Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin Wiosna-lato 2014 r. Pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Nie ma nowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin Wiosna-lato 2014 r. Pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Nie ma nowych."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin Wiosna-lato 2014 r. Pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Nie ma nowych elementów. Są tylko nowe kombinacje Gordon Dryden

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  egzamin zewnętrzny:  na egzamin dostarczane są zadania egzaminacyjne zatwierdzone przez CKE  w egzaminie uczestniczy przynajmniej jedna osoba z zewnątrz, tzn. nauczyciel z innej szkoły lub egzaminator dyrektor szkoły/placówki  za organizację egzaminu odpowiada dyrektor szkoły/placówki, który jest przewodniczącym szkolnego zespołu nadzorującego/ przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego/ kierownikiem OE Kluczowe zasady organizacji egzaminu

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Złożenie wniosków o upoważnienie  Zgłoszenie uczniów  Zaplanowanie egzaminów (harmonogramy)  Powołanie i przeszkolenie zespołów nadzorujących/egzaminacyjnych  Odbiór naklejek w POP  Przygotowanie sal/miejsc egzaminu, list obecności, druków  Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi  Nadzorowanie przebiegu egzaminu  Zapakowanie i przekazanie do OKE, zgodnie z instrukcją, dokumentacji po egzaminie – po zakończeniu etapu/części egzaminu w zawodzie/kwalifikacji  Przekazanie uczniom świadectw potwierdzających kwalifikacje/dyplomów/informacji o wyniku  w dniu ogłoszenia wyników Najważniejsze zadania dyrektora szkoły/placówki

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin do 31 sierpnia

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  W szkole  W placówce kształcenia ustawicznego  W placówce kształcenia praktycznego  U pracodawcy Gdzie można przeprowadzać egzamin zawodowy ZSZ T T SPol CKU CKP Pracodawca

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ośrodki egzaminacyjne (OE) Zespół Szkół CKU CKP ZSZ T T SPol najwyższe Ośrodek egzaminacyjny to jednostka zajmująca najwyższe miejsce w strukturze …. CKU CKP ZSZ T T SPol CKZiU …. SPol CKU …. CKU CKP ZSZ T T SPol

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Obsługa informatyczna egzaminów zawodowych SMOK OBIEG Organizacja etapu pisemnego Organizacja etapu praktycznego Logowanie kodem szkoły Logowanie kodem OE Organizacja części pisemnej Organizacja części praktycznej Logowanie kodem OE „Nowy” egzamin „Stary” egzamin Logowanie kodem szkoły wyłącznie w celu zgłoszenia uczniów do egzaminu

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Składanie wniosków o upoważnienie SMOK OBIEG  do przeprowadzenia etapu praktycznego w przypadku egzaminu dla absolwentów  ZSZ  TiSPol – z wyjątkiem zawodów, w których zadanie egzaminacyjne polega na opracowaniu projektu (180 min. + 341[03] + 341[05])  do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminacyjnego  do przeprowadzenia części praktycznej „Nowy” egzamin „Stary” egzamin

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W przypadku, gdy szkoła/placówka nie ma warunków do kształcenia praktycznego i tym samym do egzaminowania Szkoła wynajmuje sale/pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt Szkoła wynajmuje sale/pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt Szkoła wypożycza sprzęt i organizuje egzamin u siebie Szkoła znajduje ośrodek, którego KOE zgodzi się przyjąć zdających na egzamin Szkoła składa do OKE informację o miejscu egzaminu Wniosek o upoważnienie składa szkoła Szkoła składa wniosek o przekierowanie zdających do OE Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wniosek o upoważnienie składa szkoła Wniosek o upoważnienie składa OE, który zgodził się przeprowadzić egzamin

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin  „stary” egzamin – do 30 września / 10 stycznia  „nowy” egzamin – do 3 miesięcy i 3 tygodni przed ogłoszonym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ASZ uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol deklaracja Zgłaszanie zdających do egzaminu USZ Logowanie do OBIEG-u/SMOK-a kodem szkoły OKZ osoba, która kształciła się zagranicą ASZ absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol AKK słuchacz/absolwent KKZ EKS osoba, która kształciła się lub pracowała w zawodzie wniosek OPD osoba, która ukończyła przygot. zawodowe dorosłych deklaracja USZ uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol deklaracja „Stary” egzamin „Nowy” egzamin

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin ok. 3 miesiące przed egzaminem

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Modele zadań Wykonanie zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt „Stary” egzamin Projekt realizacji prac (zawody dla których czas realizacji zadań wynosi 180 min. + 341[03] + 341[05] ) Projekt realizacji prac + wykonanie (zawody dla których czas realizacji zadań wynosi 240 min. oprócz 341[03] i 341[05] Egzamin dla absolwentów ZSZ Egzamin dla absolwentów TiSPol

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Modele zadań Model „d” Egzamin bez egzaminatora Stanowisko wyposażone w stolik i krzesło Egzamin na jednej zmianie w jednym dniu Model „dk” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w komputery i drukarki Egzamin bez egzaminatora Model „w” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w specjalistyczny sprzęt Egzamin z egzaminatorem Model „wk” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w komputery i sprzęt Egzamin z egzaminatorem „Nowy” egzamin

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  na ok. 3 m-ce przed egzaminem należy określić harmonogram przeprowadzania egzaminów w szkole/placówce:  zaplanować sale/miejsca egzaminu  określić liczbę stanowisk egzaminacyjnych w sali/miejscu egzaminu  wyznaczyć każdemu zdającemu salę i termin egzaminu z uwzględnieniem ramowego haromonogramu określonego przez OKE w Krakowie  złożyć w serwisie OBIEG/SMOK harmonogram dla etapu/części pisemnej oraz praktycznej Zaplanowanie egzaminów

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Współpraca z egzaminatorami Zapoznać się z ramowym terminem egzaminu w OE  Pobrać dane o egzaminatorze z wykazu dla tej kwalifikacji /zawodu  Zadzwonić do egzaminatora  uzyskać potwierdzenie udziału w egzaminach w OE,  Ustalić zmiany, na których egzaminator będzie pracował w OE  Pobrać dane o egzaminatorze z wykazu dla tej kwalifikacji /zawodu  Zadzwonić do egzaminatora  uzyskać potwierdzenie udziału w egzaminach w OE,  Ustalić zmiany, na których egzaminator będzie pracował w OE Czy wyraził zgodę na udział w egzaminach w ośrodku i czy na wszystkich zmianach są wyznaczeni egzaminatorzy? Złożyć harmonogram w systemie OBIEG/SMOK Czy są jeszcze egzaminatorzy na liście, z którymi nie była przeprowadzona rozmowa? Wysłać e-mail na adres: wez@oke.krakow.pl z informacją o egzaminatorach, którzy odmówili współpracy i o terminach sesji, dla których brakuje egzaminatorów Wysłać e-mail na adres: wez@oke.krakow.pl z informacją o egzaminatorach, którzy odmówili współpracy i o terminach sesji, dla których brakuje egzaminatorów Tak Nie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin ZSZ „w”, „wk”

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin 1 miesiąc przed egzaminem

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Skład zespołów nadzorujących etap/część pisemną  co najmniej 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem i niebędących wychowawcami  co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce Liczba zdających 30 > Na każdych kolejnych 20 zdających dodatkowo 1 nauczyciel

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Operator egzaminu ZN 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem, w tym 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce nie mogą to być wychowawcy Skład zespołów nadzorujących część pisemną Operator egzaminu nie wchodzi w skład ZN „Nowy” egzamin

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Skład zespołów nadzorujących etap praktyczny dla absolwentów TiSPol Projekt (180 min. + 341[03] + 341[05]) Projekt + wykonanie (240 min. oprócz 341[03] i 341[05])  2 nauczycieli /instruktorów praktycznej nauki  nauczyciel kształcenia zawodowego  nauczyciel kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem Liczba zdających 20 > Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo 1 nauczyciel przewodniczący ZNEP członkowie ZNEP „Stary” egzamin Co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Model „d” i „dk”  nauczyciel z zakresu kształcenia zawodowego zatrudniony w innej szkole/placówce Liczba zdających 20 > Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce  nauczyciel zatrudniony w ośrodku egzaminacyjnym nieuczący zdających Model „w” i „wk” Skład zespołów nadzorujących część praktyczną przewodniczący ZNCP członkowie ZNCP  nauczyciel zatrudniony w ośrodku egzaminacyjnym nieuczący zdających  Egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP  Egzaminator obserwuje i ocenia pracę 6 zdających  Liczba zdających > 6 – na każdych kolejnych 6 dodatkowy egzaminator  Egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP  Egzaminator obserwuje i ocenia pracę 6 zdających  Liczba zdających > 6 – na każdych kolejnych 6 dodatkowy egzaminator „Nowy” egzamin

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Osoby uprawnione do przebywania w sali/miejscu podczas egzaminu zawodowego Osoby wchodzące w skład ZN zatrudnione w szkole/placówce Obserwator Osoba z zewnątrz:  Egzaminatorzy albo  nauczyciele zatrudnieni w innej szkole – członkowie ZN Zdający Dyrektor szkoły/placówki lub powołany zastępca Asystent techniczny/ Operator systemu

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Obowiązki i rola asystenta technicznego  przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z wyposażeniem i wskazaniami do przygotowania stanowisk  sprawdzenie czy maszyny, urządzenia, sprzęt działają prawidłowo  reagowanie tylko w przypadku awarii sprzętu (na polecenie przewodniczącego zespołu) Przed egzaminem W trakcie egzaminu Po egzaminie  przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych do następnej zmiany po opuszczeniu sali/miejsca przez zdających i zespół nadzorujący

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin ok. 2 tygodnie przed egzaminem dokładny termin podany w komunikacie

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin ok. 1 tydzień przed egzaminem

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Liczba sal i stanowisk egzaminacyjnych w salach zgodna z planem (adekwatna do harmonogramów przystępowania zdających do egzaminu)  Stanowiska egzaminacyjne  usytuowane w sposób zapewniający samodzielność pracy zdających  wyposażone zgodne ze wskazaniami Aranżacja sal/miejsc egzaminu

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Wydrukowanie z serwisu OBIEG/SMOK list obecności  Przygotowanie druków:  Protokół przebiegu etapu/części egzaminu w sali  Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu  Oświadczenie zdającego o rezygnacji z egzaminu  Protokół zdarzenia  W przypadku, gdy część pisemna przeprowadzana na komputerze  przygotowanie:  Kartek informacyjnych dla zdających  Kartki informacyjnej dla operatora systemu Przygotowanie dokumentacji „Nowy” egzamin

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kartka dla zdającego (format A5) „Nowy” egzamin

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kartki dla operatora systemu Skład ZN:  Przewodniczący: ….  Członkowie: …… ……. Operator systemu: …. Obserwator: ……. Zdający, którym należy przedłużyć czas egzaminu: L.p.PESEL Oznaczenie kwalifikacji Czas przedłużenia i podstawa (np. E.12) (np. „30 minut  orzeczenie z poradni PP”) „Nowy” egzamin

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin dokładny termin podany w komunikacie

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  materiały egzaminacyjne dostarczane są od dystrybutora Pocztex-em (dokładny termin dostawy będzie podany w serwisie OBIEG/SMOK)  odbioru przesyłki dokonuje dyrektor szkoły/placówki lub upoważniony przez niego członek zespołu nadzorującego, w obecności innego członka zespołu nadzorującego  po odebraniu przesyłki należy sprawdzić, czy zawartość odpowiada potrzebom co do ilości i asortymentu (właściwe zawody/kwalifikacje)  wszelkie nieprawidłowości dystrybucji należy zgłaszać w pierwszej kolejności do dystrybutora, a następnie do OKE  arkusze egzaminacyjne muszą być zabezpieczone do czasu rozpoczęcia egzaminu Istotne informacje

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  PZE/KOE/PSZN lub powołany zastępca jest obecny w szkole/placówce/OE na godzinę przed i w czasie trwania egzaminu  PZE/KOE/PSZN dokładnie sprawdza oznaczenia arkuszy egzaminacyjnych/ przesyłki przygotowywanych na zmianę egzaminacyjną  Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych przewodniczącym zespołów w obecności przedstawiciela zdających  Część pisemna egzaminu z wykorzystaniem komputerów – w dniu egzaminu, ok. 15 minut przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego PZE:  odczytuje ze SMOK-a hasło do pliku z zadaniami egzaminacyjnymi  przygotowuje kartkę zawierającą hasło  przekazuje kartkę z hasłem przewodniczącemu ZN w sali w obecności zdających Istotne zadania w dniu egzaminu

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  przypomnienie zasad obowiązujących na egzaminie (zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych)  sprawdzenie tożsamości zdających i odnotowanie obecności na liście,  przeprowadzenie losowania miejsc / stanowisk  instruktaż stanowiskowy  potwierdzenie podpisem odbycia instruktażu stanowiskowego  o wyznaczonej godzinie egzaminu otwarcie kopert bezpiecznych rozdanie arkuszy egzaminacyjnych  sprawdzanie kompletności arkuszy egzaminacyjnych  kodowanie kart odpowiedzi/obserwacji/oceny Zadania zespołu przed egzaminem Kluczowe zasady organizacji egzaminu  zajmowanie miejsc

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Czas niewliczany do czasu egzaminu  Czas niewliczany do czasu egzaminu, na zapoznanie się z zadaniem egzaminacyjnym i stanowiskiem egzaminacyjnym 20 min - 20 min (nie dotyczy TiSPol z czasem wykonania 180 min) 10 min - 10 min (wszyscy)  Zdający mogą:  podejść do stanowiska  sprawdzić co się na nim znajduje  zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzeń nie realizują  Zdający nie realizują zadania. Nowy egzamin Stary egzamin Etap/część praktyczna egzaminu

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej  w sytuacjach szczególnych  decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu z dyrektorem OKE Nietypowe sytuacje związane z wejściem zdających na egzamin Spóźnieni zdający Brak zdających na liście  wyjaśnienie przyczyny  decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu z dyrektorem OKE Jednodniowe zwolnienia lekarskie  nowy termin nie będzie wyznaczany  w sytuacjach szczególnych  decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu z dyrektorem OKE

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Jeżeli podczas egzaminu nastąpi awaria maszyn, urządzeń przewodniczący ZN/ZNEP/ZNCP:  zawiesza egzamin zdającemu lub zdającym  zabezpiecza maszyny, urządzenia zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pracy ogólną lub stanowiskową  powiadamia KOE i sporządza protokół zdarzenia  Jeżeli w ciągu 30 minut awaria zostanie usunięta, egzamin może być kontynuowany  W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 30 minut przewodniczący ZN/ZNEP/ZNCP:  powiadamia o niej PSZN/PZE/KOE, który kontaktuje się z dyrektorem OKE w celu ustalenia dalszego postępowania  sporządza protokół z powstałego zdarzenia wraz z podjętymi decyzjami, powiadamiając o nich zdających Przerwa w egzaminie

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przerwanie i unieważnienie egzaminu W przypadku:  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego  wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali/miejscu egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego  zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu zawodowego przewodniczący SZN/ZE/ZNCP przerywa egzamin zdającego i unieważnia etap/część egzaminu tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu w sali.

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin po zakończeniu etapu/części egzaminu w zawodzie/kwalifikacji

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Pakowanie kart odpowiedzi po zakończeniu etapu/części pisemnej egzaminu EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2014 Etap pisemny KARTY ODPOWIEDZI Kod ośrodka egzaminacyjnego Nazwa i adres szkoły Data Symbol zawodu Nazwa zawoduLiczba kart odpowiedzi EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZie Czerwiec 2014 Część pisemna KARTY ODPOWIEDZI Kod ośrodka egzaminacyjnego Nazwa i adres ośrodka egzaminacyjnego Data Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacjiLiczba kart odpowiedzi Zaklejać w obecności co najmniej 2 zdających „Nowy” egzamin „Stary” egzamin

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dokumentacja: Kod szkoły……... Specyfikacja dostawy Oryginały list zdających w salach 1 egzemplarz protokołu zbiorczego (wydruk z OBIEG/SMOK) Oryginały protokołów przebiegu etapu/części pisemnej egzaminu w sali Oryginał arkusza obserwacji Oryginał protokołu zdarzenia Oświadczenia zdających o rezygnacji wraz z arkuszami i kartami odpowiedzi Oryginały decyzji o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu wraz z unieważnionymi kartami odpowiedzi i arkuszami Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata, finalisty olimpiady Obowiązkowo Jeśli są Spakowanie dokumentacji przez PZN/PZE po etapie/części pisemnej

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przekazywanie dokumentacji po części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera  odebranie od każdego przewodniczącego ZN  płyty CD z zarchiwizowanym Wirtualnym Serwerem Egzaminacyjnym (WSE) i zaszyfrowanymi wynikami  listy zdających  sprawozdania (2 egzemplarze) wydrukowanego z serwera i podpisanego przez ZN  niezwłoczne przesłanie do OKE w Krakowie na adres mailowywez.sesja14.05@oke.krakow.pl pliku z wynikami dla OKE, pobranego z serwera  wykonanie kopii listy obecności  przesłanie listem poleconym do OKE jednego egzemplarza sprawozdania i oryginału listy obecności  zabezpieczenie płyty CD z zarchiwizowanym WSE

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie bezpieczna kopertabanderolaPapierowa koperta/skoroszyt  Karty pracy egzaminacyjnej z Kartami oceny i ewentualne sporządzone przez zdających dokumenty Kopertę zakleja PZNEP w obecności zdających  Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne  protokół przebiegu egzaminu w sali  lista obecności  inne dokumenty  Arkusze obserwacji  Karty obserwacji  Plany działania Kopertę zakleja PZE w obecności członków ZE  Wykorzystane i niewykorzystane arkusze egzaminacyjne  Niewykorzystane arkusze obserwacji Pakowanie w sali po etapie praktycznym egzaminu TiSPolTiSPol ZSZZSZ Kod OE liczba sztuk zakleić 4  Lista zdających  Protokół przebiegu egzaminu w sali  Inne dokumenty kod OE dokumentacja Nie zaklejać „Stary” egzamin

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie kod OE dokumentacja bezpieczna kopertabanderola Papierowa koperta /skoroszyt arkusze zdających z włożonymi do środka Kartami oceny i rezultatami Kopertę zakleja PZNCP w obecności zdających  Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne  Niewykorzystane kryteria oceniania  obanderolowane wypełnione Karty oceny  Kryteria oceniania  obanderolowane arkusze zdających z ewentualnymi dokumentami Kopertę zakleja KOE w obecności egzaminatora i ZNCP Pakowanie w sali po części praktycznej egzaminu Model „d” Model „dk” Model „w” Kod OE liczba sztuk Model „wk” Nie zaklejać zakleić 4  Lista zdających  Protokół przebiegu egzaminu w sali  Inne dokumenty kod OE dokumentacja „Nowy” egzamin

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 4  Listy zdających  Protokoły przebiegu egzaminu w sali  Inne dokumenty Spakowanie pakietu po etapie/części praktycznej Uszkodzone arkusze Niewykorzystane arkusze Niewykorzystane arkusze obserwacji/kryteria Niewykorzystane koperty bezpieczne Dokumentacja : Kod szkoły…... Specyfikacja zawartości przesyłki gdy paczka wysyłana jest do OKE OKE w Krakowie WEZ os. Szkolne 37 31-978 Kraków

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kiedy i w jaki sposób przekazać materiały egzaminacyjne po egzaminie Etap pisemny Część pisemna Etap pisemny Część pisemna W dniu egzaminu Etap praktyczny TiSPol (na jednej zmianie) Część praktyczna model „d” Etap praktyczny TiSPol (na jednej zmianie) Część praktyczna model „d” Etap praktyczny TiSPol (na kilku zmianach) Część praktyczna model „dk”, „w”, „wk” Etap praktyczny ZSZ Etap praktyczny TiSPol (na kilku zmianach) Część praktyczna model „dk”, „w”, „wk” Etap praktyczny ZSZ POP Po egzaminach w zawodzie /kwalifikacji POCZTEX W dniu egzaminu POCZTEX

47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin w dniu ogłoszenia wyników

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dyplom w zawodzie Dyplom w zawodzie kształconym na poziomie zsz Dyplom w zawodzie kształconym na poziomie zsz Wykształcenie ogólne na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Dyplom w zawodzie kształconym na poziomie technikum/szk. policealnej Wykształcenie ogólne na poziomie średnim Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dyplom USZ uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol OKZ ASZ OPD EKS AKK absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba, która kształciła się zagranicą osoba, która kształciła się lub pracowała w zawodzie osoba, która ukończyła przygotowanie zawodowe dorosłych Lista osób, które ukończyły szkołę w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dyd.-wych. (§10b ust.2 rozp. MEN w sprawie świadectw, dyplomów ….) Lista osób, które ukończyły szkołę w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dyd.-wych. (§10b ust.2 rozp. MEN w sprawie świadectw, dyplomów ….) Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu Świadectwo potwierdzające poziom wykształcenia ogólnego Świadectwo potwierdzające kwalifikację 1 „Nowy” egzamin Wnioski o wydanie suplementu do dyplomu

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Złożenie harmonogramów części praktycznej egzaminu do 7.04.2014 r. (do poniedziałku do 14.00)  zalogowanie się do serwisu SMOK  złożenie harmonogramu do części praktycznej  wydrukowanie harmonogramów do części pisemnej i praktycznej  przesłanie podpisanych harmonogramów do OKE w Krakowie Najbliższe terminy „Nowy” egzamin

52 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Składanie deklaracji na sesję sierpień – październik 2014 r. do 18.04.2014 r.  zdający - do 18.04.2014 r. – do 25.04.2014 r.  dyrektorzy szkół zgłaszają w systemie SMOK (tylko deklaracje uczniów) – do 25.04.2014 r.  Powołanie zespołów nadzorujących do 26.04.2014 r.  część pisemną i część praktyczną – do 26.04.2014 r. (druki dostępne na stronie internetowej w zakładce „Egzamin z kwalifikacji”) do 23.05.2014 r.  etap pisemny i etap praktyczny w TISPol. - do 23.05.2014 r. (w serwisie OBIEG – wydruk pozostaje w dokumentacji szkolnej) Najbliższe terminy „Stary” egzamin „Nowy” egzamin

53 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przeprowadzenie egzaminów: 23.06.2014 r.  Etap pisemny 23.06.2014 r. godz. 12:00  Etap praktyczny: 24.06.2014 r.27.06.2014 r. Dla absolwentów TiSPol – od 24.06.2014 r. do 27.06.2014 r. godz. 9:00 lub 15:00 zgodnie z harmonogramem 1.07.2014 r.27.07.2014 r. Dla absolwentów ZSZ – od 1.07.2014 r. do 27.07.2014 r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w serwisie OBIEG Najbliższe terminy „Stary” egzamin

54 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przeprowadzenie egzaminów: 16.06.2014 r.  Część pisemna 16.06.2014 r. zgodnie z harmonogramem egzamin z arkuszami - godz. 10:00, 12:00 lub 14:00 egzamin na komputerach – godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 14:00  Część praktyczna: 17.06.2014 r. model „d” – 17.06.2014 r. godz. 9:00 lub 13:00 zgodnie z harmonogramem model „dk” – od 2.06.2014 r. do 22.06.2014 r. – termin określa KOE model „w” i „wk” – od 26.05.2014 r. do 7.07.2014 r. – termin określony przez OKE w serwisie SMOK godziny egzaminów: zmiana I - 8:00, zmiana II – 12:00, zmiana III – 16:00 Czas egzaminu 120 i 150 min – 3 zmiany Czas egzaminu 180, 210, 240 min – 2 zmiany (pierwsza i trzecia) Najbliższe terminy „Nowy” egzamin

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 29.08.2014 r.  Przekazanie wyników zdającym – 29.08.2014 r. do 31.08.2014 r.  Złożenie wniosków o upoważnienie – do 31.08.2014 r. Najbliższe terminy

56 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin

57 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Asystent techniczny  Egzaminator  Osoby organizujące egzaminy na zlecenie OKE (np. dla eksternów)  z OE (model „w” i „wk”) Z kim podpisywane będą umowy  Asystent techniczny  Egzaminator  KOE (ZSZ)  z OE (ZSZ) „Stary” egzamin „Nowy” egzamin Wzory umów cywilno-prawnych będą zamieszczone w MOODLE-Egzaminy

58 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  System umów jest wspólny dla „starego” i „nowego” egzaminu  Są oddzielne projekty w systemie umów dla „starego” i „nowego” egzaminu  Osoby, z którymi będą podpisywane umowy muszą zalogować się do systemu umów na swoje konto i zaktualizować dane osobowe  Przed rozpoczęciem egzaminów wygenerować dla nich umowy  Przed rozpoczęciem egzaminów należy wprowadzić do systemu umów wszystkie osoby, z którymi będą podpisywane umowy i wygenerować dla nich umowy Wprowadzanie do systemu umów

59 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcja do systemu umów Logowanie do systemu UMOWY stosowanego w OKE w Krakowie ze strony internetowej www.oke.krakow.pl Należy podać login (kod ośrodka egzaminacyjnego) oraz hasło (takie jak do serwisu OBIEG/SMOK) Następnie należy wybrać właściwy projekt poprzez rozwinięcie drzewa projektów oraz zatwierdzić wybór przyciskiem

60 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcja do systemu umów Dodanie do projektu osoby, która jest już w systemie umów Dodanie do systemu umów osoby, której nie ma w systemie W celu dodania osoby do projektu należy wybrać odpowiednią akcję: Każdej osobie wprowadzanej do projektu należy przyporządkować funkcję oraz zawód/kwalifikację, w której funkcja ta będzie pełniona. Uwaga! Jeżeli osoba pełni kilka funkcji lub pełni funkcję w kilku zawodach/kwalifikacjach należy dodać ją do projektu odpowiednią liczbę razy.

61 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin

62 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie www.oke.krakow.pl

63 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Szkolenia kandydatów na egzaminatorów

64 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie www.oke.krakow.pl

65 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie MOODLE Egzaminy

66 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie www.oke.krakow.pl

67 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Szkolenie zespołów nadzorujących „Nowy” egzamin

68 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zdrowia i szczęścia, humoru dobrego, mokrego dyngusa i jajka smacznego Pracownicy OKE w Krakowie życzą


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Stary” egzamin „Nowy” egzamin Wiosna-lato 2014 r. Pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Nie ma nowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google