Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przebieg etapu pisemnego 1. Etap pisemny Egzamin zawodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przebieg etapu pisemnego 1. Etap pisemny Egzamin zawodowy."— Zapis prezentacji:

1 Przebieg etapu pisemnego 1

2 Etap pisemny Egzamin zawodowy

3 Etap pisemny Egzamin zawodowy

4 Etap pisemny Egzamin zawodowy

5 Etap pisemny Egzamin zawodowy

6 Etap pisemny Egzamin zawodowy

7 Etap pisemny Egzamin zawodowy

8 Zadania komisji nadzorujących – Etap pisemny Egzamin zawodowy

9 Zadania komisji nadzorujących – Etap praktyczny Egzamin zawodowy

10 Podczas egzaminu w sali musi być przez cały czas co najmniej 3 członków ZNEP (w przypadku konieczności opuszczenia sali, do sali wchodzi KOE) członkowie ZNEP muszą mieć wyłączone komórki wyjście zdających do toalety – wyjątkowo i pod nadzorem (koniecznie odnotować ten fakt w protokole – Zał. III.2) 10

11 Czas trwania etapu praktycznego Wszystkim zdającym na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przysługuje dodatkowo 20 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. W czasie tych 20 minut zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją, sprzętem oraz ze stanowiskiem egzaminacyjnym. W tym czasie nie mogą rozpocząć rozwiązywania zadania egzaminacyjnego. 11

12 Zgodnie z procedurami przewodniczący odpowiada za: przygotowanie sali egzaminacyjnej na każdą zmianę egzaminu przygotowanie stanowisk zgodnie ze wskazaniami CKE dla danego zawodu działanie sprzętu komputerowego oraz maszyn i urządzeń przebieg egzaminu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych skompletowanie i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych (w tym za jakość zapisu plików na płycie CD dla wskazanych zawodów) sporządzenie dokumentacji z przebiegu egzaminu

13 Przebieg etapu praktycznego 13

14 Przed egzaminem 8 00 lub 14 00 uczestniczenie w odprawie PZNEP, odebranie od KOE listy zdających oraz kompletu druków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, przejście pod sale i powitanie zdających, przypomnienie o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz niedozwolonych przez CKE materiałów i przyborów. sprawdza warunki techniczne przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w tym stanowisko do drukowania oraz sprawność sprzętu, informuje PZNEP o stanie przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz o zastosowanych w pracowni rozwiązaniach technicznych w zakresie drukowania na stanowiskach komputerowych. ASYSTENT ZNEP 14

15 sprawdzenie obecności i tożsamości zdających, przeprowadzenie losowania stanowisk, odebranie od KOE materiałów egzaminacyjnych, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (bhp), zebranie od zdających podpisów potwierdzających odbycie instruktażu stanowiskowego (na liście HERMES), poinformowanie zdających o nie wydawaniu dodatkowych kartek poinformowanie zdających o przebiegu egzaminu ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę drukowania. uczestniczenie w instruktażu stanowiskowym, a w przypadku prośby PZNEP przeprowadzenie takiego instruktażu ( również w zakresie drukowania). Przed egzaminem 8 30 lub 14 30 ZNEP ASYSTENT 15

16 Przed rozpoczęciem egzaminu 9 00 lub 15 00 rozdanie zdającym zestawów egzaminacyjnych, polecenie zdającym sprawdzenia kompletności i czytelności arkuszy egzaminacyjnych, wymiana zestawów egzaminacyjnych zdającym, którzy zgłosili, nieprawidłowości w arkuszach, polecenie zakodowania kart pracy egzaminacyjnej i kart oceny, polecenie zapoznania się z Informacją dla zdającego stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu. ZNEP ASYSTENT 16

17 Rozpoczęcie egzaminu 9 XX lub 15 XX ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu, zapisanie w widocznym miejscu: -czasu rozpoczęcia egzaminu (godz. 9.xx), -czasu rozpoczęcia rozwiązywania zadania (godz. 9.xx + 20 min.) -czasu zakończenia egzaminu (godz. 9.xx + 20 min + 240 min.), nadzorowanie zdających, którzy zapoznają się z zadaniem i stanowiskiem (mogą włączyć komputery i uruchomić program, nie mogą zacząć rozwiązywać zadania). wyłącznie, gdy egzamin odbywa się na stanowiskach komputerowych stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu, zapewnienie sprawności sprzętu, usuwanie awarii zgłaszanych przez PZNEP. ZNEP ASYSTENT 17

18 Rozpoczęcie rozwiązywania zadania 9 XX +20 min lub 15 XX + 20 min ogłoszenie rozpoczęcia rozwiązywania zadania, zabezpieczenie: -niewykorzystanych materiałów egzaminacyjnych (nie mogą być naruszone), -błędnie wydrukowanych materiałów egzaminacyjnych. wyłącznie, gdy egzamin odbywa się na stanowiskach komputerowych stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu ZNEP ASYSTENT 18

19 Podczas egzaminu nadzorowanie zdających, reagowanie na przypadki zakłócenia pracy zdającym, odebranie wszystkich materiałów egzaminacyjnych od tych zdających, którzy zrezygnowali lub wcześniej zakończyli prace, drukowanie lud nadzorowanie procesu drukowania przeprowadzanego zgodnie z procedurą, w zawodzie ratownik medyczny potwierdzanie wykonania zabiegu i wypełnianie karty wykonania zabiegu ogłoszenie 30 min. do zakończenia egzaminu. pozostawanie na swoim stanowisku (nie przemieszczanie się po sali), nie przenoszenie nośników ani wydruków, wykonywanie poleceń PZNEP (drukowanie efektów pracy zdających), usuwanie awarii zgłaszanych przez PZNEP. ZNEP ASYSTENT 19

20 ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym odłożenie prac na brzeg stolika, zorganizowanie odbioru prac od zdających, potwierdzenie podpisem wykonania zadania egzaminacyjnego na karcie pracy egzaminacyjnej, w obecności przynajmniej jednego zdającego zapakowanie prac egzaminacyjnych (i ew. płyty CD) do bezpiecznej koperty, zaklejenie jej w zawodzie technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, fototechnik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych archiwizowanie prac zdających na płycie CD (sprawdzenie nagrania), sprawdzenie nagrania płyty usuwanie efektów prac zdających ze wszystkich komputerów w sali Po upływie czasu egzaminuZNEP ASYSTENT 20

21 opisanie bezpiecznej koperty nadzorowanie usunięcia efektów prac zdających ze wszystkich komputerów, sporządzenie protokołu przebiegu egzaminu, przekazanie KOE prac zdających, niewykorzystanych nienaruszonych materiałów egzaminacyjnych oraz dokumentacji. przygotowanie stanowisk na następną zmianę, jeżeli taka będzie przeprowadzana w ośrodku. Po upływie czasu egzaminuZNEP ASYSTENT 21

22 Wzór nalepek z kodem kreskowym Nalepka na kartę odpowiedzi – etap pisemny Nalepka na Kartę Oceny Nalepka na Kartę Pracy Egzaminacyjnej Nalepka kontrolna – nie przyklejać !!! 22

23 Załącznik III.4a. Nowe zapisy na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 23 Zwrócenie uwagi na oznaczenie arkusza: nazwę zawodu i numer zadania

24 Potwierdzenie wykonania zadania egzaminacyjnego – przewodniczący ZNEP Podpis członka ZNEP Sprawdzenie wpisania daty urodzenia Sprawdzenie przyklejenia naklejki z kodem ośrodka i numerem PESEL Sprawdzenie wpisania numeru PESEL Sprawdzenie wpisanej liczby stron Członek ZNEP wpisuje zauważone niezgodności 24 Załącznik III.4d.

25 Sprawdzenie oznaczenia wybranego języka UWAGA! KARTY PRAC EGZAMINACYTJNYCH należy pakować pogrupowane wg języków zgodnie z Instrukcją (Załącznik I.4. Procedury…) Załącznik III.4e. Wpisał BRAK w przypadku, gdy nie napisał tego fragmentu pracy lub napisał go w języku polskim BRAK 25

26 Sprawdzenie wpisanej liczby załączników Załącznik III.4f. 26

27 Zadania komisji nadzorujących – etap praktyczny bez wyposażenia (technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa) Egzamin zawodowy

28 Sporządzenie dokumentacji – Załącznik III.2 Protokół przebiegu etapu praktycznego

29 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

30 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

31 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

32 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

33 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

34 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

35 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

36 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

37 etap praktyczny z wyposażeniem (technik geodeta) Egzamin zawodowy

38 Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych ze specjalistycznym wyposażeniem Dla zawodów: - technik geodeta Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodne z wyposażeniem w zawodzie na daną sesję egzaminacyjną i wskazaniami CKE dla zadania. Przygotowanie stanowiska rezerwowego. Przygotowanie zapasowych przyrządów, materiałów i przyborów. 38

39 Dokumentowanie pracy zdających w zawodach: technik geodeta Efektem pracy mogą być m.in. wyniki pomiarów. 39

40 Sporządzenie dokumentacji – Załącznik III.2 Protokół przebiegu etapu praktycznego

41 Zadania komisji nadzorujących – etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

42 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

43 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

44 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

45 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

46 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

47 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

48 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

49 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

50 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

51 etap praktyczny z wyposażeniem (technik informatyki) Egzamin zawodowy

52 Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem komputera Dla zawodów: technik informatyk W pracowni komputerowej musi być odłączony dostęp do Internetu. Stanowiska egzaminacyjne przygotowane przed każdą zmianą - zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do ośrodka egzaminacyjnego. Powinno być przygotowane rezerwowe stanowisko egzaminacyjne oraz stanowisko do drukowania i nagrywania prac. 52

53 Procedura drukowania Na 30 min przed zakończeniem egzaminu PZNEP przypomina o ustalonym czasie zakończenia egzaminu i zakończeniu drukowania przed upływem tego czasu. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia gotowości wydruku przez kilku zdających, PZNEP ustala kolejność drukowania. Tylko i wyłącznie ze względów technicznych jeżeli nie zostały wydrukowane prace wszystkich zdających przed upływem czasu egzaminu - należy wydrukować je po zakończeniu egzaminu, ale wszyscy zdający oczekujący na wydrukowanie pozostają na swoich stanowiskach i nie wykonują innych czynności związanych z egzaminem. 53

54 Wykorzystanie komputera w zawodach: technik informatyk Komputery nie mogą pracować w sieci. W czasie egzaminu efekty pracy zdających (foldery opisane nr PESEL) przenoszone są na nośniku i drukowane przez PZNEP lub osobę wyznaczoną na stanowisku technicznym. Po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np.143403_13130K_19_06_zm1). Foldery z plikami zdających usuwane są z nośnika i ze wszystkich komputerów w sali. 54

55 55 Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach: technik informatyk

56 Sporządzenie dokumentacji – Załącznik III.2 Protokół przebiegu etapu praktycznego

57 Egzamin zawodowy – Asystent techniczny

58 Zadania asystenta technicznego Przed egzaminem: przygotowuje stanowiska egzaminacyjne przed każdą zmianą zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do OE z materiałami egzaminacyjnymi (w tym 1 rezerwowe) odłącza dostęp do Internetu (na stanowiskach z komputerem) Podczas egzaminu: wykonuje polecenia PZNEP zapewnia sprawność sprzętu (na polecenie PZNEP usuwa usterki techniczne) na stanowiskach z komputerem może drukować wyłącznie na polecenie PZNEP tylko przekazane efekty prac zdających przez cały czas pozostaje na swoim stanowisku (nie chodzi po sali) zapewnia zdającemu za każdym razem ten sam czysty nośnik pamięci (na stanowiskach z komputerem) Po egzaminie: archiwizuje (dla wskazanych zawodów) i usuwa efekty pracy zdających ze wszystkich stanowisk egzaminacyjnych 58

59 Asystent techniczny jest zobowiązany do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji podpisuje oświadczenie o postępowaniu z materiałami niejawnymi 59


Pobierz ppt "Przebieg etapu pisemnego 1. Etap pisemny Egzamin zawodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google