Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015 rok."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015 rok

2 Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 1. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego  z wykorzystaniem elektronicznego systemu lub  z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy i kart odpowiedzi 2. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego

3 Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed egzaminem  Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły  Absolwent składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej wraz z oryginałem ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację, z zakresu której zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego

4 Do części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu uczeń przystępuje w szkole do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył

5 Warunki zdania egzaminu Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

6 Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ten jest ostateczny.

7  Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie  Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową

8 Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenie do Dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji wskazującej na nauszenie przepisów. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

9 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku:  Stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań  Wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej lub korzystania podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego oraz materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora OKE  Zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu

10 Ponowne przystąpienie do egzaminu Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym, że:  Uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego

11 Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

12 Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i składa się z 40 pytań zamkniętych - odbędzie się 8 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00

13 Organizacja części pisemnej  W dniu egzaminu zdający zgłoszą się do szkoły co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu  Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali  Do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, a na część pisemną również kalkulatorów oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów

14  O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej

15  Po otrzymaniu arkuszy zdający: - zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zadającego” na pierwszej stronie arkusza, - wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają nr pesel, - przyklejają naklejki z nr pesel zgodnie z instrukcją przewodniczącego, - nie podpisują kart odpowiedzi.

16  Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy.  Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczoną godziną zakończenia egzaminu lub chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki.  Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu PZN informuje zdających, ile czasu zostało do zakończenia egzaminu.

17  Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin PZN ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.  Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności poprawność kodowania  Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.

18 Informatyk – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - E.12 (wk) Część praktyczna egzaminu – 11,12,13 luty 2015 r. Zmiany 8:00 i 12:00 Sala 106 Czas trwania egzaminu 150 minut

19 Technik Hotelarstwa – T.11 (d) Technik obsługi turystycznej – T.13 (d) Część praktyczna egzaminu – 15 stycznia 2015 r. (czwartek) Godz. 9:00 Sala SS Czas trwania egzaminu 150 minut

20 Technik ekonomista – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - A.35 (dk) Część praktyczna egzaminu – 14 stycznia 2015r (środa) Godz. 9:00 Sala 103, 104 Czas trwania egzaminu 180 minut

21 Technik technologii żywności Produkcja wyrobów cukierniczych – T.04 (w) Część praktyczna egzaminu – 2, 4 luty 2015r (poniedziałek, środa) Zmiana 8:00, 12:00, 16:00 Sala 13 Czas trwania egzaminu 150 minut

22 Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 27 marca 2015 roku

23 Informacje na stronie http://www.oke.krakow.pl/ Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie http://www.zsht.pl/


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google