Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Egzaminów Zawodowych 1 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Konferencje 26-28 maja 2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Egzaminów Zawodowych 1 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Konferencje 26-28 maja 2004 r."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Egzaminów Zawodowych 1 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Konferencje 26-28 maja 2004 r.

2 Wydział Egzaminów Zawodowych 2 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU DLA PRZEPROWADZENIA ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU ( ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI)

3 Wydział Egzaminów Zawodowych 3 listę ich zadań i obowiązków, procedurę przebiegu etapu pisemnego egzaminu - informacje dotyczące przygotowania oddzielnej sali dla zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do ich możliwości, wzory protokołów egzaminu i sposób ich wypełniania. Dyrektor szkoły/placówki przedstawia członkom zespołów nadzorujących, nie później niż 1 tydzień przed terminem egzaminu:

4 Wydział Egzaminów Zawodowych 4 Dyrektor szkoły/placówki przygotowuje listy zdających przydzielonych do poszczególnych sal, nie później niż na 1 tydzień przed terminem egzaminu (do jednej sali powinni być przydzieleni uczniowie, którzy zdają egzamin w różnych zawodach). Listy zdających będą wywieszone przed salami w dniu poprzedzającym egzamin.

5 Wydział Egzaminów Zawodowych 5 odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdza te materiały według instrukcji dystrybutora, zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem w szafie metalowej lub sejfie. W dniu poprzedzającym egzamin dyrektor szkoły /placówki lub inna osoba pisemnie przez niego upoważniona: W dniu poprzedzającym egzamin dyrektor szkoły /placówki wyznacza pisemne osobę upoważnioną do dostępu do materiałów egzaminacyjnych, w szczególnych przypadkach losowych.

6 Wydział Egzaminów Zawodowych 6 ustawienie stołów w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających, przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia, numerem PESEL oraz nazwą i symbolem zawodu dla każdego zdającego, przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających z dysfunkcjami, umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara, zapewnienie tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających w danej sali (imię i nazwisko), zapasowe przybory do pisania (długopisy z czarnym wkładem). W dniu poprzedzającym egzamin dyrektor szkoły /placówki sprawdza odpowiednie przygotowanie sal do egzaminu, a w szczególności:

7 Wydział Egzaminów Zawodowych 7 W dniu egzaminu, 1 godzinę przed jego rozpoczęciem, dyrektor szkoły/placówki sprawdza, czy zespoły nadzorujące egzamin są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych wyznacza innych nauczycieli w miejsce brakujących członków zespołów nadzorujących.

8 Wydział Egzaminów Zawodowych 8 arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach, druki protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w sali, listę zdających w danej sali, na której potwierdza się odbiór kart odpowiedzi od zdających, naklejki z kodem kreskowym. Na około 30 minut przed jego rozpoczęciem egzaminu, dyrektor szkoły/placówki w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających: sprawdza czy zabezpieczone arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi nie zostały naruszone, sprawdza liczbę arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi oraz przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących:

9 Wydział Egzaminów Zawodowych 9 Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z pozostałymi członkami zespołu, przed rozpoczęciem etapu pisemnego: sprawdza tożsamość każdego zdającego z dowodem tożsamości i wskazuje miejsce w sali, a na liście zdających odnotowuje ich obecność, rozdaje zdającym karty odpowiedzi, wyjaśnia sposób kodowania, poleca zdającym zakodowanie kart i sprawdza poprawność ich zakodowania, rozdaje zdającym arkusze egzaminacyjne, poleca zdającym przeczytanie „instrukcji dla zdającego” w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdzenie, czy otrzymali komplet materiałów egzaminacyjnych, ogłasza rozpoczęcie egzaminu, zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu.

10 Wydział Egzaminów Zawodowych 10 karty odpowiedzi zdających i zabezpiecza je (pakuje i opisuje opakowania zgodnie z instrukcją OKE), listy zdających w poszczególnych salach, na których potwierdzone są odbiory kart odpowiedzi od zdających, protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu w poszczególnych salach. Dyrektor szkoły/placówki po zakończeniu egzaminu odbiera od przewodniczących zespołów nadzorujących:

11 Wydział Egzaminów Zawodowych 11 Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych dyrektor szkoły/placówki pakuje je i zabezpiecza zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Następnie sporządza protokół przebiegu etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce w dwóch egzemplarzach oraz wykaz absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili.

12 Wydział Egzaminów Zawodowych 12 wypełnione karty odpowiedzi zdających, odpowiednio zakodowane karty odpowiedzi absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili, arkusze i karty niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane, jeden egzemplarz protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce, listy zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych, wykaz absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili wraz z decyzjami o przerwaniu egzaminu. Dyrektor szkoły/placówki przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej następujące materiały:

13 Wydział Egzaminów Zawodowych 13 Dyrektor szkoły przekazuje materiały egzaminacyjne kurierowi firmy „Pocztex” w dniu egzaminu, po tel. uzgodnieniu godziny przekazania.

14 Wydział Egzaminów Zawodowych 14 – ewentualnych decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego, – zweryfikowanych list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych, – wykazu absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili, – protokołów przekazania/odbioru dokumentacji. W dokumentacji egzaminu szkoły/placówki pozostają: protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu z poszczególnych sal, jeden egzemplarz protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce, kopie:

15 Wydział Egzaminów Zawodowych 15 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH (ZADANIA DYREKTORA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO)

16 Wydział Egzaminów Zawodowych 16 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisuje umowę z dyrektorem ośrodka egzaminacyjnego, w którym przeprowadzany będzie egzamin w danej sesji. Umowa określa uprawnienia i obowiązki stron umowy. Zgodnie z umową, dyrektor ośrodka egzaminacyjnego odpowiada za:

17 Wydział Egzaminów Zawodowych 17 dostosowanie stanowisk egzaminacyjnych (w tym urządzeń i narzędzi) do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych przez wszystkich zdających zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, zapewnienie warunków technicznych dla potrzeb prawidłowej organizacji i przebiegu egzaminu, zaopatrzenie wszystkich maszyn i urządzeń na stanowiskach egzaminacyjnych w instrukcje obsługi. 1.Przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych:

18 Wydział Egzaminów Zawodowych 18 zapoznania egzaminatorów z ośrodkiem egzaminacyjnym wręczenia przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych powołań dyrektora OKE szkolenia zespołów egzaminacyjnych przydzielonych do pracy w ośrodku egzaminacyjnym, ustalenia terminarza (harmonogramu) prac zespołów egzaminacyjnych, powołania przez każdego przewodniczącego członków swojego zespołu, przydzielenia zespołów egzaminacyjnych do stanowisk egzaminacyjnych, zebrania oświadczeń o przestrzeganiu procedury postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem od osób powołanych w skład zespołów egzaminacyjnych, ustalenie trybu i sposobu kontaktowania się egzaminatorów, przewodniczących i dyrektora ośrodka. 2.Zorganizowanie spotkania egzaminatorów przydzielonych do ośrodka egzaminacyjnego w celu:

19 Wydział Egzaminów Zawodowych 19 Dyrektor ośrodka egzaminacyjnego ustala, który egzaminatorzy będą przewodniczącymi, a którzy członkami zespołu w poszczególnych dniach egzaminu. Przy doborze składu zespołów egzaminacyjnych należy stosować zasady: –liczba dni pracy egzaminatorów jest jednakowa, –w zespole są egzaminatorzy z różnych szkół/placówek, –egzaminator nie egzaminuje swoich uczniów, –w przypadku zdających upośledzonych umysłowo, w zespole egzaminacyjnym powinien być egzaminator z uprawnieniami oligofrenopedagoga.

20 Wydział Egzaminów Zawodowych 20 przygotowania pomieszczeń /miejsc do przeprowadzenia egzaminu, spełnienia wymogów BHP na stanowiskach egzaminacyjnych w poszczególnych salach /miejscach egzaminowania, działania maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury przeznaczonych do wykorzystania podczas egzaminu, wyposażenia stanowisk i zaopatrzenia w materiały (produkty) do wykonania zadań, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, przygotowania innych pomieszczeń związanych z przeprowadzaniem egzaminu, zabezpieczenie sal/pomieszczeń/miejsc egzaminowania. 3.Sprawdzenie, w dniu poprzedzającym planowany termin egzaminu, wraz z przewodniczącymi poszczególnych zespołów egzaminacyjnych:

21 Wydział Egzaminów Zawodowych 21 4. Przekazanie przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych odpowiednich zestawów egzaminacyjnych, po sprawdzeniu zgodności tych zestawów ze specyfikacją (wykazem), w każdym dniu na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. 5. Odebranie skompletowanych zestawów egzaminacyjnych, arkuszy i kart obserwacji wraz z listą zdających i protokołem, od przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, po każdej zmianie w każdym dniu egzaminu. 6.Sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu w ośrodku, po zakończeniu egzaminów w ośrodku..

22 Wydział Egzaminów Zawodowych 22 protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu w ośrodku wraz z listami zdających, kart obserwacji ze wszystkich egzaminów, listy absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu lub przerwali egzamin. 8.Zabezpieczenie dokumentacji pozostałej w ośrodku zgodnie z zasadami dotyczącymi archiwizacji. 7.Przekazanie do OKE:

23 Wydział Egzaminów Zawodowych 23 PRZEBIEG ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

24 Wydział Egzaminów Zawodowych 24  zapoznaje członków zespołu ze szczegółowym harmonogramem przebiegu egzaminu,  przypomina członkom zespołu zasady: prowadzenia obserwacji, punktowania zgodnie z kryteriami, interpretowania procedur przebiegu egzaminu w różnych możliwych sytuacjach,  odbiera od dyrektora ośrodka zestawy egzaminacyjne, sprawdza zgodność ze specyfikacją. Na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu w danym dniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

25 Wydział Egzaminów Zawodowych 25 Na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z członkami zespołu, przenosi materiały egzaminacyjne do pomieszczeń egzaminacyjnych, oraz: dokonuje rozdziału na zestawy egzaminacyjne do losowania dla zdających i dokumentację dla członków zespołu egzaminującego, sprawdza kompletność zestawów egzaminacyjnych i dokumentacji po rozdzieleniu, W przypadku, gdy w ośrodku pracuje kilka zespołów egzaminacyjnych dla danego zawodu, przewodniczący zespołów przenoszą materiały egzaminacyjne do jednego pomieszczenia (sali), w którym odbędzie się losowanie.

26 Wydział Egzaminów Zawodowych 26 Na 20 minut przed egzaminem, przewodniczący wraz z członkami zespołu, rozpoczynają procedurę związaną z przeprowadzeniem etapu praktycznego:  sprawdzają na podstawie listy obecność oraz tożsamość zdających,  sprawdzają, czy zdający posiadają odpowiednie ubrania robocze,  sprawdzają, czy zdający posiadają zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu bhp i, w przypadku kucharza małej gastronomii, aktualną książeczkę zdrowia,  zapoznają zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym i wyjaśniają zasady losowania zadań.

27 Wydział Egzaminów Zawodowych 27 PROCEDURA LOSOWANIA (w przypadku, gdy w ośrodku egzaminacyjnym są więcej niż 3 stanowiska) 1. Zdający losuje numer pomieszczenia/miejsca, w którym będzie zdawał egzamin (w obecności przewodniczących z każdego zespołu egzaminacyjnego). 2. Przechodzi z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego do wylosowanego pomieszczenia/miejsca. 3. Zdający losuje zadanie opisane numerem stanowiska (nie otwiera koperty), przewodniczący wskazuje stanowisko. 4. Egzaminatorzy przeprowadzają szkolenie stanowiskowe, każdy ze zdających potwierdza odbycie przeszkolenia w protokole. 5. Zdający otwierają zestaw egzaminacyjny, sprawdzają kompletność dokumentacji. 6. Przewodniczący zapisuje czas na tablicy, zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją, stanowiskiem egzaminacyjnym, instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu (20 minut). Nie wypełniają żadnej dokumentacji. 7. Po upływie 20 min. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapisuje w protokole czas rozpoczęcia wykonywania zadania.

28 Wydział Egzaminów Zawodowych 28 Przewodniczący odpowiada za przeprowadzenie instruktażu na stanowisku egzaminacyjnym zdających. Instruktaż stanowiskowy obejmuje: elementów pomieszczenia, w którym absolwenci będą wykonywać zadanie egzaminacyjne (oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), elementów stanowiska mających wpływ na bhp (pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze, sygnalizacyjne, narzędzia, surowce, półprodukty), zagrożeń występujących przy wykonywaniu określonych czynności na stanowisku i ochrony przed zagrożeniami, wyposażenie i przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego do wykonania określonych zadań, a) przygotowanie zdających do wykonania określonych zadań, w tym omówienie: b) próbne uruchomienie i obsługiwanie przez zdających maszyn i sprzętu pod nadzorem instruktora,

29 Wydział Egzaminów Zawodowych 29 Odbycie przez zdającego instruktażu na stanowisku egzaminacyjnym powinno być potwierdzone przez zdającego w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu.

30 Wydział Egzaminów Zawodowych 30  wypełniają formularz „Plan działania” (przez kalkę), a po wypełnieniu oryginał przekazują przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego,  przystępują do przygotowania i zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  wykonują czynności, zabiegi i operacje niezbędne do poprawnego wykonania zadania,  podczas wykonywania zadań stosują się do ogólnych i stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia,  przeprowadzają okresową i końcową kontrolę jakości wykonywanej pracy,  porządkują stanowisko pracy po zakończeniu pracy. Zdający w etapie praktycznym egzaminu:

31 Wydział Egzaminów Zawodowych 31  ocenia i punktuje czynności zdających, zgodnie z ustalonymi kryteriami,  zwraca uwagę i reaguje na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania przebiegu egzaminu,  reaguje na sygnały zdających dotyczące np. zaistniałej awarii, zakłóceń, wcześniejszego lub planowego ukończenia pracy, lub gotowości do prezentowania efektu wykonanego zadania. Zespół egzaminacyjny prowadzi obserwacje wykonywanych przez zdających zadań zawodowych:

32 Wydział Egzaminów Zawodowych 32 Przewodniczący stosując się do ustalonego czasu trwania egzaminu w etapie praktycznym dla danego zawodu:  na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu, przypomina ile czasu pozostało zdającym do zakończenia egzaminu,  wskazuje miejsce (pomieszczenie) i kolejność prezentacji efektów pracy przez zdających, którzy zgłoszą zakończenie wykonania zadania najpóźniej 5 minut przed upływem czasu zakończenia egzaminu,  wraz z członkami zespołu egzaminacyjnego odbiera od zdających zestawy egzaminacyjne (zadanie egzaminacyjne wraz z pozostałą dokumentacją) i potwierdza ich odbiór w protokole przebiegu egzaminu i na liście zdających.

33 Wydział Egzaminów Zawodowych 33  na karcie obserwacji wpisuje symbol zawodu, oznaczenie tematu, datę urodzenia zdającego, numer PESEL zdającego i koduje go, oraz nakleja naklejkę z kodem ośrodka egzaminacyjnego,  wypełnia kartę obserwacji, również w części dotyczącej kodowania egzaminatorów oraz części dotyczącej sumy punktów uzyskanych przez zdającego, i potwierdza to swoim podpisem,  sporządza protokół przebiegu etapu praktycznego egzaminu i czytelnie go podpisuje, Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

34 Wydział Egzaminów Zawodowych 34 - egzaminatorzy  podają przewodniczącemu swoje kody oraz liczby punktów uzyskanych przez zdającego w poszczególnych obszarach umiejętności zgodnie z arkuszem obserwacji,  sprawdzają poprawność wypełnienia karty obserwacji przez przewodniczącego, co potwierdzają swoim podpisem,  biorą udział w sporządzeniu protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu i podpisują go czytelnie,  kompletują zestawy egzaminacyjne, arkusze i karty obserwacji zgodnie z instrukcją komisji okręgowej.

35 Wydział Egzaminów Zawodowych 35 Skompletowane zestawy egzaminacyjne, arkusze i karty obserwacji wraz z listą zdających i protokołem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje przewodniczącemu zespołów egzaminacyjnych (dyrektorowi ośrodka) po każdej zmianie w każdym dniu egzaminu.

36 Wydział Egzaminów Zawodowych 36 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

37 Wydział Egzaminów Zawodowych 37 1. Przerwanie egzaminu i unieważnienie pracy W etapie pisemnym zdającemu można przerwać egzamin i unieważnić pracę w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania przebiegu egzaminu w sposób utrudniający prace pozostałym zdającym po uprzednim udzieleniu upomnienia przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

38 Wydział Egzaminów Zawodowych 38 Tok postępowania jest następujący: Przewodniczący zespołu nadzorującego po konsultacji z członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu (dyrektora) i powiadamia go o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania przebiegu egzaminu. Przewodniczący zespołu (dyrektor) podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali.

39 Wydział Egzaminów Zawodowych 39 2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku kompletu materiałów egzaminacyjnych W przypadku zgłoszenia braku stron lub innych usterek w materiałach egzaminacyjnych w etapie pisemnym (lub w etapie praktycznym), przewodniczący zespołu nadzorującego (egzaminacyjnego) odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i powiadamia dyrektora szkoły/placówki (ośrodka egzaminacyjnego). Dyrektor szkoły/placówki (ośrodka) podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy /zestawów rezerwowych lub poleca członkowi zespołu powielenie odpowiednich stron. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

40 Wydział Egzaminów Zawodowych 40 3. Postępowanie w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu W przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu dla etapu pisemnego lub przewodniczący zespołów egzaminacyjnych dla etapu praktycznego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu egzaminu i powiadamia o tym, w razie potrzeby, odpowiednie służby (policja, straż pożarna itp.) oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane nie później niż 30 minut po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może się odbyć za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i miejscu. W czasie powstałej przerwy przewodniczący zespołu zabezpiecza arkusze przed nieuprawnionym ujawnieniem.

41 Wydział Egzaminów Zawodowych 41 4. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia egzaminu w etapie praktycznym W przypadku rezygnacji zdającego z wykonywania zadania egzaminacyjnego w dowolnej fazie etapu praktycznego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odbiera od niego odpowiednie oświadczenie, zabezpiecza stanowisko oraz materiały egzaminacyjne i zezwala zdającemu na opuszczenie pomieszczenia/sali.Następnie odnotowuje nazwisko i imię zdającego, który zrezygnował z egzaminu, w protokole z przebiegu egzaminu i załącza oświadczenie o rezygnacji.

42 Wydział Egzaminów Zawodowych 42 W przypadku nagłego zasłabnięcia lub choroby zdającego w trakcie wykonywania czynności egzaminacyjnych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin wszystkim zdającym ocenianym przez dany zespół i wzywa pomoc medyczną. Przerwa w egzaminie nie może przekroczyć 30 minut. W zależności od opinii udzielających pomocy medycznej, przewodniczący decyduje o dalszym przebiegu egzaminu przez poszkodowanego.

43 Wydział Egzaminów Zawodowych 43 Jeżeli podczas egzaminu nastąpi awaria lub uszkodzenie maszyn, urządzeń, aparatury, przewodniczący lub członek zespołu przerywa egzamin, zabezpiecza maszyny, urządzenia lub sprzęt zgodnie z odpowiednią instrukcją bezpieczeństwa pracy oraz powiadamia przewodniczącego zespołów egzaminacyjnych (dyrektora) w danym ośrodku. Jeżeli dyrektor ośrodka w ciągu 30 minut usunie awarię lub uszkodzenie, egzamin może być kontynuowany. Podczas przerwy zdający przebywają w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu.

44 Wydział Egzaminów Zawodowych 44 Zdającemu, który naruszył przepisy bhp w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu przewodniczący udziela ustnego upomnienia, które jest odnotowane w protokole. Jeżeli po upomnieniu zdający nadal narusza przepisy bhp, przewodniczący może przerwać jego egzamin. Jeżeli podczas egzaminu zdarzy się wypadek przy pracy przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin wszystkim zdającym, zabezpiecza miejsce wypadku, wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia właściwe służby techniczne oraz dyrektora ośrodka. Powiadamia też dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

45 Wydział Egzaminów Zawodowych 45 W przypadku przerwy dłuższej niż 30 minut dyrektor ośrodka przerywa egzamin zdającemu lub zdającym, powiadamia dyrektora komisji okręgowej oraz ustala najbliższy możliwy termin egzaminu dla zdającego lub zdających w danej sesji. Sporządza odpowiedni protokół z powstałego zdarzenia. O podjętych decyzjach powiadamia zdającego lub zdających. Dokumentacja zdającego lub zdających z przebiegu etapu praktycznego, w wymienionych przypadkach, zostaje zabezpieczona.


Pobierz ppt "Wydział Egzaminów Zawodowych 1 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Konferencje 26-28 maja 2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google