Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian w 2013 roku Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian w 2013 roku Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian w 2013 roku Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących

2 Postępowanie w sytuacjach szczególnych

3 W swojej prezentacji skoncentruję się na czterech zagadnieniach:
Tematyka prezentacji W swojej prezentacji skoncentruję się na czterech zagadnieniach: zapewnieniu poufności materiałów egzaminacyjnych, sposobach postępowania w sytuacjach szczególnych, unieważnieniu sprawdzianu, obserwacji sprawdzianu.

4 Zapewnienie poufności materiałów egzaminacyjnych
Wielokrotnie w czasie spotkań z Państwem przypominałem o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas odbierania oraz przechowywania arkuszy egzaminacyjnych. Osobą odpowiedzialną za poufność materiałów egzaminacyjnych jest PSZE. Najczęściej jest nim dyrektor szkoły.

5 Powołanie nauczyciela do pełnienia funkcji PSZE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powołanie nauczyciela do pełnienia funkcji PSZE Osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły, wyznaczona przez organ prowadzący spośród nauczycieli tej szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Odpowiedni załącznik znajduje się w procedurach

6 Powołanie nauczyciela do pełnienia funkcji PSZE
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje tę osobę do pełnienia funkcji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Nauczyciel powołany do pełnienia funkcji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przesyła do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisane oświadczenie o zabezpieczeniu materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

7 Zabezpieczenie i ochrona materiałów egzaminacyjnych
Za właściwe zabezpieczenie i ochronę materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem - od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po sprawdzianie do okręgowej komisji egzaminacyjnej - odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

8 Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
Jeśli paczki z materiałami egzaminacyjnymi są naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna z zapotrzebowaniem na zestawy egzaminacyjne, przewodniczący lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych.

9 Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.

10 Sprawdzenie pakietów z materiałami egzaminacyjnymi
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu) sprawdza, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone i otwiera je w obecności: przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów.

11 Braki i usterki w arkuszach
W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w zestawie przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu sprawdzianu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu zestawów rezerwowych.

12 Brak arkuszy rezerwowych
Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu sprawdzianu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych!

13 Unieważnienie sprawdzianu

14 Unieważnienie sprawdzianu przez dyrektora szkoły
Zdającemu można przerwać sprawdzian i unieważnić jego pracę w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,

15 Unieważnienie sprawdzianu przez dyrektora szkoły
zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia (słuchacza).

16 Unieważnienie sprawdzianu przez dyrektora OKE
Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów (słuchaczy) skutkuje unieważnieniem sprawdzianu tych zdających. Decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

17 Powtórne przystąpienie do sprawdzianu
Uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian w terminie dodatkowym odbędzie się 4 czerwca o godzinie 9.00.

18 Unieważnienie sprawdzianu w terminie dodatkowym
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który przystąpił do sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia (słuchacza).

19 Unieważnienie sprawdzianu w terminie dodatkowym
W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla tego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.

20 Unieważnienie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia lub jego rodziców
Jeżeli uczeń/słuchacz uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

21 Unieważnienie w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzenia sprawdzianu
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców dyrektor oke w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

22 Unieważnienie w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzenia sprawdzianu
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor OKE z urzędu, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik.

23 Obserwacja sprawdzianu

24 Kto może być obserwatorem?
Obserwatorami sprawdzianu mogą być: delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, (w szkołach artystycznych także delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

25 Kto może być obserwatorem?
upoważnieni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przedstawiciele: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli.

26 Kompetencje obserwatora
Jeżeli na sprawdzian zgłoszą się obserwatorzy, muszą okazać przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego dokument stwierdzający tożsamość i upoważnienie instytucji uprawnionej do oddelegowania swojego przedstawiciela Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu. Potwierdzają swoją obecność na sprawdzianie podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu sprawdzianu

27 Podsumowanie Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia sprawdzianu obejmuje: uczestnictwo w wideokonferencji nagranej w październiku 2012 roku, zapoznanie nauczycieli wchodzących w skład zespołów nadzorujących z filmami szkoleniowymi prezentowanymi w marcu 2013 roku, udział PSZE w forum na platformie MOODLE. Szczegóły w komunikacie w systemie OBIEG

28 Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
Dziękuję za uwagę Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


Pobierz ppt "Sprawdzian w 2013 roku Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google