014+ OSI regionalne – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne

11 11 W WRPO 2014+ część obszarów problemowych (OSI REGIONALNE) otrzyma preferencje w ramach wybranych Priorytetów Inwestycyjnych, wynikające z lokalizacji projektu na określonym obszarze problemowym. Są to: 1.Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego 2.Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych 3.Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych 4.Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe 5.Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) Delimitacja obszarów według Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego OSI regionalne – preferencje dla obszarów problemowych Wymiar Terytorialny WRPO 2014+

12 12 EFRR: 7b Drogi Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego Jasny niebieski – 60 min Ciemny niebieski – 90 min

13 13 EFRR: 3c Wsparcie MŚP 9b Rewitalizacja EFS: 8i Aktywizacja zawodowa 9i Aktywna integracja 9v Ekonomia społeczna 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje) Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych

14 14 Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8vi Profilaktyka zdrowotna 9i Aktywna integracja PI, w ramach których bierze się pod uwagę stosowanie preferencji: 8iii, 8vi, 9i

15 15 Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe EFRR: 6b Gospodarka wodno-ściekowa 6c Dziedzictwo naturalne i kulturowe 10a Infrastruktura edukacyjna EFS: 9iv Usługi społeczne i zdrowotne 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje)

16 16 Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) EFRR: 3a Przedsiębiorczość i infrastruktura dla rozwoju gospodarczego EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8v Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

17 17 Sumy maksymalnie możliwych do uzyskania preferencji dla beneficjentów lub odbiorców pomocy z poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

18 18 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej al. Niepodległości 34 61-713 POZNAŃ www.wrpo.wielkopolskie.pl Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 Czerwiec 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google