Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja egzaminów zawodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja egzaminów zawodowych"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja egzaminów zawodowych
Wiosna-lato 2014 r. Pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Nie ma nowych elementów. Są tylko nowe kombinacje Gordon Dryden

2 Kluczowe zasady organizacji egzaminu
egzamin zewnętrzny: na egzamin dostarczane są zadania egzaminacyjne zatwierdzone przez CKE w egzaminie uczestniczy przynajmniej jedna osoba z zewnątrz, tzn. nauczyciel z innej szkoły lub egzaminator za organizację egzaminu odpowiada dyrektor szkoły/placówki, który jest przewodniczącym szkolnego zespołu nadzorującego/ przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego/ kierownikiem OE

3 Najważniejsze zadania dyrektora szkoły/placówki
Złożenie wniosków o upoważnienie Zgłoszenie uczniów Zaplanowanie egzaminów (harmonogramy) Powołanie i przeszkolenie zespołów nadzorujących/egzaminacyjnych Odbiór naklejek w POP Przygotowanie sal/miejsc egzaminu, list obecności, druków Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi Nadzorowanie przebiegu egzaminu Zapakowanie i przekazanie do OKE, zgodnie z instrukcją, dokumentacji po egzaminie – po zakończeniu etapu/części egzaminu w zawodzie/kwalifikacji Przekazanie uczniom świadectw potwierdzających kwalifikacje/dyplomów/informacji o wyniku  w dniu ogłoszenia wyników

4 Złożenie wniosków o upoważnienie
do 31 sierpnia

5 Gdzie można przeprowadzać egzamin zawodowy
W szkole W placówce kształcenia ustawicznego W placówce kształcenia praktycznego U pracodawcy T ZSZ SPol CKU CKP Pracodawca

6 Ośrodki egzaminacyjne (OE)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ośrodki egzaminacyjne (OE) CKU CKP T ZSZ SPol Zespół Szkół CKU CKP T ZSZ SPol …. CKZiU CKU CKP T ZSZ SPol …. CKU SPol …. Ośrodek egzaminacyjny to jednostka zajmująca najwyższe miejsce w strukturze

7 Obsługa informatyczna egzaminów zawodowych
„Stary” egzamin „Nowy” egzamin OBIEG SMOK Organizacja etapu pisemnego Logowanie kodem szkoły Organizacja części pisemnej Logowanie kodem OE Organizacja etapu praktycznego Logowanie kodem OE Organizacja części praktycznej Logowanie kodem szkoły wyłącznie w celu zgłoszenia uczniów do egzaminu

8 Składanie wniosków o upoważnienie
„Stary” egzamin „Nowy” egzamin OBIEG SMOK do przeprowadzenia etapu praktycznego w przypadku egzaminu dla absolwentów ZSZ TiSPol – z wyjątkiem zawodów, w których zadanie egzaminacyjne polega na opracowaniu projektu (180 min [03] + 341[05]) do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej

9 W przypadku, gdy szkoła/placówka nie ma warunków do kształcenia praktycznego i tym samym do egzaminowania Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Szkoła wypożycza sprzęt i organizuje egzamin u siebie Szkoła wynajmuje sale/pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt Szkoła znajduje ośrodek, którego KOE zgodzi się przyjąć zdających na egzamin Wniosek o upoważnienie składa szkoła Wniosek o upoważnienie składa szkoła Wniosek o upoważnienie składa OE, który zgodził się przeprowadzić egzamin Szkoła składa do OKE informację o miejscu egzaminu Szkoła składa wniosek o przekierowanie zdających do OE

10 Zgłaszanie zdających do egzaminu
„stary” egzamin – do 30 września / 10 stycznia „nowy” egzamin – do 3 miesięcy i 3 tygodni przed ogłoszonym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej

11 Zgłaszanie zdających do egzaminu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zgłaszanie zdających do egzaminu „Stary” egzamin USZ ASZ uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol deklaracja Logowanie do OBIEG-u/SMOK-a kodem szkoły USZ uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol deklaracja „Nowy” egzamin OKZ osoba, która kształciła się zagranicą ASZ absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol AKK słuchacz/absolwent KKZ EKS osoba, która kształciła się lub pracowała w zawodzie wniosek OPD osoba, która ukończyła przygot. zawodowe dorosłych deklaracja

12 Zaplanowanie egzaminów (harmonogramy)
ok. 3 miesiące przed egzaminem

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
„Stary” egzamin Modele zadań Projekt realizacji prac (zawody dla których czas realizacji zadań wynosi 180 min [03] + 341[05] ) Egzamin dla absolwentów TiSPol Projekt realizacji prac + wykonanie (zawody dla których czas realizacji zadań wynosi 240 min. oprócz 341[03] i 341[05] Wykonanie zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt Egzamin dla absolwentów ZSZ

14 Modele zadań Egzamin bez egzaminatora Model „d”
„Nowy” egzamin Modele zadań Model „d” Egzamin bez egzaminatora Stanowisko wyposażone w stolik i krzesło Egzamin na jednej zmianie w jednym dniu Model „dk” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w komputery i drukarki Egzamin bez egzaminatora Model „w” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w specjalistyczny sprzęt Egzamin z egzaminatorem Model „wk” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w komputery i sprzęt Egzamin z egzaminatorem

15 Zaplanowanie egzaminów
na ok. 3 m-ce przed egzaminem należy określić harmonogram przeprowadzania egzaminów w szkole/placówce: zaplanować sale/miejsca egzaminu określić liczbę stanowisk egzaminacyjnych w sali/miejscu egzaminu wyznaczyć każdemu zdającemu salę i termin egzaminu z uwzględnieniem ramowego haromonogramu określonego przez OKE w Krakowie złożyć w serwisie OBIEG/SMOK harmonogram dla etapu/części pisemnej oraz praktycznej

16 Współpraca z egzaminatorami
„Nowy” egzamin „Stary” egzamin Zapoznać się z ramowym terminem egzaminu w OE „w”, „wk” ZSZ Pobrać dane o egzaminatorze z wykazu dla tej kwalifikacji /zawodu Zadzwonić do egzaminatora  uzyskać potwierdzenie udziału w egzaminach w OE, Ustalić zmiany, na których egzaminator będzie pracował w OE Tak Czy są jeszcze egzaminatorzy na liście, z którymi nie była przeprowadzona rozmowa? Czy wyraził zgodę na udział w egzaminach w ośrodku i czy na wszystkich zmianach są wyznaczeni egzaminatorzy? Nie Nie Tak Wysłać na adres: z informacją o egzaminatorach, którzy odmówili współpracy i o terminach sesji, dla których brakuje egzaminatorów Złożyć harmonogram w systemie OBIEG/SMOK

17 Powołanie zespołów nadzorujących/egzaminacyjnych
1 miesiąc przed egzaminem

18 Skład zespołów nadzorujących etap/część pisemną
co najmniej 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem i niebędących wychowawcami co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce > Liczba zdających 30 Na każdych kolejnych 20 zdających dodatkowo 1 nauczyciel

19 Skład zespołów nadzorujących część pisemną
„Nowy” egzamin 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem, w tym 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce nie mogą to być wychowawcy ZN Operator egzaminu Operator egzaminu nie wchodzi w skład ZN

20 Skład zespołów nadzorujących etap praktyczny dla absolwentów TiSPol
„Stary” egzamin Skład zespołów nadzorujących etap praktyczny dla absolwentów TiSPol Projekt (180 min [03] + 341[05]) Projekt + wykonanie (240 min. oprócz 341[03] i 341[05]) przewodniczący ZNEP nauczyciel kształcenia zawodowego nauczyciel kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem członkowie ZNEP 2 nauczycieli /instruktorów praktycznej nauki Co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki > Liczba zdających 20 Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo 1 nauczyciel

21 Skład zespołów nadzorujących część praktyczną
„Nowy” egzamin Skład zespołów nadzorujących część praktyczną Model „d” i „dk” Model „w” i „wk” przewodniczący ZNCP nauczyciel zatrudniony w ośrodku egzaminacyjnym nieuczący zdających członkowie ZNCP nauczyciel zatrudniony w ośrodku egzaminacyjnym nieuczący zdających nauczyciel z zakresu kształcenia zawodowego zatrudniony w innej szkole/placówce > Egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP Egzaminator obserwuje i ocenia pracę 6 zdających Liczba zdających > 6 – na każdych kolejnych 6 dodatkowy egzaminator Liczba zdających 20 Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce

22 Dyrektor szkoły/placówki lub powołany zastępca
Osoby uprawnione do przebywania w sali/miejscu podczas egzaminu zawodowego Osoby wchodzące w skład ZN zatrudnione w szkole/placówce Osoba z zewnątrz: Egzaminatorzy albo nauczyciele zatrudnieni w innej szkole – członkowie ZN Dyrektor szkoły/placówki lub powołany zastępca Asystent techniczny/ Operator systemu Obserwator Zdający

23 Obowiązki i rola asystenta technicznego
Przed egzaminem przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z wyposażeniem i wskazaniami do przygotowania stanowisk sprawdzenie czy maszyny, urządzenia, sprzęt działają prawidłowo W trakcie egzaminu reagowanie tylko w przypadku awarii sprzętu (na polecenie przewodniczącego zespołu) Po egzaminie przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych do następnej zmiany po opuszczeniu sali/miejsca przez zdających i zespół nadzorujący

24 ok. 2 tygodnie przed egzaminem dokładny termin podany w komunikacie
Odbiór naklejek w POP ok. 2 tygodnie przed egzaminem dokładny termin podany w komunikacie

25 Przygotowanie sal/miejsc egzaminu, list obecności, druków
ok. 1 tydzień przed egzaminem

26 Aranżacja sal/miejsc egzaminu
Liczba sal i stanowisk egzaminacyjnych w salach zgodna z planem (adekwatna do harmonogramów przystępowania zdających do egzaminu) Stanowiska egzaminacyjne usytuowane w sposób zapewniający samodzielność pracy zdających wyposażone zgodne ze wskazaniami

27 Przygotowanie dokumentacji
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przygotowanie dokumentacji Wydrukowanie z serwisu OBIEG/SMOK list obecności Przygotowanie druków: Protokół przebiegu etapu/części egzaminu w sali Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu Oświadczenie zdającego o rezygnacji z egzaminu Protokół zdarzenia W przypadku, gdy część pisemna przeprowadzana na komputerze  przygotowanie: Kartek informacyjnych dla zdających Kartki informacyjnej dla operatora systemu „Nowy” egzamin

28 Kartka dla zdającego (format A5)
„Nowy” egzamin

29 Kartki dla operatora systemu
„Nowy” egzamin Kartki dla operatora systemu Skład ZN: Przewodniczący: …. Członkowie: …… ……. Operator systemu: …. Obserwator: ……. Zdający, którym należy przedłużyć czas egzaminu: L.p. PESEL Oznaczenie kwalifikacji Czas przedłużenia i podstawa (np. E.12) (np. „30 minut  orzeczenie z poradni PP”)

30 Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi
dokładny termin podany w komunikacie

31 Istotne informacje materiały egzaminacyjne dostarczane są od dystrybutora Pocztex-em (dokładny termin dostawy będzie podany w serwisie OBIEG/SMOK) odbioru przesyłki dokonuje dyrektor szkoły/placówki lub upoważniony przez niego członek zespołu nadzorującego, w obecności innego członka zespołu nadzorującego po odebraniu przesyłki należy sprawdzić, czy zawartość odpowiada potrzebom co do ilości i asortymentu (właściwe zawody/kwalifikacje) wszelkie nieprawidłowości dystrybucji należy zgłaszać w pierwszej kolejności do dystrybutora, a następnie do OKE arkusze egzaminacyjne muszą być zabezpieczone do czasu rozpoczęcia egzaminu

32 Nadzorowanie przebiegu egzaminu

33 Istotne zadania w dniu egzaminu
PZE/KOE/PSZN lub powołany zastępca jest obecny w szkole/placówce/OE na godzinę przed i w czasie trwania egzaminu PZE/KOE/PSZN dokładnie sprawdza oznaczenia arkuszy egzaminacyjnych/ przesyłki przygotowywanych na zmianę egzaminacyjną Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych przewodniczącym zespołów w obecności przedstawiciela zdających Część pisemna egzaminu z wykorzystaniem komputerów – w dniu egzaminu, ok. 15 minut przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego PZE: odczytuje ze SMOK-a hasło do pliku z zadaniami egzaminacyjnymi przygotowuje kartkę zawierającą hasło przekazuje kartkę z hasłem przewodniczącemu ZN w sali w obecności zdających

34 Kluczowe zasady organizacji egzaminu
Zadania zespołu przed egzaminem zajmowanie miejsc przypomnienie zasad obowiązujących na egzaminie (zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych) sprawdzenie tożsamości zdających i odnotowanie obecności na liście, przeprowadzenie losowania miejsc / stanowisk instruktaż stanowiskowy potwierdzenie podpisem odbycia instruktażu stanowiskowego o wyznaczonej godzinie egzaminu otwarcie kopert bezpiecznych rozdanie arkuszy egzaminacyjnych sprawdzanie kompletności arkuszy egzaminacyjnych kodowanie kart odpowiedzi/obserwacji/oceny

35 Etap/część praktyczna egzaminu
Czas niewliczany do czasu egzaminu, na zapoznanie się z zadaniem egzaminacyjnym i stanowiskiem egzaminacyjnym - 20 min (nie dotyczy TiSPol z czasem wykonania 180 min) - 10 min (wszyscy) Zdający mogą: podejść do stanowiska sprawdzić co się na nim znajduje zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzeń Zdający nie realizują zadania. Stary egzamin Nowy egzamin

36 Nietypowe sytuacje związane z wejściem zdających na egzamin
Spóźnieni zdający po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej w sytuacjach szczególnych  decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu z dyrektorem OKE Brak zdających na liście wyjaśnienie przyczyny decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu z dyrektorem OKE Jednodniowe zwolnienia lekarskie nowy termin nie będzie wyznaczany w sytuacjach szczególnych  decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu z dyrektorem OKE

37 Przerwa w egzaminie Jeżeli podczas egzaminu nastąpi awaria maszyn, urządzeń przewodniczący ZN/ZNEP/ZNCP: zawiesza egzamin zdającemu lub zdającym zabezpiecza maszyny, urządzenia zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pracy ogólną lub stanowiskową powiadamia KOE i sporządza protokół zdarzenia Jeżeli w ciągu 30 minut awaria zostanie usunięta, egzamin może być kontynuowany W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 30 minut przewodniczący ZN/ZNEP/ZNCP: powiadamia o niej PSZN/PZE/KOE, który kontaktuje się z dyrektorem OKE w celu ustalenia dalszego postępowania sporządza protokół z powstałego zdarzenia wraz z podjętymi decyzjami, powiadamiając o nich zdających

38 Przerwanie i unieważnienie egzaminu
W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali/miejscu egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu zawodowego przewodniczący SZN/ZE/ZNCP przerywa egzamin zdającego i unieważnia etap/część egzaminu tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu w sali.

39 Zapakowanie i przekazanie do OKE dokumentacji po egzaminie
po zakończeniu etapu/części egzaminu w zawodzie/kwalifikacji

40 Pakowanie kart odpowiedzi po zakończeniu etapu/części pisemnej egzaminu
„Stary” egzamin EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2014 Etap pisemny KARTY ODPOWIEDZI Kod ośrodka egzaminacyjnego Nazwa i adres szkoły Data Symbol zawodu Nazwa zawodu Liczba kart odpowiedzi Zaklejać w obecności co najmniej 2 zdających EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZie Czerwiec 2014 Część pisemna KARTY ODPOWIEDZI Kod ośrodka egzaminacyjnego Nazwa i adres ośrodka egzaminacyjnego Data „Nowy” egzamin Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Liczba kart odpowiedzi

41 Spakowanie dokumentacji przez PZN/PZE po etapie/części pisemnej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spakowanie dokumentacji przez PZN/PZE po etapie/części pisemnej Proszę nie zaklejać paczki/koperty!!! Obowiązkowo Jeśli są Specyfikacja dostawy Oryginał arkusza obserwacji Oryginały list zdających w salach Oryginał protokołu zdarzenia Dokumentacja: Kod szkoły……... Oświadczenia zdających o rezygnacji wraz z arkuszami i kartami odpowiedzi 1 egzemplarz protokołu zbiorczego (wydruk z OBIEG/SMOK) Oryginały decyzji o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu wraz z unieważnionymi kartami odpowiedzi i arkuszami Oryginały protokołów przebiegu etapu/części pisemnej egzaminu w sali Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata, finalisty olimpiady

42 Przekazywanie dokumentacji po części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera
odebranie od każdego przewodniczącego ZN płyty CD z zarchiwizowanym Wirtualnym Serwerem Egzaminacyjnym (WSE) i zaszyfrowanymi wynikami listy zdających sprawozdania (2 egzemplarze) wydrukowanego z serwera i podpisanego przez ZN niezwłoczne przesłanie do OKE w Krakowie na adres mailowy pliku z wynikami dla OKE, pobranego z serwera wykonanie kopii listy obecności przesłanie listem poleconym do OKE jednego egzemplarza sprawozdania i oryginału listy obecności zabezpieczenie płyty CD z zarchiwizowanym WSE

43 Pakowanie w sali po etapie praktycznym egzaminu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Pakowanie w sali po etapie praktycznym egzaminu bezpieczna koperta banderola Papierowa koperta/skoroszyt Karty pracy egzaminacyjnej z Kartami oceny i ewentualne sporządzone przez zdających dokumenty Kopertę zakleja PZNEP w obecności zdających Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne protokół przebiegu egzaminu w sali lista obecności inne dokumenty Arkusze obserwacji Karty obserwacji Plany działania Kopertę zakleja PZE w obecności członków ZE Wykorzystane i niewykorzystane arkusze egzaminacyjne Niewykorzystane arkusze obserwacji „Stary” egzamin zakleić Kod OE liczba sztuk kod OE dokumentacja TiSPol Nie zaklejać 4 Lista zdających Protokół przebiegu egzaminu w sali Inne dokumenty ZSZ

44 Pakowanie w sali po części praktycznej egzaminu
bezpieczna koperta banderola Papierowa koperta /skoroszyt arkusze zdających z włożonymi do środka Kartami oceny i rezultatami Kopertę zakleja PZNCP w obecności zdających Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne Niewykorzystane kryteria oceniania obanderolowane wypełnione Karty oceny Kryteria oceniania obanderolowane arkusze zdających z ewentualnymi dokumentami Kopertę zakleja KOE w obecności egzaminatora i ZNCP „Nowy” egzamin kod OE dokumentacja Kod OE liczba sztuk zakleić Nie zaklejać kod OE dokumentacja Model „d” 4 Lista zdających Protokół przebiegu egzaminu w sali Inne dokumenty Model „dk” Model „w” Model „wk”

45 Spakowanie pakietu po etapie/części praktycznej
Uszkodzone arkusze 4 Listy zdających Protokoły przebiegu egzaminu w sali Inne dokumenty Dokumentacja : Kod szkoły…... Niewykorzystane arkusze OKE w Krakowie WEZ os. Szkolne 37 Kraków Niewykorzystane arkusze obserwacji/kryteria Niewykorzystane koperty bezpieczne Specyfikacja zawartości przesyłki gdy paczka wysyłana jest do OKE

46 Kiedy i w jaki sposób przekazać materiały egzaminacyjne po egzaminie
Etap pisemny Część pisemna W dniu egzaminu POP Etap praktyczny TiSPol (na jednej zmianie) Część praktyczna model „d” W dniu egzaminu POCZTEX Etap praktyczny TiSPol (na kilku zmianach) Część praktyczna model „dk”, „w”, „wk” Etap praktyczny ZSZ Po egzaminach w zawodzie /kwalifikacji POCZTEX

47 w dniu ogłoszenia wyników
Przekazanie uczniom świadectw potwierdzających kwalifikacje/ dyplomów/informacji o wyniku w dniu ogłoszenia wyników

48 Dyplom w zawodzie Dyplom w zawodzie kształconym na poziomie zsz
Dyplom w zawodzie kształconym na poziomie technikum/szk. policealnej Wykształcenie ogólne na poziomie zsz Wykształcenie ogólne na poziomie średnim Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
„Nowy” egzamin Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dyplom USZ uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol Lista osób, które ukończyły szkołę w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dyd.-wych. (§10b ust.2 rozp. MEN w sprawie świadectw, dyplomów ….) OKZ ASZ OPD EKS AKK absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba, która kształciła się zagranicą osoba, która kształciła się lub pracowała w zawodzie osoba, która ukończyła przygotowanie zawodowe dorosłych Wnioski o wydanie suplementu do dyplomu Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu Świadectwo potwierdzające poziom wykształcenia ogólnego Świadectwo potwierdzające kwalifikację 1

50 Terminarz

51 do 7.04.2014 r. (do poniedziałku do 14.00)
Najbliższe terminy „Nowy” egzamin Złożenie harmonogramów części praktycznej egzaminu do r. (do poniedziałku do 14.00) zalogowanie się do serwisu SMOK złożenie harmonogramu do części praktycznej wydrukowanie harmonogramów do części pisemnej i praktycznej przesłanie podpisanych harmonogramów do OKE w Krakowie

52 Najbliższe terminy Składanie deklaracji na sesję sierpień – październik 2014 r. zdający - do r. dyrektorzy szkół zgłaszają w systemie SMOK (tylko deklaracje uczniów) – do r. Powołanie zespołów nadzorujących część pisemną i część praktyczną – do r. (druki dostępne na stronie internetowej w zakładce „Egzamin z kwalifikacji”) etap pisemny i etap praktyczny w TISPol. - do r. (w serwisie OBIEG – wydruk pozostaje w dokumentacji szkolnej) „Nowy” egzamin „Nowy” egzamin „Stary” egzamin

53 Najbliższe terminy Przeprowadzenie egzaminów:
„Stary” egzamin Najbliższe terminy Przeprowadzenie egzaminów: Etap pisemny r. godz. 12:00 Etap praktyczny: Dla absolwentów TiSPol – od r. do r. godz. 9:00 lub 15:00 zgodnie z harmonogramem Dla absolwentów ZSZ – od r. do r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w serwisie OBIEG

54 Najbliższe terminy Przeprowadzenie egzaminów:
„Nowy” egzamin Najbliższe terminy Przeprowadzenie egzaminów: Część pisemna r. zgodnie z harmonogramem egzamin z arkuszami - godz. 10:00, 12:00 lub 14:00 egzamin na komputerach – godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 14:00 Część praktyczna: model „d” – r. godz. 9:00 lub 13:00 zgodnie z harmonogramem model „dk” – od r. do r. – termin określa KOE model „w” i „wk” – od r. do r. – termin określony przez OKE w serwisie SMOK godziny egzaminów: zmiana I - 8:00, zmiana II – 12:00, zmiana III – 16:00 Czas egzaminu 120 i 150 min – 3 zmiany Czas egzaminu 180, 210, 240 min – 2 zmiany (pierwsza i trzecia)

55 Najbliższe terminy Przekazanie wyników zdającym – 29.08.2014 r.
Złożenie wniosków o upoważnienie – do r.

56 umowy

57 Z kim podpisywane będą umowy
„Stary” egzamin „Nowy” egzamin Asystent techniczny Egzaminator KOE (ZSZ) z OE (ZSZ) Asystent techniczny Egzaminator Osoby organizujące egzaminy na zlecenie OKE (np. dla eksternów) z OE (model „w” i „wk”) Wzory umów cywilno-prawnych będą zamieszczone w MOODLE-Egzaminy

58 Wprowadzanie do systemu umów
System umów jest wspólny dla „starego” i „nowego” egzaminu Są oddzielne projekty w systemie umów dla „starego” i „nowego” egzaminu Osoby, z którymi będą podpisywane umowy muszą zalogować się do systemu umów na swoje konto i zaktualizować dane osobowe Przed rozpoczęciem egzaminów należy wprowadzić do systemu umów wszystkie osoby, z którymi będą podpisywane umowy i wygenerować dla nich umowy

59 Instrukcja do systemu umów
Logowanie do systemu UMOWY stosowanego w OKE w Krakowie ze strony internetowej Należy podać login (kod ośrodka egzaminacyjnego) oraz hasło (takie jak do serwisu OBIEG/SMOK) Następnie należy wybrać właściwy projekt poprzez rozwinięcie drzewa projektów oraz zatwierdzić wybór przyciskiem

60 Instrukcja do systemu umów
W celu dodania osoby do projektu należy wybrać odpowiednią akcję: Dodanie do projektu osoby, która jest już w systemie umów Dodanie do systemu umów osoby, której nie ma w systemie Każdej osobie wprowadzanej do projektu należy przyporządkować funkcję oraz zawód/kwalifikację, w której funkcja ta będzie pełniona. Uwaga! Jeżeli osoba pełni kilka funkcji lub pełni funkcję w kilku zawodach/kwalifikacjach należy dodać ją do projektu odpowiednią liczbę razy.

61 Współpraca z OKE

62

63 Szkolenia kandydatów na egzaminatorów

64

65 MOODLE Egzaminy

66

67 Szkolenie zespołów nadzorujących
„Nowy” egzamin

68 zdrowia i szczęścia, humoru dobrego, mokrego dyngusa i jajka smacznego
Pracownicy OKE w Krakowie życzą zdrowia i szczęścia, humoru dobrego, mokrego dyngusa i jajka smacznego


Pobierz ppt "Organizacja egzaminów zawodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google