Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawdzian w 2013 roku Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawdzian w 2013 roku Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawdzian w 2013 roku Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących 1

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Postępowanie w sytuacjach szczególnych 2

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Tematyka prezentacji W swojej prezentacji skoncentruję się na czterech zagadnieniach: – zapewnieniu poufności materiałów egzaminacyjnych, – sposobach postępowania w sytuacjach szczególnych, – unieważnieniu sprawdzianu, – obserwacji sprawdzianu. 3

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zapewnienie poufności materiałów egzaminacyjnych Wielokrotnie w czasie spotkań z Państwem przypominałem o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas odbierania oraz przechowywania arkuszy egzaminacyjnych. Osobą odpowiedzialną za poufność materiałów egzaminacyjnych jest PSZE. Najczęściej jest nim dyrektor szkoły. 4

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powołanie nauczyciela do pełnienia funkcji PSZE Osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły, wyznaczona przez organ prowadzący spośród nauczycieli tej szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 5

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powołanie nauczyciela do pełnienia funkcji PSZE Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje tę osobę do pełnienia funkcji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Nauczyciel powołany do pełnienia funkcji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przesyła do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisane oświadczenie o zabezpieczeniu materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 6

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zabezpieczenie i ochrona materiałów egzaminacyjnych Za właściwe zabezpieczenie i ochronę materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem - od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po sprawdzianie do okręgowej komisji egzaminacyjnej - odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 7

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez PSZE 8 Jeśli paczki z materiałami egzaminacyjnymi są naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna z zapotrzebowaniem na zestawy egzaminacyjne, przewodniczący lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych.

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez PSZE Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. 9

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawdzenie pakietów z materiałami egzaminacyjnymi Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu) sprawdza, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone i otwiera je w obecności: – przewodniczących zespołów nadzorujących – oraz przedstawicieli uczniów. 10

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Braki i usterki w arkuszach W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w zestawie przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu sprawdzianu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu zestawów rezerwowych. 11

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Brak arkuszy rezerwowych Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu sprawdzianu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych! 12

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie sprawdzianu 13

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie sprawdzianu przez dyrektora szkoły Zdającemu można przerwać sprawdzian i unieważnić jego pracę w przypadku: – stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), – wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, 14

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie sprawdzianu przez dyrektora szkoły – zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), – wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia (słuchacza). 15

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie sprawdzianu przez dyrektora OKE Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów (słuchaczy) skutkuje unieważnieniem sprawdzianu tych zdających. Decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 16

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powtórne przystąpienie do sprawdzianu Uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian w terminie dodatkowym odbędzie się 4 czerwca o godzinie

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie sprawdzianu w terminie dodatkowym W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który przystąpił do sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia (słuchacza). 18

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie sprawdzianu w terminie dodatkowym W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla tego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się 0. 19

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia lub jego rodziców Jeżeli uczeń/słuchacz uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. 20

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzenia sprawdzianu W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców dyrektor oke w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 21

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienie w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzenia sprawdzianu W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor OKE z urzędu, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. 22

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Obserwacja sprawdzianu 23

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kto może być obserwatorem? Obserwatorami sprawdzianu mogą być: – delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, (w szkołach artystycznych także delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), – przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 24

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kto może być obserwatorem? upoważnieni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przedstawiciele: – organu sprawującego nadzór pedagogiczny, – organu prowadzącego szkołę, – szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli. 25

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kompetencje obserwatora Jeżeli na sprawdzian zgłoszą się obserwatorzy, muszą okazać przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego dokument stwierdzający tożsamość i upoważnienie instytucji uprawnionej do oddelegowania swojego przedstawiciela Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu. Potwierdzają swoją obecność na sprawdzianie podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu sprawdzianu 26

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Podsumowanie Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia sprawdzianu obejmuje: – uczestnictwo w wideokonferencji nagranej w październiku 2012 roku, – zapoznanie nauczycieli wchodzących w skład zespołów nadzorujących z filmami szkoleniowymi prezentowanymi w marcu 2013 roku, – udział PSZE w forum na platformie MOODLE. Szczegóły w komunikacie w systemie OBIEG 27

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dziękuję za uwagę Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 28


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawdzian w 2013 roku Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google