Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na II kwartał 2016 roku Poddziałanie Planowany termin rozpoczęcia naborów Kwota dofinansowania EFS (zł) Dofinansowanie krajowe (BP)/minimalny wkład własny (WW) 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO 30.06.2016 – 30.08.20164 616 800,0010% (BP) 5% (WW) 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Wsparcie dotyczące rozwoju MŚP i kompetencji osób pracujących (PSF) – tryb konkursowy 20.06.2016 – 05.07.201654 792 798,0015% (WW) 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania 30.06.2016 – 30.08.201612 000 000,0010% (BP) 5% (WW) 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe 20.06.2016 – 01.07.201638 202 644,71 10% (BP) 5% (WW) 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: „Gimnazjalista z pasją” - Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 30.06.2016 – 30.08.2016 12 000 000,00 10% (BP) 5% (WW)

3 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na II kwartał 2016 roku Poddziałanie Planowany termin rozpoczęcia naborów Kwota dofinansowania EFS (zł) Dofinansowanie krajowe (BP)/minimalny wkład własny (WW) 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży– tryb konkursowy (CKZIU) 31.03.2016 – 15.04.2016 (nabór zakończony) 15 640 000,005%(BP) 10%(WW) 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży– tryb konkursowy (we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w izbach rzemieślniczych w Wielkopolsce) – tryb konkursowy 24.06.2016 – 08.07.20168 684 462,005% (BP) 10% (WW) 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: Wsparcie uczniów/ wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych 30.06.2016 – 30.08.201611 300 000,00 5% (BP) 10% (WW) 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania 30.06.2016 – 30.08.2016 7 600 000,00 5% (BP) 10% (WW) 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO30.06.2016 – 30.08.2016 6 188 900,005% (BP) 10% (WW)

4 Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO Typ projektów: Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące: 1.Diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji). 2.Szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 3.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 4.Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

5 Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO Grupa docelowa:  Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup: - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby w wieku 50 lat i więcej, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby o niskich kwalifikacjach. WYKLUCZENIA: - osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, -rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6 Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO  Kryterium punktowe: Projekt zakłada utworzenie nowych podmiotów gospodarczych w obszarze inteligentnych specjalizacji. Waga punktowa – 0/4/8 Ukierunkowanie na branże dotyczące inteligentnych specjalizacji ma znaczenie dla rozwoju Aglomeracji. Inteligentne specjalizacje mogą przyczynić się do jej transformacji, restrukturyzacji, czy wkroczenia na nowe ścieżki rozwoju opartego o innowacje. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska potrzebuje zaangażowania firm, które będą chciały budować swoje przewagi w oparciu o innowacyjność. Wyznaczenie tego celu w kontekście inteligentnych specjalizacji oznacza szczególną wagę, jaką przywiązywać należy do początkujących przedsiębiorców, by wspomóc ich już na starcie w procesie tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych produktów i usług. Skala oceny: poniżej 3% nowopowstałych w projekcie podmiotów gospodarczych w ww. branżach – 0 pkt od 3 – 9% nowopowstałych w projekcie podmiotów gospodarczych w ww. branżach – 4 pkt. powyżej 10% nowopowstałych w projekcie podmiotów gospodarczych w ww. branżach – 8 pkt.

7 Poddziałanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych – wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Typy projektów: Wsparcie rozwojowe w ramach podmiotowego systemu finansowania na rzecz: a) MŚP, pozwalających na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim, b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy. ↓  Kryterium dostępu Kryterium ukierunkowania wsparcia: Projektodawca zobowiązany jest do skierowania co najmniej 13% otrzymanego dofinansowania do przedsiębiorstw działających w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation). Grupa docelowa:  MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne,  osoby pracujące w MŚP, w tym w szczególności osoby starsze w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach.

8 Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Typy projektów: Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą: a) zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych; b) szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka; c) usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Grupa docelowa:  Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją Zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz osoby w ich otoczeniu.

9 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Typy projektów: 1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in: - doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu). 2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez m. in.: - realizację projektów edukacyjnych, - realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, - realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, - organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.

10 Typy projektów dla Poddziałania 8.1.2 cd. 3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) np. a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, b) zajęcia specjalistyczne, w tym: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, c) doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, d) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 4. Wsparcie nauczycieli m.in: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/ kwalifikacji, 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3), 6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej itp.), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzeniu bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

11 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe  W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Piła, Gniezno, Leszno, Konin) Grupa docelowa:  Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych (samodzielnych i funkcjonujących w placówkach), z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,  Nauczyciele i pracownicy szkół i placówek systemu oświaty, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,  Szkoły i placówki systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące.

12 Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: „Gimnazjalista z pasją” - Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Typy projektów: 1. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy: matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych oraz właściwych postaw/umiejętności (pracy zespołowej, kreatywności, innowacyjności). 2. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) poprzez: opiekę pedagogiczno-psychologiczną (w tym pomoc opiekuńczą i zdrowotną) dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. 3. Wsparcie w zakresie wdrażania/realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży, w tym przez doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo. 4. Wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń, dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami. 5. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1). Grupa docelowa:  Uczniowie szkół gimnazjalnych w tym szkół specjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych,  Nauczyciele i pracownicy, szkół gimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,  Szkoły gimnazjalne oraz placówki systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące.

13 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy CKZIU 1.Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 2.Wyposażenie/doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1). 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 2). 4.Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 5.Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Typy projektów:

14 Grupa docelowa:  Uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodociani pracownicy,  Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  Nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,  Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.  Kryterium premiujące: Kryterium kierunku kształcenia. Waga punktowa – 10 Dodatkowo punktowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation). Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy CKZIU

15 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w izbach rzemieślniczych w Wielkopolsce) Typy projektów: 1.Doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (dotyczy projektów we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w Izbach Rzemieślniczych) poprzez: a)Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez: -staże/praktyki zawodowe dla uczniów wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego, -dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych, -nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawowany przez cechy rzemieślnicze w powiązaniu z rzemieślnikami, uczniami i nauczycielami. b)Doskonalenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w rzemiośle (w tym osób nie będących pracownikami szkół) z wyłączeniem szkoleń wymaganych przepisami prawa (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a). c)Stworzenie sieci doradców zawodowych w cechach rzemieślniczych (w tym osób nie będących pracownikami szkół) oraz doposażenie cechów rzemieślniczych i izb rzemieślniczych w sprzęt niezbędny do prowadzenia doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a).

16 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w izbach rzemieślniczych w Wielkopolsce) Grupa docelowa:  Uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodociani pracownicy,  Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,  Specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe oraz ich organy prowadzące.  Kryterium premiujące: Kryterium kierunku kształcenia. Waga punktowa – 10 Dodatkowo punktowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

17 Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Typy projektów: 1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia. 2.Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 3.Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2). 4.Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

18 Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Grupa docelowa :  Uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodociani pracownicy,  Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  Nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące.  Kryterium punktowe: Kierunek kształcenia. Waga punktowa – 0/2 Premiowane będą projekty, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

19 Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Typy projektów: 1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, w tym z zakresu mechatroniki, branży mechanicznej i drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych zgodnie z potrzebami rynku pracy. 2.Nabywanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji przez osoby dorosłe, w tym z zakresu mechatroniki, branży mechanicznej i drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych zgodnie z potrzebami rynku pracy. 3.Podnoszenie kompetencji pracowników pedagogicznych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

20  Osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+) zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji,  Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  Nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące.  Kryterium punktowe: Strategiczny charakter projektu w kontekście realizacji celów Strategii ZIT. Waga punktowa – 0/2  W ramach kryterium analizowane będą uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy dotyczące strategicznego charakteru projektu w tym m.in.: potrzeby realizacji projektu w kontekście problemów i wyzwań rozwoju MOF Poznania, zgodności projektu z potrzebami rynku pracy, ukierunkowania kształcenia na zawody, na które występuje deficyt na rynku pracy, ukierunkowanie kształcenia na branże o największym potencjale rozwojowym i/lub inteligentne specjalizacje, wpływu projektu na nabywanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kompetencji przez osoby dorosłe, liczby uczestników projektu uzyskujących kwalifikacje. Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Grupa docelowa :

21 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO W zakresie kształcenia zawodowego młodzieży: 1.podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników), 2.kształcenie zawodowe oraz dostosowanie zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 3.wspieranie indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowych zajęć realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno- gospodarczego, kursów przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwa edukacyjno- zawodowego itp., 4.doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 5.wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

22 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO Grupa docelowa:  uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ust awiczne lub ich organy prowadzące,  Centrów Kształcenia zawodowego i Ustawicznego i innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.  Kryterium punktowe: Kierunek kształcenia. Waga punktowa – 0/5 Premiowane będą projekty, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

23 W zakresie kształcenie zawodowego dorosłych: 1.wspieranie indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny, doradztwo edukacyjno- zawodowe itp. Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO  osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lata (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+) zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji. Grupa docelowa:  Kryterium punktowe: Kierunek kształcenia. Waga punktowa – 0/3 Premiowane będą projekty, w których kierunki kształcenia (m.in. Kursy) będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

24 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na III kwartał 2016 rok Poddziałanie Planowany termin rozpoczęcia naborów Kwota dofinansowania EFS (zł) Dofinansowanie krajowe (BP)/minimalny wkład własny (WW) Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania III kwartał9 000 000,0015% (WW) 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne: Typ proj. 4: ”ergonomia pracy” Typ proj. 5:”przekwalifikowanie pracowników” – tryb konkursowy III kwartał20 629 666,0010% (BP) 5% (WW) 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe III kwartał5 661 000,0010% (BP) 5% (WW) 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych. III kwartał7 104 086,485% (BP) 10% (WW)

25 Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania Typy projektów: 1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12miesięcy. 2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie. 4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3). 5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Grupa docelowa:  Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. b) osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.  Przedsiębiorcy i pracodawcy w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.

26 Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Typy projektów: 1. Programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy. ↓  Kryterium premiujące: Premiowane będą projekty realizowane w istotnych dla regionu sektorach gospodarki, w tym związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 2. Projekty/programy dot. przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. Grupa docelowa:  osoby długotrwale pracujące w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,  przedsiębiorcy, pracodawcy i ich pracownicy z branż, w których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie.

27 Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Typy projektów: Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci. Grupa docelowa:  osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz osoby w ich otoczeniu.

28 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Leszno, Gniezno, Konin) Typy projektów: 1.Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 2.Wyposażenie/doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1). 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 2). 4.Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 5. Wyposażenie/doposażenie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie egzaminu zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).

29 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Leszno, Gniezno, Konin) Grupa docelowa:  Uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodociani pracownicy,  Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  Nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,  Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.  Kryterium premiujące: Kryterium kierunku kształcenia. Waga punktowa – 10 Dodatkowo punktowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

30 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na IV kwartał 2016 rok Poddziałanie Planowany termin rozpoczęcia naborów Kwota dofinansowania EFS (zł) Dofinansowanie krajowe (BP)/minimalny wkład własny (WW) Poddziałanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych - wsparcie typu outplacement'owego IV kwartał5 955 000,0010% (BP) 5% (WW) 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne: Typ proj. 2: Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego– tryb konkursowy IV kwartał2 018 750,0010% (BP) 5% (WW) 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe IV kwartał5 805 500,0010% (BP) 5% (WW)

31 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na IV kwartał 2016 rok Poddziałanie Planowany termin rozpoczęcia naborów Kwota dofinansowania EFS (zł) Dofinansowanie krajowe (BP)/minimalny wkład własny (WW) Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe Projekt zgodny z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych IV kwartał1 146 809,7315% (WW) 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych IV kwartał 5 400 000,0010% (BP) 5% (WW)

32 Poddziałanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych - wsparcie typu outplacement'owego Typy projektów: Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:  doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,  pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,  szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe  subsydiowane zatrudnienie,  dodatek relokacyjny,  wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo- szkoleniowym. Grupa docelowa:  osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw

33 Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Typy projektów: 1.Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjno- edukacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Grupa docelowa:  osoby w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujące się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia.

34 Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Typy projektów: Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci. Grupa docelowa:  osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz osoby w ich otoczeniu.

35 Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI ośrodków Subregionalnych (Piła, Gniezno, Leszno) Typy projektów: Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami): 1.tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy, 2.rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), 3.wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1). Grupa docelowa:  Dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 lat) oraz ich rodzice/opiekunowie,  Nauczyciele i pracownicy przedszkoli,  Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego (w tym specjalne, integracyjne) i ich organy prowadzące.

36 Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Podprojekt: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Typy projektów: 1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych. 2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych i informatycznych. 3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularnonaukowych, wykładów i warsztatów otwartych. 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy. Grupa docelowa:  Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w tym szkół specjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,  Nauczyciele i pracownicy, szkół i placówek systemu oświaty, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,  Szkoły i placówki systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące.

37 Dziękuję za uwagę Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań defs.sekretariat@umww.pl http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/ tel. 61 626 73 00 fax. 61 626 73 01


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google