Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Sprawozdanie za 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach RPO WiM od uruchomienia Programu (euro)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” od uruchomienia Programu (euro)

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Turystyka” od uruchomienia Programu (euro)

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczna” od uruchomienia Programu (euro)

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” od uruchomienia Programu (euro)

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” od uruchomienia Programu (euro)

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” od uruchomienia Programu (euro)

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” od uruchomienia Programu (euro)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Pomoc techniczna” od uruchomienia Programu (euro)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. (według wartości zakontraktowanych środków) Terytorialne rozmieszczenie udzielonego wsparcia (według wartości zakontraktowanych środków) Najwięcej środków zakontraktowano na realizację projektów gminach o wysokim i średnim potencjałem rozwojowym (Olsztyn, Elbląg).

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wskaźniki) rodzaj wskaźnika 31.12.2011 r.31.12.2012 r.różnica Liczba ogłoszonych konkursów 12314724 Wnioski po ocenie formalnej (liczba) 2 9073 165258 Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln euro) 1 1331 409276 Umowy (liczba) 1 7891 924135 Umowy (środki UE w mln euro) 706853147 Kontraktacja (% alokacji programu) 65,95%79,76%13,81% Wnioski o płatność (liczba) 5 0146 9841 970 Płatności (środki UE w mln euro) 332524192 Płatności (% alokacji programu) 31,01%48,92%17,91% Certyfikacja do KE (środki UE w mln euro) 314479165 Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 29,34%44,75%15,41% Projekty zakończone (liczba) 8001 117317

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury  Została podpisana umowa wstępna pomiędzy Spółką Warmia i Mazury a Województwem Warmińsko-Mazurskim  Skarb Państwa dokonał darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podpisano porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczące budowy 2 km linii kolejowej łączącej stację Szymany z terminalem Portu Lotniczego  Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego  Trwały prace związane z przygotowywaniem niezbędnych dokumentów takich jak: mapy do celów projektowych, studium wykonalności, inwentaryzacje przyrodnicze, raport oddziaływania na środowisko  Spółka Warmia i Mazury złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Opóźnienie realizacji projektów spowodowane m.in.: długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji, zmianą w dokumentacjach technicznych, nie wywiązywaniem się wykonawców prac z zawartych umów z beneficjentami. Środek zaradczy: IZ RPO WiM na wniosek beneficjenta wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Problemy w zakresie ochrony środowiska blokujące szybkie i sprawne realizowanie inwestycji drogowych (drogi wojewódzkie) dotyczących projektów kluczowych ujętych w Programie usprawnienia powiązania komunikacyjnego w płd.-zach. części województwa warmińsko-mazurskiego oraz Programie usprawnienia powiązania komunikacyjnego w płn. części województwa warmińsko-mazurskiego. Środek zaradczy: IZ RPO WiM inicjowała liczne spotkania z przedstawicielami RDOŚ, w trakcie których opracowano strategię mającą na celu skuteczne rozwiązanie problemów wpływających na tempo realizacji obydwu Programów.

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Związany z opodatkowaniem podatkiem dochodowych od osób prawnych środków uzyskanych z tytułu odsetek i prowizji powstałych w wyniku obrotu i lokat kapitału zwrotnego będącego przedmiotem inżynierii instrumentów finansowych. Środek zaradczy: IZ RPO WiM skierowała zapytanie do MRR, czy istnieje obowiązek opodatkowana odsetek od środków pochodzących z EFRR. MRR przekazało sprawę do MF. Trwa wymiana korespondencji.

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Z rekomendacji MRR w zakresie wskaźników kluczowych dotyczących miejsc pracy i ich praktycznego zastosowania w rpo wynika, że do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie należy wliczać zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, zlecenia oraz umów o dzieło (w tym także kontraktu). Środek zaradczy: Podjęto próbę zmiany ww. rekomendacji (pismo do MRR).

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Brak stanowiska MRR i KE w sprawie możliwości dofinansowania zakupu nieruchomości. Środek zaradczy: Wstrzymano kontraktację w przeprowadzonym konkursie w osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość”, w którym została utworzona lista rezerwowa projektów do dofinansowania. Oczekujemy na ostateczne stanowisko.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. System monitorowania (1) W 2012 r. odbyły się 3 posiedzenia KM RPO WiM podczas których:  zatwierdzono sprawozdania okresowe za II półrocze 2011 r., I półrocze 2012 r. oraz sprawozdanie roczne za 2011 r. z realizacji RPO WiM  przedstawiono zalecenia KE po spotkaniu w ramach rocznego przeglądu RPO dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  przekazano Okresowy plan ewaluacji na rok 2012 RPO WiM i zaktualizowano Plan ewaluacji RPO WiM  przekazano Roczną informację dotyczącą działań w zakresie ewaluacji RPO WiM realizowanych w 2011 r.  zatwierdzono zmianę kryteriów merytorycznych punktowych w ramach osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość” dla Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. System monitorowania (2)  przyjęto stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w systemie wyliczania błędów finansowych/nakładania korekt finansowych związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych podczas przeprowadzania audytów/kontroli wydatkowania środków wspólnotowych w latach 2014-2020  przedstawiono wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych na temat: „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania” „Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych ” „Ewaluacji RPO WiM w kontekście konkurencyjności firm, produktów i usług”

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Ewaluacja W 2012 r. przeprowadzono 1 badanie ewaluacyjne:  „Ewaluacji RPO WiM w kontekście konkurencyjności firm, produktów i usług” 17 grudnia 2012 r. Zarząd WWM przyjął Okresowy Plan ewaluacji na 2013 r. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną przeprowadzone następujące badania ewaluacyjne:  „Badanie w zakresie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami w województwie warmińsko-mazurskim”: I-II kw. 2013 r.  „Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”: I-II kw. 2013 r.  „Ewaluacja ex ante projektu dokumentu regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2014-2020”: I-IV kw. 2013 r.  „Ocena wpływu RPO WiM na rozwój regionalny i przestrzenny”: III/IV kw. 2013 r. – II kw. 2014 r.  Badania ad hoc – wg potrzeb.

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Pomoc techniczna Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej obejmujące projekty z zakresu: szkoleń zatrudnienia zakupu sprzętu wyposażenia powierzchni biurowej promocji i informacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń komitetu monitorującego

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Działania informacyjne  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów  spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Działania promocyjne  przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w regionalnej telewizji, prasie i rozgłośniach radiowych związanej z realizacją RPO WiM  cykl publikacji dodatku promocyjno-informacyjnego poświęconego osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” w prasie o zasięgu lokalnym  wydanie biuletynu informacyjno-promocyjnego RPO WiM  kampania outdoor’owa na ekranie diodowym  konferencja informacyjno-promocyjna podsumowującą wdrażanie RPO WiM  piknik promujący projekty środowiskowe UE oraz obsługa imprez towarzyszących  konkurs nt. wiedzy o RPO WiM  konkurs informacyjno-promocyjny dla dziennikarzy poświęcony RPO WiM  Gala Osobowość Roku Warmii i Mazur  wydanie kalendarzy promocyjnych RPO WiM  zakup gadżetów

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Internet www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl kampania informacyjno-promocyjna w Internecie (Facebook) bieżąca aktualizacja portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Bazy Wiedzy w obszarze regionu warmińsko-mazurskiegowww.funduszeeuropejskie.gov.pl Edukacja szkolenia dla pracowników szkolenia dla beneficjentów RPO WiM

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Zalecenia Komisji Europejskiej Sprawozdanie za 2012 rok Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji RPO WiM zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez Komisję Europejską do sprawozdań za lata 2007-2011.

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 20.06.2013 r. Dziękuję za uwagę Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google