Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Powołanie Komitetu Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 został powołany uchwałą nr 188/19/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zgodnie z § 3 ust 1 ww. uchwały, zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa jego regulamin działania, który jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komitetu uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. Powołanie członków Komitetu nastąpiło zgodnie z:  regulującym tę kwestię art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawa „wdrożeniowa”)  zatwierdzonymi 21 stycznia 2015 r. wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

3 Skład Komitetu Razem: 46 członków (i 46 zastępców) ponadto Przedstawiciele Komisji Europejskiej i 18 obserwatorów

4 Zadania Komitetu wynikające z Rozporządzenia 1303/2013 Komitet rozpatruje m.in.: ■wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie Programu ■postępy poczynione na drodze osiągania celów Programu, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania ■postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące Programu, w tym wyniki ewaluacji oraz ich wykorzystanie ■postępy w realizacji strategii komunikacji, tj. rozpatruje informację o postępach w realizacji Strategii komunikacji Programu i analizę wyników realizacji tej strategii, oraz informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok ■postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych (ex-ante) ■wdrażanie instrumentów finansowych Komitet rozpatruje i zatwierdza: ■metodykę i kryteria wyboru projektów, z tym że ze względu na postanowienia Umowy Partnerstwa lub Programu następuje to po rozważeniu propozycji lub rekomendacji właściwych ciał koordynacyjnych ■roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Programu ■plan ewaluacji dla Programu i wszelkie zmiany planu ■strategię komunikacji dla Programu oraz zmiany tej strategii ■wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian Programu

5 Regulamin Działania Komitetu Posiedzenia: ■w każdym przypadku, kiedy zaistnieje taka potrzeba, nie rzadziej niż 1 raz w roku Decyzje: ■podejmowane są w formie uchwał podczas posiedzeń ■uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Komitetu albo ich zastępców (quorum = 23 osoby) ■w przypadku uczestnictwa w obradach zarówno członka, jak i zastępcy, prawo do głosowania przysługuje wyłącznie członkowi ■podejmowanie uchwał w trybie obiegowym możliwe jest w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Grupy robocze: ■powoływane uchwałą Komitetu na wniosek Przewodniczącego lub grupy członków liczących co najmniej trzy osoby ■w skład grupy mogą wchodzić członkowie, ich zastępcy lub obserwatorzy

6 Regulamin Działania Komitetu Zasady finansowania funkcjonowania Komitetu ze środków pomocy technicznej: W wyniku uwzględnienia uwag członków Komitetu - pani Agnieszki Dawydzik (MIiR) i Pana Krzysztofa Kosińskiego (Pełnom. Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) - Instytucja Zarządzająca przedstawia pod głosowanie projekt Regulaminu uzupełniony o zapisy dotyczące finansowania, w całości zgodne z Wytycznymi MIiR w zakresie komitetów monitorujących, zawarte w obecnym § 9. ■zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Komitetu lub grupy roboczej środkami transportu publicznego (członek / zastępca) ■zwrot kosztów zakwaterowania (członek / zastępca) ■ekspertyzy na potrzeby członka i zastępcy, którzy reprezentują partnerów spoza administracji, jeśli Przewodniczący uzna je za niezbędne ■szkolenia członka i zastępcy, którzy reprezentują partnerów spoza administracji, jeśli Przewodniczący uzna je za niezbędne ■udział w szkoleniach organizowanych za pośrednictwem Sekretariatu, o realizacji których zdecydował Komitet lub grupa robocza

7 Oświadczenia Po przyjęciu Regulaminu każdy członek, zastępca i obserwator podpisuje oświadczenie i deklarację reprezentanta: ►członkowie i zastępcy - zgodnie z wzorem w zał. nr 1 do Regulaminu ►obserwatorzy - zgodnie z wzorem w zał. nr 2 do Regulaminu Oświadczenie dotyczy zapoznania się z zadaniami i trybem pracy Komitetu, gotowości do rzetelnej i bezstronnej pracy, oraz – w przypadku członków i zastępców - zobowiązania się do ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów i odpowiedniego wyłączenia się z podejmowania decyzji.


Pobierz ppt "Projekt Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google