Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

22 maja 2014 r. 23 maja 2014 r..  Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  Rozporządzenie MEN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "22 maja 2014 r. 23 maja 2014 r..  Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  Rozporządzenie MEN."— Zapis prezentacji:

1 22 maja 2014 r. 23 maja 2014 r.

2  Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.  Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz zmiana rozp. z 16 października 2012 r.  Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

3 Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozp. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

4  Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 r. zmieniające rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.  Rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

5  Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 z 2007 r., poz. 562 z późniejszymi zmianami) oraz  Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku.

6  Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  Część pisemna egzaminu trwa 60 minut  Korzystanie z kalkulatorów w części pisemnej jest niedozwolone.

7  Termin: 16 czerwca 2014 r. godz.10:00  Czas trwania: 60 minut  Sale gimnastyczne lub inne sale  Przychodzicie w tym dniu do szkoły o godz.9:00  Po zakończonym egzaminie macie lekcje wg planu od 5 godz. lekcyjnej  Ustawiacie się przed salą egzaminacyjną zgodnie z listami umieszczonymi na drzwiach

8  Wchodząc do sali pokazujecie dokument ze zdjęciem (dowód lub legitymację) i podpisujecie się na liście Hermesa  Losujecie miejsce  Odbieracie naklejkę na kartę odpowiedzi części pisemnej  Odbieracie kartę identyfikacyjną z nr PESEL, nazwiskiem i imieniem, nazwą zawodu, oznaczeniem kwalifikacji

9  Do arkusza dołączona jest Karta Odpowiedzi  Arkusz zawiera 40 zadań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawdziwa  Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź możecie uzyskać 1 pkt.  Aby zdać część pisemną trzeba uzyskać minimum 20 pkt.  Oddajecie tylko Kartę Odpowiedzi

10  Z sali egzaminacyjnej nie wychodzicie  Postępowanie w przypadku ukończenie pracy wcześniej  Postępowanie w przypadku rezygnacja ze zdawania części pisemnej

11  W części praktycznej egzaminu dozwolone jest korzystanie tylko z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w informacji zawartej w Wyposażeniach lub Wskazaniach do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych..

12  d  dk  w  wk-rezultatem końcowym jest usługa, dokumentacja powstająca z wykorzystaniem komputera  w,wk – egzamin przeprowadzany jest z egzaminatorem w ośrodku egzaminacyjnym  w, wk, dk – wymagany jest asystent techniczny

13  Liczba zmian  zmiana I godz. 8:00  zmiana II godz. 12:00  zmiana III godz. 16:00  Egzamin trwa 150 minut

14  Przychodzicie do szkoły 30 minut przed rozpoczęciem zmiany  Pokazujecie dokument (dowód lub legitymację szkolną) i podpisujecie się na liście Hermesa  Przed wejściem do sali losujecie stanowisko egzaminacyjne  Otrzymujecie dwie naklejki (na Arkusz i Kartę Oceny)  Otrzymujecie również Kartę Identyfikacyjną

15  Zdającym przysługuje dodatkowo 10 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.  W czasie tych 10 minut zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją.  W tym czasie nie mogą rozpocząć rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

16  Z sali egzaminacyjnej nie wychodzicie  Postępowanie w przypadku ukończenie pracy wcześniej  Postępowanie w przypadku rezygnacja ze zdawania części praktycznej

17


Pobierz ppt "22 maja 2014 r. 23 maja 2014 r..  Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  Rozporządzenie MEN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google