Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

2 - Wsparcie w ramach osi 11 skierowane jest do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy 2

3

4 Oś WŁĄCZENIE SPOŁECZNE € (100%) PLN (PI 9i) Działanie AKTYWNE WŁĄCZENIE € (100%) PLN (PI 9iv) Działanie USŁUGI ZDROWOTE I SPOŁECZNE € (100%) PLN (PI 9v) Działanie EKONOMIA SPOŁECZNA € (100%) PLN KUR EURO  1EUR=4,388 PLN)

5 AKTYWNE WŁĄCZNIE Wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczno- zawodową zwiększy szanse na powrót na rynek pracy osób zagrożonych USŁUGI Wzrost dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej. - Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych -Kształtowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnego rodzicielstwa EKONOMIA SPOŁECZNA Rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez - wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych w celu ułatwia dostępu do zatrudnienia WŁĄCZNIE SPOŁECZNE JAKO PROCES

6 Aktywizacja społeczno- zawodowa na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju (np. organizacja i finansowanie: Poradnictwa specjalistycznego staży, praktyk, kursów, szkoleń, treningów kompetencji społecznych badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia  Wsparcie podmiotów reintegracyjnych istniejących i nowoutworzonych ( Centra Integracji Społecznej/Kluby Integracji Społecznej/ Zakłady Aktywności Zawodowej) Działanie AKTYWNE WŁĄCZENIE Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno- integracyjnych na rzecz rodzin na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny: np. m.in. poprawa dostępu do poradnictwa specjalistycznego wzmocnienie wsparcia asystenta rodziny, rodzinnej pieczy zastępczej finansowanie mieszkań treningowych, wsparcie rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością / osoby starsze  usługi wspierające integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym,  finasowanie usług opiekuńczych wychowawczych dla osób zależnych Działanie 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służące zakładaniu przedsiębiorstw społecznych wparcie dotacyjne i pomostowe nowoutworzonych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w celu ułatwienia im dostosowania się do sytuacji gospodarczej regionu Działanie 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA

7 Podziałanie aktywizacja społeczno zawodowa -> instrumenty Podziałanie – usługi zdrowotne – szczepionki HPV Podziałanie – usługi społeczne – działania aktywizacyjno-integracyjne na rzecz rodzin Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT MOF OLSZTYN Miasto Olsztyn i gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda Poddziałanie – wsparcie podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS/ZAZ) Podziałanie usługi społeczne –> integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT” (bis) MOF EŁK (Miasto i Gmina Ełk)

8 EUR ( PLN)

9

10

11 Działanie Alokacja na konkurs/Termin ogłoszenia Liczba projektów, które wpłynęły oraz na jaką kwotę Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – PODMIOTY REINTEGRACYJNE- CIS/KIS/ZAZ PLN Termin ogłoszenia: r. 10 wniosków na kwotę PLN W ramach konkursu żaden z Wnioskodawców nie uzyskał oceny pozytywnej. Poddziałanie Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe PLN Termin ogłoszenia: r 20 wniosków na kwotę PLN W ramach konkursu żaden z Wnioskodawców nie uzyskał oceny pozytywnej. Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI PLN Termin ogłoszenia: r. 45 wniosków na kwotę PLN Wybrano do dofinansowania 4 wnioski na łączną kwotę ,65 PLN Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorczości społecznej- OWES PLN Termin ogłoszenia: r. 4 wnioski na kwotę PLN Wybrano do dofinansowania 2 wnioski na łączną kwotę ,96 PLN

12 Działanie Alokacja na konkurs/Termin ogłoszenia Liczba projektów, które wpłynęły oraz na jaką kwotę Etap oceny Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI – KONKURS DEDYKOWANY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PLN Termin ogłoszenia: r. 40 wniosków na kwotę PLN Trwa ocena merytoryczna, do której zakwalifikowało się 38 wniosków Poddziałanie Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe PLN Termin ogłoszenia: r. 43 wnioski na kwotę PLN Trwa ocena formalna, do której zakwalifikowało się 41 wniosków Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – PODMIOTY REINTEGRACYJNE- CIS/KIS/ZAZ- KONKURS DEDYKOWANY OSOBOM PLN Termin ogłoszenia: r. 11 wniosków na kwotę PLN Trwa weryfikacja wymogów formalnych Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – PODMIOTY REINTEGRACYJNE- CIS/KIS/ZAZ- KONKURS DEDYKOWANY MŁODZIEŻY PLN Termin ogłoszenia : r. 11 wniosków na kwotę PLN Trwa weryfikacja wymogów formalnych

13 Działanie Liczba projektów, które wpłynęły oraz na jaką kwotę Etap oceny Poddziałanie: Koordynacja ekonomii społecznej w regionie 1wniosek na kwotę ,79 PLN Wniosek wybrany do dofinansowania.

14

15 Podziałanie T2 - wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS/KIS/ZAZ. KONKURS DLA ZIT EŁK Nabór: r. Alokacja: , 91 PLN

16 Działanie Termin rozpoczęcia naboru AlokacjaUwagi Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorczości społecznej- OWES Sierpień 2016 r PLN Konkurs powtórzony z 2015r. Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI Sierpień 2016 r PLN Konkurs przesunięty/alokacja zwiększona o kwotę alokacji z konkursu z 2015r. Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – PODMIOTY REINTEGRACYJNE- CIS/KIS/ZAZ Wrzesień 2016 r PLN Konkurs powtórzony z 2015r. Poddziałanie – T1 - aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji KONKURS DLA ZIT OLSZTYN Październik 2016 r PLN - Poddziałanie Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Wrzesień 2016 r PLN Konkurs powtórzony z 2015r. Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie sięListopad 2016 r PLN -

17

18 niestosownie się do preferencji i ograniczeń wynikających z Wytycznych Celu Tematycznego 9 i Regulaminu konkursu dotyczących np. współpracy z lokalnymi jps, oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej, niestosowanie się do Wytycznych dot. równości szans i niedyskryminacji (…) np. brak podziału wskaźników na K i M, brak opisu niwelowania barier równościowych nie stosowanie się do Wytycznych dot. postępu rzeczowego oraz Regulaminu konkursu np. problem ze wskaźnikami - brak wyboru odpowiednich wskaźników projektu, jednostek ich pomiaru itd. Dodatkowo zbyt słabe wykazanie przyczyn kierowania wsparcia do danej grupy docelowej (na podstawie wcześniejszej diagnozy środowiska)

19 -Spotkanie członków KOP dotyczące błędów i problemów w ocenianych wnioskach -Skrócenie terminów oceny wniosków w celu możliwości dokonania szybszej aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków -Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2016 r („powtórzenie konkursów”) -Informowanie o błędach na spotkanych informacyjno- promocyjnych organizowanych przed każdym konkursem -Umieszczenie na stronie rpo.warmia.mazury.pl informacji o błędach -Wsparcie merytoryczne Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

20 Dostosowywanie kolejnych regulaminów konkursowych pod kątem części wniosków, z którymi Wnioskodawcy radzą sobie najsłabiej (wytłuszczanie, podkreślanie, ramki, dodanie wyjaśnień); Organizacja spotkań doradczych z ekspertami do poszczególnych powiatów dotyczących opracowania koncepcji projektu oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie. Umożliwi to tworzenie zintegrowanych projektów powiatowych oraz nawiązywanie współpracy między podmiotami lokalnymi (wrzesień)

21  Spotkania promująco -informujące o nowej perspektywie finansowanej - realizowane przed z wdrażaniem RPO WiM w roku 2015  Spotkania w powiatach informujące o specyfice poszczególnych konkursów w roku 2015  Spotkania informacyjno-promocyjne organizowane przed konkursami  Informacja w prasie oraz na stronie internetowej RPO WiM

22


Pobierz ppt "Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google