Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Czerwiec 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Czerwiec 2012."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Czerwiec 2012

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Henry Ford

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Naklejki w POP  Odbiór 30 maja w godzinach 13 00 – 15 00  Lista POP na stronie Internetowej OKE  Odbiera dyrektor lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie dyrektora

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Usunięcie ucznia/absolwenta z list zdających Ostateczny termin 13 czerwca 2012 r. do godz. 12.00 Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły Podpisany wniosek można przesłać do OKE faksem: 12 68 32 180 DANE O UCZNIACH Wnioski

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Laureaci i finaliści olimpiad Dyrektor szkoły wprowadza do systemu OBIEG informację o laureacie/finaliście DANE O UCZNIACH Edycja danych uczniów Lista uczniówImię i nazwisko Kserokopię zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do protokołu zbiorczego z etapu pisemnego i oddać w POP

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Młodociani pracownicy  w systemie OBIEG należy wprowadzić dane tylko ostatniego pracodawcy  dokładnie sprawdzić dane pracodawcy uczniowie którzy mają podpisaną z pracodawcą umowę o pracę

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w czerwcu 2012

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Termin etapu pisemnego egzaminu wszystkie typy szkół 18 czerwca 2012 r. godz. 12.00 dostawa materiałów 18 czerwca 2012 r. - poranek

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przydział zdających do sal  liczba sal powinna być dostosowana do liczby zdających etap pisemny w szkole/placówce,  w jednej sali mogą pisać egzamin zdający w różnych zawodach,  jeżeli w grupie zdających są uczniowie/absolwenci korzystający z prawa do wydłużonego czasu egzaminu wskazane jest zaplanowanie dla nich oddzielnej sali.

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Korekta przydziału zdających do sal Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły DANE O UCZNIACH Edycja sal

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Korekta sal  Korekta przydziału zdających do sal możliwa pod warunkiem, że nie zwiększy to liczby potrzebnych kopert bezpiecznych.

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Listy zdających Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły DANE O UCZNIACH Wydruki

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie zespołów nadzorujących (ZN) w skład ZN nie mogą wchodzić:  nauczyciele – wychowawcy zdających,  nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem, liczba osób wchodzących w skład ZN nie może być mniejsza niż 3, w przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków ZN zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających, w każdym ZN jest co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki, powołany w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki, jeżeli nauczyciel powołany w skład ZN nie może wziąć udziału w egzaminie, przewodniczący SZN powołuje w zastępstwie innego nauczyciela i zamieszcza stosowną informację w protokole zbiorczym etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZN Ostateczny termin - 18 maj 2012 r. (można wprowadzać korekty powołań, a wydruki dołączać jako aneksy) Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły Wpisać wszystkich nauczycieli, którzy będą powoływani do ZN Nauczyciele Dla każdej sali przypisać nauczycieli, którzy będą w składzie ZN Nauczyciele w salach EGZAMINY Powoływanie ZN, ZNEP, ZE Wydruk powołania pozostaje w dokumentacji szkolnej

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Szkolenie dla członków szkolnego ZN nie później niż na 1 tydzień przed egzaminem  Przypomnienie zasad postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i odebranie od uczestników szkolenia podpisanych oświadczeń o przestrzeganiu procedury postępowania z tymi materiałami.  Przedstawienie przewodniczącym i członkom ZN:  listy zadań i obowiązków,  informacji o zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  informacji dotyczących przygotowania sali/sal dla zdających,  wzoru protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sali i sposobu wypełniania go.

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Odbiór przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi  Odbiór zamówionych arkuszy osobiście przez PSZN lub upoważnioną do tego osobę (druk EZ-4),  Podpisanie przez PSZN i upoważnioną osobę druku oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (druk EZ-3) i włączenie go do dokumentacji szkolnej,  Przy odbiorze przesyłki od dystrybutora należy sprawdzić, czy:  przesyłka nie jest uszkodzona/naruszona,  specyfikacja dotycząca zawartości przesyłki obejmuje wszystkie zawody,  w których będzie się odbywał egzamin, a liczba kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych odpowiada liczbie zdających,  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy powiadomić dystrybutora i dyrektora OKE.

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przygotowanie zwrotnych kopert bezpiecznych  Po odebraniu przesyłki należy wyjąć z niej zwrotne koperty bezpieczne.  W każdej kopercie należy obciąć róg tak, aby można było po zapakowaniu do niej kart odpowiedzi, przeliczyć je. Odciąć ok. 3 cm 

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przypomnienie  W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi.  Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu zawodowego, nie można wnosić kalkulatorów oraz żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rozpoczęcie egzaminu

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przerwanie egzaminu W przypadku:  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub  wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub  zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu zawodowego, przewodniczący Szkolnego Zespołu Nadzorującego przerywa egzamin zdającego i unieważnia odpowiedni etap egzaminu tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu etapu pisemnego egzaminu zawodowego zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu w sali.

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dokumentacja : Kod szkoły……... Specyfikacja dostawy Oryginały list zdających w salach, 2 egzemplarze protokołu zbiorczego (wydruk z OBIEG), Oryginały protokołów przebiegu etapu pisemnego egzaminu w sali, Oryginał arkusza obserwacji Oryginał protokołu zdarzenia Oświadczenia zdających o rezygnacji wraz z arkuszami i kartąmi odpowiedzi Oryginały decyzji o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu wraz z unieważnionymi karatami odpowiedzi i arkuszami, Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata, finalisty olimpiady, Obligatoryjnie Jeśli są Spakowanie dokumentacji po etapie pisemnym

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spakowanie pakietu do POP Dokumentacja :Kod szkoły…... Uszkodzone arkusze Niewykorzystane arkusze Niewykorzystane karty odpowiedzi Niewykorzystane koperty bezpieczne

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie lipiec 2012

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy egzaminów  Etap praktyczny  Etap praktyczny – zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne rozpoczęcie egzaminów 2 lipca 2012 r. dystrybucja materiałów egzaminacyjnych 29 czerwca 2012 r. Jeśli materiały przygotowane osobno na każdą zmianę i spakowane do osobnych kopert przez dystrybutora Jeśli materiały przygotowane osobno na każdą zmianę i spakowane do osobnych kopert przez dystrybutora Nie ma przepakowywania w ośrodku egzaminacyjnym

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZE Nauczyciele w salach Wymiana egzaminatorów skierowanych do OE przez OKE możliwa wyłącznie po konsultacjach z pracownikami WEZ OKE w Krakowie Wymiana egzaminatorów skierowanych do OE przez OKE możliwa wyłącznie po konsultacjach z pracownikami WEZ OKE w Krakowie

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powołanie ZE - wydruk Wydruk powołania ZE wraz z harmonogramem egzaminów w sali Nauczyciele w salach Wydruk korekty powołania ZE na daną zmianę, w danym w danej sali – dołączyć do powołania

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania KOE - przed egzaminem  Kierowanie przygotowaniem ośrodka do egzaminu  Wyznaczenie asystentów technicznych i wprowadzenie ich do sytemu umów  Zorganizowanie pracy Zespołów Egzaminacyjnych  Przygotowanie dokumentacji  Opracowanie wewnętrznych harmonogramów

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ustalanie harmonogramu Logowanie do systemu OBIEG kodem OE Egzaminy Ustalanie harmonogramu etapu praktycznego Lista zawodówZawód W systemie OBIEG jest dostępny harmonogram ramowy

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Układanie harmonogramu przystępowania zdających do egzaminu Temat 1 – ZE 1 S1S2S3 Temat 2 – ZE 2 S1S2S3 Temat 3 - ZE3 S1S2S3

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania KOE - przed egzaminem  Sprawdzenie 1 dzień przed egzaminem  spełnienia wymogów bhp na stanowiskach egzaminacyjnych w poszczególnych salach /miejscach egzaminowania,  działania maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury przeznaczonych do wykorzystania podczas egzaminu,  wyposażenia stanowisk i zaopatrzenia w materiały (produkty) do wykonania zadań, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE,  przygotowania innych pomieszczeń związanych z przeprowadzaniem egzaminu,  przygotowania pomieszczeń/miejsc do przeprowadzenia egzaminu oraz stanowisk egzaminacyjnych,  zabezpieczenia pomieszczeń/miejsc, w których przeprowadzany będzie egzamin.

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania KOE - w dniu egzaminu  Sprawdzenie :  stanu osobowego zespołów egzaminacyjnych, ewentualne podjęcie decyzji o uzupełnienie składu zespołów egzaminacyjnych,  nienaruszalności kopert z materiałami egzaminacyjnymi dla danej zmiany – w obecności członków zespołów egzaminacyjnych.  Przekazanie zespołom egzaminacyjnym:  kopert z zestawami egzaminacyjnymi,  skoroszytów z listą obecności i protokołami przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali, drukami: rezygnacji z egzaminu, przerwania egzaminu,  naklejek (zdających i OE),  kart do losowania oraz identyfikatorów dla zdających i egzaminatorów,  kopert do pakowania dokumentacji po egzaminie.

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania ZE - w dniu egzaminu  Sprawdzenie obecności zdających oraz ich tożsamości, posiadania przez nich ubrania i obuwia roboczego.  Przeprowadzenie losowania stanowisk egzaminacyjnych  Wpisanie danych zdających w danej sali/pomieszczeniu do protokołu przebiegu etapu praktycznego oraz numerów wylosowanych stanowisk  Poinformowanie zdających o przebiegu etapu praktycznego egzaminu i przysługujących im prawach.  Przejście zdających i zespołu egzaminacyjnego do sali/pomieszczenia egzaminacyjnego i w razie potrzeby ponowne sprawdzenie tożsamość zdających.  Wskazanie zdającym stanowisk egzaminacyjnych, zgodnie z wylosowanymi numerami.  Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego i odebranie od zdających potwierdzenia (podpis zdającego w protokole).

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania ZE  Rozdanie zdającym arkuszy egzaminacyjnych z dwoma formularzami Plan działania a egzaminatorom arkuszy obserwacji  Polecenie zdającym  dokładnego zapoznania się z informacją dla zdającego zawartą na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,  zapoznania się z treścią zadania egzaminacyjnego i stanowiskiem egzaminacyjnym (20 minut od momentu zapoznania się zdających z informacją dla zdającego) W tym czasie zdający nie wypełniają żadnej dokumentacji dotyczącej zadania egzaminacyjnego i nie rozpoczynają wykonywania zadania.  Po upływie 20 minut PZE ogłasza rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu i zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia.

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Pakowanie przez ZE materiałów po zmianie egzaminacyjnej  Wypełnione „Plany działania”, arkusze obserwacji, karty obserwacji pakowane są do bezpiecznej koperty na sali egzaminacyjnej.  Koperty są zaklejane w obecności całego zespołu egzaminacyjnego.  Dokumentacja egzaminacyjna i zaklejone bezpieczne koperty przekazywane są KOE. 4 Lista zdających z harmonogramem przystępowania do etapu praktycznego w zawodzie Plany działania Arkusze obserwacji Kod OE Miejscowość Data/zmiana

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Aktualny adres siedziby OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37 31-978 Kraków

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie czerwiec 2012

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy egzaminów  Etap praktyczny  Etap praktyczny – technika i szkoły policealne (TiSPol) zawody z czasem trwania 180 min. 19 czerwca 2012 r. godz. 9.00 zawody z czasem trwania 240 min. (zdający tylko piszą pracę egzaminacyjną) 20 czerwca 2012 r. godz. 9.00 dystrybucja materiałów egzaminacyjnych w przeddzień egzaminu

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy egzaminów  Etap praktyczny  Etap praktyczny – TiSPol - czas trwania – 240 min, I zmiana – godz. 9.00 II zmiana - godz. 15.00

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Korekta przydziału do sal = Ustalanie harmonogramu EGZAMINY Ustalanie harmonogramu etapu praktycznego Logowanie do systemu OBIEG kodem OE

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Listy zdających etap praktyczny DANE O UCZNIACH Wydruki Logowanie do systemu OBIEG kodem OE Lista zdających jest do sali

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin na zmianach Przykładowe oznaczenie sali:  zmiana 1 – sala 7.1  zmiana 2 – sala 7.2  zmiana 3 – sala 7.3  zmiana 4 – sala 7.4 7a 7b 7c 7d

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZNEP Ostateczny termin - 18 maj 2012 r. EGZAMINY Powoływanie ZN, ZNEP, ZE Wpisać wszystkie osoby, które będą powoływane do ZNEP Nauczyciele Dla każdej sali przypisać osoby, które będą w składzie ZNEP Nauczyciele w salach Logowanie do systemu OBIEG kodem OE

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZNEP Zakres etapu praktycznego egzaminu Opracowanie projektu realizacji prac Opracowanie projektu realizacji prac i wykonanie określonych prac …. Zawody: Egzamin trwa 180 min. oraz technik handlowiec i technik obsługi turystycznej Egzamin trwa 240 min. oprócz technika handlowca i technika obsługi turystycznej Przewodniczący ZNEP nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem Członkowie ZNEP co najmniej dwóch nauczycieli

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZNEP  Spośród osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub placówce.  Członkiem zespołu nadzorującego etap praktyczny może być także instruktor praktycznej nauki zawodu.  W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela na każdych kolejnych 10 zdających.  W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki.

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Komputer jako dostosowanie warunków egzaminu  Komputer nie może być podłączony do sieci, a drukarka podłączona jest bezpośrednio do komputera.  Na każdej stronie pracy (w nagłówku) musi być wydrukowany numer PESEL zdającego.  Naklejkę z kodem zdający nakleja na „Karcie pracy egzaminacyjnej” i dołącza do niej wydrukowane kartki.  Przewodniczący ZNEP przy odbiorze pracy od zdającego, na „Karcie pracy egzaminacyjnej”, w uwagach wpisuje „praca pisana na komputerze”.  Informacja o tym fakcie musi być odnotowana w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali.

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rozpoczęcie egzaminu 8.00 Odprawa z członkami ZNEP Przekazanie PZNEP dokumentacji Sprawdzenie dokumentu tożsamości i upoważnienia obserwatora 8.30 Ewentualne uzupełnienie składów ZNEP Wpuszczanie zdających do sal i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego („zawody z wykonaniem”) Przekazanie zestawów egzaminacyjnych do sal 9.00 Rozdanie zestawów egzaminacyjnych zdającym Sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych Ewentualna wymiana arkuszy lub za zgodą Dyr. OKE powielenie arkuszy Zapoznanie się zdających z instrukcją i naklejenie naklejek z nr PESEL 9.xx Zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu Przez 20 min zdający zapoznają się ze stanowiskiem i zadaniem („zawody z wykonaniem”) 9.xx Rozpoczęcie rozwiązywania zadania przez zdających +20 min

47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej ani z nich korzystać. UWAGA!

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zdający zapisuje rozwiązanie zadania egzaminacyjnego tylko w „Karcie pracy egzaminacyjnej”. Nie będą oceniane rozwiązania na załączonych dodatkowych kartkach. Przewodniczący ZNEP informuje o tym zdających przed rozpoczęciem egzaminu. UWAGA!

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Postępowanie w sytuacjach szczególnych  W przypadku braku naklejki zdającego:  wpisać nr PESEL w wyznaczonych miejscach  nakleić naklejkę z kodem OE, a w przypadku braku wpisać kod OE w miejscu przeznaczonym na naklejkę  W przypadku błędnego nr PESEL na naklejce:  wpisać poprawny nr PESEL w wyznaczonych miejscach  nakleić naklejkę, przekreślić na niej nr PESEL  odnotować ten fakt w protokole przebiegu etapu praktycznego w sali i w protokole zbiorczym

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W przypadku:  niesamodzielnej pracy zdającego,  zakłócenia przebiegu egzaminu, przewodniczący ZNEP:  przerywa zdającemu etap praktyczny,  odbiera od niego kartę pracy egzaminacyjnej, kartę oceny i arkusz egzaminacyjny,  nakazuje mu opuszczenie miejsca egzaminu,  wypełnia decyzję o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu etapu praktycznego  odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali. Postępowanie w sytuacjach szczególnych

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W przypadku naruszenia przez zdającego przepisów bhp w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu przewodniczący ZNEP:  udziela ustnego upomnienia i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali. Jeżeli zdający nadal narusza przepisy bhp, to przewodniczący ZNEP :  przerywa zdającemu etap praktyczny,  odbiera od niego arkusz i kartę pracy egzaminacyjnej z kartą oceny,  nakazuje mu opuszczenie miejsca egzaminu,  wypełnia decyzję o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu etapu praktycznego  odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali. Postępowanie w sytuacjach szczególnych

52 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W przypadku rezygnacji zdającego z wykonywania zadania egzaminacyjnego w dowolnej fazie etapu praktycznego, przewodniczący ZNEP:  odbiera od niego oświadczenie o rezygnacji (druk EZ-8),  odbiera od niego kartę pracy egzaminacyjnej, kartę oceny i arkusz egzaminacyjny,  nakazuje mu opuszczenie miejsca egzaminu,  odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali. Postępowanie w sytuacjach szczególnych

53 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uwagi do kodowania prac

54 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Opis bezpiecznych kopert z pracami Po odebraniu od PZNEP kopert bezpiecznych z pracami zdających KOE powinien ponumerować koperty w obrębie każdego zawodu wg wzoru: numer koperty z liczba kopert W przypadku braku naklejki z kodem OE należy kod OE wpisać ręcznie, nie przyklejać naklejek innych szkół Numer koperty Liczba kopert w danym zawodzie

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wysyłanie prac do OKE  Prace są pakowane i wysyłane do OKE po każdym egzaminie/ zmianie POCZTEX-em  Gdy POCZTEX nie dojedzie do OE po 2 zmianie, przygotowaną do wysyłki paczkę należy zabezpieczyć i wysłać w dniu następnym, przy czym jeżeli w OE w tym dniu:  odbywa się ranna zmiana egzaminu paczkę należy dołączyć do przesyłki przygotowywanej po tej zmianie,  nie odbywa się egzamin na rannej zmianie paczkę należy wysłać możliwie wcześnie rano.

56 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

57 Operacje w systemie UMOWYkto? jak się logować? kiedy?co? KOE Kodem i hasłem OE (jak do OBIEG) przed egzaminemdodanie osób do projektu po egzaminie w danym OE wydruk i wręczenie zaświadczeń o wykonanej pracy osoby z którymi będzie zawierana umowa własnym kodem i hasłem przed egzaminem aktualizacja danych i wydruk oświadczenia wydruk umów po wszystkich egzaminach wydruk rachunków przesłanie do OKE kompletu podpisanych dokumentów: (umowa +rachunek +oświadczenie o zgodności danych)

58 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Serwis Moodle  W serwisie „Moodle – Egzaminy” dostępne są materiały pomocne przy organizowaniu etapu pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego.  W serwisie zamieszczone zostały i są na bieżąco aktualizowane dokumenty opisujące wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych do etapu praktycznego w wybranych zawodach kształconych w TiSPol.

59 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W tym miejscu znajduje się odnośnik do plików z opisami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach W tym miejscu znajduje się odnośnik do plików z opisami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach

60 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W trakcie sesji egzaminacyjnej na forum serwisu na bieżąco nadawane będą komunikaty związane z organizacją egzaminu

61 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Klucz do kursu konieczny do pierwszego zalogowania to: „sesja2012” Prosimy o przekazanie go osobom, które będą przygotowywać stanowiska egzaminacyjne. Klucz do kursu konieczny do pierwszego zalogowania to: „sesja2012” Prosimy o przekazanie go osobom, które będą przygotowywać stanowiska egzaminacyjne.

62 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyny OKE  Instrukcja obsługi systemu OBIEG  Biuletyny dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminów:  Organizacja etapu pisemnego  Organizacja etapu praktycznego TiSPol  Organizacja etapu praktycznego ZSZ i SPol

63 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Lokalizacja biuletynów – strona OKE

64 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Lokalizacja biuletynów  Instrukcja obsługi systemu OBIEG  Biuletyny dotyczące organizacji egzaminów Strona OKE Egzamin zawodowy Organizacja egzaminu

65 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Lokalizacja biuletynów - MOODLE Klucz dostępny w OBIEG-u

66 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Lokalizacja biuletynów  Organizacja egzaminów Strona OKE Egzamin zawodowy Kursy Moodle Egzaminy Organizacja egzaminów w technikach i szkołach policealnych Organizacja egzaminu w zasadniczych szkołach zawodowych Klucz dostępny w OBIEG-u

67 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Czerwiec 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google