Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Styczeń 2009 1 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Styczeń 2009 1 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE."— Zapis prezentacji:

1 styczeń DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

2 styczeń PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 2007 r. Nr 124, poz. 860) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU z 2003 r. Nr 49, poz. 411 ze zmianami – DzU z 2005 r. Nr 66 poz. 580)

3 styczeń PROCEDURA POWOŁANIA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO PSZN – dyrektor szkoły członków szkolnego zespołu nadzorującego (SZN) wyznacza członków zespołów nadzorujących (min. 2 osoby)* wyznacza przewodniczących zespołów nadzorujących (PZN) na 1 miesiąc przed terminem egzaminu powołuje powołuje zespoły nadzorujące egzamin w salach (ZN )** * powyżej 30 osób w sali – 1 członek ZN dodatkowo na każdą rozpoczętą 20 zdających ** nauczyciele zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem, 1 osoba z innej szkoły

4 styczeń PROCEDURA POWOŁANIA ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZAWODOWEGO ( ZSZ) Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego– dyrektor szkoły/ placówki/ pracodawca członków zespołu egzaminacyjnego w zawodzie (ZE) wyznacza członków zespołów egzaminacyjnych (2 osoby)* wyznacza przewodniczących zespołów egzaminacyjnych (PZE)* na 1 miesiąc przed terminem egzaminu powołuje powołuje zespoły egzaminacyjne (ZE )** * członków zespołów egzaminacyjnych powołuje z wykazu egzaminatorów, przekazanego przez dyrektora OKE na 2 miesiące przed egzaminem ** egzaminatorzy w zawodzie, nieuczący zdających w ostatnim roku i niebędący ich wychowawcami

5 styczeń PROCEDURA POWOŁANIA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZAWODOWEGO (TECHNIKUM, SP) KOE – dyrektor szkoły zespół nadzorujący etap praktyczny (ZNEP) wyznacza członków zespołów nadzorujących etap praktyczny (min 2 osoby)* wyznacza przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP) na 1 miesiąc przed terminem egzaminu powołuje powołuje zespoły nadzorujące egzamin w salach (ZNEP )** * powyżej 20 osób w sali – 1 członek ZNEP dodatkowo na każdą rozpoczętą 10 zdających ** egzaminatorzy i nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, nieuczący zdających w ostatnim roku szkolnym i niebędący ich wychowawcami, 1 osoba z innej szkoły

6 styczeń Stwierdza uprawnienia zdającego do zwolnienia z egzaminu- (finaliści, laureaci) Przeprowadza szkolenie dla członków SZN Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Etap pisemny egzaminu – zadania przewodniczącego SZN Odbiera i sprawdza przesyłkę z OKE zawierającą: listy zdających, naklejki z PESELEM zdającego i numerem identyfikacyjnym szkoły, informacje o dystrybucji, pakowaniu i redystrybucji Informuje zdających i nauczycieli o terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminu Odbiera zestawy i sprawdza ich zgodność z zapotrzebowaniem i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem PSZN Do powołuje zespoły nadzorujące w salach i wyznacza PSZN Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu Na podstawie listy otrzymanej z OKE przygotowuje wykaz zdających w poszczególnych salach

7 styczeń Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Etap pisemny egzaminu – zadania przewodniczącego SZN (w dniu egzaminu) Sprawdza nienaruszenie arkuszy egzaminacyjnych Sprawdza kompletność ZN Otwarcie pakietów z materiałami egzaminacyjnymi Przekazuje przewodniczącym ZN w obecności przedstawicieli zdających: listy zdających w danej sali wykaz zdających, którym dostosowano warunki i formę egzaminu druki protokołów bezpieczne koperty arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi PSZN

8 styczeń Wejście zdających do sali egzaminacyjnej Rozdanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzenie tożsamości zdającego Rozpoczęcie i przebieg egzaminu nikomu nie wolno wnosić żadnych środków łączności ani z nich korzystać Przypomnienie zdającym o obowiązku sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych, sposobie kodowania oraz zasadach oddawania prac Zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu członkowie ZN nie mogą komentować i wyjaśniać zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym wychodzenie zdających z sali podczas egzaminu tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach Podjęcie decyzji o przerwaniu egzaminu zdającego – szczególne przypadki

9 styczeń Odebranie kart odpowiedzi od zdających Porządkowanie, kompletowanie i pakowanie prac Zakończenie egzaminu Sprawdzenie poprawności kodowania zgodnie z informacją Dyrektora OKE w obecności przedstawiciela zdających, którego nazwisko umieszczamy w protokole przebiegu egzaminu w sali Uwaga: Arkusze egzaminacyjne zdających pozostają w szkole

10 styczeń Wypełnia i nakleja zdający Karta odpowiedzi – etap pisemny

11 styczeń Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych - etap pisemny w obecności przedstawiciela zdających bezpieczna koperta karty odpowiedzi max 50 szt. pozostałe materiały niewykorzystane arkusze arkusze zdających, którym przerwano egzamin z decyzją arkusze zdających, którzy przerwali egzamin oryginalne listy zdających z OKE protokoły przebiegu egzaminu PSZN

12 styczeń Lista uczniów którzy ukończyli szkołę technik ekonomista341[02] Dokumentacja

13 styczeń Protokół zbiorczy etapu pisemnego zawiera: Załączniki: 1. protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z poszczególnych sal egzaminacyjnych, 2. oryginalne listy zdających otrzymane z OKE, 3. oświadczenia zdających o rezygnacji ze zdawania egzaminu wraz z materiałami egzaminacyjnymi, 4. decyzje o przerwaniu egzaminu z zestawem egzaminacyjnym zdającego, któremu unieważniono egzamin, 5. wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się, zrezygnowali lub którym przerwano etap pisemny, 6. karty odpowiedzi, 7. uwierzytelnione kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Liczba załączników: ………… Pozostają w szkole kopie: 1. protokołów przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (zbiorcze i z sal), 2. list zdających, 3. oświadczeń zdających, protokołów przerwania i decyzji, 5. wykazu absolwentów, którzy nie zgłosili się, zrezygnowali i którym przerwano etap pisemny,

14 styczeń powołuje ZE na podstawie wykazu egzaminatorów z OKE Przeprowadza szkolenie dla członków ZNEP i ZE Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Etap praktyczny egzaminu – zadania kierownika ośrodka egzaminacyjnego Odbiera i sprawdza przesyłkę z OKE zawierającą: listy zdających, naklejki z PESELEM zdającego i numerem identyfikacyjnym szkoły, informacje o dystrybucji, pakowaniu i redystrybucji Informuje zdających, członków ZNEP, ZE o terminach, miejscach i godzinach rozpoczęcia egzaminu Odbiera zestawy, sprawdza ich zgodność z zapotrzebowaniem i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem KOE Informuje o pomocach, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu Do powołuje zespoły nadzorujące etap praktyczny i wyznacza przewodniczącego ZNEP

15 styczeń Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Etap praktyczny egzaminu - zadania kierownika ośrodka egzaminacyjnego Na podstawie listy otrzymanej z OKE przygotowuje wykaz zdających z podziałem na sale, zmiany i dni egzaminowania KOE Nadzoruje przygotowanie stanowisk do przeprowadzenia egzaminu w zawodach z wykonaniem (TECHNIKUM i SP) Kontroluje przygotowanie właściwych pomocy, maszyn, narzędzi i surowców (ZSZ) Opracowuje wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu w zawodach robotniczych

16 styczeń Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Etap praktyczny egzaminu - zadania KOE (w dniu egzaminu) Sprawdza nienaruszenie arkuszy egzaminacyjnych w obecności zdającego Sprawdza kompletność (obecność) ZNEP i ZE Przekazuje przewodniczącym ZNEP i ZE w obecności przedstawicieli zdających: listy zdających w danej sali wykaz zdających, którym dostosowano warunki i formę egzaminu druki protokołów bezpieczne koperty arkusze egzaminacyjne i karty pracy egzaminacyjnej KOE

17 styczeń Wejście zdających do sali egzaminacyjnej Rozdanie zestawów egzaminacyjnych zdający powinien posiadać przybory do pisania oraz pomoce określone w komunikacie Dyrektora CKE Rozpoczęcie i przebieg egzaminu Przypomnienie zdającym o obowiązku sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych, sposobie kodowania oraz zasadach oddawania prac Zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nikomu nie wolno wnosić żadnych środków łączności ani z nich korzystać sprawdzenie tożsamości zdającego członkowie ZNEP nie mogą komentować i wyjaśniać zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym wychodzenie zdających z sali podczas egzaminu tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach Podjęcie decyzji o przerwaniu egzaminu zdającego – szczególne przypadki Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego

18 styczeń kompletowanie i pakowanie prac Zakończenie egzaminu zgodnie z informacją Dyrektora OKE w obecności przedstawiciela zdających, którego nazwisko umieszczamy w protokole przebiegu egzaminu w sali Sprawdzenie poprawności kodowania Odebranie od zdających zakodowanych kart pracy egzaminacyjnej, kart oceny Uwaga: Arkusze egzaminacyjne zdających - technikum i szkoła policealna pozostają w ośrodku

19 styczeń Karta pracy egzaminacyjnej- etap praktyczny

20 styczeń Wypełnia i nakleja zdający Wypełnia egzaminator na etapie sprawdzania pracy egzaminacyjnej karta oceny- etap praktyczny

21 styczeń Zasadnicza Szkoła Zawodowa karta obserwacji- etap praktyczny Wypełnia egzaminator Wypełnia i nakleja zdający

22 styczeń Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych - etap praktyczny - Technikum i SP bezpieczna koperta karty pracy egzaminacyjnej karty oceny w obecności przedstawiciela zdających max 30 szt. pozostałe materiały niewykorzystane arkusze arkusze zdających, którym przerwano egzamin arkusze zdających, którzy przerwali egzamin z decyzją oryginalne listy zdających z OKE protokoły przebiegu egzaminu KOE

23 styczeń Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych - etap praktyczny - ZSZ bezpieczna koperta arkusze obserwacji karty obserwacji w obecności przedstawiciela zdających po każdej zmianie w danym dniu KOE pozostałe materiały arkusze egzaminacyjne arkusze zdających, którym przerwano egzamin z decyzją arkusze zdających, którzy przerwali egzamin oryginalne listy zdających z OKE protokoły przebiegu egzaminu niewykorzystane arkusze

24 styczeń Dokumentacja technik ekonomista341[02] Lista uczniów którzy ukończyli szkołę

25 styczeń Protokół zbiorczy etapu praktycznego zawiera: Załączniki: 1. protokoły etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ze zmian i dni egzaminu, 2. oryginalne listy zdających otrzymane z OKE, 3. oświadczenia zdających o rezygnacji ze zdawania egzaminu wraz z materiałami egzaminacyjnymi, 4. decyzje o przerwaniu egzaminu z zestawem egzaminacyjnym zdającego, 5. wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się, zrezygnowali i którym przerwano etap praktyczny, 6. arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji lub arkusze egzaminacyjne, Karty pracy egzaminacyjnej i karty oceny, Liczba załączników: ………… W ośrodku pozostają kopie: 1. protokołów etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ze zmian i dni egzaminu, 2. list zdających, 3. oświadczeń zdających o rezygnacji ze zdawania egzaminu i decyzji o przerwaniu egzaminu, 5. wykazu absolwentów, którzy nie zgłosili się, zrezygnowali i którym przerwano etap praktyczny,

26 styczeń Przekazanie prac po egzaminie Zawsze w dniu egzaminu KOE przesyła do Zawsze w dniu egzaminu KOE przesyła do OKE Pocztexem zgodnie z przekazaną informacją niewykorzystane arkusze i karty odpowiedzi niewykorzystane bezpieczne koperty kopie specyfikacji protokół zbiorczy z załącznikami Przesyłka zawiera: prace zdających

27 styczeń Wyniki egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wysyła do szkół macierzystych Dyplomy wystawione z datą 27 lutego 2009r. Suplementy w wersji polskiej i angielskiej

28 styczeń TERMIN EGZAMINU ZAWODOWEGO Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ustala dyrektor CKE. 13 stycznia 2009 r. godz etap pisemny etap praktyczny zgodnie z harmonogramem od 20 stycznia 2009r – ZSZ stycznia 2009 r. – T i SP godz – I zmiana godz – II zmiana zmiany dotyczą zawodów: t. informatyk, t. rachunkowości, t. prac biurowych, t. dentystyczny, ratownik medyczny, t. mechanizacji rolnictwa. Uwaga: tylko technik dentystyczny ma egzamin praktyczny 15 i 16 stycznia 2009 zgodnie z ustalonymi zmianami.

29 styczeń Zawody z wykonaniem na stanowisku-TECHNIK 1. Technik prac biurowych Wykonanie zadania z użyciem komputerów Wykonanie zadania z użyciem komputerów 2. Technik informatyk (asystent techniczny wprowadza do komputerów usterkę przed każdą zmianą) Usunięcie usterki Usunięcie usterki Wydruk – sposób rozwiązania problemu Wydruk – sposób rozwiązania problemu 3. Technik rachunkowości (opiekun pracowni wprowadza dane do oprogramowania finansowo- księgowego znajdującego się w pracowni) Rozwiązanie projektu, wykonanie zadania Rozwiązanie projektu, wykonanie zadania Wydruk rozwiązania Wydruk rozwiązania

30 styczeń Zawody z wykonaniem na stanowisku- TECHNIK 4. Technik mechanizacji rolnictwa Rozwiązanie projektu, wykonanie zadania Rozwiązanie projektu, wykonanie zadania Wykonanie pracy na elemencie wcześniej przygotowanym przez ośrodek Wykonanie pracy na elemencie wcześniej przygotowanym przez ośrodek 5. Ratownik medyczny Rozwiązanie projektu, Rozwiązanie projektu, Wykonanie zadania z użyciem fantomu Wykonanie zadania z użyciem fantomu 6. Technik dentystyczny Rozwiązanie projektu i wykonanie praktyczne zadania Rozwiązanie projektu i wykonanie praktyczne zadania Wykonanie pracy na dostarczonym modelu Wykonanie pracy na dostarczonym modelu

31 styczeń PROCEDURA UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących naruszenia przepisów jego przeprowadzania, zaginięcia lub zniszczenia dokumentacji i niemożliwości ustalenia wyników egzaminu,, stwierdzenia niesamodzielności rozwiązania zadań przez absolwentów, W powyższych przypadkach Dyrektor OKE: powołuje zespół ekspertów w celu opracowania dokumentacji i wydania opinii na temat danej sprawy, dokumentację sprawy przesyła do Dyrektora CKE i w porozumieniu z nim podejmuje decyzję o ewentualnym unieważnieniu egzaminu


Pobierz ppt "Styczeń 2009 1 DOSKONALENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google