Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych ZSZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych ZSZ"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych ZSZ
Warszawa, 31 maja 2012

2 Program spotkania Zadania i obowiązki KOE
Organizacja i przebieg egzaminu w sesji letniej 2012 Dystrybucja i redystrybucja materiałów Nowe wzory umów Rozliczenie kosztów ośrodka egzaminacyjnego 2

3 § 127 ust. 1 Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy […], zwanych dalej „ośrodkiem egzaminacyjnym” odpowiada dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik, zwany dalej „kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego”. § 111 ust. 8 pkt 2 Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów odpowiada w przypadku etapu praktycznego kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE). 3

4 Zadania i obowiązki kierownika ośrodka egzaminacyjnego
Powołanie Zastępcy Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego. Powołanie Zespołów Egzaminacyjnych. Zapoznawanie egzaminatorów z harmonogramem egzaminu. Zapewnienie wyposażenia stanowisk (sprzętu, narzędzi, materiałów...) do wykonania zadań egzaminacyjnych.

5 Zadania i obowiązki kierownika ośrodka egzaminacyjnego
Zapewnienie sprawności maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury potrzebnych podczas egzaminów. Zapewnienie obecności w OE osób nadzorujących prawidłową pracę maszyn, urządzeń i aparatury. Korygowanie list zdających przydzielonych do ośrodka oraz wewnętrznego harmonogramu etapu praktycznego egzaminu. Zapewnienie przeszkolenia zdających w zakresie bhp.

6 Zadania i obowiązki kierownika ośrodka egzaminacyjnego
Zapewnianie obecności trzech egzaminatorów na każdej zmianie egzaminu. Koordynowanie pracy egzaminatorów zgodnie ze wskazaniami OKE. Zapewnienie ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Dbanie o bezpieczny przebieg egzaminu.

7 Zadania i obowiązki kierownika ośrodka egzaminacyjnego
Zgłaszanie kierownikowi WEZ wszelkich okoliczności zakłócających przygotowania do egzaminu lub jego przebieg. Przygotowanie dokumentów i wypełnienie druków niezbędnych do przekazania dokumentacji egzaminacyjnej do OKE. Przekazanie dokumentacji egzaminacyjnej bezpośrednio po zakończeniu sesji egzaminacyjnej w OE do OKE. Rozliczenie OE po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

8 Skład zespołu egzaminacyjnego (ZE)
trzech egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora OKE – członkowie ZE przewodniczący (wyznaczony przez KOE spośród członków ZE) W skład ZE nie mogą wchodzić egzaminatorzy będący nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki. 8

9 Czas trwania etapu praktycznego
180 minut dla absolwentów, o których mowa w „Procedury .. rozdział I pkt. 1.11” czas trwania egzaminu może być przedłużony, jednak nie więcej niż o 30 minut (na podstawie wydanej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) zdającym przysługuje dodatkowych 20 minut – na zapoznanie się z treścią zadania, dokumentacją, stanowiskiem egzaminacyjnym i wyposażeniem 9

10 Co zdający przynosi na egzamin praktyczny?
dowód tożsamości odzież ochronną aktualną książeczkę zdrowia (jeżeli jest to wykazane w Informatorze dla zawodu) 10

11 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
Wszystkie materiały egzaminacyjne są niejawne w tym również: wskazania do przygotowania stanowisk informacje o wyposażeniu stanowisk Nie wolno otwierać niewykorzystanych na egzaminie materiałów (np. osób nieobecnych). Zdający nie mogą po etapie praktycznym zabierać ze sobą Arkuszy egzaminacyjnych. 11

12 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
Do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji (wypełniają oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów niejawnych Załącznik II.4., Procedury…) są zobowiązani: kierownik ośrodka egzaminacyjnego - KOE, przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego - ZE, osoby upoważnione do odbioru materiałów, asystenci techniczni. 12

13 Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu w sesji letniej 2012
od 2 lipca (poniedziałek) do 21 lipca (sobota) I zmiana – godz. 9.00 II zmiana – godz 13

14 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych
Dostawa materiałów egzaminacyjnych przez kuriera: 29 czerwca (w piątek) w godzinach 800– 1200 14

15 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – sposób pakowania
Arkusze egzaminacyjne oddzielnie dla każdego zawodu i wersji zadania, Arkusze Obserwacji oddzielnie dla każdego zawodu i wersji zadania, Karty Obserwacji łącznie dla wszystkich zawodów występujących w ośrodku egzaminacyjnym, Koperty zwrotne, Dodatkowe materiały (w niektórych zawodach). 15

16 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – odbiór przesyłki
materiały egzaminacyjne odbiera i zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem KOE, w przypadku przesyłki uszkodzonej spisać protokół i powiadomić niezwłocznie Centrum Monitoringu oraz OKE, po odejściu kuriera, otworzyć przesyłkę i sprawdzić zgodność zawartości ze specyfikacją, bez otwierania bezpiecznych kopert, w przypadku braku przesyłki lub niezgodności ze specyfikacją powiadomić niezwłocznie Centrum Monitoringu oraz OKE. 16

17 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – reklamacje odbioru przesyłki
Telefony do Centrum Monitoringu 17

18 Materiały egzaminacyjne stanowiące załączniki do arkuszy egzaminacyjnych zostaną dostarczone w zawodach fryzjer mechanik-monter maszyn i urządzeń monter-elektronik 18

19 Pakowanie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu egzaminu
Po każdej zmianie w zawodzie zapakowanie w pomieszczeniu egzaminacyjnym / miejscu egzaminowania do koperty otrzymanej od dystrybutora: Arkuszy egzaminacyjnych z planami działania Arkuszy obserwacji Kart obserwacji 19

20 Dokumentacja egzaminacyjna – wzory do pobrania ze strony OKE
Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu zawodowego - Załącznik.III.7., Procedury… Protokoły przekazania OKE w Warszawie dokumentacji etapu praktycznego egzaminu ZSZ Uwaga: Protokoły przekazania dostępne na stronie /Egzaminy zawodowe /Procedury 20

21 Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych
od 3 lipca (wtorek) do 23 lipca (poniedziałek) w godz – 15.00 z wyłączeniem sobót i niedziel wyłącznie w siedzibie OKE w Warszawie (salki na parterze za recepcją) 21

22 Umowy Kierownik ośrodka egzaminacyjnego otrzymuje wzory umów dla:
kierownika ośrodka egzaminacyjnego, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członka zespołu egzaminacyjnego, asystenta technicznego. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego NIE NADAJE NUMERÓW umowom. 22

23 Umowy Kierownik ośrodka egzaminacyjnego odsyła niezwłocznie do OKE w Warszawie dwa egzemplarze każdej zawartej umowy z wypełnionymi oświadczeniami i danymi zleceniobiorcy oraz podpisami. Po zakończeniu pracy Kierownik ośrodka egzaminacyjnego przekazuje do OKE w Warszawie wypełnione potwierdzenie wykonania pracy egzaminatorów i asystentów oraz rachunki zleceniobiorców. 23

24 Zasady rozliczania z ośrodkami egzaminacyjnymi po ZSZ
Faktury/rachunki za materiały i surowce wystawiane będą na ośrodek egzaminacyjny. Rozliczenie z OKE w Warszawie notą księgową z kopiami faktur/rachunków z opisem zawierającym: kod ośrodka nazwę zawodu termin przeprowadzania egzaminu pieczęć szkoły/placówki podpis kierownika ośrodka egzaminacyjnego 24

25 Zasady rozliczania z ośrodkami egzaminacyjnymi po ZSZ
Faktury/rachunki za noclegi egzaminatorów należy wystawiać na: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Grzybowska 77, Warszawa NIP Cena za jeden nocleg egzaminatora nie powinna przekroczyć 30zł brutto. Faktura/rachunek z opisem zawierającym: kod ośrodka nazwę zawodu termin przeprowadzania egzaminu nazwiska egzaminatorów daty noclegów pieczęć szkoły/placówki podpis kierownika ośrodka egzaminacyjnego 25

26 Zasady rozliczania z ośrodkami egzaminacyjnymi po ZSZ
osobiście, nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu egzaminu, na podstawie Preliminarza kosztów materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, według wzoru „Rozliczenie ośrodka egzaminacyjnego ZSZ” zgodne z załączonym pismem OKE-WOA /SK/12 26

27 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 77,
tel. (22) tel./fax (22) Wydział Egzaminów Zawodowych tel , , , Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel , Wydział Badań i Analiz tel , 27


Pobierz ppt "Szkolenie Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych ZSZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google