Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2010r. z realizacji RPO WiM na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1. Realizacja i analiza postępów programu operacyjnego 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych  wskaźniki produktu i rezultatu obrazuje Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego  wartości wskaźników pochodzą z wniosków o płatność końcową  zakończono realizację 435 projektów (poprzedni okres 122)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.1 Postęp rzeczowy – Przedsiębiorczość Wskaźniki, których wartości mogą być zagrożone: Liczba projektów współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi: Wartość wskaźnika 0 szt. przy zakładanej wartości docelowej 110 szt. Przyczyna: bardzo małe zainteresowanie ogłaszanymi konkursami. Renegocjacja programu, obniżenie wartości docelowej wskaźnika. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego w zależności od wielkości przedsiębiorstw - mikro: Wartość wskaźnika 132 szt. przy zakładanej wartości docelowej 489 szt. Przyczyna: w większym stopniu niż planowano wsparcie otrzymują średnie przedsiębiorstwa. Renegocjacja programu, zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego mikroprzedsiębiorstw, a zwiększenie w przypadku średnich.

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.1 Postęp rzeczowy – Przedsiębiorczość Wskaźniki, których wartości mogą być zagrożone: Liczba projektów BR+T w MŚP: Wartość wskaźnika 0 szt. przy zakładanej wartości docelowej 30 szt. Przyczyna: bardzo małe zainteresowanie ogłaszanymi konkursami. Renegocjacja programu, obniżenie wartości docelowej wskaźnika. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności: Wartość wskaźnika 17 szt. przy zakładanej wartości docelowej 107 szt. Wskaźnik może zostać zrealizowany na poziomie ok. 65%. Renegocjacja programu, obniżenie wartości docelowej wskaźnika.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.1 Postęp rzeczowy – Przedsiębiorczość Wskaźniki, których wartości mogą być zagrożone: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze: Wartość wskaźnika 0 szt. przy zakładanej wartości docelowej 22 szt. Przyczyna: bardzo małe zainteresowanie ogłaszanymi konkursami. Renegocjacja programu, obniżenie wartości docelowej wskaźnika. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu: Wartość wskaźnika 3,46 mln € przy zakładanej wartości docelowej 188 mln € Przyczyna: w większości wnioskodawcy nie określają jego wartości. Renegocjacja programu, obniżenie wartości docelowej wskaźnika.

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.1 Postęp rzeczowy – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Wskaźniki, których wartości mogą być zagrożone: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii: Wartość wskaźnika 1 szt. przy zakładanej wartości docelowej 13 szt. Przyczyna: niewłaściwa definicja, która ograniczyła możliwość wyboru danego wskaźnika przez beneficjentów, którzy promowali przedsiębiorczość lub nowe technologie, ale promocja nie obejmowała obydwu zagadnień łącznie. Renegocjacja programu, zmiana nazwy wskaźnika na Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i/lub zastosowanie nowych technologii.

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.1 Postęp rzeczowy – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Wskaźniki, których wartości mogą być zagrożone: Długość nowych dróg (wojewódzkich, powiatowych, gminnych, w tym gminnych i powiatowych na terenach wiejskich): Wartość wskaźnika 0,92 km przy zakładanej wartości docelowej 28 km. Z zawartych umów wynika, że wskaźnik osiągnie wartość 13,74 km. Przyczyna: przeszacowanie wartości wskaźników na etapie programowania. Renegocjacje programu, obniżenie wartości docelowej wskaźnika.

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.1 Postęp rzeczowy – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Wskaźniki, których wartości mogą być zagrożone: Długość przebudowanych, rozbudowanych dróg wodnych: Wartość wskaźnika 0 km przy zakładanej wartości docelowej 64 km. Przyczyna: brak zainteresowania ogłaszanymi konkursami. Brak realizacji wskaźnika był przedmiotem ewaluacji, która w obecnym okresie programowania nie zidentyfikowała żadnych możliwych projektów do zrealizowania. Alokację z poddziałania 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne przeniesiono do poddziałań 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny i 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny. Renegocjacja programu, usunięcie wskaźnika.

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.1 Postęp rzeczowy – Środowisko przyrodnicze Wskaźniki, których wartości mogą być zagrożone: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej: Wartość wskaźnika 1276 osób przy zakładanej wartości docelowej 40 000 osób Według szacunków wskaźnik osiągnie wartość 35 tys. osób. Przyczyna: przeszacowanie wartości wskaźników na etapie programowania. Renegocjacje programu, obniżenie wartości docelowej wskaźnika.

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.1 Postęp rzeczowy – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wskaźniki, których wartości mogą być zagrożone: Liczba podłączeń do szerokopasmowego internetu, w tym gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe z terenów wiejskich, MŚP, szkoły: Wartość wskaźnika 0 osób przy zakładanej wartości docelowej 19 tys. osób Przyczyna: przeszacowanie wartości wskaźników na etapie programowania. Renegocjacje programu, obniżenie wartości docelowej wskaźnika.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.3 Informacje na temat odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.4 Informacje nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.5 Analiza jakościowa (1)

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.5 Analiza jakościowa (2)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.5 Analiza jakościowa (3)

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.5 Analiza jakościowa (4)

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.5 Analiza jakościowa (5)

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.5 Analiza jakościowa (6)

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.5 Analiza jakościowa (7)

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 1.5 Analiza jakościowa (7)

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Wysoka koncentracja stanowisk pachnicy dębowej Środek zaradczy: Zarząd WWM w dniu 7.09.2010r. przyjął do realizacji „Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” oraz „Program usprawniania powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego” po przeprowadzeniu przez ZDW w Olsztynie postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ww. programów.

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Opóźnienia w składaniu wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych w osi „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” oraz ich niezgodność z zawartą pre-umową Środek zaradczy:  możliwość wyłącznie jednorazowego aneksowania umów wstępnych w przypadku projektów indywidualnych  w przypadku braku gotowości beneficjenta do zawarcia umowy wstępnej nastąpi wykreślenie projektu z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM W obu przypadkach przewidziano wyjątki w sytuacjach spowodowanych przyczynami całkowicie niezależnymi od beneficjenta.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Wydłużanie czasu rozstrzygania przetargów na udzielenie zamówień publicznych, protesty oferentów, opóźnienia w realizacji projektów Środek zaradczy:  organizacja szkoleń dla beneficjentów z zakresu udzielania zamówień publicznych  zamieszczanie komunikatów i informacji na stronie internetowej programu dotyczących najczęściej popełnianych błędów przez beneficjentów przy udzielaniu zamówień publicznych

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Niski poziom płatności w programie Środek zaradczy:  publikacja co miesiąc na stronie internetowej programu „czarnej” i „białej” listy beneficjentów  ogłoszenie konkursu dla beneficjentów  wprowadzenie obowiązku składania wniosków o płatność w terminie 30 dni (projekty z pomocą publiczną) i 90 dni (pozostałe projekty) od daty poniesienia wydatków  zwiększenie liczby pracowników weryfikujących wnioski o płatność

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Niespójność prawa polskiego w zakresie prawa budowlanego oraz ochrony środowiska i sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Środek zaradczy: Powoływanie ekspertów w zakresie środowiska oraz prawa budowlanego do oceny zgodności każdego z projektów z przyjętymi w dziedzinie środowiskowej założeniami

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Brak zgodności projektów realizowanych w ramach RPO WiM z Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009 w Poddziałaniu 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa

27 3. Przeprowadzone kontrole w okresie sprawozdawczym 3.1 Kontrole realizacji programu  Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP Termin kontroli - 13.09 - 24.09.2010r. Nieprawidłowości - nie stwierdzono Weryfikacja zaleceń nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym  Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II Termin kontroli - 18.10 - 05.11.2010r. Nieprawidłowości - nie stwierdzono Weryfikacja zaleceń nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

28 3.2 Kontrole realizacji projektów  Kontrole dokumentacji  wnioski o płatność  dokumentacja z postępowań o udzielenie zamówień publicznych  Kontrola w miejscu realizacji projektu  IZ przeprowadziła 25 kontroli  IP II przeprowadziła 167 kontroli  IP przeprowadziła 20 kontroli 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. Nie stwierdzono rażących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów.

29 3.3 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ:  Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie  Najwyższa Izba Kontroli w Olsztynie  Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Departament Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

30 3.3 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IP:  Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie  Najwyższa Izba Kontroli w Olsztynie  Instytucja Zarządzająca RPO WiM Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II:  Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

31 3.4 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów Stwierdzono 27 nieprawidłowości na całkowitą kwotę: 1 257 711 zł (kwota nieprawidłowości obciążająca budżet Wspólnoty: 1 251 781 zł) Dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości: - wydatki niekwalifikowalne (niezgodne z umową i wnioskiem o dofinansowanie) - zamówienia publiczne - nadmierne finansowanie (wydatki są wyższe od rynkowych cen usług lub towarów) - projekt wykonany niezgodnie z przepisami prawa budowlanego 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

32 3.5 Informacja na temat kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania Wartość kwot odzyskanych: - Przedsiębiorczość: 36 798,28 zł - Turystyka: 14 514,17 zł - Transport: 7 108,45 zł - Infrastruktura społeczna: 2 644,94 zł - Pomoc techniczna: 59 772,73 zł Razem: 120 838,57 zł Wartość kwot pozostałych do odzyskania: - Transport: 27 745,58 zł - Pomoc techniczna: 34 098,78 zł Razem: 61 844,36 zł 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

33 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Najczęściej stwierdzane uchybienia: -określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą konkurencję, umieszczając w SIWZ np. dyskryminujące kryteria (posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie konkretnego kraju) lub ograniczanie lub zakazanie podwykonawstwa -nie wykluczenie wykonawcy, który nie złożył oświadczenia/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu -żądanie dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania -zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

34 Najczęściej stwierdzane uchybienia c.d.: -błędne szacowanie wartości zamówienia (niewłaściwy kurs euro, bez uwzględnienia zamówień uzupełniających, po wszczęciu postępowania, w kwocie brutto) -nieprawidłowe ogłoszenia o zamówieniu (niezgodne z treścią SIWZ, niepełna treść, nie umieszczenie warunków udziału w postępowaniu) -udzielanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki -brak odrzucenia oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny W okresie sprawozdawczym nałożono korekty finansowe na 10 projektów na łączną kwotę: 569 729,64 zł. 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

35 5. Informacja o realizacji dużych projektów Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – 74 mln euro, współfinansowany w 50% z EFRR. Na ukończeniu znajdują się prace nad Planem Generalnym dla lotniska oraz sporządzany jest Biznes Plan. W II półroczu 2010r. beneficjent przekazał do inicjatywy JASPERS do zaopiniowania dokumenty dotyczące kwestii środowiskowych. W grudniu 2010r. odbyło się spotkanie z ekspertami JASPERS poświęcone tematyce środowiskowej. 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

36 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM, które obejmowały projekty z zakresu:  szkoleń  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego  wyposażenia powierzchni biurowej  promocji i informacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r.

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji INFORMACJA  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie  publikacja informacji o wdrażanych działaniach  spotkania informacyjne  wydanie broszur

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. PROMOCJA  kampania informacyjno – promocyjna w regionalnej telewizji, rozgłośniach radiowych i prasie regionalnej  spot promocyjny  wydanie biuletynu RPO WiM  kampania promocyjna za pomocą ekranu diodowego w centrum Olsztyna  reklama punktu konsultacyjnego  konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WiM (03.11.2010r.)  kampania promocyjno-informacyjna w czasie imprez sportowych - rozgrywek siatkarzy AZS UWM Olsztyn  ogłoszenia promujące RPO WiM  kampania promocyjna RPO WiM na autobusach  zakup gadżetów promocyjnych

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. EDUKACJA  szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM  szkolenia beneficjentów RPO WiM INTERNET  www.rpo.warmia.mazury.pl www.rpo.warmia.mazury.pl  www.wfosigw.olsztyn.pl www.wfosigw.olsztyn.pl  www.wmarr.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google