Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSZARY SPECJALIZACJI UDOSTĘPNIANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSZARY SPECJALIZACJI UDOSTĘPNIANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 OBSZARY SPECJALIZACJI UDOSTĘPNIANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

2 ORGANIZACJA STATYSTYKI PUBLICZNEJ Służby statystyki publicznej:  Główny Urząd Statystyczny kierowany przez Prezesa  16 regionalnych urzędów statystycznych US Katowice US KRAKÓW US Opole US Rzeszów US Lublin US Kielce US Łódź GUS US Warszawa US Wrocław US Poznań US Zielona Góra US Szczecin US Gdańsk US Bydgoszcz US Olsztyn US Białystok

3 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Stan w dniu 31.XII.2011r. Urząd Statystyczny w Krakowie obsługuje obszar województwa małopolskiego (NTS – 2)  5 podregionów (NTS – 3)  19 powiatów (NTS – 4)  3 miasta na prawach powiatu (NTS – 4) –Kraków –Nowy Sącz –Tarnów  182 gminy (NTS – 5): –14 miejskich –47 miejsko-wiejskich –121 wiejskich

4 POLSKA LICZBA LUDNOŚCI (Stan w dniu 31 XII 2011 r.) 38 538 447 Ludność miejska – 60,7% PODMIOTY GOSPODARCZE ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON (Stan w dniu 31 XII 2011 r.) 3 869 897 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE LICZBA LUDNOŚCI (Stan w dniu 31 XII 2011 r.) 3 346 796 Ludność miejska – 49,1 % PODMIOTY GOSPODARCZE ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON (Stan w dniu 31 XII 2011 r.) 331 595

5 SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ ORGANIZACJI WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY: RADCA PRAWNY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH WYDZIAŁ REJESTRÓW WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY WYDZIAŁ INFORMATYKI WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH ODDZIAŁY: ODDZIAŁ W CHRZANOWIE ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU ODDZIAŁ W TARNOWIE ODDZIAŁ W ZAKOPANEM MAŁOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY WYDZIAŁ EKONOMICZNY DZIAŁ OPRACOWAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ OPRACOWAŃ ANALITYCZNYCH DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI OŚRODEK BADANIA GOSPODARKI SPOŁECZNEJ OŚRODEK STATYSTYKI ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA OŚRODEK STATYSTYKI KULTURY OŚRODEK STATYSTYKI POMOCY SPOŁECZNEJ

6 ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE Urząd Statystyczny w Krakowie – 400 osób w tym: w siedzibie w Krakowie – 265 Oddział w Tarnowie – 69 Oddział w Nowym Sączu - 38 Oddział w Chrzanowie – 18 Oddział w Zakopanem - 10 Pracownicy: (stan na 26.09.2012r.)  z wykształceniem wyższym – 207 osób – 51,8% ( w tym 4 osoby z tytułem doktora )  z wykształceniem średnim – 174 osoby – 43,5%

7 DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU  Obsługa rejestrów urzędowych na terenie województwa małopolskiego REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju  Prowadzenie badań ankietowych na obszarze województwa  Prowadzenie badań statystycznych z obszaru specjalizacji na terenie całego kraju  Udostępnianie wyników badań

8 OBSZARY SPECJALIZACJI URZĘDÓW Urząd Statystyczny w Warszawie  statystyka przedsiębiorstw niefinansowych,  prowadzenie prac mających na celu utrzymanie i rozwój rejestrów statystycznych,  rozwój metod i form gromadzenia danych statystycznych, przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych,  przygotowywanie opracowań z zakresu statystyki obszarów metropolitalnych. Urząd Statystyczny w Białymstoku  statystyka z zakresu leśnictwa, ochrony przyrody. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy  statystyka rynku pracy. Urząd Statystyczny w Gdańsku  statystyka edukacji, kapitału ludzkiego, aktywności ekonomicznej ludności oraz warunków pracy. Urząd Statystyczny w Katowicach:  statystyka ochrony środowiska,  statystyka rynku finansowego, nakładów inwestycyjnych,  rachunki regionalne.

9 OBSZARY SPECJALIZACJI URZĘDÓW Urząd Statystyczny w Kielcach:  statystyka szarej gospodarki,  statystyka handlu i usług. Urząd Statystyczny w Lublinie:  statystyka gospodarki mieszkaniowej i komunalnej,  statystyka budownictwa. Urząd Statystyczny w Łodzi:  statystyka małych i średnich przedsiębiorstw oraz warunków życia ludności,  tworzenie, rozwój i interpretacja standardów klasyfikacyjnych i nomenklatur. Urząd Statystyczny w Olsztynie:  statystyka demografii oraz statystyka rolnictwa i obszarów wiejskich,  statystyka euroregionów.

10 OBSZARY SPECJALIZACJI URZĘDÓW Urząd Statystyczny w Opolu  statystyka cen. Urząd Statystyczny w Poznaniu  statystyka krótkookresowa, statystyka miast i małych obszarów. Urząd Statystyczny w Rzeszowie Urząd Statystyczny w Rzeszowie:  statystyka sportu i turystyki,  statystyka rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego,  statystyka obszarów transgranicznych i euroregionów. Urząd Statystyczny w Szczecinie:  statystyka nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego,  statystyka morska, transportu wodnego śródlądowego.  statystyka transportu i łączności Urząd Statystyczny we Wrocławiu:  statystyka samorządów terytorialnych,  statystyka badań produktowych. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze  badania koniunktury gospodarczej.

11 OBSZARY SPECJALIZACJI US KRAKÓW  statystyka kultury,  statystyka pomocy społecznej,  statystyka ochrony zdrowia,  statystyka gospodarki społecznej.

12 SPECJALIZACJA W OBSZARZE KULTURY OŚRODEK STATYSTYKI KULTURY Badaniami w obszarze statystyki kultury objęte są:  jednostki prowadzące działalność artystyczną i rozrywkową: teatry i instytucje muzyczne,  muzea i instytucje paramuzealne,  biblioteki publiczne, pedagogiczne oraz ich filie, naukowe, fachowe, fachowo-beletrystyczne, towarzystw naukowych, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,  galerie i salony sztuki,  podmioty zajmujące się produkcją filmową,  domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice,  kina.

13 SPECJALIZACJA W OBSZARZE KULTURY OBSZARY PRAC BADAWCZYCH  Przemysły kreatywne;  Badanie rynku dzieł sztuki,  Rachunek satelitarny kultury,  Ekonomiczne aspekty kultury,  Badanie imprez masowych,  Praktyki kulturalne Polaków.

14 SPECJALIZACJA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK STATYSTYKI POMOCY SPOŁECZNEJ Badaniami w obszarze statystyki pomocy społecznej objęte są:  zakłady stacjonarne pomocy społecznej,  instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego,  rodzinna piecza zastępcza,  żłobki i kluby dziecięce. W ośrodku opracowywane są również dane ze źródeł administracyjnych w zakresie:  świadczeń z pomocy społecznej,  świadczeń na rzecz rodziny,  działalności służb ratowniczych,  bezpieczeństwa publicznego.

15 SPECJALIZACJA W OBSZARZE ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA OŚRODEK STATYSTYKI ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA Badaniami pełnymi w obszarze statystyki zdrowia i ochrony zdrowia objęte są:  jednostki lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej,  jednostki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,  jednostki pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,  apteki i punkty apteczne.

16 Zadania Ośrodka Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia  koordynuje i realizuje badania statystyczne w obszarze zdrowia i ochrony zdrowia;  opracowuje rachunek satelitarny zdrowia,  opracowuje dane ze źródeł administracyjnych na potrzeby badań w obszarze zdrowia i ochrony zdrowia,  współpracuje z departamentem GUS właściwym w sprawach badań społecznych między innymi w zakresie:  rozpoznawania, analiz i realizacji zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne  inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych  opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych  inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych  identyfikowania oraz oceny przydatności i możliwości wykorzystania danych administracyjnych i pozaadministracyjnych  współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami  opracowywania Narodowego Rachunku Zdrowia

17 SPECJALIZACJA W OBSZARZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ OŚRODEK STATYSTYKI GOSPODARKI SPOŁECZNEJ Masowymi badaniami w obszarze statystyki gospodarki społecznej objęte są:  fundacje i stowarzyszenia, inne organizacje społeczne oraz jednostki kościołów i związków wyznaniowych,  organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego,  partie polityczne. OBSZARY PRAC BADAWCZYCH  prowadzenie badań pozwalających na określenie potencjału społecznego i ekonomicznego oraz sposobu współpracy, zarządzania i działań komunikacyjnych organizacji non-profit w Polsce,  opracowanie rachunku satelitarnego sektora non-profit,  rozpoznanie administracyjnych systemów informacyjnych w zakresie działalności organizacji non-profit,  opracowywanie analiz i publikacji statystycznych z zakresu organizacji non-profit.

18 OŚRODKI W OBSZARACH SPECJALIZACJI Realizują zadania ogólnokrajowe wykonywane w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:  przygotowywanie zasad metodologicznych,  prowadzenie badań,  wykonywanie opracowań i analiz,  współpraca z EUROSTATEM – zrealizowane 2 autorskie granty,  współpraca z Ministerstwem Kultury z ramienia GUS.

19 Zadania:  badanie zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa małopolskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;  przygotowywanie raportów analitycznych i publikacji wojewódzkich o sytuacji społeczno- gospodarczej oraz opracowań o szczególnie istotnych zjawiskach, występujących w regionie  prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej;  przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa małopolskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom  obsługa użytkowników informacji statystycznych w zakresie źródeł i dostępności danych oraz ich udostępniania;  współpraca ze środkami masowego przekazu oraz analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej ze statystyką publiczną, udzielanie odpowiedzi i sprostowań; Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

20 Zadania:  współpraca z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami administracji publicznej i samorządowej oraz sektora gospodarki społecznej, w tym organizowanie lub uczestniczenie w konferencjach i seminariach dotyczących tematyki regionalnej;  wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich samorządu poprzez opracowywanie analiz dotyczących województwa w szczególności mających istotne zastosowanie w trakcie tworzenia i modyfikowania regionalnych dokumentów strategicznych;  prowadzenie na terenie województwa małopolskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

21 UPOWSZECHNIANIE WYNIKOWYCH INFORMACJI STATYSTYCZNYCH Publikacje GUS i urzędów statystycznych: - roczniki statystyczne, - podstawowe dane o powiatach, miastach i gminach, - biuletyny statystyczne, - analizy statystyczne, - informacje i opracowania statystyczne. Udostępnianie podstawowych wielkości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS: - konferencje prasowe, - Monitor Polski, - Dziennik Urzędowy GUS, Udzielanie informacji za pośrednictwem informatoriów. Internet: www.stat.gov.pl Realizacja indywidualnych zamówień na informacje i dane.

22 DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA W planie wydawniczym Urzędu Statystycznego w Krakowie na 2012 r. znajdują się następujące pozycje: Publikacje wydawane są w ramach serii wydawniczych: ROCZNIKI STATYSTYCZNE  Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2012,  Województwo Małopolskie 2012 - Podregiony, Powiaty, Gminy ANALIZY STATYSTYCZNE  Warunki życia ludności w województwie małopolskim w latach 2007-2011  30 Publikacji zbiorczych i tematycznych, w tym 2 publikacje ogólnopolskie,  18 Informacji sygnalnych, w tym 4 opracowania ogólnopolskie,  12 Komunikatów o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego.

23 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE  Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego - kwartalnik,  Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa - kwartalnik,  Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w 2011 r.  Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim w 2011 r.  Turystyka w województwie małopolskim w 2011 r.  Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2011 r.  Rynek pracy w województwie małopolskim w 2011 r.  Ochrona środowiska w województwie małopolskim w latach 2010-2011  Zmiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich powiatu brzeskiego w latach 2004-2010. POZA SERIAMI  Informator statystyczny miasto Nowy Sącz 2012 . Informator statystyczny miasto Tarnów 2012

24 FOLDERY I MATERIAŁY OKOLICZNOŚCIOWE  Województwo małopolskie w liczbach 2012  Małopolskie instytucje kultury 2012 NARODOWY SPIS POWSZECHNY  PSR 2010 Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie małopolskim  NSPLiM 2011 Raport z wyników w województwie małopolski  NSPLiM 2011 Ludność w województwie małopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna  NSPLiM 2011 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim  NSPLiM 2011 Zamieszkane budynki w województwie małopolskim  NSPLiM 2011 Mieszkania w województwie małopolskim OPRACOWANIA OGÓLNOPOLSKIE Zdrowie kobiet w Polsce w latach 2004-2009 Dzieci korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Polsce w 2011 r.

25 W 2011 roku Urząd odpowiedział na pytania ponad 33 000 odbiorców informacji statystycznych. Odbiorcy danych:  osoby fizyczne – 15%,  jednostki prowadzące działalność gospodarczą – 11 %,  organy wymiaru sprawiedliwości i policji – 28%,  pracownicy naukowi i studenci – 9%,  urzędy administracji rządowej i samorządu terytorialnego – 8%,  firmy marketingowe i media – 29%. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

26 ELEKTRONICZNA FORMA SPRAWOZDAWCZOŚCI Od 1 stycznia 2009 roku obowiązującą w Polsce formą składania sprawozdań statystycznych przez podmioty, jest forma elektroniczna. Sprawozdania można składać on-line, poprzez Portal Sprawozdawczy oraz poprzez aplikacje off-line, niewymagające stałego połączenia z Internetem. http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm

27 INFRASTRUKTURA IT SPRZĘT:  27 serwerów,  407 komputerów,  drukarki - wszystko połączone w 3 sieciach: SIEĆ:  LAN (technologia 10, 100 i 1000 Mb/s) z wyjściem do sieci WAN (korporacyjnej) i dalej przez firewall do internetu (8 Mb/s).  SOFTUS - sieć administracyjno-księgowo-kadrowa.  sieć LAN z dostępem WiFi (na hasło) i wyjściem do internetu do prac bez danych statystycznych.  struktura gwiaździsta (oddziały i US Kraków do węzła centralnego w GUS)  placówka wysunięta do Urzędu Miasta Krakowa i połączona z nami przez firewall. ZABEZPIECZENIA:  konta domenowe (login+hasło) z uprawnieniami nadawanymi zgodnie z polityką bezpieczeństwa  czytniki kart chipowych (do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych)  firewalle  oprogramowanie antywirusowe

28 www.stat.gov.pl/krak

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OBSZARY SPECJALIZACJI UDOSTĘPNIANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google