Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2010 r. z realizacji RPO WiM na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r. ) Wytyczne MRR z dnia 9 czerwca 2009 r. w zakresie sprawozdawczości (MRR/H/4(3)06/2009)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1. Realizacja i analiza postępów programu operacyjnego 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych  wskaźniki produktu i rezultatu obrazuje Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego  wartości wskaźników pochodzą z wniosków o płatność końcową  zakończono realizację 122 projektów

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.2 Informacje finansowe (1)

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.2 Informacje finansowe (2)

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.2 Informacje finansowe (3)

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.3 Informacje na temat odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.4 Informacje nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.5 Analiza jakościowa (1)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.5 Analiza jakościowa (2)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.5 Analiza jakościowa (3)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.5 Analiza jakościowa (4)

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.5 Analiza jakościowa (5)

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.5 Analiza jakościowa (6)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 1.5 Analiza jakościowa (7)

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROBLEMY  zbyt optymistyczne harmonogramy postępu rzeczowo-finansowego  niewielkie zainteresowanie refundacją wydatków ze strony beneficjentów ŚRODKI ZARADCZE  publikowanie co miesiąc na stronie internetowej informacji o beneficjentach, którzy złożyli i nie złożyli wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem  organizowanie beneficjentom szkoleń z zakresu przygotowania wniosków o płatność  prowadzenie telefonicznych konsultacji  zwiększenie liczby pracowników weryfikujących wnioski o płatność

17 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 3.1 Kontrole realizacji programu  przeprowadzono w IP dwie kontrole Pomocy Technicznej (PT) obejmujące Roczny Plan Działań (RPD) na 2009 r.  sformułowano w ramach Działania 8.2 zalecenia pokontrolne, których weryfikacja nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym  IP wdrożyła zalecenia pokontrolne z kontroli PT w ramach RPD na 2008 r. 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r.

18 3.2 Kontrole realizacji projektów  Kontrole dokumentacji  wnioski o płatność  dokumentacja przetargowa (zgodność z ustawą PZP)  Kontrola w miejscu realizacji projektu  IZ przeprowadziła 20 kontroli  IP II przeprowadziła 88 kontroli  IP przeprowadziła 16 kontroli 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. Nie stwierdzono rażących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów.

19 3.3 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ  Instytucja Audytowa (UKS w Olsztynie)  Najwyższa Izba Kontroli w Olsztynie Podmioty przeprowadzające kontrole w IP  Instytucja Audytowa (UKS w Olsztynie) Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II  Instytucja Audytowa (UKS w Olsztynie)  Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r.

20 3.4 Raporty o nieprawidłowościach  Kontrole projektów  stwierdzono 13 nieprawidłowości na całkowitą kwotę –1 094 198,94zł  dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości: –zamówienia publiczne –finanse, przejrzystość i ochrona uczciwej konkurencji przy wyborze wykonawcy 3.5 Informacja na temat kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania  Wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości – 121 135,25zł (Infrastruktura społeczna, Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna) 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r.

21 4. Oświadczenie IZ o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu  Oświadczenie zawarto w sprawozdaniu 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych  Problemy ze stosowaniem prawa zamówień publicznych wystąpiły w: osi priorytetowej Infrastruktura społeczna osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej  Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WiM programami pomocowymi 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r.

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.010.2010 r. 5. Informacja o realizacji dużych projektów  Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury - 74 mln euro, współfinansowany w 50% z EFRR Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął następujące działania:  zmiana beneficjenta przedmiotowego Projektu z Samorządu Województwa na Port Lotniczy „Mazury” sp. z o. o.  przekazanie aktem notarialnym w formie darowizny przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nieruchomości lotniskowej w Szymanach  obecnie trwają prace nad przygotowaniem przez beneficjenta biznesplanu

23 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM, które obejmują projekty z zakresu:  szkoleń  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego  wyposażenia powierzchni biurowej  organizacji procesu wyboru projektów  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r.

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji INFORMACJA  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie (30 ogłoszeń)  publikacja informacji o wdrażanych działaniach  spotkania informacyjne EDUKACJA  szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM  szkolenia beneficjentów RPO WiM INTERNET  www.rpo.warmia.mazury.pl www.rpo.warmia.mazury.pl  www.wfosigw.olsztyn.pl www.wfosigw.olsztyn.pl  www.wmarr.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. PROMOCJA  kampania informacyjno – promocyjna w regionalnej telewizji, rozgłośniach radiowych  promocja w mediach (dodatek do „Gazety Olsztyńskiej”, „Głos Euro”)  wydawanie biuletynu informacyjno – promocyjnego RPO WiM  kampania promocyjna za pomocą ekranu diodowego umiejscowionego w centrum Olsztyna  konferencja informacyjna nt. stanu wdrażania oraz płatności (23.04.2010r.)  Piknik Europejski w Elblągu (09.05.2010r.)  zakup gadżetów promocyjnych i artykułów poligraficznych na potrzeby bieżącej działalności informacyjno-promocyjnej

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 15.10.2010 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google