Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r.

2 PROGRAM KONFERENCJI 1. Zadania Kierownika ośrodka egz. (KOE) 1. Zadania Kierownika ośrodka egz. (KOE) 2. Zadania Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 2. Zadania Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 3. Materiały egzaminacyjne 3. Materiały egzaminacyjne 3. Materiały przekazane KOE za pośrednictwem serwisu 3. Materiały przekazane KOE za pośrednictwem serwisu 4. Koszty etapu praktycznego egzaminu 4. Koszty etapu praktycznego egzaminu 5. Umowy 5. Umowy 6. Rozliczenie ośrodka 6. Rozliczenie ośrodka

3 KIEROWNIK OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO - INFORMACJE OGÓLNE - Kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego (KOE) jest dyrektor szkoły, placówki lub upoważniony przez pracodawcę pracownik. Dyrektor OKE zawiera z KOE, w którym przeprowadzany będzie etap praktyczny egzaminu zawodowego, umowę w sprawie przygotowania i zorganizowania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej kształcącej w tych samych zawodach, w których kształci zasadnicza szkoła zawodowa. KOE odpowiada za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce lub u pracodawcy. KOE może powołać zastępcę kierownika ośrodka egzaminacyjnego. KOE i jego zastępca powinni uczestniczyć w przeprowadzanym przez OKE szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu zawodowego.

4 Etap praktyczny egzaminu zawodowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne (ZE) powołane przez KOE na 1 miesiąc przed terminem etapu pisemnego egzaminu zawodowego. W skład ZE wchodzi 3 egzaminatorów powołanych przez KOE spośród egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. W skład ZE nie mogą wchodzić egzaminatorzy będący nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki. KOE wyznacza spośród członków ZE przewodniczących. Przewodniczący ZE powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego, organizowane przez OKE lub kierownika ośrodka egzaminacyjnego. KIEROWNIK OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO - INFORMACJE OGÓLNE -

5 EGZAMINATORZY W przypadku, gdy egzaminator zadeklarował gotowość do pracy (i na tej podstawie KOE powołał zespół egz.) a następnie z niej rezygnuje, to jest zobowiązany do złożenia na ręce KOE pisemnego wyjaśnienia. Na tej podstawie KOE dokonuje zmiany w powołaniu. Nowe powołanie wraz z kopią rezygnacji egzaminatora kierownik ośrodka egzaminacyjnego przesyła do OKE.

6 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO wykonuje powierzone zadania we współpracy z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych, ustala wewnętrzny harmonogram przebiegu etapu praktycznego egzaminu zawodowego, korzysta z listy egzaminatorów udostępnionej na stronie OKE w serwisie, kompletuje i powołuje zespoły egzaminacyjne, zawiadamia egzaminatorów o dniu i godzinie spotkania szkoleniowego w ośrodku i przekazuje przewodniczącym ZE Instrukcję OKE (materiały szkoleniowe), niezwłocznie powiadamia o składach ZE właściwą komisję okręgową w formie przez nią ustalonej.

7 Kierownik ośrodka egzaminacyjnego zapewnia: przygotowanie sal egzaminacyjnych/miejsc egzaminowania, w tym przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, przygotowanie stanowisk do egzaminu w poszczególnych dniach/zmianach zgodnie z harmonogramem zastosowania zadań otrzymanym z OKE, dostosowanie stanowisk pracy (w tym maszyn, urządzeń i narzędzi), na których wykonywane będą zadania egzaminacyjne do wymogów bhp, zdającym pierwszą pomoc medyczną, identyfikatory dla członków ZE, obserwatorów, a także identyfikatory numerami stanowisk dla zdających, obecność w ośrodku egzaminacyjnym osób nadzorujących prawidłową pracę maszyn i urządzeń wykorzystywanych w etapie praktycznym. ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO

8 sprawdza aktualność przeglądów: instalacji elektrycznej i gazowej, pomiaru natężenia hałasu, spalin, oznakowania dróg ewakuacyjnych, inne (upoważnienie może być sprzed 3 lat), przeprowadza szkolenie wszystkich osób wykonujących prace związane z organizacją egzaminu w zakresie postępowania z materiałami zawierającymi informacje prawnie chronione i ochroną tych materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem - odbiera od osób szkolonych oświadczenie w tej sprawie (wzór – załącznik II.4., str. 54 Procedur), sprawdza warunki do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych. ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO Kierownik ośrodka egzaminacyjnego:

9

10 pobiera z serwisu KOE materiały z wykazami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i specyfikacją surowcowo- materiałową do wykonania zadań egzaminacyjnych (przygotowaną przez CKE), wyznacza pracownika/pracowników do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych i ich obsługi technicznej w czasie egzaminu, nadzoruje przygotowanie miejsc egzaminowania, w tym przygotowane wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym rozpoczęcie etapu praktycznego egzaminu zawodowego – czy jest zgodne z harmono- gramem zastosowania zadań otrzymanym z OKE, sprawdza stany osobowe zespołów egzaminacyjnych, zapewnia warunki techniczne i organizacyjne dla potrzeb przebiegu egzaminu. ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO

11 W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki lub braku materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, KOE lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia o tym dystrybutora i dyrektora OKE. KOE lub upoważniona przez niego pisemnie osoba (Załącznik II.6. Procedur…) w obecności innej osoby z ośrodka egzaminacyjnego odbiera przesyłkę zawierającą pakiety do etapu praktycznego egzaminu oraz: sprawdza, czy przesyłka nie została naruszona, sprawdza, czy zawartość przesyłki jest zgodna z zapotrzebowaniem – nie otwiera kopert z materiałami egzaminacyjnymi.

12 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO przygotowuje zestawy egzaminacyjne dla zdających i egzaminatorów na każdy dzień egzaminu i na każdą zmianę, przygotowuje zestawy egzaminacyjne dla zdających i egzaminatorów na każdy dzień egzaminu i na każdą zmianę, przechowuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne w okresie trwania egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym. przechowuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne w okresie trwania egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym. dokonuje rozdziału materiałów egzaminacyjnych na poszczególne dni i zmiany zgodnie z przekazanym przez OKE harmonogramem zastosowania zadań, Przestrzegając zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje prawnie chronione:

13 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO przygotowanie pakietów egzaminacyjnych zgodnie z przekazanym przez OKE harmonogramem zastosowania zadań, przygotowanie pomieszczeń/miejsc do przeprowadzenia egzaminu, stanowiska egzaminacyjne pod względem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, działanie maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury przeznaczonych do wykorzystania podczas egzaminu, wyposażenie stanowisk i zaopatrzenie w materiały (produkty) do wykonania zadań, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez okręgową komisję egzaminacyjną, niezbędne zabezpieczenia pomieszczeń/miejsc do egzaminowania, przygotowanie identyfikatorów dla członków zespołów egz. i obserwatorów, identyfikatorów z numerami stanowisk dla zdających oraz zapasowych przyborów do pisania. w dniu poprzedzającym egzamin wraz z przewodniczącymi ZE sprawdza:

14 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO stany osobowe zespołów egzaminacyjnych, stany osobowe zespołów egzaminacyjnych, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone. czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone niezwłocznie powiadamia o tym naruszone niezwłocznie powiadamia o tym Dyrektora OKE. Dyrektora OKE. Po upewnieniu się, że pakiety nie zostały naruszone, KOE otwiera je w obecności przewodniczących ZE oraz zdających, a następnie przekazuje im materiały w liczbie odpowiadającej liczbie zdających. w każdym dniu egzaminu sprawdza:

15 ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO każdego dnia po zakończeniu egzaminu na danej zmianie: odbiera od przewodniczących ZE arkusze egzaminacyjne z dwoma egzemplarzami planów działania, arkusze obserwacji i karty obserwacji oraz protokoły etapu praktycznego egzaminu zawodowego i listy zdających, odbiera od przewodniczących ZE arkusze egzaminacyjne z dwoma egzemplarzami planów działania, arkusze obserwacji i karty obserwacji oraz protokoły etapu praktycznego egzaminu zawodowego i listy zdających, a następnie sprawdza poprawność sporządzenia dokumentacji przebiegu etapu praktycznego egzaminu, przechowuje i zabezpiecza dokumentację przebiegu etapu praktycznego egzaminu. Uwaga: zdający nie zabierają z miejsc egzaminowania żadnych materiałów egzaminacyjnych - oddają ZE kompletny arkusz egz. i 2 egzemplarze Planu działania.

16 po zakończeniu egzaminu w ośrodku: sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu (Załącznik III.7), przechowuje i zabezpiecza dokumentację przebiegu etapu praktycznego egzaminu, a następnie przekazuje ją dyrektorowi OKE zgodnie z instrukcją. ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO

17 w przeddzień egzaminu: PZE uczestniczy w szkoleniu w ośrodku egzaminacyjnym zorganizowanym przez KOE ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

18 w przeddzień egzaminu: sprawdza, wspólnie z KOE, przygotowanie ośrodka do rozpoczęcia egzaminu, a w szczególności: przygotowanie pomieszczeń/miejsc egzaminowania przygotowanie pomieszczeń/miejsc egzaminowania wyposażenie techniczne stanowisk egzaminacyjnych pod kątem zgodności z wykazami otrzymanymi z OKE działanie maszyn, urządzeń przygotowanych do egzaminu działanie maszyn, urządzeń przygotowanych do egzaminu

19 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO w przeddzień egzaminu: sprawdza - wspólnie z KOE - przygotowanie ośrodka do rozpoczęcia egzaminu, a w szczególności: spełnienie wymogów bhp na stanowiskach egzaminacyjnych i w miejscach egzaminowania czy maszyny, urządzenia posiadają instrukcje obsługi opracowane dla potrzeb egzaminu czy w pomieszczeniu egzaminacyjnym jest zegar czy w pomieszczeniu egzaminacyjnym jest zegar i tablica oraz zapasowe przybory do pisania i tablica oraz zapasowe przybory do pisania

20 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO zasady prowadzenia obserwacji i punktowania zgodnie z kryteriami wypełnianie arkusza obserwacji i karty obserwacji zapoznanie egzaminatorów ze stanowiskami egzaminacyjnymi, próbne uruchomienie maszyn i urządzeń ustalenie szczegółowej problematyki instruktażu stanowiskowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady bhp na stanowiskach egzaminacyjnych PZE przeprowadza szkolenie członków ZE, które powinno zawierać min. następującą tematykę: PZE przeprowadza szkolenie członków ZE, które powinno zawierać min. następującą tematykę:

21 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO na około 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu: zapoznaje członków ZE z harmonogramem przebiegu egzaminu w danym dniu przypomina zasady przeprowadzania egzaminu wynikające z Procedur i Instrukcji

22 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO w ciągu około 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu: wspólnie z członkami ZE sprawdza obecność i tożsamość zdających; czy posiadają ubranie robocze (oraz np. książeczkę zdrowia - kmg) prosi przedstawiciela zdających, aby udał się z nim do KOE w celu odebrania materiałów egzaminacyjnych i potwierdza odbiór w protokole prosi przedstawiciela zdających, aby udał się z nim do KOE w celu odebrania materiałów egzaminacyjnych i potwierdza odbiór w protokole zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym wyjaśnia zasady losowania zadań i stanowisk egzaminacyjnych wyjaśnia zasady losowania zadań i stanowisk egzaminacyjnych

23 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO wyznacza osobę odpowiedzialną za wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego odbiera od każdego zdającego podpis odbiera od każdego zdającego podpis potwierdzający odbycie instruktażu potwierdzający odbycie instruktażu rozdaje materiały egzaminacyjne zdającym rozdaje materiały egzaminacyjne zdającym i członkom ZE i członkom ZE sprawdza kompletność materiałów rozdanych sprawdza kompletność materiałów rozdanych zdającym i członkom ZE zdającym i członkom ZE zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

24 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO odbiera od zdających wypełnione oryginały Planu działania i przekazuje egzaminatorom do oceny odbiera od zdających wypełnione oryginały Planu działania i przekazuje egzaminatorom do oceny reaguje na przypadki naruszania przez zdających zasad bhp lub zakłócania przebiegu egzaminu reaguje na przypadki naruszania przez zdających zasad bhp lub zakłócania przebiegu egzaminu reaguje na sygnały zdających dotyczące awarii maszyn reaguje na sygnały zdających dotyczące awarii maszyn przyjmuje pisemne oświadczenie zdającego, który zgłasza rezygnację z egzaminu przyjmuje pisemne oświadczenie zdającego, który zgłasza rezygnację z egzaminu na 30 minut przed zakończeniem egzaminu przypomina, ile czasu zostało do zakończenia egzaminu na 30 minut przed zakończeniem egzaminu przypomina, ile czasu zostało do zakończenia egzaminu ustala kolejność prezentowania wykonanego zadania ustala kolejność prezentowania wykonanego zadania w trakcie egzaminu:

25 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO sprawdza dokumentację odebraną od egzaminatorów sprawdza dokumentację odebraną od egzaminatorów odbiera od zdających arkusze egzaminacyjne, potwierdza ich odbiór na listach zdających odbiera od zdających arkusze egzaminacyjne, potwierdza ich odbiór na listach zdających sprawdza dokumentację odebraną od zdających sprawdza dokumentację odebraną od zdających po zakończeniu egzaminu: Bardzo ważne! Zdający oddają po egzaminie wszystkie materiały Egzaminatorzy muszą to sprawdzić Wyniesienie materiału grozi odtajnieniem zadania

26 MATERIAŁY EGZAMINACYJNE -INFORMACJE OGÓLNE- arkusz egzaminacyjny arkusz egzaminacyjny - zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia - zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu, egzaminu, - zdający oddaje kompletny materiał po zakończeniu egzaminu, - zdający oddaje kompletny materiał po zakończeniu egzaminu, - należy zwrócić uwagę na poprawność zapisania – numeru PESEL - należy zwrócić uwagę na poprawność zapisania – numeru PESEL zdającego, daty urodzenia, numeru stanowiska, zdającego, daty urodzenia, numeru stanowiska, arkusz obserwacji arkusz obserwacji - należy zwrócić uwagę na poprawność zapisania numerów PESEL - należy zwrócić uwagę na poprawność zapisania numerów PESEL zdających i numeru stanowiska, zdających i numeru stanowiska, karta obserwacji karta obserwacji - KOE musi sprawdzić, czy jest poprawnie wypełniona – wcześniej powinien to sprawdzić przewodniczący ZE, który odpowiada za poprawność wypełnienia kart obserwacji tzn. prawidłowego przeniesienia na kartę punktów z arkuszy obserwacji od poszczególnych członków ZE.

27

28

29 Przykład wypełnionego fragmentu arkusza obserwacji przez egzaminatorów

30

31 Błędy popełniane przez egzaminatorów przy wypełnianiu karty obserwacji

32

33

34

35 Zadaniem Kierownika ośrodka jest sprawdzenie poprawności wypełnienia dokumentacji a w szczególności kart obserwacji

36 Karta oceny pracy egzaminatora - oceny pracy członka ZE dokonuje przewodniczący ZE - kierownik OE dokonuje oceny pracy przewodniczącego ZE

37

38 Karta oceny pracy egzaminatora

39 SERWIS KIEROWNIKA OŚRODKA OKE WE WROCŁAWIU

40 MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH dostępne od czerwca 2013

41 zakładka: Wytyczne do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych materiał zawiera informacje prawnie chronione MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH

42

43 Uwaga: jeżeli okaże się, że ośrodek egzaminacyjny nie jest w stanie sprostać wymaganiom dot. przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu, to należy niezwłocznie zgłosić ten fakt wraz z uzasa- dnieniem do OKE na adres email: zwojciechowska@oke.wroc.pl

44 MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH zmodyfikowany harmonogram etapu praktycznego zmodyfikowany harmonogram etapu praktycznego listy zdających w poszczególnych dniach/zmianach listy zdających w poszczególnych dniach/zmianach preliminarz kosztów preliminarz kosztów zostaną - zostaną udostępnione w serwisie KO do 17 czerwca 2013

45 MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH do 30 czerwca - przekażemy Kierownikom OE umowy: - przekażemy Kierownikom OE umowy: z ośrodkiem – 2 egz. dla kierownika ośrodka – 2 egz. dla egzaminatorów – 2 egz. dla asystentów technicznych ZSZ – 2 egz.

46 Zasady tworzenia kosztorysu egzaminu zawodowego

47 STRUKTURA KOSZTÓW ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM RODZAJ KOSZTÓW SPOSÓB LICZENIAUWAGI KIEROWNIK OŚRODKA (liczba ZE na zmianie stawka) (tabela stawek w serwisie KOE) ustalone na podstawie liczby planowanych zmian po klasyfikacji końcoworocznej OŚRODEK GZAMINACYJNY (wynajem pomieszczeń, eksploatacja, mat. biurowe, napoje dla egzaminatorów i zdających, zaopatrzenie) liczba planowanych zmian stawka stawka = 100 zł/zespół/dzień jw. OBSŁUGA TECHNICZNA l. stanowisk × stawka za przygotowanie stanowisk egz. UMOWA ZLECENIE (tabela stawek w serwisie KOE) zależne od liczby przygotowanych stanowisk

48 STRUKTURA KOSZTÓW ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM RODZAJ KOSZTÓWSPOSÓB LICZENIAUWAGI EGZAMINATORZYEGZAMINATORZY PRZEWODNICZĄCY ZE l. odbytych zmian × 186,20 zł UMOWA ZLECENIE zależne od liczby przeprowadzonych zmian CZŁONEK ZE l. odbytych zmian × 155,17 zł UMOWA O DZIEŁO jw. DOJAZDY EGZAMINATORÓW TYLKO na podstawie przedłożonych biletów PKP lub PKS NOCLEGI do 35 zł / dobę dla egzaminatorów, którzy mieszkają w odległości nie mniejszej niż 50 km MATERIAŁY I SUROWCE na podstawie specyfikacji surowcowo-materiałowej

49 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego ze względu na liczbę egzaminów (ZE) odbywających się w ośrodku jednocześnie w tym samym dniu na tej samej zmianie, przyjęto następujące stawki dla KOE: 1 ZE na zmianie– 45 zł/zmianę 1 ZE na zmianie– 45 zł/zmianę 2 ZE na zmianie– 60 zł/zmianę 2 ZE na zmianie– 60 zł/zmianę 3 ZE na zmianie– 75 zł/zmianę 3 ZE na zmianie– 75 zł/zmianę 4 ZE na zmianie– 90 zł/zmianę 4 ZE na zmianie– 90 zł/zmianęitd.. Uwaga: końcowa kwota zostaje dodatkowo zwiększona o stawkę - za dzień, w którym następuje odbiór ośrodka (w przeddzień egzaminu), czyli: 1 zawód w ośrodku – 60 zł 2 zawody w ośrodku– 100 zł 3 lub 4 zawody w ośrodku – 150 zł 5 i więcej zawodów w ośrodku– 200 zł

50 Obsługa techniczna

51 STAWKI DLA ASYSTENTA TECHNICZNEGO

52 UMOWY dla Kierownika ośrodka egzaminacyjnego dla Kierownika ośrodka egzaminacyjnego z ośrodkiem z ośrodkiem dla egzaminatorów dla egzaminatorów dla obsługi technicznej dla obsługi technicznej

53 UMOWY DLA EGZAMINATORÓW umowa zlecenie dla przewodniczącego ZE - załącznik do umowy = oświadczenie wraz z danymi osobowymi umowa o dzieło dla członków ZE - załącznik do umowy = dane osobowe Uwaga: każdy egzaminator indywidualnie po zalogowaniu do serwisu egzaminatora generuje załącznik do umowy

54 załącznik do umowy zlecenie

55 UMOWY DLA EGZAMINATORÓW czytelny podpis wykonawcy DANE WYKONAWCY załącznik do umowy o dzieło

56 Po zakończeniu pracy zespołu egzaminacyjnego KOE drukuje rachunki UWAGA: nr umowy i rachunku nie mogą się różnić!

57 RACHUNKI DLA EGZAMINATORÓW edytuj zespół Powołanie ZE

58 RACHUNKI DLA EGZAMINATORÓW Potwierdzenie wykonania pracy – odbycia zmiany/zmian

59 RACHUNKI DLA EGZAMINATORÓW Drukowanie rachunków

60 UMOWY DLA EGZAMINATORÓW Wypełnione i podpisane rachunki KOE kompletuje z umowami, całość zszywa i przekazuje do OKE. Uwaga: umowy i rachunki nieskompletowane - przesłane luzem będą odesłane na koszt nadawcy. Komplet = umowa (1 egz.) + załącznik do umowy (1 egz.) + rachunek (1 egz.) Prosimy pamiętać o sprawdzeniu wszystkich podpisów.

61 UMOWA DLA OBSŁUGI TECHNICZNEJ umowa zlecenie dla asystenta technicznego załącznik do umowy - generowany przez zainteresowanego w serwisie egzaminatora – taki sam jak dla PZE rachunki do umów generuje KOE (po zakończonej sesji) w serwisie kierownika ośrodka – analogicznie jak rachunki dla egzaminatorów UWAGA

62 RACHUNEKRozliczenie: liczba stanowisk …… × stawka za przygotowanie jednego stanowiska egz. ……… = ………… zł.................................................................................................................................. Data i podpis Zleceniobiorcy Data i podpis Zleceniobiorcy Stwierdzam wykonanie umowy. Praca została wykonana i przyjęta w dniu............................................................................................ Podpis Kierownika Ośrodka Podpis Kierownika Ośrodka Akceptuję do wypłaty kwotę w wysokości:.......................................................................................... Podpis Koordynatora Okręgowego Podpis Koordynatora Okręgowego Zatwierdzam :................................................................................ Podpis i pieczątka Dyrektora OKE Podpis i pieczątka Dyrektora OKE RACHUNEK DLA OBSŁUGI TECHNICZNEJ generowany w serwisie KO

63

64 ROZLICZENIE OŚRODKA UMOWY (po 1 egzemplarzu) z egzaminatorami z egzaminatorami dla ośrodka dla ośrodka z kierownikiem ośrodka z kierownikiem ośrodka z obsługą techniczną z obsługą techniczną NOTA OBCIĄŻENIOWA za zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów – kwota wynika z umowy dla ośrodka NOTA OBCIĄŻENIOWA związana z kosztami poniesionymi na zakup materiałów i surowców – spójna ze specyfikacją surowcowo – materiałową przygotowaną dla każdego zawodu/zadania

65 FORMA ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁOW I SUROWCÓW przydatne zakładki: tabele do rozliczeń tabele do rozliczeń oświadczenie o zagospodarowaniu materiałów oświadczenie o zagospodarowaniu materiałów i surowców i surowców

66 FORMA ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁOW I SUROWCÓW

67 wzór załącznika do rozliczeń

68 wzór oświadczenia do rozliczeń

69 UWAGA PROSIMY PAMIETAĆ PROSIMY PAMIETAĆ O KONIECZNOŚCI ZWERYFIKOWANIA LIST ZDAJĄCYCH PO KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ TERMIN do 11 czerwca 2013

70 LISTY ZDAJĄCYCH PO WERYFIKACJI WRAZ Z TERMINAMI EGZAMINÓW ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W SERWISIE INFORMACYJNYM DYREKTORA SZKOŁY MACIERZYSTEJ ZDAJĄCYCH DO 13 CZERWCA 2013 LISTY ZDAJĄCYCH PO WERYFIKACJI WRAZ Z TERMINAMI EGZAMINÓW ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W SERWISIE KIEROWNIKA OŚRODKA DO 17 CZERWCA 2013

71 KOREKTA PRACY ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH PO ZAMIESZCZENIU W SERWISIE KO ZWERYFIKOWANYCH LIST ZDAJĄCYCH A TYM SAMYM ZMIENIONEGO HARMONOGRAMU EGZAMINU NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY W TERMINACH PRACY ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH

72 KOREKTA

73 KOREKTA DOKONUJEMY KOREKTY W LICZBIE ZMIAN I DOPIERO PO KOREKCIE GENERUJEMY RACHUNEK

74 CZAS TRWANIA SESJI LETNIEJ 01.07 ÷ 20.07 2013 r.


Pobierz ppt "Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google