Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych
Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r.

2 PROGRAM KONFERENCJI 1. Zadania Kierownika ośrodka egz. (KOE)
2. Zadania Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 3. Materiały egzaminacyjne 3. Materiały przekazane KOE za pośrednictwem serwisu 4. Koszty etapu praktycznego egzaminu 5. Umowy 6. Rozliczenie ośrodka

3 KIEROWNIK OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO -INFORMACJE OGÓLNE-
Kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego (KOE) jest dyrektor szkoły, placówki lub upoważniony przez pracodawcę pracownik. Dyrektor OKE zawiera z KOE, w którym przeprowadzany będzie etap praktyczny egzaminu zawodowego, umowę w sprawie przygotowania i zorganizowania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej kształcącej w tych samych zawodach, w których kształci zasadnicza szkoła zawodowa. KOE odpowiada za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce lub u pracodawcy. KOE może powołać zastępcę kierownika ośrodka egzaminacyjnego. KOE i jego zastępca powinni uczestniczyć w przeprowadzanym przez OKE szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu zawodowego.

4 KIEROWNIK OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO -INFORMACJE OGÓLNE-
Etap praktyczny egzaminu zawodowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne (ZE) powołane przez KOE na 1 miesiąc przed terminem etapu pisemnego egzaminu zawodowego. W skład ZE wchodzi 3 egzaminatorów powołanych przez KOE spośród egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. W skład ZE nie mogą wchodzić egzaminatorzy będący nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki. KOE wyznacza spośród członków ZE przewodniczących. Przewodniczący ZE powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego, organizowane przez OKE lub kierownika ośrodka egzaminacyjnego.

5 EGZAMINATORZY W przypadku, gdy egzaminator zadeklarował gotowość
do pracy (i na tej podstawie KOE powołał zespół egz.) a następnie z niej rezygnuje, to jest zobowiązany do złożenia na ręce KOE pisemnego wyjaśnienia. Na tej podstawie KOE dokonuje zmiany w powołaniu. Nowe powołanie wraz z kopią rezygnacji egzaminatora kierownik ośrodka egzaminacyjnego przesyła do OKE.

6 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
wykonuje powierzone zadania we współpracy z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych, ustala wewnętrzny harmonogram przebiegu etapu praktycznego egzaminu zawodowego, korzysta z listy egzaminatorów udostępnionej na stronie OKE w serwisie, kompletuje i powołuje zespoły egzaminacyjne, zawiadamia egzaminatorów o dniu i godzinie spotkania szkoleniowego w ośrodku i przekazuje przewodniczącym ZE Instrukcję OKE (materiały szkoleniowe), niezwłocznie powiadamia o składach ZE właściwą komisję okręgową w formie przez nią ustalonej.

7 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
Kierownik ośrodka egzaminacyjnego zapewnia: przygotowanie sal egzaminacyjnych/miejsc egzaminowania, w tym przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, przygotowanie stanowisk do egzaminu w poszczególnych dniach/zmianach zgodnie z harmonogramem zastosowania zadań otrzymanym z OKE, dostosowanie stanowisk pracy (w tym maszyn, urządzeń i narzędzi), na których wykonywane będą zadania egzaminacyjne do wymogów bhp, zdającym pierwszą pomoc medyczną, identyfikatory dla członków ZE, obserwatorów, a także identyfikatory numerami stanowisk dla zdających, obecność w ośrodku egzaminacyjnym osób nadzorujących prawidłową pracę maszyn i urządzeń wykorzystywanych w etapie praktycznym.

8 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
Kierownik ośrodka egzaminacyjnego: sprawdza aktualność przeglądów: instalacji elektrycznej i gazowej, pomiaru natężenia hałasu, spalin, oznakowania dróg ewakuacyjnych, inne (upoważnienie może być sprzed 3 lat), przeprowadza szkolenie wszystkich osób wykonujących prace związane z organizacją egzaminu w zakresie postępowania z materiałami zawierającymi informacje prawnie chronione i ochroną tych materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem - odbiera od osób szkolonych oświadczenie w tej sprawie (wzór – załącznik II.4., str. 54 Procedur), sprawdza warunki do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych.

9

10 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
pobiera z serwisu KOE materiały z wykazami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i specyfikacją surowcowo-materiałową do wykonania zadań egzaminacyjnych (przygotowaną przez CKE), wyznacza pracownika/pracowników do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych i ich obsługi technicznej w czasie egzaminu, nadzoruje przygotowanie miejsc egzaminowania, w tym przygotowane wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu zawodowego – czy jest zgodne z harmono-gramem zastosowania zadań otrzymanym z OKE, sprawdza stany osobowe zespołów egzaminacyjnych, zapewnia warunki techniczne i organizacyjne dla potrzeb przebiegu egzaminu.

11 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
KOE lub upoważniona przez niego pisemnie osoba (Załącznik II.6. Procedur…) w obecności innej osoby z ośrodka egzaminacyjnego odbiera przesyłkę zawierającą pakiety do etapu praktycznego egzaminu oraz: sprawdza, czy przesyłka nie została naruszona, sprawdza, czy zawartość przesyłki jest zgodna z zapotrzebowaniem – nie otwiera kopert z materiałami egzaminacyjnymi. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki lub braku materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, KOE lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia o tym dystrybutora i dyrektora OKE.

12 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
Przestrzegając zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje prawnie chronione: dokonuje rozdziału materiałów egzaminacyjnych na poszczególne dni i zmiany zgodnie z przekazanym przez OKE harmonogramem zastosowania zadań, przygotowuje zestawy egzaminacyjne dla zdających i egzaminatorów na każdy dzień egzaminu i na każdą zmianę, przechowuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne w okresie trwania egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym.

13 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
w dniu poprzedzającym egzamin wraz z przewodniczącymi ZE sprawdza: przygotowanie pakietów egzaminacyjnych zgodnie z przekazanym przez OKE harmonogramem zastosowania zadań, przygotowanie pomieszczeń/miejsc do przeprowadzenia egzaminu, stanowiska egzaminacyjne pod względem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, działanie maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury przeznaczonych do wykorzystania podczas egzaminu, wyposażenie stanowisk i zaopatrzenie w materiały (produkty) do wykonania zadań, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez okręgową komisję egzaminacyjną, niezbędne zabezpieczenia pomieszczeń/miejsc do egzaminowania, przygotowanie identyfikatorów dla członków zespołów egz. i obserwatorów, identyfikatorów z numerami stanowisk dla zdających oraz zapasowych przyborów do pisania.

14 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
w każdym dniu egzaminu sprawdza: stany osobowe zespołów egzaminacyjnych, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone niezwłocznie powiadamia o tym Dyrektora OKE. Po upewnieniu się, że pakiety nie zostały naruszone, KOE otwiera je w obecności przewodniczących ZE oraz zdających, a następnie przekazuje im materiały w liczbie odpowiadającej liczbie zdających.

15 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO
każdego dnia po zakończeniu egzaminu na danej zmianie: odbiera od przewodniczących ZE arkusze egzaminacyjne z dwoma egzemplarzami planów działania, arkusze obserwacji i karty obserwacji oraz protokoły etapu praktycznego egzaminu zawodowego i listy zdających, a następnie sprawdza poprawność sporządzenia dokumentacji przebiegu etapu praktycznego egzaminu, przechowuje i zabezpiecza dokumentację przebiegu etapu praktycznego egzaminu. Uwaga: zdający nie zabierają z miejsc egzaminowania żadnych materiałów egzaminacyjnych - oddają ZE kompletny arkusz egz. i 2 egzemplarze Planu działania.

16 po zakończeniu egzaminu w ośrodku:
ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO po zakończeniu egzaminu w ośrodku: sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu (Załącznik III.7), przechowuje i zabezpiecza dokumentację przebiegu etapu praktycznego egzaminu, a następnie przekazuje ją dyrektorowi OKE zgodnie z instrukcją.

17 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
w przeddzień egzaminu: PZE uczestniczy w szkoleniu w ośrodku egzaminacyjnym zorganizowanym przez KOE

18 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
w przeddzień egzaminu: sprawdza, wspólnie z KOE, przygotowanie ośrodka do rozpoczęcia egzaminu, a w szczególności: przygotowanie pomieszczeń/miejsc egzaminowania wyposażenie techniczne stanowisk egzaminacyjnych pod kątem zgodności z wykazami otrzymanymi z OKE działanie maszyn, urządzeń przygotowanych do egzaminu

19 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
w przeddzień egzaminu: sprawdza - wspólnie z KOE - przygotowanie ośrodka do rozpoczęcia egzaminu, a w szczególności: spełnienie wymogów bhp na stanowiskach egzaminacyjnych i w miejscach egzaminowania czy maszyny, urządzenia posiadają instrukcje obsługi opracowane dla potrzeb egzaminu czy w pomieszczeniu egzaminacyjnym jest zegar i tablica oraz zapasowe przybory do pisania

20 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
PZE przeprowadza szkolenie członków ZE, które powinno zawierać min. następującą tematykę: zasady prowadzenia obserwacji i punktowania zgodnie z kryteriami wypełnianie arkusza obserwacji i karty obserwacji zapoznanie egzaminatorów ze stanowiskami egzaminacyjnymi, próbne uruchomienie maszyn i urządzeń ustalenie szczegółowej problematyki instruktażu stanowiskowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady bhp na stanowiskach egzaminacyjnych

21 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
na około 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu: zapoznaje członków ZE z harmonogramem przebiegu egzaminu w danym dniu przypomina zasady przeprowadzania egzaminu wynikające z Procedur i Instrukcji

22 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
w ciągu około 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu: wspólnie z członkami ZE sprawdza obecność i tożsamość zdających; czy posiadają ubranie robocze (oraz np. książeczkę zdrowia - kmg) prosi przedstawiciela zdających, aby udał się z nim do KOE w celu odebrania materiałów egzaminacyjnych i potwierdza odbiór w protokole zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym wyjaśnia zasady losowania zadań i stanowisk egzaminacyjnych

23 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego odbiera od każdego zdającego podpis potwierdzający odbycie instruktażu rozdaje materiały egzaminacyjne zdającym i członkom ZE sprawdza kompletność materiałów rozdanych zdającym i członkom ZE zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

24 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
w trakcie egzaminu: odbiera od zdających wypełnione oryginały „Planu działania” i przekazuje egzaminatorom do oceny reaguje na przypadki naruszania przez zdających zasad bhp lub zakłócania przebiegu egzaminu reaguje na sygnały zdających dotyczące awarii maszyn przyjmuje pisemne oświadczenie zdającego, który zgłasza rezygnację z egzaminu na 30 minut przed zakończeniem egzaminu przypomina, ile czasu zostało do zakończenia egzaminu ustala kolejność prezentowania wykonanego zadania

25 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
po zakończeniu egzaminu: sprawdza dokumentację odebraną od egzaminatorów odbiera od zdających arkusze egzaminacyjne, potwierdza ich odbiór na listach zdających sprawdza dokumentację odebraną od zdających Bardzo ważne! Zdający oddają po egzaminie wszystkie materiały Egzaminatorzy muszą to sprawdzić Wyniesienie materiału grozi odtajnieniem zadania

26 MATERIAŁY EGZAMINACYJNE -INFORMACJE OGÓLNE-
arkusz egzaminacyjny - zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu, - zdający oddaje kompletny materiał po zakończeniu egzaminu, - należy zwrócić uwagę na poprawność zapisania – numeru PESEL zdającego, daty urodzenia, numeru stanowiska, arkusz obserwacji - należy zwrócić uwagę na poprawność zapisania numerów PESEL zdających i numeru stanowiska, karta obserwacji - KOE musi sprawdzić, czy jest poprawnie wypełniona – wcześniej powinien to sprawdzić przewodniczący ZE, który odpowiada za poprawność wypełnienia kart obserwacji tzn. prawidłowego przeniesienia na kartę punktów z arkuszy obserwacji od poszczególnych członków ZE.

27

28

29 Przykład wypełnionego fragmentu arkusza obserwacji przez egzaminatorów

30

31 Błędy popełniane przez egzaminatorów przy wypełnianiu karty obserwacji

32

33

34

35 Zadaniem Kierownika ośrodka
jest sprawdzenie poprawności wypełnienia dokumentacji a w szczególności kart obserwacji

36 Karta oceny pracy egzaminatora
oceny pracy członka ZE dokonuje przewodniczący ZE kierownik OE dokonuje oceny pracy przewodniczącego ZE

37

38 Karta oceny pracy egzaminatora

39 SERWIS KIEROWNIKA OŚRODKA OKE WE WROCŁAWIU

40 MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH
dostępne od czerwca 2013

41 MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH
zakładka: Wytyczne do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych materiał zawiera informacje prawnie chronione

42

43 Uwaga: jeżeli okaże się, że ośrodek egzaminacyjny
nie jest w stanie sprostać wymaganiom dot. przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu, to należy niezwłocznie zgłosić ten fakt wraz z uzasa dnieniem do OKE na adres

44 MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH
do 17 czerwca 2013 - zostaną udostępnione w serwisie KO zmodyfikowany harmonogram etapu praktycznego listy zdających w poszczególnych dniach/zmianach preliminarz kosztów

45 MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH
do 30 czerwca - przekażemy Kierownikom OE umowy: z ośrodkiem – 2 egz. dla kierownika ośrodka – 2 egz. dla egzaminatorów – 2 egz. dla asystentów technicznych ZSZ – 2 egz.

46 Zasady tworzenia kosztorysu egzaminu zawodowego

47 planowanych zmian po klasyfikacji końcoworocznej
STRUKTURA KOSZTÓW ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM RODZAJ KOSZTÓW SPOSÓB LICZENIA UWAGI KIEROWNIK OŚRODKA  (liczba ZE na zmianie  stawka) (tabela stawek w serwisie KOE) ustalone na podstawie liczby planowanych zmian po klasyfikacji końcoworocznej OŚRODEK GZAMINACYJNY (wynajem pomieszczeń, eksploatacja, mat. biurowe, napoje dla egzaminatorów i zdających, zaopatrzenie) liczba planowanych zmian  stawka stawka = 100 zł/zespół/dzień jw. OBSŁUGA TECHNICZNA l. stanowisk × stawka za przygotowanie stanowisk egz. UMOWA ZLECENIE zależne od liczby przygotowanych stanowisk

48 STRUKTURA KOSZTÓW ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM
RODZAJ KOSZTÓW SPOSÓB LICZENIA UWAGI E G Z AM I NA T OR Y PRZEWODNICZĄCY ZE l. odbytych zmian × 186,20 zł UMOWA ZLECENIE zależne od liczby przeprowadzonych zmian CZŁONEK ZE × 155,17 zł UMOWA O DZIEŁO jw. DOJAZDY EGZAMINATORÓW TYLKO na podstawie przedłożonych biletów PKP lub PKS NOCLEGI do 35 zł / dobę dla egzaminatorów, którzy mieszkają w odległości nie mniejszej niż 50 km MATERIAŁY I SUROWCE na podstawie specyfikacji surowcowo-materiałowej

49 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego
ze względu na liczbę egzaminów (ZE) odbywających się w ośrodku jednocześnie w tym samym dniu na tej samej zmianie, przyjęto następujące stawki dla KOE: 1 ZE na zmianie – 45 zł/zmianę 2 ZE na zmianie – 60 zł/zmianę 3 ZE na zmianie – 75 zł/zmianę 4 ZE na zmianie – 90 zł/zmianę itd.. Uwaga: końcowa kwota zostaje dodatkowo zwiększona o stawkę - za dzień, w którym następuje odbiór ośrodka (w przeddzień egzaminu), czyli: 1 zawód w ośrodku – 60 zł 2 zawody w ośrodku – 100 zł 3 lub 4 zawody w ośrodku – 150 zł 5 i więcej zawodów w ośrodku – 200 zł

50 Obsługa techniczna

51 STAWKI DLA ASYSTENTA TECHNICZNEGO

52 UMOWY dla Kierownika ośrodka egzaminacyjnego z ośrodkiem
dla egzaminatorów dla obsługi technicznej

53 UMOWY DLA EGZAMINATORÓW
umowa zlecenie dla przewodniczącego ZE - załącznik do umowy = oświadczenie wraz z danymi osobowymi umowa o dzieło dla członków ZE - załącznik do umowy = dane osobowe Uwaga: każdy egzaminator indywidualnie po zalogowaniu do serwisu egzaminatora generuje załącznik do umowy

54 załącznik do umowy zlecenie

55 UMOWY DLA EGZAMINATORÓW
załącznik do umowy o dzieło UMOWY DLA EGZAMINATORÓW DANE WYKONAWCY czytelny podpis wykonawcy

56 Po zakończeniu pracy zespołu egzaminacyjnego
KOE drukuje rachunki UWAGA: nr umowy i rachunku nie mogą się różnić!

57 RACHUNKI DLA EGZAMINATORÓW
edytuj zespół Powołanie ZE

58 RACHUNKI DLA EGZAMINATORÓW
Potwierdzenie wykonania pracy – odbycia zmiany/zmian

59 RACHUNKI DLA EGZAMINATORÓW
Drukowanie rachunków

60 UMOWY DLA EGZAMINATORÓW
Wypełnione i podpisane rachunki KOE kompletuje z umowami, całość zszywa i przekazuje do OKE. Komplet = umowa (1 egz.) + załącznik do umowy (1 egz.) + rachunek (1 egz.) Uwaga: umowy i rachunki nieskompletowane - przesłane luzem będą odesłane na koszt nadawcy. Prosimy pamiętać o sprawdzeniu wszystkich podpisów.

61 UMOWA DLA OBSŁUGI TECHNICZNEJ
UWAGA umowa zlecenie dla asystenta technicznego załącznik do umowy - generowany przez zainteresowanego w serwisie egzaminatora – taki sam jak dla PZE rachunki do umów generuje KOE (po zakończonej sesji) w serwisie kierownika ośrodka – analogicznie jak rachunki dla egzaminatorów

62 RACHUNEK DLA OBSŁUGI TECHNICZNEJ generowany w serwisie KO
Rozliczenie: liczba stanowisk …… × stawka za przygotowanie jednego stanowiska egz. ……… = ………… zł Data i podpis Zleceniobiorcy Stwierdzam wykonanie umowy. Praca została wykonana i przyjęta w dniu Podpis Kierownika Ośrodka Akceptuję do wypłaty kwotę w wysokości: Podpis Koordynatora Okręgowego Zatwierdzam: Podpis i pieczątka Dyrektora OKE

63

64 ROZLICZENIE OŚRODKA UMOWY (po 1 egzemplarzu) z egzaminatorami
dla ośrodka z kierownikiem ośrodka z obsługą techniczną NOTA OBCIĄŻENIOWA za zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów – kwota wynika z umowy dla ośrodka NOTA OBCIĄŻENIOWA związana z kosztami poniesionymi na zakup materiałów i surowców – spójna ze specyfikacją surowcowo – materiałową przygotowaną dla każdego zawodu/zadania

65 FORMA ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁOW I SUROWCÓW
przydatne zakładki: tabele do rozliczeń oświadczenie o zagospodarowaniu materiałów i surowców

66 FORMA ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁOW I SUROWCÓW

67 wzór załącznika do rozliczeń

68 wzór oświadczenia do rozliczeń

69 O KONIECZNOŚCI ZWERYFIKOWANIA PO KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ
UWAGA PROSIMY PAMIETAĆ O KONIECZNOŚCI ZWERYFIKOWANIA LIST ZDAJĄCYCH PO KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ TERMIN do 11 czerwca 2013

70 W SERWISIE KIEROWNIKA OŚRODKA
LISTY ZDAJĄCYCH PO WERYFIKACJI WRAZ Z TERMINAMI EGZAMINÓW ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W SERWISIE INFORMACYJNYM DYREKTORA SZKOŁY MACIERZYSTEJ ZDAJĄCYCH DO 13 CZERWCA 2013 LISTY ZDAJĄCYCH PO WERYFIKACJI WRAZ Z TERMINAMI EGZAMINÓW ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W SERWISIE KIEROWNIKA OŚRODKA DO 17 CZERWCA 2013

71 KOREKTA PRACY ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH
PO ZAMIESZCZENIU W SERWISIE KO ZWERYFIKOWANYCH LIST ZDAJĄCYCH A TYM SAMYM ZMIENIONEGO HARMONOGRAMU EGZAMINU NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY W TERMINACH PRACY ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH

72 KOREKTA

73 KOREKTA DOKONUJEMY KOREKTY W LICZBIE ZMIAN I DOPIERO PO KOREKCIE
GENERUJEMY RACHUNEK

74 CZAS TRWANIA SESJI LETNIEJ
01.07 ÷ 20.07 2013 r.


Pobierz ppt "Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google