Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

2 - Wsparcie w ramach osi 11 skierowane jest do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy 2

3

4 Oś. 11 - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 150 588 236 € (100%) 660 781 180 PLN (PI 9i) Działanie 11.1. AKTYWNE WŁĄCZENIE 91 764 706 € (100%) 402 663 530 PLN (PI 9iv) Działanie 11.2. USŁUGI ZDROWOTE I SPOŁECZNE 35 294 118 € (100%) 154 870 590 PLN (PI 9v) Działanie 11.3. EKONOMIA SPOŁECZNA 23 529 412 € (100%) 103 247 060 PLN KUR EURO  1EUR=4,388 PLN)

5 AKTYWNE WŁĄCZNIE Wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczno- zawodową zwiększy szanse na powrót na rynek pracy osób zagrożonych USŁUGI Wzrost dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej. - Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych -Kształtowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnego rodzicielstwa EKONOMIA SPOŁECZNA Rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez - wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych w celu ułatwia dostępu do zatrudnienia WŁĄCZNIE SPOŁECZNE JAKO PROCES

6 Aktywizacja społeczno- zawodowa na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju (np. organizacja i finansowanie: Poradnictwa specjalistycznego staży, praktyk, kursów, szkoleń, treningów kompetencji społecznych badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia  Wsparcie podmiotów reintegracyjnych istniejących i nowoutworzonych ( Centra Integracji Społecznej/Kluby Integracji Społecznej/ Zakłady Aktywności Zawodowej) Działanie 11.1. AKTYWNE WŁĄCZENIE Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno- integracyjnych na rzecz rodzin na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny: np. m.in. poprawa dostępu do poradnictwa specjalistycznego wzmocnienie wsparcia asystenta rodziny, rodzinnej pieczy zastępczej finansowanie mieszkań treningowych, wsparcie rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością / osoby starsze  usługi wspierające integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym,  finasowanie usług opiekuńczych wychowawczych dla osób zależnych Działanie 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służące zakładaniu przedsiębiorstw społecznych wparcie dotacyjne i pomostowe nowoutworzonych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w celu ułatwienia im dostosowania się do sytuacji gospodarczej regionu Działanie 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA

7 Podziałanie 11.1.2- aktywizacja społeczno zawodowa -> instrumenty Podziałanie 11.2.2 – usługi zdrowotne – szczepionki HPV Podziałanie 11.2.4 – usługi społeczne – działania aktywizacyjno-integracyjne na rzecz rodzin Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT MOF OLSZTYN Miasto Olsztyn i gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda Poddziałanie 11.1.3 – wsparcie podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS/ZAZ) Podziałanie 11.2.5 - usługi społeczne –> integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT” (bis) MOF EŁK (Miasto i Gmina Ełk)

8 7 027 325 EUR ( 30 835 902 PLN)

9

10

11 Działanie Alokacja na konkurs/Termin ogłoszenia Liczba projektów, które wpłynęły oraz na jaką kwotę Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – PODMIOTY REINTEGRACYJNE- CIS/KIS/ZAZ 10 000 000 PLN Termin ogłoszenia: 31.11.2015r. 10 wniosków na kwotę 12 283 005 PLN W ramach konkursu żaden z Wnioskodawców nie uzyskał oceny pozytywnej. Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe 20 500 000 PLN Termin ogłoszenia: 31.11.2015r 20 wniosków na kwotę 13 030 000 PLN W ramach konkursu żaden z Wnioskodawców nie uzyskał oceny pozytywnej. Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI 35 000 000 PLN Termin ogłoszenia: 31.11.2015r. 45 wniosków na kwotę 61 861 000 PLN Wybrano do dofinansowania 4 wnioski na łączną kwotę 4 659 407,65 PLN Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej- OWES 42 000 000 PLN Termin ogłoszenia: 31.11.2015r. 4 wnioski na kwotę 40 053 000 PLN Wybrano do dofinansowania 2 wnioski na łączną kwotę 20 676 782,96 PLN

12 Działanie Alokacja na konkurs/Termin ogłoszenia Liczba projektów, które wpłynęły oraz na jaką kwotę Etap oceny Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI – KONKURS DEDYKOWANY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 15 000 000 PLN Termin ogłoszenia: 28.01.2016 r. 40 wniosków na kwotę 39 770 000 PLN Trwa ocena merytoryczna, do której zakwalifikowało się 38 wniosków Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe 20 800 000 PLN Termin ogłoszenia: 29.02.2016r. 43 wnioski na kwotę 26 910 000 PLN Trwa ocena formalna, do której zakwalifikowało się 41 wniosków Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – PODMIOTY REINTEGRACYJNE- CIS/KIS/ZAZ- KONKURS DEDYKOWANY OSOBOM 50+ 10 000 000 PLN Termin ogłoszenia: 29.03.2016 r. 11 wniosków na kwotę 8 900 000 PLN Trwa weryfikacja wymogów formalnych Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – PODMIOTY REINTEGRACYJNE- CIS/KIS/ZAZ- KONKURS DEDYKOWANY MŁODZIEŻY 10 000 000 PLN Termin ogłoszenia : 29.03.2016r. 11 wniosków na kwotę 10 180 000 PLN Trwa weryfikacja wymogów formalnych

13 Działanie Liczba projektów, które wpłynęły oraz na jaką kwotę Etap oceny Poddziałanie: 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie 1wniosek na kwotę 690 741,79 PLN Wniosek wybrany do dofinansowania.

14

15 Podziałanie 11.1.3 - T2 - wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS/KIS/ZAZ. KONKURS DLA ZIT EŁK Nabór: 31.05.2016 - 27.06.2016r. Alokacja: 4 300 986, 91 PLN

16 Działanie Termin rozpoczęcia naboru AlokacjaUwagi Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej- OWES Sierpień 2016 r. 21 513 319 PLN Konkurs powtórzony z 2015r. Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI Sierpień 2016 r. 51 962 314 PLN Konkurs przesunięty/alokacja zwiększona o kwotę alokacji z konkursu z 2015r. Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – PODMIOTY REINTEGRACYJNE- CIS/KIS/ZAZ Wrzesień 2016 r. 10 592 381 PLN Konkurs powtórzony z 2015r. Poddziałanie 11.1.2 – T1 - aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji KONKURS DLA ZIT OLSZTYN Październik 2016 r. 15 829 749 PLN - Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Wrzesień 2016 r. 21 213 730 PLN Konkurs powtórzony z 2015r. Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie sięListopad 2016 r. 2 178 975 PLN -

17

18 niestosownie się do preferencji i ograniczeń wynikających z Wytycznych Celu Tematycznego 9 i Regulaminu konkursu dotyczących np. współpracy z lokalnymi jps, oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej, niestosowanie się do Wytycznych dot. równości szans i niedyskryminacji (…) np. brak podziału wskaźników na K i M, brak opisu niwelowania barier równościowych nie stosowanie się do Wytycznych dot. postępu rzeczowego oraz Regulaminu konkursu np. problem ze wskaźnikami - brak wyboru odpowiednich wskaźników projektu, jednostek ich pomiaru itd. Dodatkowo zbyt słabe wykazanie przyczyn kierowania wsparcia do danej grupy docelowej (na podstawie wcześniejszej diagnozy środowiska)

19 -Spotkanie członków KOP dotyczące błędów i problemów w ocenianych wnioskach -Skrócenie terminów oceny wniosków w celu możliwości dokonania szybszej aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków -Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2016 r („powtórzenie konkursów”) -Informowanie o błędach na spotkanych informacyjno- promocyjnych organizowanych przed każdym konkursem -Umieszczenie na stronie rpo.warmia.mazury.pl informacji o błędach -Wsparcie merytoryczne Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

20 Dostosowywanie kolejnych regulaminów konkursowych pod kątem części wniosków, z którymi Wnioskodawcy radzą sobie najsłabiej (wytłuszczanie, podkreślanie, ramki, dodanie wyjaśnień); Organizacja spotkań doradczych z ekspertami do poszczególnych powiatów dotyczących opracowania koncepcji projektu oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie. Umożliwi to tworzenie zintegrowanych projektów powiatowych oraz nawiązywanie współpracy między podmiotami lokalnymi (wrzesień)

21  Spotkania promująco -informujące o nowej perspektywie finansowanej - realizowane przed z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020 w roku 2015  Spotkania w powiatach informujące o specyfice poszczególnych konkursów w roku 2015  Spotkania informacyjno-promocyjne organizowane przed konkursami  Informacja w prasie oraz na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020

22


Pobierz ppt "Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google